1. Професионална адаптация и психологични защити
Име1. Професионална адаптация и психологични защити
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер36.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/diplomanti/temi_za_dr_mag.doc
Тематични области за ръководство на разработка на дипломни работи за студенти от специалностите ОКС „Магистър” от:


І. доц. д-р Т. Петров:

 1. Социална политика за ограничаване на бедността. Държавна и местна политика. Децентрализация на социалната политика.

 2. Политика в областта на социалното подпомагане. Усъвършенстване на основните дейности на системата за социално подпомагане. Развитие на системата за социални услуги.

 3. Състояние и проблеми на пенсионната система у нас. Функциониране на Пенсионно-осигурителните компании. Усъвършенстване на пенсионната система.

 4. Съдържание и особености на политиката за насърчаване на заетостта. Политика за ограничаване на безработицата. Активна и пасивна политика за насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата. Програми за алтернативна заетост.

 5. Състояние и проблеми на здравноосигурителна система в България. Развитие на нормативната база и насоки за усъвършенстване на здлавноосигурителната система. Пътища за оптимизиране управлението на НЗОК.

 6. Конфликти и управление на конфликтите в социалните системи. Стратегии на конфликтното поведение. Моделиране на конфликтите.


ІІ. проф.д.ик.н. Д. Канев

1.Социално осигурителните системи в Република България – състояние и перспективи за развитие:
- Пенсионното осигуряване;

- Осигуряването при безработица;

- Здравното осигуряване и защитата при трудови злополуки.

2. Влияние на социалните политики върху стимулите за труд и икономическата активност.
3. Социалната политика като инструмент за максимизация на общественото благосъстояние.
4. Оценка на ефективността на механизмите за преразпределение на доходите и социалното подпомагане в Република България.
5. Оптимални механизми на семейната политика и защитата на децата в Република България.
6. Социалната политика в българското образованието – проблеми и алтернативни решения.

ІІІ. доц.д-р Янчо Бакалов


Дисциплина: Психоподготовка на органите за социална превенция.

Тема 1. Професионална адаптация и психологични защити.

Тема 2. Разстройства при стрес и модели за справяне.


Дисциплина: Увод в психологията на личността

Тема 1. Факторни модели на личността.

Тема 2. Личностното самоопределяне като психологически проблем.

Тема 3. Поведенческата съставляваща в АЗ-концепцията за личността.

Дисциплина: Обща, възрастова, педагогическа психология

 1. Тема 1. Психологически механизми за ранна професионална ориентация на индивида..

 2. Тема 2. Общи проблеми на психологията на развитието в детска възраст.

 3. Тема 3. Психологически проблеми на възпитателната дейност.

ІV. доц. д-р Гатю Гатев:

 1. Модерни подходи за управление на стреса в организациите;

 2. Управление на конфликтите в органицацията;

 3. Организационни промени и организационно развитие в условията на икономическа криза- обобщение на челните практики;

The European Association of wwork and Organizational Psychology (EAWOP|- същност, история, мисия, цели, дейност и переспективи

V.Доц. д-р Мария Желева

 1. Правото на убежище в контекста на свободното движение на хора

 2. Международноправна защита на цивилното население в райони на въоръжени конфликтиVI. гл.ас.д-р Ирина Тодорова:

 1. Политики по реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за деца в България. (Лонгитюдно изследване на резултати от предприетите мерки на ДАЗД)

 2. Ефективност на системата за закрила на детето. (Анализ на практики в конкретна община.)

 3. Децата в информационното общество. Подходи към осигуряване на сигурност и безопасност (Анализ на политиката на ДАЗД)

 4. Интеграция на децата с увреждания в масови училища – успешна или неуспешна практика в процеса на социализация (Сравнително изследване)

 5. Институционалната грижа - предпоставка за развитие на девиации. (Сравнително изследване между деца, отглеждани в семейна среда и специализирана институция)

 6. Семейството в условията на дестабилизиране на брака. Социално отчуждение и девиации.VIІ. глас.д-рПолина Ставрева

 1. Теми за дипломни работи на ОКС „магистър” спец. „Социален мениджмънт”

 2. Социална система за закрила на децата с увреждания в България

 3. Социална работа със семейства с нисък родителски капацитет

 4. Системата да превенция на изоставяне на деца с увреждания в Източна Европа.

 5. Ромските деца в риск в системата за закрила на детето в България

VIII. гл. ас. д-р Юлиана Матеева

СРЛДП:

Институтът на съдебните заседатели в наказателния процес

Новите производства в наказателния процес – основни положения и ефективност от прилагането в практиката на ...... съд

СРД:

Местни практики по превенцията и борбата с противообществените прояви на малолентине и непълнолетните

СМ:

Социални и правни проблеми при лица със зависимост от психоактивни вещества

Свързани:

1. Професионална адаптация и психологични защити icon09. Работа на дистанционните защити при наличие на паралелни електропроводи
Необходимите релейни защити на паралелните електропроводи се определят от Наредба №3 [11] в членовете
1. Професионална адаптация и психологични защити iconДипломна работа на тема: промяната в българия управление и адаптация
Същност на заетостта и професионалното развитие като аспекти на ефективното управление и адаптация към промяната
1. Професионална адаптация и психологични защити iconСпециалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Учебна дисциплина: "Релейни защити"
Целта на изучаваната учебна дисциплина е да формира необходимите знания за различните видове релейни защити, използвани в електроенергийните...
1. Професионална адаптация и психологични защити iconСъвети за лесна адаптация на детето в детската градина
По мнение на психолозите, ако детето плаче за майка си, когато го водят на детска градина това е нормално и в зависимост от темперамента...
1. Професионална адаптация и психологични защити iconНа сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация
Наредба №35 от 29 декември 2006 Г. За условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти...
1. Професионална адаптация и психологични защити iconClimate-adapt: нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Европейска платформа за адаптация към климата (European Climate Adaptation Platform — climate-adapt). Във връзка с това Кони Хедегор,...
1. Професионална адаптация и психологични защити iconДлъжностна характеристика
Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства
1. Професионална адаптация и психологични защити iconПрограма на научно-практическа конференция Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция продължаващата адаптация
Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация
1. Професионална адаптация и психологични защити iconПрактическо ръководство за оценка на професионална компетентност
Техническа помощ според Договора за извършване на услуги за повишаване на стандартите по професионална квалификация, като се вземе...
1. Професионална адаптация и психологични защити iconПрофесионална гимназия по производствени технологии
Закона на народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом