Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер32.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/522_10_prot_kr klas_gl tehn NOT_z_Pz
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ЗАТВОРА гр.ПАЗАРДЖИК


Рег. № 522/28.04.2010 г.

гр. Пазарджик


П Р О Т О К О Л


В изпълнение на заповед № ЛС – 03-1122/28.12.2009 година на Министъра на правосъдието за обявяване на външен конкурс за заемане на 1/една / щ.бр. за длъжността” „Главен технически сътрудник /надзорно охранителна техника/”, държавен служител категория „Е- Изпълнителски персонал” - в Затвора гр.Пазарджик днес 28.04.2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № ЛС – 04-181 от 16.02.2010 г. на Министъра на правосъдието се събра от 10,30 ч. до 11,00 ч. за провеждане на редовно заседание.

Председател: Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ, Началник на затвора

Зам. председател: Гл. инспектор АПОСТОЛ ПАНУШЕВ – Зам. началник „РНОД”

Членове: 1.гл.инсп.ВЕНЕЛИН ВЕЛИКОВ , Главен експерт в сектор „Охрана и сигурност в затворите” при ГД”ИН”

2.гл.инсп.СТОЯН БЛАГОВ, Началник на група ”НОТ”

3.ЕМИЛ СТАНЕВ, Началник на група /ЧР/

4.ЦВЕТАНКА ЯНКОВА, Инсп. ІІ-ра степен/психолог/

Протоколчик: ТОМКА ПИСКОВА, Техн. сътрудник/деловодител/

Заседанието е редовно, комисията може да взема решения. Заседанието се председателства от комисар Веселин Коцев, председател на комисията и се проведе при следния дневен ред:


1. Утвърждаване и обявяване на резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” проведен на 26.04.2010 г.

2.Обявяване на крайно класиране.

След проведено заседание комисията РЕШИ:


1.Утвърждава и обявява резултатите от етапа „Заключително интервю” на кандидатите за постъпване на държавна служба за длъжността: „Главен технически сътрудник /надзорно охранителна техника/”, държавен служител категория „Е- Изпълнителски персонал” - в затвора гр.Пазарджик., както следва:


№ на кандидата

Име,презиме,фамилия

ЕГН

Резултат

1

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДАЧИНОВ

7502083561

26,50

2

КРАСИМИР ИВАНОВ МИЧЕВ

6709143483

19,332. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите преминали успешно всички етапи на конкурса обявява крайно класиране по низходящ ред както следва:
КАНДИДАТИ

/име, презиме и фамилия/

Резултат от първи етап

Резултат от втори етап

Резултат от трети етап

Общ бал

1.

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДАЧИНОВ

22,50

21

26,50

70,00

2.

КРАСИМИР ИВАНОВ МИЧЕВ

22

25

19,33

66,333. За заемане на щатната бройка председателя на конкурсната комисия да изготви предложение до Главен Директор на ГД”ИН” за назначаването на ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДАЧИНОВ

4. Настоящия протокол да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на общо достъпно място в затвора град Пазарджик.


КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ /П/


ПРОТОКОЛЧИК:

ТОМКА ПИСКОВА /П/

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом