Възстановяване на жизнеспособността
ИмеВъзстановяване на жизнеспособността
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер40.44 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms_docs/restructuring_schemes_bg.rtf

Annex I, Part III.8.a of the Implementing Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 as modified on 24.10.2006

ЧАСТ III. ФОРМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ЧАСТ III.8.A

ФОРМУЛЯР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОМОЩИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАТРУДНЕНИЕ: СХЕМИ НА ПОМОЩТози формуляр за допълнителна информация трябва да се използва за уведомление на схеми за помощ с цел преструктуриране, които са обхванати от насоките на Комисията за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение1
 1. Приемливост


  1. Схемата ограничена ли е само до предприятия, които отговарят на критериите за приемливост, които са дадени по-долу:

   1. Схемата ограничена ли е само до предприятия, чийто първоначално регистриран капитал е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е загубен по време на предходните дванадесет месеца?

 да не

   1. Предприятията дружества с неограничена отговорност ли са, чийто капитал, както е записан в баланса на предприятието, е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е загубен по време на последните дванадесет месеца?

 да не

   1. Предприятията отговарят ли на критериите по националното законодателство, за да бъдат обект на процедури по обявяване в несъстоятелност?

 да не

  1. Схемата ограничена ли е само до преструктуриране на малки и средни предприятия, които са изпаднали в затруднение и които отговарят на определението на Общността за малки и средни предприятия?

 да не
 1. Възстановяване на жизнеспособността


План за преструктуриране трябва да се прилага, като трябва да се осигури възстановяване на жизнеспособността. Поне следната информация следва да бъде включена:

  1. Представяне на различните маркетингови предположения, които произтичат от прегледа на пазара.

  2. Анализ на причината (причините), поради която(ито) фирмата е изпаднала в затруднение.

  3. Представяне на предложение за бъдеща стратегия на предприятието и как тя ще доведе до възстановяване на жизнеспособността му.

  4. Пълно описание и преглед на планирате различни мерки за преструктуриране, заедно с разходите по тях.

  5. График за прилагането на различните мерки и крайният срок за цялостното прилагане на плана за преструктуриране.

  6. Информация за производствения капацитет на предприятието, и в частност — използването на този капацитет, намалението на капацитета.

  7. Цялостно описание на финансовите договорености за преструктуриране, включително:

  - използване на капитала, който е все още на разположение;

 • продажба на активи или на дъщерни фирми с цел подпомагане на преструктурирането;

  - финансови ангажименти на различните акционери и трети лица (кредитори, банки);

  - размер на държавната помощ и доказателство за необходимостта от тази помощ.

  1. Предвиждани печалби и загуби за следващите пет години, заедно с изчислената възвръщаемост от капитала и проучване на нестабилността на пазара, базирано на няколко сценария;

  2. Име(на) на съставителя (съставителите) на плана за преструктуриране и дата, на която е бил изготвен този план.
 1. Избягване на неоправдано нарушаване на конкуренцията


Схемата предвижда ли, че предприятията — получатели на помощта, не трябва да увеличават своя производствен капацитет по време на действието на плана за преструктуриране?

 да не
 1. Помощта, ограничена до необходимия минимум


Опишете как ще се осигури, че помощта, която се предоставя по силата на схемата за помощ, е ограничена до необходимия минимум.
 1. Правило „един път, последен път“


Изключена ли е възможността предприятията — получатели на помощта, да получат помощ за преструктуриране повече от един път в рамките на 10 години?

 да не

За всички случаи, в които този принцип не е спазен, е необходимо подаването на индивидуално уведомление.
 1. Размер на помощта


  1. Моля да посочите максималния размер на помощта, която може да бъде предоставена на което и да било предприятие като част от операция за преструктуриране: …………………………….

  2. Моля да предоставите всякаква релевантна информация за помощи от всякакъв вид, които са били предоставени на предприятия, приемливи да получат помощ за преструктуриране.
 1. Годишен доклад


  1. Предвиждате ли да предоставяте доклади (поне един път годишно) за прилагането на схемата, които да включват информация, съдържаща се в инструкциите на Комисията за стандартните до?

 да не

  1. Предвиждате ли тези доклади да включват списък на предприятията получатели, за които да се съдържа поне следната информация:

а) име на предприятието;

б) код на отрасъла, като използвате двуцифрения код на NACE2 за класификация на секторите;

в) брой на заетите работници или служители;

г) годишен оборот и стойност на баланса;

д) сума на предоставената помощ;

е) където е подходящо, всякаква помощ за преструктуриране или друга форма на помощ, която се третира като такава и е била предоставяна в миналото;

ж) дали предприятието получател е било в процедура по обявяване в несъстоятелност преди края на периода на преструктуриране.

 да не

 1. Друга информацияМоля да предоставите всякаква друга информация, която смятате за необходима за оценката на въпросната мярка (въпросните мерки) съгласно насоките за помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение..

1Насоки на Комисията за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение, ОВ С 288, 9.10.1999 г., стр. 2.

2 Статистическа класификация на икономическите дейности, която се публикува от Статистическата служба на Европейските общности.


Свързани:

Възстановяване на жизнеспособността iconТема: здравеопазване
Файненшъл таймс", че, за да "се поддържа жизнеспособността на производството, трябва да се
Възстановяване на жизнеспособността iconInfluence of   the addition of   some enzymes   on the   motility   and viability   of   ram   sperm
Влияние на добавката на някои ензими върху подвижността и жизнеспособността на сперматозоиди от коч
Възстановяване на жизнеспособността iconВ сила от 22. 01. 2010 Писмо нап възстановяване на ддс в Двумесечен Срок ддс
Относно: Сроковете за Възстановяване на Резултати за Данъчен Период Данък Добавена Стойност за Възстановяване и Дължимост на Лихви...
Възстановяване на жизнеспособността iconОбяснителен меморандум
Това може да създаде рискове за жизнеспособността на някои кредитни институции и за стабилността на финансовата система и да доведе...
Възстановяване на жизнеспособността iconВъзстановяване на работа нормативна уредба
Предявяването на иск за възстановяване на предишната работа с основание чл. 344, ал. 1, т. 2 Кт е важно средство за правна защита...
Възстановяване на жизнеспособността iconДоклад A6-0483/2008
Правилника за длъжностните лица, които засягат условията за изплащане на възнаграждения и за възстановяване на разноски, се прилагат...
Възстановяване на жизнеспособността iconИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg161PO001 4-07/2010„ Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване...
Възстановяване на жизнеспособността iconЕвропарите за предотвратяване на наводнения в Свиленград не достигнали
Мярка 126 е за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и досега не е била отваряна...
Възстановяване на жизнеспособността iconПрограма за възстановяване на колхидски джел
Програма за възстановяване на колхидски джел (ilex colchica pojark), като част от възстновяване на природно местообитание 91S0 *западнопонтийски...
Възстановяване на жизнеспособността iconПрограма за възстановяване на кавказка боровинка
Програма за възстановяване на кавказка боровинка (vaccinium arctostaphylos L.), Като част от възстновяване на природно местообитание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом