Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница1/5
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-montjor-gp-te
  1   2   3   4   5


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Проект


Държавно образователно изискване за

придобиване на квалификация по професията

“Монтьор на железопътна техника”Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати
Наименование на професията:
525080

Монтьор на железопътна техника  1. София, 2005 г.

  1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1.

Специалности

Степен на професионална квалификация

Входящо минимално образователно равнище

5250801

Локомотиви и вагони

Втора

Завършено основно образование

5250802

Подемно-транспортна, пътно-строителна и ремонтна жп техника

Втора

Завършено основно образование


1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически здрав и психически устойчив да упражнява професията "Монтьор на железопътна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо че тази професия не му е противопоказна.


2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

Таблица 2.

Описание на трудовите дейности (задачи)

Предмети и средства на труда

Професионални компетенции


Знания за:

Умения за:

Професионално-личностни качества1.

2.

3.

4.

5.

1. Специалност 5250801 "Локомотиви и вагони"

1. Извършва експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Канал за преглед и ремонт с отводняване и осветление; Платформи и предпазни колани за преглед на покривното оборудване; Крикове; Фенерче за осветление; Лупи; Чук (50 гр.) и ревизорски лост (Ст. 45; ф 25; L=700 мм със заострени краища); Телена четка; Шкурка – Р от 60 до 120; Техническа салфетка; Набор от шлосерски инструменти; Тебешир; Каска, ръкавици и предпазни очила;

Наредби на МТС;

Предписания на “БДЖ” – ЕАД, правилници и инструкции за ремонт и поддържане;

Правилници за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда;

Правилник по безопасността на труда в железопътните заводи, депа и работилници;

Инструкция за безопасна работа в електрифицирани участъци на жп.

Нормите и критериите за безопасна експлоатация на различните видове локомотиви, вагони и техните агрегати, възли и части;

Устройството и принципа на действие на агрегати, възли и части изграждащи локомотивите и вагоните (екипажна част на подвижния жп състав; конструкция на локомотивните ДВГ; спомагателни уредби на дизелов локомотив; предавателни системи на дизелов локомотив; електрически машини и преобразуватели в ПЖПС; вериги за управление и защита; спирачни уредби на ПЖПС);

Предписания на „БДЖ” – ЕАД, правилници и инструкции за ремонт и поддържане на ПЖПС.

Оглед и проверка на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони;

Преценка на годността за безопасна и безаварийна експлоатация на прегледаните агрегати;

Спазване на предписани технологични правила, правила за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.


2. Демонтира и маркира агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Стендове за демонтаж; Товарозахватни приспособления; Товароподемни съоръжения; Гайковърти; Пробивни машини; Преси; Клещи; Чукове; Сечащи, режещи и пишещи инструменти; Бои и четка; Табели; Ръкавици; Работно облекло и обувки;

Ръководства от заводите производители за техническа експлоатация и ремонт на вагони и локомотиви.

Инструкции за работа със стендове за демонтаж.

Инструкции за маркировка на агрегати и части.

Наредба № 31 за работа с товароподемни и повдигателни съоръжения.

Устройството, предназначение и разположението на агрегатите, възлите и частите на локомотивите и вагоните;

Стендове, приспособления и съоръжения за демонтаж и правилници за приложението им;

Правилата по охрана на труда при демонтаж на възли, агрегати и части от локомотиви и вагони;

Правилата за маркиране;

Технологичните правила (последователност) за демонтаж.

Използване на стендове, приспособления и съоръжения при демонтаж на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони;

Правилен подбор на шлосерски инструменти;

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Маркиране на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

3. Транспортира, подрежда и съхранява демонтирани агрегати, възли, части и материали.

Кари, палети, въжета, площадки, рафтове; ръкавици, работно облекло и обувки;

Правилник за вътрешен транспорт;

Инструкции за транспорт, складиране и съхранение на материали.


Транспортни средства, съоръжения и приспособления за транспорт, подреждане и съхранение на демонтирани агрегати, възли, части и материали от локомотиви и вагони;

Здравословни и безопасни условия на труд;

Правилата за товаро-разтоварни работи;

Правилата за подреждане и съхранение при складиране на товари и материали.

Разпределение на товара в транспортното средство;

Укрепване на товарите при транспорт;

Складиране и съхранение на товари и материали;

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

4. Почиства агрегати, възли и части от локомотиви и вагони за преглед и дефектоскопия.

Миещи и обезмасляващи препарати, Вани, , Пясъкоструйни и миячни машини;

Предпазни очила; Противопрахови Маски; Ръкавици, работно облекло и обувки;

Предписания и инструкции за почистване на агрегати, детайли и части;

Инструкции за употреба на почистващи препарати;

Инструкции за експлоатация на почистващи машини и съоръжения;

Инструкции за подготовка на части и агрегати за дефектоскопия.

Начините за механично и химическо почистване;

Експлоатацията на миещи и почистващи машини;

Инструкциите и правилата по охрана на труда при експлоатация на миещи и почистващи машини и при използване на миещи и обезмасляващи препарати;

Личните предпазни средства, които се използват при почистване на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Управление на миячни машини и използване на почистващи препарати;

Подготовка за дефектоскопия на части и агрегати;

Ползване на лични предпазни средства;

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

5. Преглежда и измерва стойностите на технически величини и участва при извършване на дефектоскопия на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Ролетка; Шублер; Луфтомери; Шаблони; Калибри; Нивомери; Твърдомери; КИП; Термометри, Манометри; Омметри; Амперметри; Аерометри; Волтметри; Везни;

Пенетранти; Лупи;

Измерителни карти и протоколи.

Уредите и методите за измерване на технически величини;

Методите на дефектоскопия; Правилниците и инструкциите за деповски ремонт;

Принципни и монтажни схеми.

Измерване с уреди от нисък и среден клас на точност;

Ползване на принципни и монтажни схеми.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

6. Заявява и получава материали и резервни части.

Правила, нормативни разпореждания, инструкции и др. за заявка и получаване на материали и резервни части.

Материалите и резервните части, необходими за ремонта и експлоатацията на локомотивите и вагоните;

Реда и начините за заявяване и получаване на материали и резервни части.

Разпознаване и правилно поддържане, транспортиране и съхраняване на материали и резервни части; Заявяване и получаване на материали и резервни части.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

7. Възстановява износени детайли на възли и агрегати от локомотиви и вагони.

Наплавъчни апарати; Струг; Фреза; Шлайф; Пещ; Галванични вани; работно облекло, Списък на частите, разрешени за възстановяване; Одобрени технологии, предписания, инструкции за възстановяване на износени детайли.

Наплавъчни апарати, металообработващи машини, съоръжения и материали, използвани при възстановяване на износени детайли;

Основните методи, одобрените технологии, предписанията и инструкциите за възстановяване.

Извършване на елементарни операции с металорежещи машини и подготовка на детайли за обработване в пещи и вани по предписани технологични правила, при спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

8. Монтира агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Стендове за монтаж; Товарозахватни приспособления; Товароподемни съоръжения; Гайковърти; Пробивни машини, Преси, Клещи, Чукове; Сечащи, режещи и пишещи инструменти; Бои и четка; Табели; Ръкавици, работно облекло и обувки;

Ръководства от заводите, производители за техническа експлоатация и ремонт на вагони и локомотиви;

Инструкции за работа със стендове за монтаж;

Инструкции за маркировка на агрегати и части;

Наредба за работа с товароподемни и повдигателни съоръжения.

Устройството на агрегати, възли и части на локомотиви и вагони;

Стендове, съоръжения и приспособления, инструменти и материали, използвани при монтажа;

Инструкциите за работа при монтаж;

Наредбата за работа с товароподемни и повдигателни съоръжения;

Технологичните правила (последователност) за монтаж.

Използване на стендове, приспособления, съоръжения и шлосерски инструменти за монтаж, при спазване на инструкциите за работа с тях и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

9. Екипира локомотиви и вагони.

Инсталации за вода, масла, горива, пясък; Работно облекло и обувки.

Правилата за екипиране на локомотиви и вагони;

Устройството и действието на инсталации за вода, масла и пясък и инструкции за работа с тях;

Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Екипиране на локомотиви и вагони;

Използване на инсталации за вода, масла, горива и пясък, при спазване на инструкциите за работа с тях.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

10. Участва в изпитването и настройката на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони.

Стендове за изпитване и настройка;

Правилници, инструкции, предписания за деповски ремонт на локомотиви и вагони.

Начините за изпитване и настройка на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони; Експлоатацията на стендове за изпитване и настройка.

Участие в изпитване, регулиране и настройка на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони чрез стендове;

Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпитанията и настройката.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

2. Специалност 5250802 "Подемно–транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника"

1. Извършва експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от подемно-транспортната, пътно-строителната и ремонтната жп техника (ПТПСРЖПТ).

Канал за преглед и ремонт с отводняване и осветление; Платформи и предпазни колани за преглед на покривното оборудване; Крикове; Фенерче за осветление; Лупи; Чук (50 гр.) и ревизорски лост (Ст. 45; ф 25; L=700 мм със заострени краища); Телена четка; Шкурка – Р от 60 до 120; Техническа салфетка; Набор от шлосерски инструменти; Тебешир; Каска, ръкавици и предпазни очила;

Наредби на МТС;

Предписания на НК “ЖИ”, правилници и инструкции за ремонт и поддържане;

Правилници за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда;

Правилник по безопасността на труда в железопътните заводи, депа и работилници;

Инструкция за безопасна работа в електрифицирани участъци на жп.;

Инструкция за техническо обслужване на ПТПСРЖПТ.

Нормите и критериите за безопасна експлоатация на различните видове ПТПСРЖПТ;

Устройството и принципите на действие на отделните агрегати, възли и части, изграждащи ПТПСРЖПТ;

Техническото обслужване на ПТПСРЖПТ;

Безопасност на труда.

Оглед и проверка на елементите на отделните агрегати и възли по предписани технологични правила, правила за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда;

Преценка на годността за безопасна и безаварийна експлоатация в следващ период на прегледаните агрегати.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

2. Демонтира и маркира агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ.

Стендове за демонтаж; Товарозахватни приспособления; Товароподемни съоръжения; Гайковърти; Пробивни машини; Преси; Клещи; Чукове; Сечащи, режещи и пишещи инструменти; Бои и четка; Табели; Ръкавици, работно облекло, обувки и каска;

Ръководства от заводите производители за техническа експлоатация и ремонт на вагони и локомотиви;

Инструкции за работа със стендове за демонтаж;

Инструкции за маркировка на агрегати и части;

Наредба № 31 за работа с товароподемни и повдигателни съоръжения.

Устройството на агрегатите, възлите и частите на ПТПСРЖПТ;

Технологичните правила (последователност) за демонтаж и правилник за безопасност на труда при демонтажа;

Правилата за маркировка на агрегати, възли и части на ПТПСРЖПТ.

Използване на приспособления, съоръжения и стендове при демонтажа на агрегати, възли и части на ПТПСРЖПТ;

Правилен подбор на шлосерски инструменти;

Спазване на правилата за безопасна работа при демонтажа;

Маркиране на агрегати, възли и части на ПТПСРЖПТ.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

3. Транспортира, подрежда и съхранява демонтирани агрегати, възли, части и материали.

Кари, палети, въжета, площадки, рафтове, ръкавици, работно облекло и обувки;

Правилник за вътрешен транспорт;

Инструкции за транспорт, складиране и съхранение на материали.


Транспортни средства, съоръжения и приспособления за транспорт, подреждане и съхранение на демонтирани агрегати, възли, части и материали от ПТПСРЖПТ;

Здравословните и безопасни условия на труд;

Правилата за товаро-разтоварни работи;

Правилата за подреждане и съхранение при складиране на товари и материали.

Разпределение на товара в транспортното средство;

Укрепване на товарите при транспорт;

Складиране и съхранение на товари и материали;

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

4. Почиства агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ за преглед и дефектоскопия.

Миещи и обезмасляващи препарати; Вани; Пясъкоструйни и миячни машини;

Предпазни очила; Противопрахови маски; Ръкавици, работно облекло и обувки;

Предписания и инструкции за почистване на агрегати, детайли и части;

Инструкции за употреба на почистващи препарати;

Инструкции за експлоатация на почистващи машини и съоръжения;

Инструкции за подготовка на части и агрегати за дефектоскопия.

Начините за механично и химическо почистване;

Експлоатацията на миещи и почистващи машини;

Правилата за безопасна работа с почистващи препарати;

Лични предпазни средства, които се използват при почистване на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ.

Управление на миячни машини и почистващи апарати;

Избор на подходящи почистващи препарати;

Подготовка за дефектоскопия на части и агрегати;

Ползване на лични предпазни средства;

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

5. Преглежда и измерва стойностите на технически величини и участва при извършване на дефектоскопия на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ.

Ролетка; Шублер; Луфтомери; Шаблони; Калибри; Нивомери; Твърдомери; Контролно-измервателни прибори; Термометри, Манометри; Омметри; Амперметри; Аерометри; Волтметри; Везни;

Пенетранти; Лупи;

Измерителни карти и протоколи.

Уредите и методите за измерване на технически величини;

Методите на дефектоскопия;

Правилниците и инструкциите за деповски ремонт;

Принципни и монтажни схеми.

Измерване с уреди от нисък и среден клас на точност;

Ползване на принципни и монтажни схеми.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

6. Заявява и получава материали и резервни части.

Правила, нормативни разпореждания, инструкции и др. за заявка и получаване на материали и резервни части.

Материалите и резервните части за ремонта и експлоатацията на ПТПСРЖПТ;

Реда и начините за заявяване и получаване на материали и резервни части.

Разпознаване и правилно поддържане, транспортиране и съхраняване на материали и резервни части; Заявяване и получаване на материали и резервни части.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

7. Възстановява износени детайли на възли и агрегати от ПТПСРЖПТ.

Наплавъчни апарати; Струг; Фреза; Шлайф; Пещ; Галванични вани; Работно облекло; Списък на частите, разрешени за възстановяване; Одобрени технологии, предписания, инструкции за възстановяване на износени детайли.

Основните методи, одобрени технологии, предписания и инструкции за възстановяване на износени детайли;

Видове металорежещи машини и правилата за работа с тях.

Извършване на елементарни операции с металорежещи машини и подготовка на детайли за обработване в пещи и вани по предписани технологични правила, при спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

8. Монтира агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ.

Стендове за монтаж; Товарозахватни и приспособления; Товароподемни съоръжения; Гайковърти; Пробивни машини; Преси; Клещи; Чукове; Сечащи, режещи и пишещи инструменти; Бои и четка; Табели; Ръкавици, работно облекло, обувки и каска;

Ръководства от заводите производители за техническа експлоатация и ремонт на вагони и локомотиви;

Инструкции за работа със стендове за монтаж;

Инструкции за маркировка на агрегати и части;

Наредба за работа с товароподемни и повдигателни съоръжения.

Устройството на агрегати, възли и части на ПТПСРЖПТ;

Стендове, съоръжения и приспособления, инструменти и материали, използвани при монтажа;

Инструкциите за работа при монтаж;

Наредбата за работа с товароподемни и повдигателни съоръжения;

Технологичните правила (последователност) за монтаж.

Използване на стендове, приспособления, съоръжения и шлосерски инструменти за монтаж при спазване на инструкциите за работа с тях и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

9. Екипира ПТПСРЖПТ.

Инсталации за вода, масла, горива, пясък; Работно облекло и обувки.

Правилата за екипиране на ПТПСРЖПТ;

Устройството и действието на инсталации за вода, масла и пясък и инструкции за работа с тях;

Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Екипиране на ПТПСРЖПТ;

Използване на инсталации за вода, масла, горива и пясък, при спазване на инструкциите за работа с тях.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.

10. Участва в изпитването и настройката на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ.


Стендове за изпитване и настройка;

Правилници, инструкции, предписания за деповски ремонт на ПТПСРЖПТ.

Начините за изпитване и настройка на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ;

Експлоатацията на стендове за изпитване и настройка.

Участие в изпитване, регулиране и настройка на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ чрез стендове;

Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпитанията и настройката.

Отговорност;

Изпълнителност и стриктност;

Дисциплинираност;

Сръчност и прецизност;

Концентрация на вниманието;

Способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в трудовата дейност;

Наблюдателност;

Умения за работа в екип.


2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Значението на качеството на подготовката по специалисти по професиите от професионалното направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати” се очаква да нараства поради все по-високите изисквания към техническото състояние и безопасната експлоатация на транспортната и пътно-строителната техника.

Предстои изграждането на високоскоростна железопътна мрежа в България по линиите, които са част от международните транспортни коридори.

Стратегията за високоскоростни превози се основава на реконструкцията и строителството на нови железопътни линии за 160, 200 и 250 km/h и въвеждането в експлоатация на нов подвижен състав ICE2 с вагони с накланящи се кошове. Високоскоростните влакове със своя комфорт, безопасност, бързина и модерни телекомуникационни връзки ще се превърнат в алтернатива на автомобилния и въздушен транспорт и у нас, както е в много други страни по света.

Проектът за високоскоростна железопътна мрежа у нас стартира и необходимостта от висококвалифицирани кадри по специалността "Подемно-транспортна, пътно-строителна и ремонтна жп техника” за построяването и реконструкцията на високоскоростните линии и по специалността "Локомотиви и вагони” за поддръжката и ремонта на новия подвижен състав ICE2, непрекъснато ще нараства. Това ще разкрива възможност за нови работни места и безспорно доказва необходимостта от подготовка на специалисти, обслужващи съоръжения и техника от ново поколение.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника” имат възможност да се реализират както в направления "Транспорт” и "Строителство”, така и в другите отрасли на икономиката. Завършилите могат да работят в жп заводи, локомотивни и вагонни депа, както и като монтьори във всички машиностроителни предприятия, във всички сфери, свързани с обслужването на двигатели с вътрешно горене, в държавния и частния бизнес.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника” могат да се явят на изпити за придобиване на правоспособност „Заварчик на ъглови шевове” – модул Е2.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника” могат да постъпват и на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996г.) в Република България: 5113 "Обслужващ персонал в жп транспорта”, 7226 "Шлосери”, 7231 "Монтьори на моторни превозни средства”, 7232 "Монтьори на трактори, пътно-строителни и селскостопански машини”, 7234 "Монтьори на подвижен жп състав”, 7241 "Монтьори на електрически машини и апарати”, 8281 "Работници по монтажа на механични компоненти”, 8282 "Работници по монтажа на електрически компоненти”, 8284 "Работници по монтажа на пластмасови, каучукови и метални компоненти”, 8312 "Оператори в железопътния транспорт”, 9331 "Водачи на транспортиращи средства с ръчно и педално управление” и др.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по едната специалност, обучаваният може да се обучава по другата специалност на професията "Монтьор на железопътна техника”, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, се зачита.

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника”, може да се обучава по друга професия от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на железопътна техника” обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същите специалности на професията "Техник на железопътна техника”.

След успешно завършване на средно образование, обучаваният може да продължи обучението си във висше училище.


3. Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, поддръжка и ремонт на железопътна техника, необходими за реализация в областта на жп строителството и транспорта.

    1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията „Монтьор на железопътна техника”, обучаваният трябва да:

- познава и използва лични предпазни средства, знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд при техническото обслужване, поддръжката и ремонта на железопътната техника, не замърсява с работата си околната среда;

- познава пазарните отношения и устройството на железопътната инфраструктура, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, формулира проблеми, задава въпроси и прави отчет за извършената работа;

- участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от тях, отнася се отговорно при изпълнение на възложената му задача;

- разбира ролята си в трудовия процес и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- намира и съхранява информация в компютъра, създава елементарен текст;

- осъществява кратка комуникация на чужд език, като използва основната професионална терминология.

    1. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление “Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

- разпознава и поддържа, транспортира и съхранява основните материали, резервни части и инструменти, в зависимост от предназначението им;

- измерва основни технически величини, като работи с измервателни уреди с нисък и среден клас на точност;

- разпознава, разчита и използва техническата документация – наредби, предписания, правилници, инструкции, чертежи, скици, схеми и др.;

- познава основни машинни елементи, агрегати и възли и тяхното приложение в железопътната техника;

- познава и спазва технологичната последователност и изискванията по охрана на труда, техника на безопасност, противопожарна и аварийна безопасност при изпълнение на трудови дейности, свързани с техническото обслужване и ремонта на железопътната техника.

3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по специфичната за професията “Монтьор на железопътна техника” задължителна професионална подготовка:

3.3.1. Специалност 5250801 „Локомотиви и вагони”

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по техническото обслужване и ремонта на локомотиви и вагони, като:

- знае разположението, устройството и действието на всички части и възли от механичното, електрическото и пневматичното оборудване на локомотивите и вагоните;

- извършва в правилна технологична последователност експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от локомотиви и вагони и установява причините за повреди;

- описва материалите и основните технологични операции за изработване и възстановяване на детайлите на локомотиви и вагони;

- извършва монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт на локомотиви и вагони;

- обяснява предназначението, функциите и начините за безопасна работа с експлоатационни материали, инструменти, измервателни уреди, помощен инвентар и машини по специалността и спазва правилата за работа с тях;

- разчита технологични схеми, технически чертежи, наредби и друга специфична техническа документация;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място;

- оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях извършва необходимите трудови дейности;

- изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните документи;

- познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията с други фирми и институции при изпълнение на трудовите задължения.

3.3.2. Специалност 5250802 “Подемно-транспортна, пътно-строителна и ремонтна жп техника”

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по техническото обслужване и ремонта на подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника, като:

- знае предназначението и устройството на основните видове подемно-транспортна, пътно-строителна и ремонтна жп техника;

- познава разположението, устройството и действието на всички части и възли от оборудването на подемно-транспортната, пътно-строителната и ремонтната жп техника;

- извършва експлоатационен преглед на агрегати, възли и части от ПТПСРЖПТ;

- описва материалите и основните технологични операции за изработване и възстановяване на детайлите на ПТПСРЖПТ;

- извършва монтажно-демонтажни операции при техническо обслужване и ремонт;

- обяснява предназначението, функциите и начините за безопасна работа с експлоатационни материали, инструменти, измервателни уреди, помощен инвентар и машини по специалността и спазва правилата за работа с тях;

- разчита схеми, чертежи, инструкции и друга специфична техническа документация;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място;

- оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях извършва необходимите трудови дейности;

- изпълнява трудовите дейности в съответствие с нормативните документи;

- познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията с други фирми и институции при изпълнение на трудовите задължения.


4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията “Монтьор на железопътна техника”.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определят броя часове за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професията ”Монтьор на железопътна техника” – втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3.

Съдържание на обучението

Професионални компетенции

Тематични области
  1   2   3   4   5

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом