Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер39.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/492_10_prot_dop_zakl inter_GTS_NOT_z
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ЗАТВОРА гр.ПАЗАРДЖИК

Изх. № 492/19.04.2010 г.

П Р О Т О К О Л

В изпълнение на заповед № ЛС – 03-1122/28.12.2009 година на Министъра на правосъдието за обявяване на външен конкурс за заемане на 1/една / щ.бр. за длъжността” „Главен технически сътрудник /надзорно охранителна техника/”, държавен служител категория „Е- Изпълнителски персонал” - в Затвора гр.Пазарджик днес 19.04.2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № ЛС – 04-181 от 16.02.2010 г. на Министъра на правосъдието се събра от 10,30 ч. до 11,00 ч. за провеждане на редовно заседание.

Председател: Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ, Началник на затвора

Зам. председател: Гл. инспектор АПОСТОЛ ПАНУШЕВ – Зам. началник „РНОД”

Членове: 1.гл.инсп.СТОЯН БЛАГОВ, Началник на група ”НОТ”

2.ЕМИЛ СТАНЕВ, Началник на група /ЧР/

3.ЦВЕТАНКА ЯНКОВА, Инсп. ІІ-ра степен/психолог/

Протоколчик: ТОМКА ПИСКОВА, Техн. сътрудник/деловодител/

Отсъства гл.инсп.ВЕНЕЛИН ВЕЛИКОВ , Главен експерт в сектор „Охрана и сигурност в затворите” при ГД”ИН”, поради служебна заетост.

Заседанието е редовно, комисията може да взема решения. Заседанието се председателства от комисар Веселин Коцев, председател на комисията и се проведе при следния дневен ред.

1.Запознаване на членовете на комисията с протокола предоставен от Експертната работна група за резултатите от етапа „ Психологическо изследване”.

2.Вземане на решение за класиране и допускане на кандидатите до участие в конкурсния етап „ Заключително интервю”.

3. Обявяване на графика за явяване на кандидатите на етапа „Заключително интервю”.

След запознаване с резултатите от Психологическите изследвания и предвид качествените оценки за психологическата пригодност на кандидатите, на основание протокол № 3118/13.04.2010 г. на Експертната група, комисията РЕШИ:

1.Утвърждава и обявява резултатите от етапа „Психологическо изследване” на кандидатите за постъпване на държавна служба за длъжността : „Главен технически сътрудник /надзорно охранителна техника/”, държавен служител категория „Е- Изпълнителски персонал” - в Затвора гр.Пазарджик., както следва:Име, презиме и фамилия

Резултат в точки

1

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ

28

2

КРАСИМИР ИВАНОВ МИЧЕВ

25

3

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДАЧИНОВ

21


2. Класира и допуска до участие в трети етап „Заключително интервю”, кандидатите както следва:
КАНДИДАТИ

/име, презиме и фамилия/

Резултат от първи етап

Резултат от втори етап

Общ бал

1.

КРАСИМИР ИВАНОВ МИЧЕВ

22

25

47

2.

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДАЧИНОВ

22,50

21

43,50

3. Не допуска до участие в трети етап от конкурса „Заключително интервю”, кандидата:КАНДИДАТИ

/име, презиме и фамилия/

Резултат от първи етап

Резултат от втори етап

Общ бал

1.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ

14,75

28

42,75

4.Допуснатите кандидати до участие в трети етап „Заключително интервю”, трябва да се явят в затвора гр. Пазарджик , като носят документ за самоличност на 26.04.2010 година, като следва:
КАНДИДАТИ

/име, презиме и фамилия/

Час на явяване

1.

КРАСИМИР ИВАНОВ МИЧЕВ

14,00

2.

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДАЧИНОВ

14,00

5. Настоящия протокол да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на общо достъпно място в затвора град Пазарджик.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ /П/

ПРОТОКОЛЧИК:

ТОМКА ПИСКОВА /П/

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом