Доклади на национални научни форуми
ИмеДоклади на национални научни форуми
страница2/26
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер2.52 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/98491/748067/version/1/file/0-PUBLICATION
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ДОЦ. Д-Р АНДРЕАНА ЕФТИМОВА

Забележка: До 2001 г. публикациите са под името Андреана Предоева.

Дисертационен труд

Предоева, Андреана Борисова. Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания: Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "доктор". Науч. рък. доц. д-р Пенка Балтова; Рец. проф. д-р Моско Москов, проф. д-р Михаил Виденов. – София, 2000. – 196 с. Диплома №27034 / 25.01.2001, утв. с протокол №11 / 08.11.2000.

Автореферат: София, 2000. – 37 с.


Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)

Невербалната комуникация в телевизията: Психолингвистична и семиотична перспектива: Монография. – София: Сема-РШ, 2002. - 138 с.

Езикова и комуникативна компетентност. – София: Сема-РШ, 2004. – 163 с. В съавт. с: П. Илиева-Балтова, К. Молле.

Ефективната невербална комуникация. – София: Сиела, 2008. - 161с.

Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. - София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2010. - 238 с.

Есето в академичната и журналистическата практика. – Велико Търново: Фабер, 2011. - 176 с.

Невербалната комуникация: медии и медиатори. – София: Сиела, 2011. - 200 с.

 

Учебници и учебни помагала

Учебник по български език за чужденци - общ курс. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, 2007 (второ издание). – 343 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева.

Тетрадка по български език за чужденци – общ курс. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, 2007 (второ издание). – 70 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева.

Примерни тестове за изпита по български език и литература. Учебно помагало за изпита след 7. клас. – София: Диоген, 2007. – 110 с. В съавт. с: А. Панов.

Всички знания за теста по български език и литература. Учебно помагало за изпита след 7. клас. – София: Диоген, 2007. – 93 с. В съавт. с: А. Панов.

Български език като чужд. Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С. – София: Д-р Иван Богоров, 2007. – 80 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, М. Пацева.

Български език като чужд - специалност право и специалност международни отношения. – София: Д-р Иван Богоров, 2007. - 124 с. В съавт. с: Е. Хаджиева.

Примерни тестове за държавния зрелостен изпит по български език и литература. –София: Диоген, 2007. - 110 с. В съавт. с: А. Панов.

Всички знания за държавния зрелостен изпит по български език и литература. – София: Диоген, 2007. - 93 с. В съавт. с: А. Панов.

Български език като чужд - специалност журналистика. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 177 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова.

Български език като чужд за студенти филолози. – София: Д-р Иван Богоров”, 2008. - 160 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, М. Каменова.

Български език като чужд за студенти хуманитаристи. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 172 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, М. Каменова.

Български език като чужд. Стил и жанрови модели. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 120 с. В съавт. с: Е. Хаджиева.

Български език като чужд за студенти медици. – София: Д-р Иван Богоров, 2008. - 175 с. В съавт. с: Е. Хаджиева.

Тестове по български език и литература за конкурсен изпит след завършен 7. клас. – Велико Търново: “Фабер”, 2009. - 118 с. В съавт. с: Йордан Ефтимов.

Тестове по български език и литература за държавен зрелостен изпит. – Велико Търново: “Фабер”, 2009. - 148 с. В съавт. с: Йордан Ефтимов.

Български език като чужд. Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2. – София: “Д-р Иван Богоров”, 2009. - 85 с. В съавт. с: Е. Хаджиева, Н. Гарибова, Е. Руневска.

Български език и литература. Всички знания за външно оценяване и изпити след 7. клас. – Велико Търново: „Фабер”, 2010. - 104 с. В съавт. с: Александър Панов.


Речници

Български асоциативен речник. Прав и обратен. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003. – 150 с. В съавт. с: П. Балтова, А. Липовска, К. Петрова.

Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. – Москва: Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет, Российская академия наук, Институт Языкознания, 2004. – 791 с. В съавт. с: Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, Ю. Н. Караулов, Е. Ф. Тарасов (за руски език), И. И. Савицкая (белоруски език), П. Илиева-Балтова, А. Липовска, К. Петрова, Н. Деренжи (български език), Т. И. Крыга (украински език).


Студии и статии

Езикът на телевизионната публицистика. // Краят на века - раздели, носталгии, надежди. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2000, с. 365-370.

Синтактични закономерности при употребата на паралингвистични средства в публицистични телевизионни предавания. // Език и литература (София), 2000, №2, с. 95-110.

Паралингвистичен идиолект (наблюдения върху поведението на водещи в публицистични телевизионни предавания по БНТ). // Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 5. Велико Търново: Faber, 2001, с. 208-217.

Полисемия или омонимия: невербални случаи в публицистичните телевизионни предавания. // Българският език през ХХ век. София: АИ "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, 2001, с. 387-393.

Академичното есе и чуждестранните студенти - бъдещи дипломати. // Languages for Specific Purposes. Варна: Стено, 2001, с. 69-73.

Кандидатпрезидентското тяло говори. // Медия & Реклама (София), декември 2001, с.19-22.
Също в: Кандидатпрезидентското тяло говори. // LiterNet, 21.08.2005, № 8 (69). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/president.htm

Преводачът в телевизионното студио. // Проблеми на социолингвистиката. VII. София: Международно социолингвистическо дружество, Делфи, 2002, с. 203-207.

Невербалните (паралингвистичните) компоненти като пунктуационни знаци в продуцирането и възприемането на публицистични телевизионни предавания. // Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема - РШ, 2002, с. 290-294.

"Конфитюр"... "Мармалад" (психолингвистичен анализ на вицове с невербални компоненти) (в съавторство с К. Петрова). // Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003, с. 496-514.

Речеви стратегии в едно семейство с малко дете. // Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София: Сема - РШ, 2003, с. 61-67.

Разказът на Мариус Куркински. // Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003, с. 260-265.

Невербални (паралингвистични) средства в публицистичните телевизионни предавания (Теоретични постановки). // LiterNet, 09.07.2003, № 7 (44). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/neverbalni.htm.

Комуникативни стратегии в обучението по чужд език (психолингвистична перспектива). Студия. // Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФСлФ, София: УИ "Св. Климент Охридски". Т. 93-95, 2004, с. 67-109.

Вицове с невербални компоненти (в съавторство с К. Петрова). // Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 6. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 201-210.

За есето - скучно, но питателно. // Varium est (приложение на "Литературен вестник" за университетска култура, №8, 25.02.-02.03.2004, с. 2, 7.

За партитурното описание на мултимодалната комуникация и приложението му при анализа на един вид дискурс // Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание. Т. 34, 2004, с. 117-130.

Комуникативни стратегии в обучението по чужд език - теоретични проблеми в психолингвистична перспектива. // LiterNet, 19.04.2005, № 4 (65). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/komunikativni.htm

Можем ли да опишем пространството с думи и жестове (анализ на фрагмент от постановката на Мариус Куркински "Дамата с кученцето"). // LiterNet, 03.09.2005, №9 (70). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/marius.htm

Подреждане на проблемите при обучението по есе в НБУ. // LiterNet, 02.08.2005, №8 (69). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/ese.htm

Кандидатпрезидентското тяло говори (социолингвистичен поглед към дебатите в "Шоуто на Слави"). // Проблеми на социолингвистиката. Т. 8. Съвременни форми на съществуване на българския език. София: Международно социолингвистическо дружество, 2005, с. 140-145.

Обучаващата стратегия за "усвояване" на чужди езици и чужди светове. // Как с думи се правят светове. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 485-495.

Стратегическата компетентност в чуждоезиковото обучение. // Език и стратегии в обучението. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 285-295.

Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация. // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Международно социолингвистическо дружество, 2005, с. 379- 388.

Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение. // Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев). София: Булвест 2000, 2005, с. 65-72.

Комуникацията лекар-пациент в общество с протичаща здравна реформа //

Бъдещето на здравната политика: от информирано съгласие към информиран избор: Доклади от Международната конференция “ ”, София, 1-2 декември 2005 г., Шератон София Хотел Балкан, организатор Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване – София. Публикацията е в електронен вид на английски и на български език в CD 5055H1212 12326 13 HK, МИЗЗО 2005©.

Социалните роли лекар - пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ). // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 241-248.

Фотографията и стереотипният публичен/частен образ на Балканите в обучението по чужд език // Балканистичен форум. Благоевград: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2006, №1-2-3, с. 244-253 с.

Неспонтанната реч на спортните коментатори // Политики на различието, езици на близостта, Науч.ред. В. Стефанов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006, с. 465-474.

Понятието за демокрация в езиковото съзнание на българина (образователни перспективи) // Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2006, с. 202-212.

Аргументът в академичното есе: да се договорим // Език и литература (София), №1-2, 2006, с. 157-167.

Към общ модел на комуникативната компетентност в езиковото обучение // LiterNet: Ел. списание, 26.01.2007, №1 (86). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/kompetentnost.htm

Социалните роли лекар - пациент (социолингвистичен и социокултурен анализ) // LiterNet: Ел. списание, 13.08.2007, №8 (93). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/socialnite.htm

Езикът на спортните коментари: език на войната или език на поезията // Комуникация, спорт и култура. София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", 2007, с. 276-284.

Анатомия на аргументативните грешки // Български език и литература, №2, 2007, с. 3-21. Също: LiterNet: Ел. списание, 15.06.2007, № 6 (91). Available from: http://liternet.bg/publish9/aeftimova/anatomiia.htm

Видове информация за говорещия в дискурса // Езиков свят. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, т. 4, 2007, с. 13-24.

Невербални маркери на междукултурните различия //Културно разнообразие и комуникация между културите: Доклади на Десетата юбилейна международна научна конференция, София, 18-19 май 2007, 15 с. (ръкопис).

"Matrix Comparison": латентен семантичен анализ на термини от модели на комуникативната компетентност // Матрицата - властта на подобието. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, с. 259-269.

Разговорна реч или “стерилен” книжовен език в обучението по български език като чужд // Проблеми на социолингвистиката IX. Агресията на уличния език. София: Изд. Международно социолингвистическо дружество; ИК “Знак`94”, 2008, с. 137-140.

Реториката на спортните коментари по телевизията – резултат от литературното образование? // Литературата, №4. София, 2008, с. 228 – 238.

Образи в медиите: стереотипи на Балканите // Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност: Доклади на ХI-тата международна научна конференция, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО „ Комуникация и връзки с обществеността ” към Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „ Св. Климент Охридски ”, София, 14-15 ноември 2008 г., 20 с. (ръкопис)

Наречията като маркери на говорещия // Отговорността пред езика. Кн. 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2009, с. 110-118.

Релацията наречие-прилагателно име // Езиков свят. Том 7. Кн. 1. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2009, с. 41-47. Available from: http://www.belb.net/spisanija/ezikov_svjat/tom7-kn1/03_andreana_41_46_last.DOC.pdf

Синтактичното наречие в обучението по български език като чужд // ORATIO VITAE SIMULACRUM (Словото е отражение на живота): Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева, Велико Търново: Издателство на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 405-425.

Психолингвистиката - (не)осъщественият проект // Филологическият проект на ХХI век. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2009, с. 180-196.

Релацията наречие-съществително име в обучението по български език като чужд // Българска реч, Кн. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 105-117.

Езиковата картина на българското от близкото минало в учебник по български език за чужденци. // Преходи и граници – Сборник доклади от XV-годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 537-542.

Междуезикови контакти между български и руски език - трансфер и интерференция (в съавт. с Е. Хаджиева) // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2010, с. 173-181.

Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 429-444.

Отношенията наречие-вид на глагола в рамките на теорията за функционално-семантичните категории // Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 389-406.

Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности в езиковото образование // Продължаващото обучение на учителите (пред предизвикателствата на интеркултурния диалог, социалната солидарност и демократичните ценности), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 7-14. Available from: http://www.lll-teachers.eu/doclads/d9.pdf

Също под заглавие „Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности и проблеми в езиковото образование” // Български език и литература, София: МОМН, 2010, №4, с. 36-40.

“Народният” език в “народната” аптека // LiterNet: Ел. списание, №8 (129), август 2010. Available from: http://liternet.bg/e-zine.

Стратегии за кооперативност в диалога // Проблеми на устната комуникация, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, №8, с. 144-149.

Отношенията наречие-вид и време на глагола – голямото предизвикателство в обучението по български език като чужд // Световната криза и икономическото развитие (Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция), Варна: Изд. „Наука и икономика” при ИУ-Варна, 2010, т. 4, с. 37-50.

Проблеми при пренасянето на части от думи // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма, Пловдив: Издателство „Контекст”, 2010, с. 224-229.

Оценяване на есе в електронна среда (наблюдения над програмата за електронно обучение WriteToLearn) // Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, №2, 2010 (год. XIX), с. 76-91.


Медийната езикова вакханалия // Език, морал, отговорност (сб.), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, с. 133-136.

Също в „Медии и обществени комуникации”: Ел. списание, №8, 26.01.2011. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=132

Психолингвистика – що е то? // Littera&Lingua: Ел.списание, (гост-редактори Стоянова, Ю., А. Ефтимова), пролет 2011. Available from: http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg

Някои наблюдения върху участието на текста в теста  // Литературен вестник, Год. 20, №17, 11-17.05.2011, с.15.

Аргументативното писане в журналистическите жанрове: есето // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС /"Алма комуникация". 2011, №10. Available from: [www.media-journal.info] и на [http://media-journal.info/?p=item&aid=149].

Компрометират ли се думите? (асоциативното поле на думата демокрация в съвременното езиково съзнание) // Психология и лингвистика (Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов), София: Просвета, 2011, с. 212-221.

“Народният” език в “народната” аптека // Проблеми на социолингвистиката: Езикът и социалният опит, Т. 10, София: Международно социолингвистическо дружество и ИК „Знак`94”, 2011, 391-394.

Сигналите за обратна връзка при двама телевизионни водещи – харесвам те/ не те харесвам…. // Newmedia21: Ел. Списание, 30.11.2011. Available from:
http://www.newmedia21.eu/analizi/signalite-za-obratna-vrzka-pri-dvama-televizionni-vodeshhi-haresvam-te-ne-te-haresvam

Релацията наречие–време в обучението по български език като чужд // Научни трудове в памет на Георги Герджиков, УИ “Св. Климент Охридски”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, с. 255-267.

Невербалната комуникация в литературата // Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Върбан Вътов, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 225-232.

Сигнали за обратна връзка в два телевизионни жанра – интервю и дискусия // Актуални проблеми на устната комуникация. Доклади на IX международна конференция с международно участие, Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-29 окт. 2011 г., 15 с. (ръкопис)

Междуезикови контакти между български и руски език - трансфер и интерференция (в съавт. с Е. Хаджиева) // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, с. 174-182.

Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд // Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, с. 433-448.

Има ли разговорност в медийния текст? // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 13. Available from: www.media-journal.info

Около понятието за разговорност в медийния текст // Годишник на ФЖМК, Т.19. София, 2012. (под печат)

Устни и разговорни маркери като знаци за разговорност в медийния текст // Български език и литература, София, 2012. (под печат)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Свързани:

Доклади на национални научни форуми iconРезюмета на научните трудове
...
Доклади на национални научни форуми iconАвтореферат за придобита образователна и научна степен "Доктор"
В списъка са приложени и 32 резюмета на доклади на международни и национални научни форуми и автореферати на дисертации за придобиване...
Доклади на национални научни форуми iconБиография на д-р Иво Гергов
Изнася доклади в национални и международни форуми по Онкология и Образна диагностика. Води индивидуални обучения и изнася лекции...
Доклади на национални научни форуми icon6 Москва, Руска Федерация, 11-14 юни 2007 г., Международна Конференция по Лазерни Приложения в Науки за Живота lals’2007 1
В списъка са представени само лекции, доклади и постерни презентации представени лично от кандидата на съответния научен форум. В...
Доклади на национални научни форуми iconПубликуване на докладите
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на ухт, Пловдив. Представените след срока доклади...
Доклади на национални научни форуми iconПубликуване на докладите
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на ухт, Пловдив. Представените след срока доклади...
Доклади на национални научни форуми iconБългария ще развива седем основни национални научноизследователски комплекса
Изграждането на национални научни комплекси ще доведе до повишаване на възможностите ни за успешно участие в многонационални консорциуми...
Доклади на национални научни форуми iconКонкурс „изграждане на центрове за върхови научни постижения
Целта на конкурса е: укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал (човешки...
Доклади на национални научни форуми iconСписък на научните трудове
Участия в международни научни форуми с отпечатани резюмета в чуждестранни списания (V v )
Доклади на национални научни форуми iconУчастия на преподаватели от пф в научни форуми
Ангелова Вл., Традициии приемственост, пу,,Паисий Хилендарски“, Филиал,,Любен Каравелав“, 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом