Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г
ИмеРешения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер40.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dolni-chiflik.acstre.com/assets/resheniq05.doc
РЕШЕНИЯ НА ОБЩС-ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ПРОТОКОЛ №19 ОТ 29.05.2009г.


381. 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал.1 от НРПУРОИ дава съгласие за продажбата на имот УПИ VІІІ-общ. в кв. 13 по ЗРП на с. Солник - собственост на Общината съгласно АОС № 298/12.01.2009 г. на Величка Георгиева Йоргакиева и Гинка Георгиева Вълчева с площ от 800 кв.м.
2.На основание чл.41,ал.2 от ЗОС одобрява експертна оценка за определяне пазарната стойност на имот УПИ VІІІ-общ. в кв. 13 по кадастралната карта на с. Солник с площ от 800 кв.м в размер на 18 720 лв. изготвена от оценител на имоти.

382. На основание чл.21, ал.1, т.8 на ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 59, ал.2 от НОРУПУРОИ одобрява експертна оценка за определяне пазарната стойност на 150 кв.м идеални части от УПИ V-общ., целият с площ от 815 кв.м, находящ се в кв. 20 по плана на с. Горен Чифлик, община Долни чифлик, област Варна, собственост на община Долни чифлик, съгласно АОС №158/07.12.2006 год. в размер на 3 217,50 лв.

383. 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 на ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 от ЗОС отстъпва право на строеж на Надя Маринова Иванова, върху имот - частна общинска собственост/АОС №65/28.07.2006г./, представляващ УПИ ХХVІ в кв.74 по регулационния план на гр. Долни Чифлик.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 на ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява пазарна оценка на отстъпено право на строеж с РЗП – 80 кв. м. в парцел представляващ УПИ ХХVІ – общ. кв.74 по регулационния план на гр. Долни Чифлик в размер на 1680 лв.

384. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.49а от Закона за общинската собственост отрежда УПИ ХХVІІІ-общ. в кв.55 по регулационния план на с. Пчелник общ. Долни Чифлик /АОС №729/09.10.2002 г./ за изграждане на социално жилище.

385. Предложението за безвъзмездно предоставяне на масивната едноетажна сграда, подробно описана в АОС № 45 от 13.07.1998 г. в с. Венелин за целите на проект „Дневен център за възрастни хора в с. Венелин” не се приема.

386. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.72, ал.2 от Търговския закон и във връзка с чл.72, ал.4 от Търговския закон одобрява стойността на непаричната вноска за създаване на съвместно дружество с ограничена отговорност между община Долни чифлик и „ВИЕ ВИЖЪН” ООД, гр. София в размер на 181 750 лева (сто осемдесет и една хиляди седемстотин и петдесет) лева, съгласно Оценителска експертиза по Приложение 1.6.2. .

387. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.72, ал.2 от Търговския закон и във връзка с чл.72, ал.4 от Търговския закон одобрява стойността на непаричната вноска за създаване на съвместно дружество с ограничена отговорност между община Долни чифлик и „ВИВА СТРОЙ”ЕООД, гр. Варна в размер на 335 850 лева /триста тридесет и пет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, съгласно Оценителска експертиза по Приложение 1.7.2.

388. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 на ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.58, ал.1, т.3 от НРПУРОИ прекратява съсобствеността между община Долни чифлик и Златка Георгиева Кирчева чрез продажбата на 275 кв. м. идеални части от УПИ ХV-1038,1039 в кв.35 по плана на гр. Долни чифлик, целия с площ 645 кв.м. собственост на общината/ АОС № 293 /10.12.2008г./
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява оценката на 275 кв. м. идеални части от УПИ ХV-1038,1039 в кв. 35 по плана на гр. Долни чифлик, целия с площ 645 кв. м., собственост на общината в размер на 3272,50 лв.

389. На основание чл.21, т.6 от ЗМСМА утвърждава актуализирания Поименен списък на капиталовите разходи в Бюджета на община Долни чифлик за 2009 година, съгласно приложение 2.1.

390. Упълномощава Кмета на община Долни чифлик да предприеме всички необходими действия за осъществяването на дружество.

391. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА дава съгласие община Долни чифлик да участва в съвместно търговско дружество с „ЕСКАНА” АД, гр. Варна и упълномощава Кмета на община Долни чифлик да предприеме всички необходими действия за осъществяването на дружество.

392. За член на комисията да бъде включена Светла Иванова Димитрова – гл. експерт „Общинска собственост” – в общинска администрация Долни чифлик.

393. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.13, т.11 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Златина Иванова Великова и Величко Михайлов Великов от с. Голица за лечение в Австрия на дъщеря им Микаела Величкова Михалева след представяне на разходооправдателни документи и разглеждането им от ПК „Социално дело и трудова заетост” и ПК „Икономика и финанси”.

394. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Юлиана Иванова Христова – с. Горен чифлик, ул. „Еделвайс” № 18 – 150лв.

395. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Петя Альошева Илиева – с.Старо Оряхово, ул. „Орфей” № 11 – 150лв.

396. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Ангел Радев Симеонов – гр. Долни чифлик, ул. „Ясен” № 29 – 150лв.

397. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Марийка Ставрева Атанасова – гр. Долни чифлик, ул. „Тича” № 16 – 150лв.
398. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, не приема да отпусне еднократна финансова помощ на Надя Маринова Иванова – гр. Долни чифлик, ул. „Ясен” № 44.

399. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Афизе Насърова Ахмедова – с. Старо Оряхово, ул. „Пирин” № 9 – 250лв.

400. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.3 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Сева Радева Маринова – гр. Долни чифлик, ул. „Камчия” № 68 – 250лв.

401. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Общината да издаде и подпише Запис на заповед по сключен Договор по ОПОС № 58-131-С155, проект № 58-131-155-155 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик”.

402. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Общината да издаде и подпише Запис на заповед по сключен Договор по ОПОС № 58-131-С156, проект № 58-131-156-156 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на село Старо Оряхово, Ново Оряхово и Шкорпиловци”.

403. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Общината да издаде и подпише Запис на заповед по сключен Договор по ОПОС № 58-131-С157, проект № 58-131-157-157 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Гроздьово”.

Свързани:

Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г
...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс долни чифлик от 19. 11. 2009г
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма в чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от проекта за Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма във връзка с чл. 7, ал. 2 от збппмн приема отчета за дейността на окбппмн при община Долни чифлик...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 18. 01. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 от ппзсп, Стратегията на община Долни чифлик за осигуряване...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 28. 01. 2009 Г
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация допълва ал. 1 на чл. 53 от Наредба за реда...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава актуализирания...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconРешения на общс долни чифлик от 18. 06. 2010г
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от змсма, във връзка с чл. 129, ал. 1 от зут одобрява проект на пуп...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconОбщински съвет при община долни чифлик,област варна
Днес 28. 03. 2008г от 11. 00ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе заседание на Общс- д чифлик. На заседанието...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconПротокол №12
Днес, 16. 07. 2012 г от 10. 00 ч в заседателната зала на общинската администрация се проведе дванадесетото заседание на ОбщС – Долни...
Решения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г iconПротокол №11
Днес, 17. 05. 2012 г от 16. 00 ч в заседателна зала „Хъшове” в кк „Слънчев бряг” се проведе единадесетото заседание на ОбщС – Долни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом