Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция
ИмеМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
страница1/8
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://deathstar.cybcom.net/~migbelovo/wp-content/uploads/2012/04/biznes-plan-123.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 към НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. на министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.


МИГ Белово, Септември, Велинград


Б И З Н Е С П Л А Н


По

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

……………………………............................................................................……………………..……………………………………………………………………………

(име на проекта)


……………………………..............................................................................…………

(име на кандидата)


Сума на инвестицията….........………………................лв.


Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.


Подпис/печат: ......................


Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана.

2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства.


Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвено от НССЗ


Бизнес-планът е изготвен със съдействието на НССЗ гр. ..........

Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил бизнес плана:................................................................................................................................................

Печат на НССЗ

Обща информация

А

Б

Име на кандидата (физическото лице, юридическото лице , ЕТ)

Седалище и адрес на управление

Място на извършване на инвестицията
Телефон за контакти:

Факс:

E-mail:
Предмет на дейност
Собственик/управител на фирмата
Брой на постоянно заетия персонал
Стойност на дълготрайните материални активи (ДМА), съгласно данните от счетоводния баланс за предходната година (в случай, че имат такъв счетоводен баланс)
Млад фермер, подкрепян по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”

Договор с РА №………………./…………….200…г

Полупазарен стопанин, подкрепян по мярка 141”Подпомагате на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

Договор с РА №………………./…………….200…г


I Резюме

Характеристика и цели:

  • кратко описание на фирмата;

  • организация;

  • предлагани продукти или услуги;

  • пазарни възможности и стратегия;

  • конкуренция и предимства на вашия бизнес;

  • управленски екип;

  • оперативен план;

  • дългосрочни цели;

  • финансови прогнози и необходимост от външно финансиране.  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconИзложение на земеделска и автомобилна техника, организирано от Русенския университет "Ангел Кънчев"
Транспортен”/. Изложението ще се провежда под патронажа на г-н Мирослав Найденов Министър на земеделието и храните и със съдействието...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconПротокол №2 / 18. 11. 2011 г
Иг девня – Аксаково” със седалище и адрес на управление град Девня, община Девня, област Варна, бул.”Съединение” №78, булстат 175893552,...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Ж. к. Възраждане,бл. 78,вх а,ет. 1,ап. 3, тел./факс 052/510 679, e-mail
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните
Протокол от заседанието на 05. 06. 2008 г на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом