Икономически университет варна
ИмеИкономически университет варна
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер53.49 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/NIR_konkurs33.docИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

9002, Варна  бул.”Княз Борис I”77  Телефонна централа 660 212  Телефакс 23-56-80


Образец 1.2


Вх. № ……./2008


ПРОЕКТ ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ,

КАНДИДАТСТВАЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2008 Г.

за сметка на субсидия от Държавния бюджет


тема: …………………..............................………………………………………………………………………………

…..……………………………………..………...........................................................…………………………………….

изпълнител: ………………………………………...…..………………………………………..…………….…….

.................................................................................................................................................


I. аНОТАЦИЯ

Представете в обем до 2-3 стандартни машинописни страници съдържателните аспекти на проекта, в т.ч.:

  1. Анализ на състоянието на изследванията по проблема;

  2. Цели и съдържание на научната разработка;

  3. Работни хипотези;

  4. Описание на методите;

  5. Очаквани резултати.ii. ПЛАН-ПРОГРАМА

N

по ред

ЕТАПИ

И ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ*

1
30.05.2009 Г.

2
*Препоръчителна е годишна продължителност на отделните етапи.

iiІ. ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НЕОБХОДИМА ОБЩА СУМА ПО ПРОЕКТА

в т.ч.


лв.
лв.
лв.
.

iv. ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2008/09 година

I. ОБЩА СУМА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА:

*90% от посочената в предварителното финансово разпределение необходима сума за годината при преходни изследвания или 100 % - при едногодишни изследвания

в т. ч.:


ЛВ.

ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – всичко

вкл.:

1. Възнаграждения

2. Осигуровки


ЛВ.

ЛВ.

ЛВ.

III. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДМА - всичко

вкл.:

1. Разходи за придобиване на компютърна техника

2. Разходи за придобиване на специализирани програмни продукти

ЛВ.


лв.

лв.

IV. МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ – всичко

вкл.:

1. Разходи за материали

2. Разходи за компютърен набор, размножаване и др.

4. Разходи за командировки

5. Други материални разходи (вкл. закупуване на литература)

ЛВ.


ЛВ.

ЛВ.

ЛВ.

ЛВ.

ЛВ.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – всичко

вкл.:

1. Възнаграждения на рецензенти

2. Осигурителни вноски

ЛВ.


лв.

лв.

VI. ДРУГИ ПАРИЧНИ РАЗХОДИ – всичко

вкл.:

1. Пощенски разходи (телефон, факс и др.)

2. ДругиЛВ.


ЛВ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА:……...……………………….

/……..………………..…………./


Приложение 1


ДО Комисията по конкурса за научни проекти, финансирани от целева субсидия от държавния бюджет


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА РЕЦЕНЗЕНТИ*

по проект № .…./2008 г.,№ по ред


Име, презиме, фамилия,

научно звание и научна степен на предложените рецензентиОрганизация /звено/1.А/ Външен


…………………………………………………………………….

………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………….2.


Б/ Хабил.лице от ИУ-Варна


…………………………………………………………………….

………………………………………………………….
…………………………………….

…………………………………….*Забележка: Посочени са имена на изявени специалисти в съответната област, дали предварително

съгласие за рецензиране в срок до 10 дни от получаване на материалите, срещу възнаграждение в размер на 60 лв.


ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА:

/……………………………/

дата:………………2008 г.


Подпис на длъжностното лице от отдел “НИР”,

приело проекта:……………………

Свързани:

Икономически университет варна iconИкономически университет варна правил а за дейността на центъра за продължаващо обучение
Чл. (1) Към Икономически университет – Варна (иу варна) се създава Център за продължаващо обучение (цпо)
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconПравила за атестиране на академичния състав на икономически университет варна
Чл. С тези правила се определят редът, начинът, критериите и показателите за атестиране на академичния състав на Икономически университет...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом