Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
ИмеСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
страница2/2
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер407.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/118944COM_2012_286_BG_ACTE_f.doc
1   2ПРИОРИТЕТИ И ДЕЙСТВИЯ

ОТГОВОРНИ ЛИЦА

СРОК
ПРИОРИТЕТ Б: Засилване на превенцията срещу трафика на хора

Изследване за намаляване на търсенето на услуги, предоставени от жертви на трафик

Комисията

2013

Създаване на Европейска бизнес коалиция срещу трафика на хора

Комисията

2014

Модели и насоки за намаляване на търсенето

Комисията/Европейската бизнес коалиция

2016

Анализ на съществуващите инициативи за превенция, извършвани от заинтересованите страни

Комисията

2013

Дейности за повишаване на осведомеността в целия ЕС, насочени към конкретни уязвими групи

Комисията

2014ПРИОРИТЕТИ И ДЕЙСТВИЯ

ОТГОВОРНИ ЛИЦА

СРОК

ПРИОРИТЕТ В: По-активно наказателно преследване на трафикантите

Създаване на национални, мултидисциплинарни правоприлагащи звена в областта на трафика на хора

държавите членки

изпълнява се

Проактивни финансови разследвания на случаи на трафик и сътрудничество с агенции на ЕС

държавите членки

2013

Анализ на информацията, получена от държавите членки относно финансовото разследване на случаи на трафик на хора

Европол/държавите членки

2015

Съвместни екипи за разследване

държавите членки/агенциите на ЕС

изпълнява се

Пълноценно използване на агенциите на ЕС

държавите членки/агенциите на ЕС

изпълнява се

Изпълнение на плана за действие на Евроюст за борба с трафика на хора

Евроюст/държавите членки

2013

Регионално сътрудничество в областта на трафика на хора по пътищата от Изтока към ЕС

Комисията

2012ПРИОРИТЕТИ И ДЕЙСТВИЯ

ОТГОВОРНИ ЛИЦА

СРОК

ПРИОРИТЕТ Г: Подобряване на координацията и сътрудничеството между ключовите участници и съгласуваност на политиката

Координация и наблюдение на прилагането на съвместната декларация, подписана от агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи

Комисията

изпълнява се

Засилване на координационния механизъм в рамките на ЕС в подкрепа на неофициалната мрежа от националните органи за докладване или равностойни механизми

Комисията/държавите членки

2013

Възможно установяване на механизми за сътрудничество в рамките на делегациите на ЕС в приоритетни трети страни и региони

Комисията/ЕСВД/държавите членки

2013

Засилване и формализиране на партньорствата с международните организации

Комисията/международни организации/ЕСВД

изпълнява се

Включване на трафика на хора в клаузите за правата на човека

Комисията/ЕСВД

изпълнява се

Финансиране на проекти в областта на трафика на хора в трети страни и региони

Комисията/ЕСВД

изпълнява се

Платформа на ЕС за организациите на гражданското общество и доставчиците на услуги

Комисията

2013

Преглед на проектите, финансирани от ЕС, свързани с трафика на хора

Комисията

2014

Инструмент за оценяване на основните права в политиката за борба с трафика и свързаните с нея дейности

Комисията/FRA

2014

Помощ за държавите членки при прилагането на инструмента за оценка

Комисията/държавите членки

изпълнява се

Засилване на обучението на представители на съдебната власт и на трансгранични правоприлагащи органи

Комисията/агенции на ЕС/държавите членки

2012

По-голяма съгласуваност на политиката чрез програми за обучение

Комисията/държавите членки

изпълнява сеПРИОРИТЕТИ И ДЕЙСТВИЯ

ОТГОВОРНИ ЛИЦА

СРОК
ПРИОРИТЕТ Е: По-добро познаване на променящите се тенденции в трафика на хора и по-ефективна реакция

Система за целия ЕС за събиране и публикуване на данни, разпределени по пол и възраст

Комисията/държавите членки

2012

Съпоставими и достоверни данни за следващата инициатива за 2011 и 2012 г.

Комисията/държавите членки/националните органи за докладване

2014

Изследване на спецификите на пола при трафика на хора

Комисията

2013

Изследване на групите, изложени на висок риск от трафик на хора

Комисията

2014

Изследване на набирането на жертви чрез интернет и социалните мрежи

Комисията/държавите членки

2014

Проучване на съдебните практики, свързани с трафика или трудовата експлоатация

Комисията/държавите членки

2013

Ръководство за най-добри практики, насочени към държавните органи с цел наблюдение на агенциите за временна заетост и посредническите агенции

Eurofound/Комисията

2015

Сътрудничество с инспектори по труда, по социалните и здравните въпроси, по безопасността и по риболова

Комисията

20131Трафикът на хора се различава от незаконното превеждане през граница на хора (подпомогната миграция), тъй като включва използване на сила и експлоатация, както и защото не е нужно пресичане на граница или физическо транспортиране.

2Международна организация на труда, “ILO 2012 Global estimates of forced labour“ (,,Оценки за принудителния труд в глобален мащаб“), юни 2012 г. Според доклада трафикът на хора може да бъде считан за принудителен труд и по този начин оценката дава пълна картина на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация (стр. 13).

3По оценки годишните печалби на световно ниво от експлоатация на всички жертви на трафик с цел принудителен труд възлизат на 31,6 млрд. USD. От тази сума 15,5 млрд. USD или 49 % се натрупват в индустриализираните икономики (Patrick Belser, “Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits“ — Патрик Белсър, „Принудителен труд и трафик на хора: оценка на печалбите“, работен документ, Женева, Международна организация на труда, 2005 г.).

4The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, UNODC, 2010 (Глобализацията на престъпността : оценка на заплахата от транснационалната организирана престъпност, СНПООН, 2010 г.)

5Статистическите данни, събрани чрез Евростат, представят общ преглед въз основа на отговорите, получени от 27-те държави членки от 2008 до 2010 г.

6Съобщение относно трафика на жени с цел сексуална експлоатация (COM (96) 567 окончателен), Съобщение относно борбата с трафика на хора: интегриран подход и предложения за план за действия (COM (205) 514 окончателен), План на ЕС за най-добри практики, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора (2005/C 311/01) и Работен документ на Комисията за оценка и мониторинг на прилагането на Плана на ЕС (COM (2008) 657 окончателен).

7Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, ОВ L 101, 15.4.2011 г.

8Предложение за Директива за правата на жертвите (COM (2011) 275 окончателен), действия срещу насилието над жените, чиито основни елементи са равенството между половете и антидискриминацията; Програма на ЕС за правата на детето (COM (2011) 0060 окончателен); План за действие относно непридружени непълнолетни лица (COM (2010) 213 окончателен); Директива 2009/52/EО за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава; и предложение за Директива относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост (COM (2010) 379 окончателен).

9Съобщение относно Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа, COM (2010) 673 окончателен.

10Съобщение относно глобалния подход към миграцията и мобилността, (COM (2011) 743 окончателен).

1111450/5/09 REV 5, 19 ноември 2009 г. и 9501/3/11 REV 3, 4 юли 2011 г.

12По-специално в рамките на диалозите за правата на човека, които се водят с 40 държави по света, диалозите за миграцията и мобилността, които наброяват седем регионални процеса, обхващащи повече от сто държави и над двадесет двустранни процеса.

13Задачите му са да отговаря на най-спешните нужди да се гарантира последователно и координирано стратегическо планиране на равнище ЕС и с международните организации и третите страни, да търси решение на този въпрос по всеобхватен начин.

15Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, сборник с договори, том 2237, стр. 319; Конвенция за борба с трафика на хора (CETS № 197), Съвет на Европа, Варшава, 16 май 2005 г.

16Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Ню Йорк, 18 декември 1979 г., сборник с договори, том 1249, стр. 13; Конвенция на ООН за правата на детето, 20 ноември 1989 г., ООН, сборник с договори, том 1577, стр. 3; Конвенция относно принудителния или задължителния труд на Международната организация на труда (МОТ), 1930 г. (№ 29); Конвенция относно премахването на принудителния труд на МОТ, 1957 г. (№ 105); Конвенция относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд на МОТ, 1999 г. (№ 182) и Конвенция на МОТ относно домашните работници, 2011 г. (№ 189).

17Европейски съд по правата на човека, Ранцев/Кипър и Русия, Дело № 25965/04, Решение (окончателно) 10 май 2010 г.

18Експертната група съветва Комисията за политиката и законодателството и е създадена въз основа на решения на Комисията, най-актуалното от които е в ОВ L 207, 12.8.2011 г., стр.14.

19Документ на Съвета 15358/10 COSI 69.

20IOM, ‘The Causes and Consequences of Re-trafficking: Evidence from the IOM Human Trafficking Database’ (Международна организация по миграция, „Причините и последиците от повторния трафик: доказателства от базата с данни за трафика на хора на организацията“), 2010 г.

21Директива 2011/36/ЕС относно трафика на хора и Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

22Експертна група на ЕС за непридружените непълнолетни лица, заседание за настойничеството на непридружените деца, 21 юни 2011 г.

23Вж. също Агенция на Европейския съюз за основните права, ‘Child Trafficking in the EU — Challenges, perspectives and good practices’ („Трафикът на деца в ЕС — предизвикателства, перспективи и добри практики“), юли 2009 г.

24Тази информация включва правата, основаващи се на Директива 2004/81/ЕО за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора. Потенциалът на Директивата не се използва напълно, а липсата на информация при жертвите относно техните права се посочва като една от ключовите проблемни области. Комисията постави началото на изследване, за да анализира мерките, които са в сила в момента, и механизмите за защита на жертвите на трафик, които се предоставят от всяка държава членка съгласно Директивата, за да разбере дали настоящите, различаващи се до известна степен мерки в държавите членки възпрепятстват прилагането на последователен и ефективен подход за справяне с трафика на хора. http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index, http://ec.europa.eu/immigration и http://e-justice.europa.eu.

25Подобно на кампанията на Международната организация по миграция „Купувай отговорно“ http://www.buyresponsibly.org.

26Член 23 от Директива 2011/36/ЕС относно трафика на хора.

27Като Кампанията Синьо сърце на Службата на ООН по наркотиците и престъпността или кампанията „Blue Blindfold“ в Обединеното кралство.

28Звената следва да функционират като звена за контакт с правоприлагащите органи в други държави във и извън ЕС, а експерти от тези звена следва да участват в заседания като заседанията на групата за аналитичните работни досиета за трафик на хора, заседания, свързани с цикъла на политиката на ЕС, и заседания на звената за контакт, посочени в наръчника с контакти на Европол за трафика на хора.

29Международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространение, препоръки на FATF (Специална група за финансови действия на ОИСР), февруари 2012 г.

30Европол, ‘EU Organised Crime Threat Assessment 2011’ („Оценка на заплахата от организираната престъпност в ЕС за 2011 г.“). Тези области са селското стопанство, строителството, текстилната промишленост, здравеопазването, обслужващият персонал по домовете и секс индустрията, стр. 19.

31Въпросните агенции са CEPOL, EASO, EIGE, Европол, Евроюст, FRA и Frontex, http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?id=55a48066-dcf5-4e71-b191-cedcf0caa97a.

32Комисията формализира партньорства под различни форми и си сътрудничи с ООН, Съвета на Европа, Международната организация по миграция, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Световната здравна организация и Международната организация на труда. Продължаването на сътрудничеството с тези организации ще бъде изключително важно в борбата с трафика на хора с цел отстраняване на органи.

33Съвместно съобщение: Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС — към по-ефективен подход, COM (2011) 886 окончателен.

34Информация за повечето проекти може да бъде намерена на уебсайта на Комисията за борба с трафика на хора.

35Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз, COM (2010) 573 окончателен, 19 октомври 2010 г., достъпна на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0573:FIN:BG:PDF

36Работен документ на службите на Комисията — Оперативни насоки за вземане под внимание на основните права в изготвяните от Комисията оценки на въздействието, SEC (2011) 567 окончателен, 6.5.2011 г.

38Съобщение относно изграждане на доверие в правосъдието в целия ЕС: ново измерение на европейското съдебно обучение, COM (2011) 551 окончателен.

39CEPOL предоставя обучение за трафика на хора, както и общ учебен план и модул за електронно обучение за полицаи. Frontex разработи специален наръчник за обучение за граничната охрана при случаи на трафик на хора. Инструменти и информация за откриване и насочване на жертви на трафика на хора ще бъдат част от набора с инструменти на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), напр. при модули и наръчници за обучение.

40Съобщение относно измерване на нивото на престъпността в ЕС: план за действие за статистиката в периода 2011—2015 г., COM (2011) 713 окончателен.

41Това се отнася до деца, чиито родители работят в други държави членки и оставят децата си в държавата на произход.

42Взима се предвид изследване по въпроса като „Study on the Typology of and Policy Responses to Child Begging in the EU“, JLS/2009/ISEC/PR/008-F2.

43Вж. проучването на Съвета на Европа относно злоупотребата с интернет за набиране на жертви на трафик на хора, 2007 г.

44Съобщение относно осигуряване на достоен труд за всички: приносът на ЕС за прилагане на програмата за достоен труд в света, COM (2006) 249 окончателен.

45Намерението е да се използват максимално съществуващите механизми за докладване в областта на трафика на хора, като докладването по линия на цикъла на политиката на ЕС за борба с тежката и организираната престъпност и докладите на експертната група на Съвета на Европа за действия срещу трафика на хора (GRETA).

BG   BG
1   2

Свързани:

Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconСтратегия за биоикономика за Европа
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за изпълнението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом