Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер216.2 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh_651.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 651
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, след обсъждане на бюджет 2005г. на община Самоков, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005г.и Постановление № 11 на МС от 28 януари 2005 г., протокол №20 на Комисия по финансова политика, бюджет и стопанска дейност, с 22 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – съвет-Самоков:

1.Приема бюджета на община Самоков за 2005г., както следва:

1.1.ПО ПРИХОДА -12 006 705 лв.

в т.ч.:

1.1.1.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР - 5 969 116 лв.

в т.ч.:

1.1.1.1.Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ,съгласно чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г. - 2 987 100 лв.

1.1.1.2.Обща допълваща субсидия от РБ - 2 557 459 лв.

1.1.1.3.Целева субсидия за капитални разходи за финансиране на държавни дейности - 220 250 лв.

1.1.1.4.Преходен остатък - 204 307 лв.

1.1.2.ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР - 6 037 589 лв.

в т.ч.:

1.1.2.1.Данъчни приходи - 850 000 лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи - 3 628 100 лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия - 341 700 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капитални разходи за финансиране на местните дейности - 113 250 лв.

1.1.2.5. Друго финансиране - 192 900 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2004 г. – 1 130 800 лв.


1.2.ПО РАЗХОДА - разпределени по функции,- 12 006 705 лв.

съгласно Приложение № 6

в т.ч.:

държавни дейности - 5 969 116 лв.

местни дейности - 6 037 589 лв.

1.2.1.Утвърждава поименен списък за капитални разходи със собствени средства и от др.източници.

2.Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки в съответствие с Приложение № 8 към § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 г.

3.Приема числеността на персонала и средните брутни заплати за 2005 г.,съгласно Приложения № 1;2;3 и 5.

4.Приема следните лимити за разходи.

4.1.Социално битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база начислените трудови разходи.

4.2.Лимит за представителните разходи в размер на 10 000 лв.

4.3.Разходи за погребения на соц. слаби 6 000 лв.

4.4.Помощи по решения на ОбС - 20 000 лв.

5.Упълномощава кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и поименен списък на лицата ,които имат право на поевтиняване на транспортните разходи .

5.1.Определя следния процент на поевтиняване .

5.1.1.Отдалеченост на работното място до 10 км -70 %

5.1.2.Отдалеченост на работното място от 10 до 20 км -80 %

5.1.3.Отдалеченост на работното място над 20 км -90 %

6.Дава съгласие за ползване заем от Извънбюджетни сметки и фондове,като същият бъде възстановен до 31.ХІІ.2005 г.

7.При спазване общия размер на бюджета и разделянето му на държавни и общински дейности предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2005 г.на основание чл.27 от ЗОБ.

7.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

7.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия й размер.

7.3.Да не се прехвърлят кредити от държавни дейности в общински дейности.

7.4.Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.

8.Задължава кмета на общината:

8.1.Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

8.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

9.Възлага други правомощия на кмета,както следва:

9.1.Да кандидатства за средства от ЦБ за съфинансиране на проекти.

9.2.На основание Параграф 8 и 9 ПЗР на ЗДБРБ за 2005г.да актуализира общинският бюджет при промяна размера на взаимоотношения с ЦБ.

10.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

11.Определя разходи за обслужване на дълга в размер на 220 783 лв.

в т.ч.:

-главница по заема 219 161 лв.

-лихва по заема 1 622 лв.

12.На основание § 32, ал.5, преходният остатък от 2004 година се разпределя, както следва:

12.1.Държавни дейности - 204 307 лв.

в т. ч.:

12.1.1. Общообразователни училища 160 000 лв.

12.1.2. Спортно училище 40 000 лв.

12.1.3. Читалище “Отец Паисий”- гр. Самоков 4 307 лв.

12.2.Общински дейности - 1 130 800 лв.

в т. ч.:

12.2.1. Капитални разходи 1 000 000 лв.

12.2.2. Издръжка ЦДГ 130 800 лв.

13. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ и чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, разходите във функция “Култура и спорт”, дейност “Спортни бази и спорт за всички” да бъдат извършвани след конкретизацията им и решение на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 652
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-584/15.03.2004г. от арх. Любка Велчева относно промяна на публична общинска собственост в частна за реституиран имот, попадащ в терени, отредени за паметници на културата /“Байракли джамия”/ , автогара и поща и във връзка с протокол №18/2004г. на експертния съвет при община Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, протокол №34 на ПК по ЗОРУРОС, с 18 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков избира комисия в състав:

1. Стоимен Перфанов-председател

2. адв.Екатерина Вададжийска- общински съветник

3. инж. Юри Бодуров-главен инженер на община Самоков,

която комисия да проучи всички възможности и предложи на молителката замяна с друг равностоен имот-общинска собственост.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 653
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по писмо №94-01-888/14.10.2004г. депозирано от Администрацията на Президента на Република България, по искане от ЗК “Земеделец” –с.Райово относно опрощаване на задължения към НОИ, по предложение на д-р Стойчо Гълъбов-общински съветник, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 16 гласа “за”, 3-“против” и 2-“въздържали се”


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков дава съгласие за опрощаване на дългове на ЗК “Земеделец” – с.Райово към НОИ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 654
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-1595/20.09.2004г. от Енка Зарева от с.Бели Искър относно закупуване на 74кв.м.,съседни на съсобствен между нея и община Самоков недвижим имот и във връзка със становище изх.№94-00-1595/11.10.2004г. на кмета на община Самоков, протокол №34 на ПК по ЗОРУРОС на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков оставя без уважение молбата от Енка Зарева от с.Бели Искър, поради липса на правно основание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 655
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-2129/01.12.2004г. от Георги Василев Стойков относно закупуване на парцел XVІІ с площ от 330квм.-частна общинска собственост- в кв.234 по плана на гр.Самоков, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, протокол №34 на ПК по ЗОРУРОС , с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков оставя без уважение молбата от Георги Василев Стойков, поради липса на правно основание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 656
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.Общински съвет – Самоков, по молба №39-00-3/11.02.2004г. от РПК-Самоков чрез Любомир Николов-председател, за продажба на 280кв.м. придаваема се площ към парцел І, пл.№136, кв.14 по плана на с.Бели Искър.

Молителят се легитимира като собственик на 298/720ид.ч.от УПИІ-136, кв.14 по плана на с.Бели Искър и построената върху него масивна сграда – фурна - с нотариален акт №113, том2А, регистър№1728, дело №283/2001г. От приложената скица е видно, че към описания имот се придават 280кв.м. площ-частна общинска собственост /АОС№3520/2003г./. Съгласно разпоредбата на §8, във вр.с §6 от ПР на ЗУТ налице има съсобственост между община Самоков и молителя, и регулационните сметки не са уредени. Поради това и на основание чл.34, ал.4, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба №4 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков възлага на кмета на община Самоков да сключи договор за продажба на 280кв.м. с РПК-Самоков от съсобствен имот, представляващ идентичен с УПИІ-136, кв.14 по плана на с.Бели Искър, целият с площ от 720кв.м., с построената върху него масивна сграда /фурна/, по пазарна оценка представена от лицензиран оценител и одобрена от общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 657По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-12/31.01.2005г. от Елизабат Овагимовна Шамлян, Погос Шамлян, Анаида Шамлиян и Маргарита Шамлиян от гр.София относно закупуване на имот –общинска собственост- от горски фонд.

В случая са изпълнени изискванията на чл.7, ал.4 от ЗВСВГЗГф. Молителите са построили находящите се имоти /сгради/ до законно установения срок-17.08.1990г.Същите са им предоставени със заповед от 18.02.1967г.от Горско стопанство-Боровец. Молителите са представили доказателства, че не притежават друг вилен имот. Сградите са узаконени, съгласно действащите правила и норми по ТСУ и имотът е с площ под 1дка. Поради това и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4 от ЗВСВГЗГф, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков дава съгласие молителите Елизабат Овагимовна Шамлян, Погос Шамлян, Анаида Шамлян и Маргарита Шамлян от гр.София да придобият правото на собственост върху имот №92052 с площ 926кв.м., находящ се в землището на с.Радуил-м.”Свети Петър” , при съседни имоти №042087 и №042040 и двата собственост на община Самоков по текущи пазарни цени, определени с Наредба на Министерски съвет.

2. Възлага на кмета на община Самоков да сключи договор за продажба с молителите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 658По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по писмо изх.№22/14.01.2005г. от председателя на Софийски окръжен съд относно избор на съдебни заседатели, на основание Наредба №27 и Глава 44 от Закона за съдебната власт и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 16 гласа “за”, “против” няма и 4-“въздържали се”


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков предлага за съдебни заседатели за района на Самоковски районен съд следните лица:

 1. Йордан Костов Григоров - 5404167242

 2. Зорница Манолова Матина - 4811257316

 3. Зоя Любенова Дудина - 4703317294

 4. Георги Андонов Крушарски - 8108106722

 5. Лилия Георгиева Дудина - 5003247333

 6. Петър Генчев Фингарски - 3501207280

 7. Николай Георгиев Николов - 6512187406

 8. Валентина Николова Бондова - 4611027379

 9. Евгения Иванова Попова - 3711117350

 10. Рени Александрова Малчева - 5405217271

 11. Мариана Спасова Илчева - 6202106279

 12. Димитър Николов Караиванов - 4305267343

 13. Венета Ангелова Симитчийска - 6610247238

 14. Снежана Ангелова Николова- - 6001076697

 15. Румяна Стоянова Акмаджова - 5807127274

 16. Асен Любомиров Василев - 7105196309

 17. Стефанка Николова Московска - 4206257290

 18. Кристина Николова Йорданова - 6911035050

 19. Антония Истилянова Бояджиева - 4505197330

 20. Веска Викторова Богданова - 4311197292

 21. Георги Владимиров Петрунов - 2104247249

 22. Георги Симеонов Големинов - 4605037280

 23. Иванка Методиева Андреева - - 6111282955

 24. Мариана Георгиева Гривева - 6107257314

 25. Огнян Георгиев Милев - 6109157340

 26. Анна Георгиева Макова - 5912237290

 27. Методи Христов Андреев - 8404027246

 28. Никола Петров Джугански - 6510118509

 29. Иван Константинов Казанджиев - 3410087224

 30. Елена Николова Радойкова -2508317293

 31. Мария Владимирова Костова - 3807097279

 32. Веселка Савчова Димитрова - 5702257353

 33. Катя Александрова Карабельова - 4503176935

 34. Николай Петров Николов - 6202019261

 35. Боньо Венецев Тодоров -3501277288

 36. Таня Димитрова Стаменова -6709161996

 37. Камелия Георгиева Касабова - 5709147390

 38. Юлиан Асенов Бързанов - 6911197425

 39. Емилия Кирилова Георгиева - 3509017374

 40. Стоян Асенов Кочов - 5105157309

 41. Живка Димитрова Ненова - 5011087399

 42. Албена Георгиева Занева - 7402137453

 43. Румяна Стефанова Цолова - 4808267279

 44. Иванка Желязкова Митева - 4204097296

 45. Стоян Александров Бонев - 3201097325

 46. Огнян Василев Андонов - 3201097325

 47. Спасимир Петров Благоев - 7612147306

 48. Любослава Борисова Пътникова - 5806087270

 49. Светослав Мирчев Алексиев - 5011296383

 50. Марияна Петрова Вардарова - 7009017291

 51. Камелия Спасова Асенова - 6403137374

 52. Галина Янкова Атанасова - 6608187272

 53. Илияна Николова Тоскова - 6306157299

 54. Катинка Кирилова Капарова - 4607017278

 55. Евгения Димитрова Георгаки - 6701277336

 56. Димитър Радославов Стефкин - 4706177249

 57. Виолета Георгиева Малинова - 4812217339

 58. Иван Милчов Иванов - 6801117244

 59. Елена Богомилова Сердарева - 7006167298

60. Милен Иванов Иванов - 7406287425


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 659
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по молба 094-00-2218/27.12.2004г. от Николай Георгиев Околски от гр.Самоков за замяна на отстъпено право на строеж от община Самоков срещу недвижим имот – собственост на молителя.

Общинският съвет съобрази, че за к.к.Боровец тече процедура по изготвяне на кадастрална карта и нов общ и подробен устройствени планове. Поради това и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков оставя без уважение молбата от Николай Георгиев Околски, поради липса на правно основание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 660
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-2206/22.12.2004г. от Генади Пенев и Станислав Гуцалски относно предоставяне стопанисването на паркинга, находящ се срещу МБАЛ Самоков ЕООД.

Общинският съвет съобрази, че теренът който е оформен като паркинг е предназначен, съгласно устройствените планове, за изграждане на параклис. Молбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Поради това и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков оставя без уважение молбата от Генади Пенев и Станислав Гуцалски, поради липса на правно основание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 661
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г.Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-59/14.01.2005г. от Росен Йорданов и Георги Димитров, и двамата от гр.Самоков, относно искане за предоставяне на общински терени и имоти, находящи се в к.к.Боровец, землището на с.Говедарци, по пътя Самоков-Бели Искър или Самоков –Боровец, с цел изграждане на музей /художествена галерия/, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 5 гласа “за”, 5-“против” и 8-“въздържали се”


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отхвърля искането на молителите за предоставяне на общински терени и имоти в к.к.Боровец, землището на с.Говедарци, по пътя Самоков-Бели Искър или Самоков –Боровец, с цел изграждане на музей / художествена галерия/.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 662
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-2184/14.12.2004г. от Лазар Щъркелов и Георги Щъркелов, относно заплащане на 7кв.м. площ отнета от имот пл.№2105 в кв.131 по плана на гр.Самоков-собственост на молителите.

От представеното копие на одобреното ЧИПР е видно , че от имот 2105 се отнемат 15кв.м., а се придават 8кв.м. Поради това и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 21 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков възлага на кмета на община Самоков да сключи договор с молителите, при условията на чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ, за закупуване на 7 кв.м. площ от имот пл.№2105 в кв.131 по плана на гр.Самоков-собственост на молителите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 663
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №63-00-9/11.02.2005г от гражданско сдружение “Балкани”- гр.Варна, относно закупуване на земеделски земи, находящи се в землището на с.Алино, съгласно саморъчно изготвен и приложен списък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков оставя без уважение молбата от Гражданско сдружение “Балкани”-Варна, поради липса на правно основание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 664
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-50/13.01.2005. от Цветанка Иванова Маврова и др. относно преотреждане на собствения им имот пл №174 в кв.38 по плана на с.Радуил.

Молбата е основателна. Мероприятието не е реализирано, поради това и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, протокол №35 на ПК по ЗОРУРОС, с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Общински съвет-Самоков възлага на общинска администрация да изготви виза за имот пл. №174 в кв.38 по плана на с.Радуил, като от определеното му предназначение “за сграда и детски дом” се преотреди “за индивидуално жилищно строителство”.

2. Разработката да бъде за сметка на молителите..


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 665
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-206/21.02.2005г. от Христо Трайков Симеонов относно отпускане на финансова помощ, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “ Здравеопазване и социална дейност”, с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отпуска сумата от 200лв/ двеста лева/ на Христо Трайков Симеонов от гр.Самоков.

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет”


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 666
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-197/18.02.2005г. от Теменужка Атанасова Георгиева относно отпускане на парична помощ за лечение на Петър Георгиев Георгиев-съпруг на молителката, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 300лв./ триста лева/ на Петър Георгиев Георгиев-съпруг на молителката- за лечение.

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 667
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-2188/16.12.2004г. от Димитър Костов Фусков от с.Белчин относно отпускане на финансова помощ за възстановяване щетите от възникнал пожар в къщата му, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отпуска сумата от 500лв. / петстотин лева/ на Димитър Костов Фусков от с.Белчин, за възстановяване щетите от възникнал пожар.

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 668
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-163/10.02.2005г. от Стефка Динева Генина от с.Ковачевци относно отпускане на финансова помощ за възстановяване щетите от възникнал пожар в къщата й, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, с 20 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отпуска сумата от 500лв. / петстотин лева/ на Стефка Динева Генина от с.Ковачевци, за възстановяване щетите от възникнал пожар.

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 669
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-179/16.02.2005г. от Соня Руменова Мишева относно отпускане на средства за ремонт на покрива на къщата, в която живее, на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, с 18 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отпуска сумата от 300лв./ триста лева/ на Соня Руменова Мишева, за ремонт на покрива на къщата й в гр.Самоков, ул.”Здравец”№ 311

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 670
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-179/16.02.2005г. от Емилия Емилова Стефанова относно отпускане на средства за ремонт на покрива на къщата, в която живее, на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, с 18 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отпуска сумата от 300лв./ триста лева/ на Емилия Емилова Стефанова, за ремонт на покрива на къщата й в гр.Самоков, ул.”Здравец”№ 112

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 671
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №67-00-25/17.02.2005г. от ръководството и учителите от ОУ“Митрополит Авксентий Велешки”гр.Самоков относно отпускане на средства за лечение на Георги Апостолов Георгиев-сърдечно болен /учител в училището/, на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, протокол №17 на ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, с 18 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков отпуска сумата от 500лв./ петстотин лева/ на Георги Апостолов Георгиев за лечение.

Средствата да се разходват от §42-94 –“Помощи по решения на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 672
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по молба №94-00-2015/08.11.2004г. от Здравка Кирилова Ангелкова относно отдаване под наем на 0,400дка. земя /ССФ/ от имот №164 в землището на гр.Самоков за отглеждане на трайни насаждения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.110 от Наредба №4 на общинския съвет, протокол №11 на ПК по “Горско и селско стопанство, екология”, с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков задължава кмета на община Самоков да сключи договор с молителката за отдаване под наем на 0,400дка. земя /ССФ/ от имот №164 в землището на гр.Самоков, за отглеждане на трайни насаждения, за срок от 5 години.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 673
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка №08-00-55/18.02.2005г.от Ангел Николов-кмет на община Самоков, относно назначаване на управител на “Мальовица” ЕООД, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.137, ал.1 от ТЗ и резолюция на Софийски окръжен съд от 04.02.2005г. по ф.д.№1115/99г., с 19 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Общински съвет-Самоков, в качеството си на Общо събрание на “Мальовица” ЕООД, назначава за управител на дружеството Стефка Панева Ярловска.

2.Задължава управителя да назначи касиер-счетоводител на дружеството.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 674
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка №08-00-57/21.02.2005г.от Ангел Николов-кмет на община Самоков, относно приватизацията на УПИ-парцел І-за “училище” в кв.65 по плана на с.Рельово, ведно със сграда-бивше “Училище”, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 т.2, чл.31 ал.1 и чл.32 ал.3 т.1 от ЗПСПК, чл.5 ал.3 и чл.12 ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.3 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, с 21 гласа “за”, “против” и “въздържали се” нямаР Е Ш И:


1. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка в размер на 30 140 лв./тридесет хиляди сто и четиридесет лева/ за общински нежилищен имот- УПИ-парцел І-за “училище” в кв.65 по плана на с.Рельово, ведно със сграда-бивше “Училище”.

2. Да се проведе търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот- УПИ-парцел І-за “училище” в кв.65 по плана на с.Рельово, ведно със сграда-бивше “Училище” при начална тръжна цена – 30 140 лв. /тридесет хиляди сто и четиридесет лева/.

3. Начин и срок на плащане - достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.

4. Определя стъпка на наддаване 5 % от началната тръжна цена, в размер на 1507 лв.

5. Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена в размер на 3014 лв., който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община Самоков в ТБ”Биохим”АД – клон Самоков, банков код 66076490,с-ка № 5091686034 до 20-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

6. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков, срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 20-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

7. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.00 ч. на 20-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

8. Оглед на обекта се извършва до 20-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

9. Търгът ще се проведе на 21-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 09.00 ч., в заседателната зала на V етаж в сградата на общината.

10. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея и упълномощава кмета на Община Самоков да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на обекта.

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия, като сроковете по точки 5,6,7 и 8 са съответно 27-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 675
По протокол №19/24.02.2005г. на заседанието си на 24.02.2005г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка №08-00-2107/29.12.2004г. от Ангел Николов-кмет на община Самоков, във връзка с молба №94-00-2107/25.11.2004г. от Стоян Василев Гюров за осигуряване достъп до път през общинско място на имот №050017 в землището на гр.Самоков-собственост на молителя-предвид сложността на терена и постоянното му наводняване и затлачване от течаща вода, на основание чл.21 ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, с 21 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков дава съгласието си за изготвяне на ПУП, с цел осигуряване на достъп до имот №050017 в землището на гр.Самоков, през имот №000048-собственост на община Самоков.

Разработката да се съобрази с теренните условия, като се предвиди и изгради корекция на коритото на течащите води, за сметка на молителя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

/ СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

/ЕК

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом