Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер16.54 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.obspazardjik.com/new/z/r128.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е

128

от 27 юни 2012 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” ЕООД.


Общинският съвет – Пазарджик, обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов за прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество „Радио Пазарджик” ЕООД и взе предвид следното:

„Радио Пазарджик” ЕООД е изпаднало в невъзможност да извършва основната си дейност, поради загубата на ефирна честота, по която да излъчва програмите си. Дружеството се е провалило с участието си в обявените от медийния регулатор – СЕМ, конкурси за честоти, а нови конкурси не се предвиждат.

Предвид на горното съображение и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 154, ал. 1, т.2, чл. 156, чл. 157, ал.2 и чл.266 от ТЗ, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


1. Прекратява „Радио Пазарджик” ЕООД – гр. Пазарджик, създадено с решение № 22 от 10.12.1999 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет – Пазарджик, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ЕИК 130172245, представлявано от Стефан Венков Божилов – управител.

2. Открива производство по ликвидация на „Радио Пазарджик” ЕООД – гр. Пазарджик.

3. Определя за ликвидатор Стефан Венков Божилов с месечно възнаграждение 600 (шестстотин) лева.

4. Възлага на ликвидатора да впише в Търговския регистър по партидата на „Радио Пазарджик” ЕООД – гр. Пазарджик настъпилите промени.

5. Определя срок за ликвидацията 6 (шест) месеца.Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

30

0

1


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет - ПазарджикСвързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом