Републикабългари я национален статистически институт документи
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт документи
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер81.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsi.bg/TEPDOCS/VendingMachine_dokumentacia.docР Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ- 1,5 М2 ЗА МОНТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА 1 БР. ВЕНДИНГ АВТОМАТ ЗА НАТУРАЛЕН ПЛОДОВ СОК ВЪВ ФОАЙЕТО НА СГРАДАТА НА ЦУ НА НСИ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „П. ВОЛОВ” № 2 – НИСКО ТЯЛО


СОФИЯ, 2011 година


О Б Я В А


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, гр. София, ул. “П. Волов” №2, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и Заповед №РД 07-167/03.05.2011 г. на председателя на НСИ, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на площ от 1,5 м2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. вендинг автомат за натурален портокалов сок във фоайето на сградата на ЦУ на НСИ, намираща се в гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2 – ниско тяло, представляващо част от имот – публична държавна собственост, а именно:

Част от фоайе, съгласно приложена Схема с обща площ 1,5 м2, находящо се на 1 етаж в ниската сграда.

Срок на наемното отношение – 3 години от датата на сключване на договора.

Начална тръжна цена за 1 брой вендинг автомат е в размер на 100,00 лева (сто лева), представляваща месечен наем без ДДС за посочената площ.

При подписване на договора за наем спечелилият търга внася в касата на НСИ обезпечение в размер на два месечни наема, което се задържа от наемодателя като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

Наемът се заплаща до 25-то число на текущия месец.

Начин на плащане – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Изисквания към кандидатите – български или чуждестранни физически и юридически лица или сдружения.

Минималните изисквания към кандидатите са описани в документацията.

Консумативните разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на вендинг автомата, са за сметка на наемателя.

Тръжната документация се заплаща в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD и се получава в сградата на НСИ на ул. ”Панайот Волов” №2, етаж ІV, стая № 408 (Деловодство) всеки работен ден от 09.05.2011 г. до 08.06.2011 г. от 10`00 до 17`00 часа.

Цената на тръжната документация е 20 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100 лв. (сто лева), платими в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01.

Оглед на помещението (фоайето) ще се извършва до 08.06.2011 г., всеки работен ден от 10`00 до 17`00 часа, в присъствието на представител на НСИ.

Търгът ще се проведе на 09.06.2011 г. от 10`00 часа в сградата на НСИ, гр. София, ул. ”П. Волов” № 2, от комисия, назначена със заповед на председателя на НСИ.

Заявления се подават и приемат в сградата на НСИ на ул. ”Панайот Волов” №2, етаж ІV, стая № 408 (Деловодство) всеки работен ден от 10`00 до 17`00 часа от 09.05.2011 г. до 08.06.2011 г. или по пощата с писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Лице и телефон за контакти: Юлия Калъпчийска, тел.: 9857 740


Приложение №1


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОТДАВАНИТЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ


Кратко описание на площите и условия за ползване:


1. Площите се намират в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” №2, представляваща имот публична държавна собственост.

Площите, които се отдават под наем са:

Част от фоайе, съгласно приложена Схема с обща площ 1,5 м2, находящи се на 1 етаж в ниската сграда.

Мотиви, необходимост от осигуряване на възможност служителите НСИ да се снабдяват с напитки от вендинг автомат в непосредствена близост до работните им места.

2. Предназначението на отдаваните под наем площи не следва да бъде изменяно – може да се ползва единствено за поставяне на вендинг автомат за натурален плодов сок.

3. Консумативните разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на вендинг автомата, са за сметка на наемателя.


приложение №2
ДЕКЛАРАЦИЯДолуподписаният………………………………………………………………………………………………………………………………..

В качеството ми на……………………………………………………….


Д Е К Л А Р И Р А М:
 1. Представляваното от мен дружество не е обявявано, нито е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 2. Представляваната от мен фирма не се намира в производство по ликвидация;

 3. Представляваното от мен дружество няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и задължения към осигурителни фондове;

 4. Управител или член на управителен орган на дружеството не е бил осъждан за банкрут, нито е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/


Приложение №3ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАЗаявление за участие в търга;

Заверено от кандидата копие от документ за регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър;

Свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидат по регистрация;

Удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност;

Удостоверение, че няма парични задължения към държавата или общината, където е регистриран по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Документ, удостоверяващ собствеността на машините или договор за наем на съответното оборудване;

Декларация за свързани лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

Документ за внесен депозит за участие в търга;

Документ, издаден от Наемодателя за закупена тръжна документация;

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай, че няма представителна власт по документ за регистрация;

Списък на всички приложени документи към заявлението;

Ценово предложение в отделен запечатан плик.


Приложение №4ДО

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ

ул. “Панайот Волов”№ 2

гр. СОФИЯ


З А Я В Л Е Н И ЕЗа участие в търг за отдаване под наем на площ - 1,5 м2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. вендинг автомат за натурален плодов сок, инсталиран във фоайето на сградата на ЦУ на НСИ в гр. София, ул. „П. Волов” №2 – ниско тяло


От………………………………………………………………………….

/наименование на фирмата и нейния ръководител/


гр………………………………………………………………………….

/местонахождение, адрес и телефон за контакти на фирмата/


Моля да бъда допуснат до участие в търг за отдаване под наем на площи- 1,5 м2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. вендинг автомат, намираща се в гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, а именно:

Част от фоайето, съгласно приложена Схема с обща площ 1,5 м2, находящи се на 1 етаж в ниската сграда по ред и условия, определени в конкурсната документация.

Приложение: Набор от документи, съгласно конкурсните изисквания.


……………………………..

/подпис и печат/


Приложение № 5

Д О Г О В О Р


Днес………………2011 г. в гр. София, между:


1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, гр. София ул. “Панайот Волов” № 2, представляван от Мариана Коцева – председател, от една страна, наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ

и

2. ……………………………………………………….., със седалище и адрес на управление гр………….., район…….., ул………………№…………, данъчен №…………………….., ЕИК………………….., представляван от…………..

…………………………, от друга страна, наричано за краткост НАЕМАТЕЛ,


на основание утвърден от Председателя на НСИ протокол № …..........… от проведен търг с тайно наддаване на ………. 2011 г., от комисия, назначена със заповед №………………… и заповед № .................... на Председателя на НСИ за определяне на наемател се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да монтира на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1 брой вендинг автомат за натурален плодов сок, наричани за кратко МАШИНА, като по този начин осигурява на персонала и посетителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удобството от двадесет и четири часов достъп до висококачествени продукти.

ІІ. СРОКОВЕ

Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема на територията си МАШИНАТА, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на този договор.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наем в размер на ................ (...................) лева на месец. В цената не е включен ДДС.

(2) Консумативните разходи – електроенергия и други свързани с експлоатацията на вендинг автомат, са за сметка на наемателя, като разходите за електроенергия са съобразена с техническите характеристики на МАШИНАТА, чийто максимален разход на ел. енергия е …………… kW на месец.

(3) Цените по предходните алинеи се заплаща ежемесечно в срок до 25-то число на текущия месец.

Чл.4 Плащането ще се извършва по банков път, по сметка №3000119000, код: 66196611, БИН: 6301301192 при БНБ ЦУ или в брой – в касата при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не по-късно от 25-то число на текущия месец.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да осигури МАШИНА с ясни, точни и кратки инструкции на български език;

 2. да осигури мини контейнери за отпадъци в близост до МАШИНАТА;

 3. да подържа и обслужва МАШИНАТА, като използва оторизиран от него персонал.

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да даде съгласието си за инсталиране на МАШИНАТА на избраното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ място. А именно: за сградата на ул. “П. Волов” №2, във фоайе на първи етаж на ниско тяло;

 2. да посочи удобни места, близки до ел. ток;

 3. да осигури свободен достъп до МАШИНАТА на оторизирания персонал по чл.5, т.3 през цялото си работно време;

 4. да не мести или изнася МАШИНАТА от сградата без разрешението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор:

 1. ако се установи, че продуктите, с които се зарежда машината не отговарят на стандартите за качество и годност;

 2. с едномесечно писмено предизвестие.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор:

1. при липса на икономическа ефективност – с едномесечно писмено предизвестие;

2. при технологична невъзможност за продължаването му;

3. по взаимно съгласие.


VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9 В случай на преименуване или преобразуване на някоя от страните по този договор, правата и задълженията на съответната страна се прехвърлят върху правоприемника.

Чл.10 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Чл.11 Всички изменения и допълнения по настоящия договор се извършват писмено между страните по него.


Отговорник по изпълнението на договора от страна на НСИ - инж. Юлия Калъпчийска, държавен експерт в отдел ОП, тел. за контакти 9857740.


Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му.


НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:


Отдел ПД...........................


Началник отдел ФСД...........................

Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Републикабългари я национален статистически институт документи iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Републикабългари я национален статистически институт документи iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт документи iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом