Републикабългари я национален статистически институт
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер214.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsi.bg/TEPDOCS/KafemashinsNSI_dokumentacia.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
1038 София, ул.“П. Волов” 2, тел.:(+359 2) 9857 111, факс:(+359 2) 9857 500, e-mail: info@nsi.bg
УТВЪРДИЛ:

д-р Ренета Инджова – председател на НСИ


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА 4,5 М2 ЗА МОНТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА 3 БР. КАФЕ-АВТОМАТИ В СГРАДАТА НА ЦУ НА НСИ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „П. ВОЛОВ” № 2


2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

I.. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ - УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1/ общи условия;

2/ съдържание на документите за участие;

3/ условия и организация за провеждане на търга;

4/ обявяване на резултатите;

5/ прекратяване на процедурата;

6/ депозит за участие и за изпълнение на договора;

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА

А. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът се провежда на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, във връзка с чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ПП3ДС/ и Заповед № РД 07-168/14.05.2012 г. на Председателя на НСИ.


Б. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА

Част от недвижим имот – публична държавна собственост, включваща 4,5 м2 за монтиране и поддръжка на 3 бр. кафе-автомати със собствен резервоар за вода в сградата на ЦУ на НСИ в гр. София, ул. „П. Волов” № 2 при първоначална тръжна наемна цена 100 лв. месечно без ДДС и консумативни разходи /електроенергия/. Наемната цена се дължи от датата на сключване на договора за наем.

Срок на наемното правоотношение – 5 /пет/ години считано от датата на подписване на договора.


II. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А/ РАЗХОДИ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Разходите по изработването на предложенията са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции към Наемодателя за направените от тях разходи, включително и при не класиране.

Разходите за дейността на комисията за избор на наемател, са за сметка на Наемодателя.


Б/ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ПИСМЕНИТЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Писмените заявления за участие /всички изисквани документи/ се изготвят в един екземпляр и се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Заявленията се приемат от 9:00 - 16:00 ч. до 15.06.2012 г. вкл. в деловодството на НСИ ул. „П. Волов” № 2.

Върху плика със заявлението кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие. Върху плика кандидатът изписва и следния текст:

“Заявление за участие в търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот - публична държавна собственост, включваща 4,5 м2 за монтиране и поддръжка на 3 бр. кафе-автомати в сградата на ЦУ на НСИ в гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

При приемане на заявлението за участие върху плика деловодителят отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приема заявление, представено в незапечатан плик или в прозрачен плик или в такъв с нарушена цялост. Такова заявление незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в съответния входящ регистър. Заявления, постъпили след крайния срок /16:00 ч. на 15.06.2012 г./, включително и изпратени по пощата, не се разглеждат от комисията.


2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

А/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА КАНДИДАТА

Всички документи и заявлението за участие се подписват от лицето, което представлява кандидата, съгласно удостоверението за актуално състояние на фирмата или в актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, а не поотделно, документите се подписват от всички представляващи или се прилага нотариално заверено пълномощно за единия представляващ - копие. Документите могат да бъдат подписани и от трето лице, при прилагане на нотариално заверено пълномощно за целта - оригинал. Върху всеки подпис се полага печатът на фирмата. Всички копия от приложените документи се заверяват с подпис и печат на търговеца.

До участие в търга не се допускат настоящи или бивши наематели на обекти на НСИ, имащи парични задължения към института.

Прилагат се следните документи за участие:

1. подписано и подпечатано заявление за участие в търга;

2. подписано и подпечатано ценово предложение;

3. заверени с подпис и печат от кандидата копия от:

а/ документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е предоставен ЕИК, кандидатите прилагат удостоверение за актуалното състояние, с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на заявлението за участие с не повече от 2 месеца;

б/ идентификационен номер по Закона за ДДС /ако е регистриран по ДДС/;

в/ служебна бележка от териториалното поделение на Националната агенция по приходите по регистрация, относно задължения към нея със срок на валидност 2 месеца от издаването;

г/ вносна бележка за внесен депозит за участие;

д/ документ за закупена документация за участие в търга;

е/ нотариално заверено пълномощно /оригинал/, ако кандидатът е представляван от друго лице;

ж/ актуално свидетелство за съдимост на кандидата, както и на пълномощника, ако го представлява такъв – срок на валидност 6 месеца от издаването;

з/ попълнени декларации - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-3 /3 броя/;

и/ проект на договор - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – не се попълва.


3. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

А/ УСЛОВИЯ НА ТЪРГА

3.1 Оглед на обекта - от публикацията на обявата в ежедневник до 08.06.2012 г. включително всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч., след заявка на телефон 02/9857745 – г-жа Фурнаджиева.

3.2. Закупуване на тръжната документация с цена 10 лв. без ДДС и внасяне на депозита за участие – от датата на публикацията на обявата в ежедневник до 15.06.2012 г. вкл.

Плащане на цената на документацията - 10 лв. без ДДС – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасяне на депозита за участие – 100 лв., – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Търгът се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД 07-168/14.05.2012 г. на Председателя на НСИ.

Дата и място на провеждане на търга – 18.06.2012 г. от 11.00 часа в сградата на ЦУ на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.


Б/ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ – предложенията на кандидатите се отварят от 11:00 ч. на 18.06.2012 г. по реда на тяхното постъпване. Съдържанието им се описва в протокола за процедурата. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.

Комисията задължително отстранява от участие кандидат, който не е представил изискващ се документ или не отговаря на изискванията на наемодателя съгласно Заповед № РД 07-168/14.05.2012 г. и настоящата документация.


В/ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.

Търгът може да се проведе само в случай че поне един кандидат е подал заявление за участие и писмено ценово предложение, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.

В деня и часа на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на процедурата.

Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявления за участие, да присъстват, се явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната власт.

Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените наемни цени.

Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.

Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати. Председателят на комисията уведомява писмено или по факс участниците, предложили еднаква най-висока цена, за деня и часа за провеждането на явния търг. Явният търг се провежда по реда на чл. 47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от кандидатите цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена. Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола за търга с тайно наддаване.

Препис - извлечение от протокола, относно проведения търг, се връчва на спечелилия участник, а при писмено поискване - и на другите заинтересувани участници.

Депозитът не се връща на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да сключи наемен договор.


4. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Председателят на НСИ обявява със заповед класирането и определя кандидата, класиран на първо място за наемател, не по-късно от седем календарни дни от датата на провеждането на търга. Заповедта за определяне на наемател се обявява на видно място в сградата на ЦУ на НСИ – гр. София, ул. "П. Волов” № 2. Копие от заповедта се изпраща на участниците по реда на АПК, с обратна разписка на посочените от тях адреси. Заповедта се обявява и на интернет страницата на НСИ.

Заповедта на Председателя на НСИ може да се обжалва от останалите участници в търга в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването й, по реда на АПК.

Влязлата в сила заповед за определяне на наемател се връчва на спечелилия търга за наемател.

В седемдневен срок след влизане в сила на заповедта за определяне на наемател, се сключва наемен договор и наемателят се въвежда във владение на обекта.

В случай, че определеният за наемател откаже да подпише договора за наем, то същият губи правото за връщане на внесения депозит за участие. Заповедта за определяне на наемател се изменя, като за наемател се определя следващия в класирането. При отказ за сключване на наемен договор и от страна на втория в класирането, се насрочва нов търг.


5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Търгът може да се проведе само в случай, че:

А/ поне един кандидат е подал заявление за участие и ценово предложение, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга;

Б/ се явят най-малко трима членове на комисията, в това число председателят, юристът и икономистът.

Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и председателят на НСИ насрочва нов търг в едномесечен срок.

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга и неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който председателят на НСИ със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.


6. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Кандидатът представя депозит за участие в процедурата в размер на 100 /сто/ лева. Сумата е и гаранция за изпълнение на договора от спечелилия участник. Внасяне на депозита за участие – 100 лв., в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD. Наемодателят има право да задържи депозита за участие, когато кандидат или участник в процедурата:

А/ подаде жалба срещу заповед за избор на наемател, до решаване на спора от съда;

Б/ е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор;

В/ оттегли предложението си след срока за подаване на такива.

Депозитите за участие на некласираните кандидати или участници в търга се освобождават в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта за избор на наемател. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати или участници при прекратяване на процедурата.

Депозитите на класираните участници /без този на наемателя/ се освобождават в срок от 3 работни дни след сключване на договора за наем.

Депозитите за участие се връщат от ЦУ на НСИ, като същото не дължи лихви върху вноските.


IV.ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1-3 – декларации;

2. Приложение № 4 - извадка от Заповед № РД 07-168/14.05.2012 г.

3. Приложение № 5 - проект на договор;

4. Приложение № 6 – типово ценово предложение;

5. Приложение № 7 – типово заявление за участие в търга.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Д Е К Л А Р А Ц И Я


за оглед на обекта


Долуподписаният……………………………………………………….......................................……

с адрес………………………………, притежаващ л.к ……………..................................................,

издадена на …………………………………., от …………………………........................................

с ЕГН ……………………………., в качеството си на ………………….......................................…

/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/ на …………………………………………………………………………………...................................,

със седалище и адрес на управление ............................................................... ………………………………………………………………………......................................................

БУЛСТАТ/ЕИК……………………………………………………………..................................……

телефон за връзка:…………………………………………………….


Д Е К Л А Р И Р А М


- че на …………… 2012 г. извърших оглед на обект - част от имот публична държавна собственост, включваща 4,5 м2 за монтиране и поддръжка на 3 бр. кафе-автомати в сградата на ЦУ на НСИ в гр. София, ул. „П. Волов” № 2.


…….............……2012 г. ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ


за липсата на задължения към НСИ


Долуподписаният…………………………………………………………...........................…

с адрес………………………………, притежаващ л.к……………………............................……...,

издадена на …………………………………., от ……………………………............................……

с ЕГН ……………………………., в качеството си на ……………………….............................…..

/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/

на ………………………………………………………………………………............................…...,

със седалище и адрес на управление ................................................................ ……………………………………………………………………….....................................................

БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………............................…..

телефон за връзка:……………………………………………...............……….


Д Е К Л А Р И Р А М


че към датата на подписване на настоящата декларация ЮЛ/ЕТ, което представлявам няма финансови задължения към НСИ.


…….........................2012 г. ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният………………………………………………………….......................................…

с адрес………………………………, притежаващ л.к………………………............................…...,

издадена на …………………………………., от …………………............................………………

с ЕГН ……………………………., в качеството си на ………………………............................…..

/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/

на …………………………………………………………………………………...............................,

със седалище и адрес на управление................................................ .........................……………………………………………………………………............................…

БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………............................…..

телефон за връзка:…………………………………………………….


Д Е К Л А Р И Р А М


че към датата на подаване на настоящата декларация представляваното от мен ЮЛ/ЕТ не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.


…….................2012 г. ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
З А П О В Е Д


№............................./.............................


На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавна собственост, и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост /ППЗДС/,

във връзка с чл. 51 от ППЗДС


Н А Р Е Ж Д А М :


На 18.06.2012 г. от 11.00 часа, в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2 да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи- 4,5 м2 за монтиране и поддръжка на 3 бр. кафе-автомати със собствен резервоар за вода в сградите на НСИ, находящи се в гр. София, ул. „П.Волов” № 2, представляващо – публична държавна собственост, а именно:

Части от стълбищните площадки с обща площ 4,5 м2, находящи се на 3 и 7 етаж в ниската сграда и на 3 етаж във високата сграда.

Мотиви, необходимост от осигуряване на възможност служителите на НСИ да се снабдяват с топли напитки от кафе-автоматите в непосредствена близост до работните им места.


О П Р Е Д Е Л Я М:


1. Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

2. Начална тръжна едномесечна цена за 3 броя кафе-автомати в размер на 100,00 (сто) лева без включен ДДС, представляваща месечен наем за посочената площ. В наемната цена не са включени консумативните разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на кафе-автоматите.

Наемът се заплаща до 5-то число на месеца следващ месеца, за който е дължим наемът.

Начин на плащане – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD

3. Достъпът до кафе-автоматите е ограничен само за служителите на НСИ.

4. Депозит за участие – 100,00 /сто/ лв. съгласно чл.43, ал. 6 от ППЗДС.

Възстановяването на депозитите на некласираните участници се осъществява в срок от три работни дни след изтичане на срока за подаване на жалби срещу заповедта за определяне на участника, спечелил търга.

Депозитите на участниците в търга, класирани на първо и второ място се освобождават в срок до 3 дни след подписване на договор.

Депозитът се задържа в следните случаи:

- когато участник в търга оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията;

- когато участник в търга подаде жалба - до решаване на спора по съдебен ред;

- когато участник в търга е класиран на първо или второ място, при отказ за сключване договор за наем на имота.

Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем, консумативи и др.

Цена на тръжната документация – 10 /десет/ лв. без ДДС.

Дати за оглед на обекта - от публикацията на обявата в ежедневник до 08.06.2012 г. вкл. от 10:00 до 16:00 ч. след заявка на телефон 02/9857745 – г-жа Фурнаджиева.

Закупуване на тръжната документация с цена 10 лв. без ДДС и внасяне на депозита за участие – от датата на публикацията на обявата в ежедневник до 15.06.2012 г. вкл.

Плащане на цената на документацията - 10 лв. без ДДС – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасяне на депозита за участие – 100 лв., – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявленията за участие, заедно с писмените ценови предложения на кандидатите се приемат от 9:00 до 16:00 ч. до 15.06.2012 г. вкл. в деловодството НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.


УТВЪРЖДАВАМ


тръжна документация с Приложение № 1 – декларация за оглед на обекта; Приложение № 2 – декларация за липса на задължения към НСИ; Приложение № 3 – декларация, че кандидата не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; Приложение № 4 – извадка от настоящата заповед без имената на членовете на комисията; Приложение № 5 – проект на договор; Приложение № 6 – типово ценово предложение; Приложение № 7 – типово заявление за участие в търга.

За разглеждане на подадените заявления за участие и ценови предложения в търга


НАЗНАЧАВАМ

Комисия в състав:

Председател:

1. …………………………….;

и членове:

2. ………………………………;

3. ………………………………….;

4. ……………………………………..;

5. …………………………………….

Резервни членове:

1. ……………………………………..;

2. ……………………………………….

Със задача да организира и проведе търга при следната процедура:

1. Комисията след, като получи от деловодството на НСИ документите на участниците в търга да отвори подадените пликове по реда на постъпването им и да се запознае с редовността на приложените изискуеми документи, да провери наличието и редовността на документите и да отстрани от участие кандидатите с липсващи или нередовни документи.

2. Комисията да проведе търга при стриктно спазване на изискванията на чл. 51 - 54 от ППЗДС.

3. Комисията в тридневен срок от датата на търга да представи протокол и проект на заповед за определяне на наемател.

4. След подписване на заповедта по предходната точка, Председателят на комисията да уведоми писмено участниците в търга по реда на АПК. Заповедта да се обяви на видно място в сградата на НСИ гр. София, ул. “П. Волов” № 2 и на интернет-страницата на НСИ.

5. Обявата за търга да се публикува в един национален ежедневник, един местен вестник и на интернет страницата на НСИ, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ППЗДС.

Извлечение от заповедта /с изключение на състава на комисията/ да се обяви на видно място в сградата на ЦУ на НСИ гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

На членовете на комисията, взели участие в работата й, да се изплати възнаграждение в размер на 100 (сто) лв., след предаване на протокола.

Изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на НСИ.

Копие от заповедта да се изпрати на посочените лица за сведение и изпълнение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:

д-р Ренета Инджова


Съгласувано:


.....................................

Цв. Нанов - главен секретар


.......................................

инж. С Аначков – началник на отдел УС


Изготвил:.........................

отдел „ПД”


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДОГОВОР ЗА НАЕМДнес .................... 2012 г. на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ........................................ на Председателя на НСИ, се сключи настоящия договор за наем между:

1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, гр. София ул. “Панайот Волов” № 2, представляван от Ренета Инджова – Председател, от една страна, наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ

и

2. ……………………………………………………….., регистриран с решение от…….. по фирмено дело №……../…………..г., със седалище и адрес на управление гр………….., район…….., ул………………№…………,

ЕИК………………….., представляван от…………………………, от друга страна, наричана за краткост НАЕМАТЕЛ, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да монтира и поддържа на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3 броя кафе-автомати със собствен резервоар за вода за напитки, наричани за кратко МАШИНИ, като по този начин осигурява на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удобството от двадесет и четири часов достъп до висококачествени продукти.

ІІ. СРОКОВЕ

Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема на територията си МАШИНИТЕ, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на този договор.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наем в размер на ................ (...................) лева на месец. В цената не е включен ДДС.

(2) Консумативните разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на кафе-автоматите, са за сметка на наемателя. Разходите за електроенергия са съобразени с техническите характеристики на МАШИНИТЕ, чийто максимален разход на ел. енергия е …………… kW, на месец.

(3) Цените по предходните алинеи се заплаща ежемесечно в срок до 5-то число на месеца следващ месеца, за който е дължим наемът.

Чл.4 Плащането ще се извършва по банков път, по сметка БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD или в брой – в касата при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до 5-то число на месеца следващ месеца, за който е дължим наемът.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  1. да осигури МАШИНИ с ясни, точни и кратки инструкции на български език;

  2. да осигури мини контейнери за отпадъци в близост до МАШИНИТЕ;

  3. да подържа и обслужва МАШИНИТЕ, като използва оторизиран от него персонал.

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. да даде съгласието си за инсталиране на МАШИНИТЕ на посочените в схемите места. А именно: стълбищните площадки за ниско тяло –трети и седми етаж, за високо тяло - трети етаж;

  2. да посочи удобни места, близки до ел. ток, за всяка една от машините;

  3. да осигури свободен достъп до МАШИНИТЕ на оторизирания персонал по чл.5, т.3 през цялото си работно време;

  4. да не мести или изнася МАШИНИТЕ от сградата без разрешението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако се установи, че продуктите, с които се зарежда машината не отговарят на стандартите за качество и годност.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор:

1. при липса на икономическа ефективност – с едномесечно предизвестие;

2. при технологична невъзможност за продължаването му;

3. по взаимно съгласие.


VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9 В случай на преименуване или преобразуване на някоя от страните по този договор, правата и задълженията на съответната страна се прехвърлят върху правоприемника.

Чл.10 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Чл.11 Всички изменения и допълнения по настоящия договор се съгласуват писмено между страните по него.

Отговорник по изпълнението на договора от страна на НСИ - ................................

Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му


НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:


Началник отдел ПД...........................


Началник отдел ФСД...........................

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Във връзка с подадено заявление за участие в търг с тайно наддаване


Долуподписаният………………………………………………...........................……………

притежаващ л.к №………………………., издадена от…………………….............................……..

на…………………….., ЕГН………………………………………………………..............................

живущ в /пълен адрес/…………………………………………………...............................................

в качеството си на ………………………………. на дружество /фирма/, регистрирано с решение №……..................…на………….............................................съд по фирмено дело

……………, със седалище и адрес на управление……………............................………………….

……………………………, ЕИК……………………………………….


или чрез пълномощника………………………………………………................................…………

притежаващ л.к №…………………………..., издадена от…………………............................……

на……………………………….., ЕГН…………………………………………...........................…..

живущ в гр……………………………………………………………………...........................……..

с пълномощно, заверено на………………………от……………………………..............................

нотариус с район на действие………………………………………………...........................……...

рег.№ …………….. на Нотариалната камара


П Р Е Д Л А Г А М:


за обект ……………………………………………………………………………..

/изписва се пълното му наименование/

Наемна цена в размер на ……………/……………………………………/ лева без ДДС.

/словом/


……….....…2012 г. ПОДПИС:

/печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛА НА НСИ


З А Я В Л Е Н И Е


За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

от..............................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление :................................................................................................

регистрирано по ф.д.№……………./……….г. на…………………….съд, представлявано от………………………………………ЕГН:…...………….......................…

/име, презиме и фамилия/


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото заявявам, че желая да участвам в търг с тайно наддаване, за определяне на наемател на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. “П. Волов”, № 2.

Дейността, която развиваме включва ………………………………….................................

………………………………………………………………….................................…………………

В съответствие с обявлението за търга представяме следните изискуеми документи:

Заверени с подпис и печат копия от:

а/ документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за актуалното състояние, с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на заявлението за участие с не повече от 2 месеца;

б/ удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по ДДС /ако е регистриран по ДДС/;

в/ служебна бележка от териториалното поделение на Националната агенция по приходите по регистрация, относно задължения към нея със срок на валидност 2 месеца от издаването;

г/ вносна бележка за внесен депозит за участие;

д/ документ за закупена документация за участие в търга;

е/ нотариално заверено пълномощно /оригинал/, ако кандидатът е представляван от друго лице;

ж/ актуално Свидетелство за съдимост на кандидата, както и на пълномощника, ако го представлява такъв в 6 месечния срок на валидност;

з/ попълнени декларации - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-3 /3 броя/.

и/ в отделен плик, поставен в плика със заявлението – ценово предложение

й/ проект на договор /приложение№ 5 /непопълнен/.


................................... ...............................................................

дата, месец, година подпис и печат

О Б Я В АНАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, гр. София, ул. “П. Волов” № 2, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и Заповед № РД 07-168/14.05.2012 г. на председателя на НСИ, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на площи - 4,5 м2 за монтиране и поддръжка на 3 бр. кафе-автомати със собствен резервоар за вода, в сградите на НСИ, намиращи се в гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, представляващи част от имот – публична държавна собственост, а именно:

Част от стълбищните площадки с обща площ 4,5 м2, находящи се на 3 и 7 етаж в ниската сграда и на 3 етаж във високата сграда.

Срок на наемното отношение – 5 години от датата на сключване на договора.

Начална тръжна едномесечна цена за 3 броя кафе-автомати е в размер на 100,00 (сто) лева, представляваща месечен наем без ДДС, за посочените площи.

При подписване на договора за наем спечелилият търга внася в касата на НСИ обезпечение в размер на един месечен наем, който се задържа от наемодателя като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

Наемът се заплаща до 5-то число на месеца следващ месеца, за който е дължим.

Начин на плащане – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в документацията.

Консумативните разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на кафе-автоматите, са за сметка на наемателя.

Тръжната документация се заплаща в касата на НСИ или по банков път, по посочената сметка на НСИ и се получава в сградата на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2, етаж ІV, стая № 408 (Деловодство) всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от датата на публикацията на обявата в ежедневник до 15.06.2012 г. вкл.

Цената на тръжната документация е 10 (десет) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100 лв. /сто лева/, платими в касата на НСИ или по банков път, по посочената сметка на НСИ.

Оглед ще се извършва от датата на публикацията на обявата в ежедневник до 08.06.2012 г. вкл. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, в присъствието на представител на НСИ.

Търгът ще се проведе на 18.06.2012 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, гр. София, ул. ”П. Волов” № 2, от комисия, назначена със заповед на председателя на НСИ.

Заявления се подават и приемат в сградата на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2, етаж ІV, стая № 408 (Деловодство) всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от датата на публикацията на обявата в ежедневник до 15.06.2012 г. вкл.

На разглеждане подлежат само Заявления, които са депозирани в Деловодството на НСИ най-късно до 16:00 часа на 15.06.2012 година.

Лице и телефон за допълнителна информация:– Ивета Фурнаджиева 02/9857745.

Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт документи
За провеждане на търг за отдаване под наем на площи- 1,5 М2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. Вендинг автомат за натурален плодов...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом