Дипломна квалификация курсове през 2006 година
ИмеДипломна квалификация курсове през 2006 година
страница1/5
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер477.91 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/plan_razpisanie_2006.doc
  1   2   3   4   5План-разписание за следдипломна квалификация - курсове през 2006 годинаМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛЕВЕН


Одобрявам:

РЕКТОР:

/проф. д-р Г. Горчев, дмн/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС:

/д-р А. Кехайов/


ПЛАН -РАЗПИСАНИЕ


на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2006 година


ПЛЕВЕН, 2005г


ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА


КАТЕДРА “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

1. “ОСНОВНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ: Вагинални пластики; Хистеректомии - екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна шийка - конизация, пластика, електрогоагулация; Трансвагинални иглови суспензионни операции” – ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – платено

Продължителност: 10 дни

Начало: целогодишно

Брой курсисти: 1

Ръководител: Доц. д-р Й.Попов

Кредитни точки: по 2 на работен ден


КАТЕДРА “ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

2. “Избрани глави от вътрешните болести” – основен курс за специализиращи вътрешни болести.

Начало: 01 – 30 април и 01 – 30 ноември 2006 година

Продължителност: 1 месец

Брой курсисти: 10

Ръководител: Доц. д-р В. Тодоров


ГАСТРОДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

3. “ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ” – индивидуално обучение за специалисти по вътрешни болести и/или гастроентерология,със собствен апарат.

Продължителност: 10-30 дни.

Начало: целогодишно

Курсисти: 10. Забележка: по 1 човек месечно.

Отговорник: Доц. д-р Лалев

Кредитни точки: по 3 на работен ден.

4. “ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ” – индивидуално обучение за специалисти по вътрешни болести и /или гастроентерология, със собствен апарат.

Продължителност: 10-30 дни

Начало: целогодишно

Курсисти: 10. Забележка: – по 1 човек месечно.

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 3 на работен ден.


5. “АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ” – индивидуално обучение за специалисти по вътрешни болести и /или гастроентерология

Продължителност: 10-30 дни

Начало: целогодишно.

Курсисти: 20. Забележка: по 2 човека месечно.

Отговорник: Д-р Икономова

Кредитни точки: по 3 на работен ден.


6. “ЕНДОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВИ ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ” – тематичен курс за лекари със специалност по вътрешни болести и/или гастроентерология.

Платен.

Продължителност: 5 дни

Начало: 17.04.2006 год.

Курсисти: 10

Отговорник: Д-р Влахова

Кредитни точки: по 4 точки на работен ден..


7. “ЕНДОСКОПСКА ПОЛИПЕКТОМИЯ НА ПОЛИПИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО” – тематичен курс за лекари със специалност по вътрешни болести и/или гастроентерология.

Платен.

Продължителност: 3 дни.

Начало: 20.03.2006 год.

Курсисти: 5

Отговорник: Доц.Д-р Лалев

Кредитни точки: по 3 точки на работен ден.


8. “ЕХОГРАФСКА ДИАГНОЗА НА ХОЛЕСТАЗА” – тематичен курс за лекари със специалност по вътрешни болести и/или гастроентерология.

Продължителност: 3 дни.

Начало: 20.02.2006 год.

Курсисти: 10

Отговорник: Д-р Икономова

Кредитни точки: по 4 точки .


9. “ТАБ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ” – тематичен курс за лекари със специалност по вътрешни болести и / или гастроентерология.

Платен

Продължителност: 3 дни.

Начало: 15.05.2006 год.

Курсисти: 10.

Отговорник: Д-р Влахова.


КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

10. “НОВОСТИ В ЕНДОКРИНОЛОГИЯТА” тематичен курс.

Анотация: В програмата на курса са включени лекции и дискусии, касаещи най-новите постижения в областта на патогенезата, диагностиката и лечението на най-често срещаните ендокринпатии. Участниците в курса се запознават с пследните консенсуси, отразяващи терапевтичната стратегия при различни ендокринни заболявания.

Начало: 12.05.2006г.

Продължителност: 2 дни.

Ръководител на курса: Доц. д-р М. Петкова

Място на провеждане: Клиника по ендокринология

Кредитни точки: 16


КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

11. “РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ. ВРЕМЕННА И ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ” тематичен

Анотация: Изучаване на основните ритъмни и проводни нарушения и подход към лечението им и индикации за имплантиране на временен и траен кардиостимулатор.

Продължителност: 2 дни, 16.01. – 17.01.2006.

Брой курсисти: 15

Ръководител: д-р Станислав Стефанов, гл. асистент, д-р Йордан Узунов, гл. асистент.

Кредитни точки: 16.


12. “КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ” тематичен

Анотация: Етиопатогенеза, клиника и съвременен подход към лечението на клапните пороци и инфекциозния ендокардит.

Продължителност: 2 дни, 13.02. – 14.02.2006 г.

Брой курсисти: 10

Ръководител: д-р Снежана Тишева, д., гл. асистент, д-р Лиляна Миткова, гл. асистент.

Кредитни точки: 16.


13. “АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ” – тематичен

Анотация: Запознаване с характеристиката и лечението на артериалната хипертония и разглеждане на съвременните проблеми в хипертензиологията.

Продължителност: 2 дни, 13.03. – 14.03.2006 г.

Брой курсисти: 10

Ръководител: д-р Снежана Тишева, д., гл. асистент, д-р Фредерик Григоров, д., гл. асистент.

Кредитни точки: 12.


14. “ОСТРА И ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ” – тематичен

Анотация: Представяне на основните форми на СНы диагностика и основни терапевтични подходи.

Продължителност: 2 дни, 17.04. – 18.04.2006 г.

Брой курсисти: 10

Ръководител: доцент д-р Мария Цекова, д., д-р Анна Спасова, гл. асистент.

Кредитни точки: 12.


15. “ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА” – тематичен

Анотация: Изучаване на основните животозастрашаващи състояния в кардиологията.

Продължителност: 2 дни, 25.09. – 26.09. 2006 г.

Брой курсисти: 10

Ръководител: доцент д-р Мария Цекова, д., д-р Станислав Стефанов, гл. асистент.

Кредитни точки: 12.


16. “ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ” – тематичен

Анотация: Запознаване с характеристиката и лечението на ОКС и ХИБС.

Продължителност: 2 дни, 13.10. – 14.10.2006 г

Брой курсисти: 10

Ръководител: доцент д-р Мария Цекова, д., д-р Йордан Узунов, гл. асистент.

Кредитни точки: 16.

Такса за тематичните курсове: 10 лв. на ден.


Клиника по пневмология и фтизиатрия

17. “Обструктивни белодробни болести” тематичен, безплатен;

Анотация: Обструктивните белодробни заболявания (Бронхиална астма и ХОББ) са разпространени в практиката, социалнозначими и са сериозни икономически последствия за обществото. Целта на курса е да бъде представена епидемиологията на тези две болести, съвременните разбирания за патогенезата. Особено внимание ще се обърне на функционалната диагностика и критериите за поставяне на диагноза. Друг акцент на курса ще бъде клиничното протичане, проследяване на болния, ролята и значението на диспансеризацията. Ще бъдат разгледани възможните усложнения и начините за предотвратяването им. Ще бъдат представени съвременни разбирания за лечебното поведение;

Продължителност: 5 дни;

Начало: 13.03.2006 г. 17.03.2006 г. вкл.;

Брой курсисти: 6 (шест);

Отговорник на курса: Доц. Д-р Явор Иванов, д.;

Кредитни точки: 30;


18. “Съвременна бронхоскопска диагностика в пулмологията” индивидуално обучение, безплатен;

Анотация: Фибробронхоскопията става основен метод за диагноза на различните процеси, засягащи белия дроб. По време на курса ще бъдат представени теоретичните аспекти на основните бронхоскопски техники, техните показания и противопоказания, както и тяхната диагностична стойност. Ще се разгледа извършването на бронхалвеоларен лаваж и диагностичните му възможности. Ще бъдат представени съвременните тенденции в развитието на фибробронхоскопиите, ехография и възможностите за триразмерна локализация на патологичния процес в белите дробове;

Продължителност: 5 дни ;

Начало: 20.03.2006 г. – 24.03.2006 г. вкл.; 10.04.2006 г. – 14.04.2006г.

Брой курсисти: 2 (двама);

Отговорник на курса: Д-р Валери Андреев

Кредитни точки: 25;


КАТЕДРА “ДЕРМАТОЛОГИЯ, ВЕНЕРОЛОГИЯ, АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”

19. “Имунодефицитни заболявания и инфекции” –безплатен курс

Начало: месец Април 2006 г.,

Брой курсисти: 5

Продължителност: 8 академични часа,

Кредитни точки: 8.

2) Безплатно индивидуално обучение, 5 академични часа, брой обучаващи се - 3, начало: месец Април 2006 г., кредитни точки – 5.

Отговорник: доц. д-р Петрунка Петрова, д.

Курсът се препоръчва за общо-практикуващи леkари, педиатри и интернисти.


20. “Флоуцитометрично изследване на левкоцити” – безплатен курс

Начало: месец Април 2006 г.,

Брой курсисти: 5

Продължителност: 8 академични часа,

Кредитни точки: 8.

2) Безплатно индивидуално обучение, 5 академични часа, брой обучаващи се - 3, начало: месец Април 2006 г., кредитни точки – 5.

Отговорник: д-р Цветан Луканов.

Курсът се препоръчва за общо-практикуващи леkари, интернисти и хематолози.

21. “Имунологични основи на репродуктивните неуспехи. Диагностика и терапия” – безплатен курс

Начало: месец Април 2006 г.,

Брой курсисти: 5

Продължителност: 8 академични часа,

Кредитни точки: 8.

2) Безплатно индивидуално обучение, 5 академични часа, брой обучаващи се - 3, начало: месец Април 2006 г., кредитни точки – 5.

Отговорник: доц. д-р Емилияна Конова, д.

Курсът се препоръчва за общо-практикуващи леkари и акушер-гинеколози.


КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

22. “генодерматози (наследствени и вродени кожни болести) – клиника, диагностика, профилактика, лечение и прогноза” - Платен.

Анотация: Вродените кожни заболявания (генодерматози) представляват един голям дял от наследствените болести, които засягат кожата и нейните придатъци и често затрудняват клиничната диагноза. Големият напредък на медицинската генетика и молекулярната биология през последните години доведе до откриване на генетичният дефект при редица генодерматози. Последните са с начало непосредствено след раждането или в детската възраст. Те придружават живота на болните и ги обричат на изолация и инвалидизация. Унаследяват се по различен начин - рецесивен или доминантен. Ранното им диагностициране, лечение и рехабилитация имат съществено значение за качеството на живота на болните и техните семейства. При голяма част от най-тежките генодерматози болните имат напълно нормална психика и интелект и могат да бъдат социално вградени. Това изисква да се обединят усилията на медицинската мрежа – общопрактикуващи лекари, педиатри, дерматолози, гастроентеролози, ортопедии, рехабилитатори и медицински сестри, за ранна диагностика, профилактика и лечение на редките генетично свързани кожни болести. Предмет на курса са клиничната изява, методите за диагностика, лечението, профилактиката и рехабилитацията на: Ichthyoses, Epidermolysis bullosa hereditaria, Morbus Darie, Xeroderma pigmentosum, Nevus pigmentosus giganteus, Phacomatoses – Morbus Recklinghausen, Morbus Рringle-Burnevile, Morbus Klippel-Trenaunay, Dermatitis atopica и др. редки синдроми. В рамките на курса ще бъдат демонстрирани множество редки клинични случаи от богатия дългогодишен архив на Клиниката по Дерматология и Венерология – Плевен. Курсът е предназначен за педиатри, дерматолози и общопрактикуващи лекари.

Продължителност: 2 дни х 8 академични часа /1 акад. час = 45 мин/

Начало: 20 Април 2006 г.

Брой курсисти: 10

Отговорници на курса: Д-р Йорданова, д.м., Д-р Господинов, д.м.

Кредитни точки: 16


катедра “Микробиология, вирусология и медицинска генетика с генетичен център”

23. “Основи на антибактериалната терапия

Анотация: Курсът е предназначен за специалисти и специализиращи лекари клинични микробиолози и има за цел запознаване с основните принципи на антибактериалната терапия. Ще бъдат представени всички групи антибиотици, тяхното приложение и дозировка. Обсъждане на конкретни клинични казуси.

Квалификационна характеристика: част от програмата за непрекъснато обучение.

Хорариум: 25 часа

Начало: 25.09.2006 г.

Продължителност: 5 дни

Брой курсисти: 5 лекари микробиолози

Ръководител на курса: доц. д-р Мария Средкова, д.м.

Място на провеждане - Кат. “Микробиология, вирусология и медицинска генетика” - МУ - Плевен, “МДЛ по Микробиология и вирусология”, УМБАЛ-Плевен” ЕАД.

Цена на курса: 50 лв.


Секция “Медицинска генетика”

24. “Диагностиката и подходи за генетична профилактика на вродените и наследствени заболявания и предразположения” тематичен курс.

Анотация: Все по-тревожна става незадоволителната профилактика на наследствените и вродени аномалии. У нас те са на I-во място като причина за детската смъртност. Основно значение за генетичната профилактика има информационното осигуряване на всички нива. У нас лекарите получават крайно недостатъчна информация по време на обучението си както на университетско, така и на след университетско ниво.

Тематичният курс ще акцентира вниманието върху някои нерешени въпроси при подготовката на медицинските кадри участващи в диагностиката и подходите за профилактиката на вродената и наследствена патология - генетични скрининги, пренатална диагностика и др.

Начало: 27.03.2006 г.

Продължителност: 5 дни

Брой курсисти: 10

Ръководител на курса: доц. д-р М.Симеонова, д.м., Ръководител секция “Медицинска генетика” при МУ-Плевен.

База за провеждане: Секция “Медицинска генетика”, МУ-Плевен, Ректорат, 1-ви етаж.

Кредитни точки: 40 точки

  1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconПроект за стандарти за квалификация и дейност на училищния психолог
Изисква се задълбочена подготовка в областта на психология на развитието в детско-юношеска възраст – 150 часа от базисни курсове...
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconЕзикови курсове : к андидатстудентски чуждоезикови курсове
Езикови курсове: кандидатстудентски чуждоезикови курсове, матура, ibt toefl, специализирани курсове
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconМладежта и науката
Пу “Паисий Хилендарски” организира курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация “учител по биология”, в рамките...
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconОтчетендокла д за дейността на пазарджишки районен съд през 2006 година
Основа за изводите за дейността на Пазарджишкият районен съд през 2006 година са сведенията в годишните статистически отчети през...
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconДипломна квалификация -отделение при унсс

Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconГрафик на актуалните курсове през учебна 2011 2012 година

Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconОбщина панагюрище през 2006 година
През 2006 година Община Панагюрище успя да включи в Програмата на “Пътища” ад 3 важни инфраструктурни обекта, благодарение на което...
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconПротоко л
Информация за разкритите работни места в Община Ситово по Националните програми през 2006 година и вазмъжности за кандидатстване...
Дипломна квалификация курсове през 2006 година iconСпециализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания
На курсове и индивидуално обучение за следдипломнa квалификация на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом