Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница3/5
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-montjor-gp-te
1   2   3   4   5


5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ бр.37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива – входящо, междинно и изходно.


Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез Свидетелство за завършено основно образование.

Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. За оценяване по теория

Слаб 2 – обучаваният не е усвоил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости;

Среден 3 – обучаваният е усвоил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;

Добър 4 – обучаваният осмисля и разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.;

Много добър 5 – обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Отличен 6 – обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.

5.1.2. За оценяване по практика

Слаб 2 – обучаваният не умее да изпълнява практическа задача по предварително дадени указания;

Среден 3 – обучаваният изпълнява отделни операции по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Добър 4 – обучаваният изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд, работи с измервателни уреди;

Много добър 5 – обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 – обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд, сам подбира методи, суровини и материали и оценява качеството на работата си.

      1. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

  • описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

  • определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);

  • определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

  • въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

  • задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване – тест, практическо задание, устно изпитване, писмено изпитване, практически задачи и др., които се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях.

Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други се съобразява с равнището на професионални компетенции зададено в т.3 “Цели на обучението”.

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника".

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от “Цели на обучението”. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в Таблица 4.

Таблица 4.

Критерий

Показатели

Тежест (%)

1   2   3   4   5

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом