Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница2/5
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-montjor-gp-te
1   2   3   4   51.

2.

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

1. Познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд при техническото обслужване, поддръжката и ремонта на железопътната техника, не замърсява с работата си околната среда.


Здравословни и безопасни условия на труд;

Пожарна и аварийна безопасност;

Първа долекарска помощ;

Опазване на околната среда.

2. Умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа.


Видове общуване;

Принципи на деловото общуване;

Правила за водене на делова кореспонденция: молба, автобиография, писма, отчет, заявки, работна документация.

3. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.


Трудово-правно законодателство;

Трудово-правни отношения в производственото звено (предприятието);

Нормиране на труда;

Заплащане на труда;

Работна заплата;

Длъжностни характеристики;

Структура на фирмата.

4. Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях.


Нормиране на труда;

Заплащане на труда;

Работна заплата.

5. Участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, отнася се отговорно при изпълнение на възложената му задача.


Разбира ролята си в трудовия процес и необходимостта от повишаване на квалификацията си.

Организация на трудовия процес;

Принципи на деловото общуване;

Екипна организация на труда;

Потребности и способности на личността за саморазвитие.

6. Умее да намира информация в компютъра и да създава текст.


Конфигурация на компютъра;

Устройства за въвеждане и съхраняване на данни;

Съхраняване и намиране на информация;

Работа с програмни продукти за създаване на елементарен текст;

Работа със специфични програмни продукти.

7. Осъществява кратка комуникация на чужд език като използва основната професионална терминология.


Най - често употребявана лексика - думи и изрази, свързани с изпълнение на професионалните задачи (говоримо и писмено)..

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”

8. Познава и правилно поддържа, транспортира и съхранява основните материали, резервни части и инструменти в зависимост от предназначението им.

Конструкционни машиностроителни материали – видове, качества, технологични процеси и приложение;

Експлоатационни материали – видове, качества, приложение, правила за транспорт и съхранение;

Основи на материалообработването – техника и технология.

9. Измерва основни технически величини като работи с измервателни уреди с нисък и среден клас на точност.

Основни закономерности, понятия, мерни единици (дължина, площ, обем, маса, налягане, вискозитет, мощност, температура и др.) и средства за измерването им в техническата механика, електротехниката и електрониката, автоматизацията, хидравликата и пневматиката.

10. Познава, разчита и използва на практика техническата документация.

Конструктивна и технологична документация – схеми, чертежи, основни правила за съставянето им, означения и разчитане на готови схеми и чертежи;

Нормативни документи – наредби, предписания, инструкции и правилници – български и на Европейския съюз.

11. Познава основни машинни елементи, агрегати и възли и тяхното приложение в железопътната техника.

Машинни елементи – неразглобяеми и разглобяеми съединения, зъбни, верижни и ремъчни предавки, съединители, пружини и др. и тяхното приложение;

Електрически машини и апарати;

Двигатели с вътрешно горене.

12. Познава и спазва технологичната последователност, противопожарната и аварийна безопасност при изпълнение на трудови дейности, свързани с техническото обслужване и ремонта на железопътна техника.

Организация на работното място;

Техника и технология на материалообработването;

Норми за безопасност и хигиена на труда при техническото обслужване и ремонта на железопътна техника;

Противопожарни средства и гасене на пожари;

Опазване на околната среда от замърсяване по време на работа;

Електробезопасност;

Първа долекарска помощ.

Специфична за професията “Монтьор на железопътна техника” задължителна професионална подготовка


Специалност 5250801 „Локомотиви и вагони”

13. Познава разположението, устройството и действието на всички части и възли от механичното, електрическото и пневматичното оборудване на локомотивите и вагоните.

Предназначение и устройство на основните видове локомотиви и вагони, в т.ч. техните детайли, възли и агрегати;

Екипажна част на локомотиви и вагони;

Теория и конструкция на двигателите с вътрешно горене;

Спомагателни уредби и предавателни системи на дизелови локомотиви;

Отопление, вентилация, водоснабдяване и осветление на пътнически вагони;

Спирачни уредби на локомотивите и вагоните и техните елементи;

Електрообзавеждане на електрическия подвижен състав.

14. Извършва в правилна технологична последователност експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони и установява причините за повреди.

Технологична последователност на основните диагностични операции;

Възможни повреди по агрегати, възли и части от локомотиви и вагони и причини за тях.

15. Позвана материалите и основните технологични операции за изработване и възстановяване на детайлите на локомотиви и вагони.

Видове материали – свойства, приложение, допустими отклонения;

Основни технологични операции за изработване и възстановяване на детайлите на локомотиви и вагони;

Металорежещи машини – видове, устройство, действие;

Заваряване – техника и технология.

16. Извършва монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонта на локомотиви и вагони.

Ремонт на локомотиви и вагони – видове ремонт, периодичност;

Последователност на монтажно-демонтажните операции.

17. Познава правилата за безопасна работа с машини, материали и инструменти при техническото обслужване и ремонта на локомотиви и вагони.

Предназначение, функции и начини за безопасна работа с експлоатационни материали, инструменти, измервателни уреди, помощен инвентар и машини по специалността и правила за работа с тях;

Специфични изисквания към акумулаторното отделение.

18. Разчита схеми, чертежи и друга специфична техническа документация.

Видове техническа и технологична документация;

Условни означения в технологичните документи;

Съхраняване на документи;

Работа с технологични схеми, технически чертежи, правилници и друга специфична техническа документация.

19. Правилно организира работното си място, бързо се адаптира в нова работна ситуация и изпълнява задълженията си в съответствие с нормативните документи.

Организация на работното място;

Екипна организация на труда;

Организация на трудовия процес;

Длъжностна характеристика;

Права и задължения на административно-техническия персонал в железопътните заводи, депа и работилници.

20. Познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията с други фирми и институции.

Производствена структура на железопътни заводи, депа и работилници;

Правомощия на длъжностните лица и взаимоотношения с други фирми и институции.

Специалност: 5250802 "Подемно-транспортна, пътно-строителна и ремонтна жп техника”


21. Познава предназначението и устройството на основните видове подемно-транспортна, пътно-строителна и ремонтна жп техника, както и разположението, устройството и действието на всички части и възли от оборудването.

Предназначение и устройство на основните видове ПТПСРЖПТ, в т.ч. детайли, възли, агрегати и допълнително работно оборудване;

Основни елементи на железния път и тяхното предназначение;

Технология на основните процеси и работи при строеж, ремонт и поддържане на железния път;

Устройство и конструктивни особености на всички видове стрелки, изкуствени жп съоръжения, прелези и др.

22. Извършва в правилна технологична последователност експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ и установява причините за повреди.

Технологична последователност на основните диагностични операции;

Възможни повреди по агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ.

23. Познава материалите и основните технологични операции за изработване и възстановяване на детайлите на ПТПСРЖПТ.

Видове материали – свойства, приложение, допустими отклонения;

Основни технологични операции за изработване и възстановяване на детайлите на ПТПСРЖПТ;

Металорежещи машини – видове, устройство, действие;

Заваряване – техника и технология.

24. Извършва монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонта на ПТПСРЖПТ.

Ремонт на ПТПСРЖПТ – видове ремонт, периодичност;

Последователност на монтажно-демонтажните операции.

25. Познава правилата за безопасна работа с машини, материали и инструменти при техническото обслужване и ремонта на ПТПСРЖПТ, и поддържането на железния път.

Предназначение, функции и начини за безопасна работа с експлоатационни и строителни материали, инструменти, измервателни уреди, помощен инвентар и машини по специалността и правила за работа с тях;

Правила за безопасна работа с настолна бормашина, шмиргел, ъглошлайф, оксижен, електрожен и дрелка;

Правила за безопасна работа с тирфоногаечна, релсопробивна, релсорезачна машина и инструменти за работа по железния път;

Правила за измерване на железния път и стрелките с ръчни измервателни инструменти;

Съхранение и рационално използване на материали, механизация и инструменти.

26. Разчита чертежи, схеми и друга специфична техническа документация.

Видове техническа и технологична документация;

Условни означения в технологичните документи;

Съхраняване на документи;

Работа с технологични схеми, технически чертежи, правилници и друга специфична техническа документация.

27. Правилно организира работното си място, бързо се адаптира в нова работна ситуация и изпълнява задълженията си в съответствие с нормативните документи.

Организация на работното място;

Организация на пътно-строителния участък;

Правила за сигнализиране на мястото на работа или неизправност на железния път със съответните указатели и ползване на сигналните принадлежности при необходимост;

Екипна организация на труда;

Организация на трудовия процес;

Права и задължения на административно-техническия персонал.

28. Познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията с други фирми и институции.

Производствена структура на железопътните заводи, депа и работилници;

Правомощия на длъжностните лица и взаимоотношения с други фирми и институции.
1   2   3   4   5

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом