Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер191.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 34.doc
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 34 МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на КМСС през февруари 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди, които започват на или след 1 януари 1999.

Въведение

1. Този стандарт (МСС 34) се отнася до междинното счетоводно отчитане, въпрос, който не е разглеждан в предишен международен счетоводен стандарт. МСС 34 е валиден за счетоводни периоди, започващи на или след 1 януари 1999.

2. Междинният финансов отчет е финансов отчет, който съдържа или цялостен, или съкратен комплект от финансови отчети на дадено предприятие за период, по-къс от пълната финансова година.

3. Този стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко време след края на отделния период. По мнение на КМСС тези проблеми трябва да се решават от отделните правителства, органите, регулиращи пазарите на ценните книжа, фондовите борси и счетоводните органи. Този стандарт е приложим в случай, че дадено предприятие трябва или избира да публикува междинен финансов отчет съгласно МСС.

4. Този стандарт:

а) определя минималното съдържание на един междинен финансов отчет, включително оповестявания;

б) определя счетоводните принципи за признаване и оценяване, които трябва да се прилагат при междинния финансов отчет.

5. Минималното съдържание на междинния финансов отчет е съкратен баланс, съкратен отчет за доходите, съкратен отчет за паричния поток, съкратен отчет за промените в собствения капитал и подбрани обяснителни бележки.

6. Допускайки, че всеки читател на междинен отчет на дадено предприятие ще има също така достъп и до последния годишен отчет, на практика нито една от бележките към годишните финансови отчети не се променя нито осъвременява в междинния отчет. Напротив, бележки към междинния отчет включват основно обяснение на събитията и промените, които са значими за разбиране на промените във финансовото състояние и резултати на предприятието от датата на последния годишен отчет.

7. Едно предприятие трябва да прилага същата счетоводна политика в своя междинен финансов отчет, каквато прилага и в своите годишни финансови отчети, с изключение на промени в счетоводната политика, въведени след датата на последните годишни финансови отчети, които трябва да бъдат отразени в следващите годишни финансови отчети. Честотата на отчитането на предприятието—годишно, полугодишно или тримесечно, не трябва да се отразява на оценката на годишните резултати. За да се постигне тази цел, оценките с цел междинно отчитане се правят за година назад.

8. Приложението към този стандарт предоставя насоки за прилагането на основните принципи за признаване и оценяване към датите на междинните отчети, които се прилагат спрямо различните видове активи, пасиви, доходи и разходи. Разходите за данък върху дохода за даден отчетен период се основават на предполагаема средногодишна действителна ставка за данък върху дохода, съответстваща на годишната преценка на данъците.

9. При решаването на въпроса, как да се признае, класифицира или представи отделен елемент за целите на междинния финансов отчет, съществеността трябва да се оценява във връзка с финансовите данни за отчетния период, а не във връзка с предвижданите годишни данни.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 34

Междинно счетоводно отчитане

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да предпише минималното съдържание на междинния финансов отчет, принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за отделен счетоводен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститорите, кредиторите и други да разберат възможността на предприятието да генерира доходи и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност.

Обхват

1. Този стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко време след края на отделния период. Все пак правителствата, органите, регулиращи ценните книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват от предприятията, чиито дългови или акционерни ценни книги са търгувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Този стандарт е приложим в случай, че дадена компания трябва или избира да публикува междинен финансов отчет съгласно МСС. КМСС поощрява публично търгуваните предприятия да предоставят междинни финансови отчети, изработени според принципите на признаване, измерване и представяне, изложени в този стандарт. И по-конкретно, публично търгуваните предприятия биват поощрявани:

а) да предоставят междинни финансови отчети поне до края на първата половина на своята финансова година; и

б) да предоставят своите междинни финансови отчети не по-късно от 60 дни след края на счетоводния период.

2. Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценява поотделно относно своята съобразеност с МСС. Фактът, че дадено предприятие може да не е предоставило междинни финансови отчети през дадена финансова година или е предоставяло междинни финансови отчети, които не отговарят на този стандарт, не означава, че годишните финансови отчети на предприятието не отговарят на международните счетоводни стандарти, ако те по друг начин отговарят.

3. Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва като спазващ МСС, той трябва да отговаря на всички изисквания на този стандарт. Параграф 19 изисква известни оповестявания в този смисъл.

Дефиниции

4. В този стандарт се използват следните термини:

Отчетен период е период на финансово отчитане, по-къс от пълна финансова година.

Междинен финансов отчет е финансовият отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети), или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в този стандарт) за даден междинен отчетен период.

Съдържание на междинния финансов отчет

5. МСС 1 определя пълен комплект финансови отчети, които трябва да съдържат следните компоненти:

а) баланс;

б) отчет за доходите ;

в) отчет, посочващ или:

1) всички промени в собствения капитал; или

2) промените в собствения капитал, различни от онези, произтичащи от капиталови сделки със собственици и разпределяне на печалбата между собствениците;

г) отчет за паричния поток; и

д) счетоводна политика и обяснителни бележки.

6. С цел навременност и плащане на разходите и да се избегне повторението на информация, отчетена преди това, от едно предприятия може да се изисква или то може да избере да предостави по-малко информация на периодичните дати в сравнение със своите годишни финансови отчети. Този стандарт определя минималното съдържание на един междинен финансов отчет, който трябва да включва съкратени финансови отчети и подбрани обяснителни бележки. Междинният финансов отчет е предвиден да предоставя осъвременяване на последния пълен комплект годишни финансови отчети. Съответно той съсредоточава вниманието си върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря предишно отчетена информация.

7. Нищо в този стандарт не предвижда забрана или разколебаване на дадено предприятие да публикува пълен комплект финансови отчети (както е описано в МСС 1) в своя междинен финансов отчет, отколкото съкратени финансови отчети и подбрани обяснителни бележки. Този стандарт също така не забранява нито разколебава предприятията да включват в съкратените междинни финансови отчети повече от минималните статии или подбрани обяснителни бележки, както е посочено в този стандарт. Насоките относно признаването и оценките в този стандарт се прилагат също и към пълните финансови отчети за даден междинен отчетен период и такива отчети трябва да включват всички оповестявания, изисквани от този стандарт (особено оповестяванията на подбрани бележки в параграф 16), а така също и онези, изисквани от другите МСС.

Минимални компоненти на междинния финансов отчет

8. Един междинен финансов отчет трябва да съдържа минимум следните компоненти:

а) съкратен баланс;

б) съкратен отчет за доходите ;

в) съкратен отчет, посочващ;

1) всички промени в собствения капитал;

2) промените в собствения капитал, различни от онези, произтичащи от капиталови сделки със собственици и разпределяне на печалбата между собствениците;

г) съкратен отчет за паричните потоци; и

д) подбрани обяснителни бележки.

Форма и съдържание на междинните финансови отчети

9. Ако дадено предприятия публикува пълен комплект финансови отчети в своя междинен финансов отчет, формата и съдържанието на тези отчети трябва да отговарят на изискванията на МСС 1 за пълен комплект финансови отчети.

10. Ако дадено предприятие публикува комплект съкратени финансови отчети в своя междинен финансов отчет, тези съкратени отчети трябва да включват минимум статии за всяка една основна секция и междинните суми, които са били включени в най-последните му годишни финансови отчети и подбраните обяснителни бележки съгласно изискванията на този стандарт. Допълнителните статии или бележки трябва да бъдат включвани, ако техният пропуск би направил съкратените междинни финансови отчети подвеждащи.

11. Основният и намаленият доход от акция трябва да бъдат представяни на лицевата част на пълния или съкратен отчет за доходите за отделен отчетен период.

12. МСС 1 предоставя насоки относно структурата на финансовите отчети и включва едно приложение, наречено “Примерна структура на финансов отчет”, което предоставя по-нататъшни насоки за основните секиции и междинни суми.

13. Доколкото МСС 1 изисква от финансовия отчет да показва промените в собствения капитал като отделен елемент на финансовите отчети на предприятието, той позволява информацията относно промените в собствения капитал, произтичащи от капиталови сделки със собственици и разпределението на печалбата между собствениците, да бъде посочванa или на лицевата част на отчета, или евентуално в бележките. Предприятието следва същия формат на представяне в своя междинен финансов отчет, който показва промените в собствения капитал, както са посочени в неговия последен годишен финнасов отчет.

14. Междиният финансов отчет се изготвя на консолидирана основа, ако последните годишни финансови отчети на предприятието са били консолидирани финансови отчети. Отделните финансови отчети на предприятието майка не се отнасят и не се сравняват с консолидираните отчети в последния годишен финансов отчет. Ако годишният финансов отчет на дадено предприятие включва отделните финансови отчети на предприятието майка освен консолидираните финансови отчети, този стандарт нито изисква, нито забранява включването на отделните отчети на предприятието майка в междинния финансов отчет на предприятието.

Подбрани обяснителни бележки

15. Ползвател на междинния финансов отчет на дадено предприятие би имал също така достъп и до последния годишен финансов отчет на това предприятие. Следователно не е необходимо бележките към междинния финансов отчет да представят относително незначителни осъвременявания на тази информация, която е била вече отчетена в бележките към последния годишен отчет. Към датата на междинния финансов отчет по-полезно е да има обяснение на събитията и сделките, които имат значение за разбирането на промените във финансовото състояние и резултатите на предприятието от датата на последния годишен финансов отчет.

16. Дадено предприятие трябва да включи следната информация като минимум в своите бележки към междинните финансови отчети, ако са съществени и не са били оповестени другаде в междинния финансов отчет. Информацията като правило трябва да бъде отчетена на база с натрупване от началото на годината Все пак предприятието трябва също така да оповести всякакви събития или сделки, които имат съществено значение за разбирането на текущия отчетен период:

а) изявление, че се следва същата счетоводна политика и методи на изчисление при междинните финансови отчети, както и при последните годишни финансови отчети или ако тази политика или методи са били променени, то тогава се дава описание на характера и отражнието на тази промяна;

б) обяснителни коментарии относно сезонността или цикличността на междинните операции;

в) характера и броя на елементите, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради характера си, размера си или времето на проявяването си;

г) характера и броя на промените в приблизителните оценки на отчетените суми в предходните отчетни периоди на текущата финансова година или промени в приблизителните оценки на отчетените суми в преходните финансови години, ако тези промени имат съществено отражение в текущия отчетен период;

д) издаване, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа ;

е) платени дивиденти (общо или на акция) отделно за обикновените акции и другите акции;

ж) приход от сегмента и резултат от сегмента за бизнес сегменти или географски сегменти, което от двете е първичната основа за отчитане на предприятието по сегменти (оповестяването на сегментна информация се изисква в междинния финансов отчет на дадено предприятие само ако МСС 14 Отчитане по сектори изисква от предприятието да оповестява сегментна информация в своите годишни финансови отчети);

з) съществени събития след края на отчетния период, които не са били оповестени във финансовите отчети за конкретния отчетен период;

и) ефекта от промени в състава на предприятието през отчетния период, включително бизнескомбинации, придобиване или продажба на дъщерни компании и дългосрочни инвестиции, преструктурирания и преустановяващи се дейности ; и

к) промени в условните задължения или условните активи от датата на последния годишен финансов отчет.

17. Примери за видовете оповестявания, които се изискват от параграф 16, са изложени по-долу. Отделните МСС предоставят насоки относно оповестяванията на много от следните елементи:

а) преоценка на материалните запаси по нетната им реализуема стойност и обратното проявление;

б) признаване на загуба от обезценка на имоти, машини, съоръжения, нематериални активи или други активи и възстановяване на такава загуба от обезценка;

в) обратното проявление на всякакви провизии за разходи за преструктуриране;

г) придобиване и изваждане от употреба на позиции от имоти, машини и съоръжения ;

д) неотменими задължения от закупуване на имоти, машини, и съоръжения ;

е) уреждане по съдебен ред ;

ж) корекции на фундаментални грешки в предходно отчетени финансови данни;

з) извънредни операции;

и) всякакво просрочване на дълг или нарушение на задължение по дълг, които не са били отстранени впоследствие;

к) сделки между свързани лица.

18. Други МСС изискват оповестявания, които трябва да бъдат направени във финансовите отчети. В този контекст “финансови отчети” означава пълни комплекти финансови отчети от вида, нормално включван в годишния финансов отчет и понякога включван в други отчети. Оповестяванията от тези други МСС не се изискват, ако междинният финансов отчет на предприятието включва само съкратени финансови отчети и подбрани обяснителни бележки вместо пълен комплект финансови отчети.

Оповестяване на съответствието с МСС

19. Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие е в съответствие с този МСС, този факт трябва да бъде оповестен. Междинен финансов отчет не трябва да бъде описван като отговарящ на МСС, освен ако не отговаря на всички изисквания на всеки приложим стандарт и на всяко приложимо тълкуване на постоянния комитет за разяснения.

Периоди, за които се изисква да бъдат представяни междинни финансови отчети

20. Междинните финансови отчети трябва да включват елементи на финансови отчети (съкратени или пълни) за периоди, както следва:

а) баланс към края на текущия отчетен период и сравнителен баланс към края на непосредствено предхождащата финансова година;

б) отчети за доходите за текущия отчетен период и с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителни отчети за доходите за съответните сравними отчетни периоди (текущ и от началото на годината) на непосредствено предходната финансова година;

в) отчет, посочващ промените в собствения капитал кумулативно за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния период за непосредствено предходната финансова година; и

г) отчет за паричния поток кумулативно за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния период от една година назад за непосредствено предходната финансова година.

21. За предприятие, чиято дейност е предимно сезонна, може да бъде полезна финансовата информация за дванадесетте месеца, приключващи на датата на междинния отчет, и сравнителната информация за предходния 12-месечен период. Съответно предприятия, чиито бизнес е предимно сезонен, се поощряват да разгледат отчитането на такава информация в добавка към информацията, изисквана в предходния параграф.

22. Приложение А илюстрира периодите, за които се изисква да бъдат представяни от предприятието, което се отчита на половин година, и за предприятието, което се отчита на 3 месеца.

Същественост

23. При решаването на това как да се признава, оценява, класифицира или оповестява даден елемент за целите на междинното финансово отчитане, съществеността трябва да бъде оценявана във връзка със счетоводните данни за отчетния период. При преценяването на съществеността трябва да се признава, че междинните оценки могат да се основават върху приблизителни оценки в по-голяма степен, отколкото оценките на съществеността в годишните финансови данни.

24. В предговора към МСС се казва следното: “Международните счетоводни стандарти не са предвидени да се прилагат към несъществени статии.” Във въведението се казва, че: “една информация е съществена, ако нейният пропуск или неправилно излагане може да повлияе върху икономическите решения на ползвателите, взети на основата на финансовите отчети”. МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика изисква отделно оповестяване на съществените извънредни операции, необичайните обикновени операции, непродължените операции, промените в счетоводните приблизителни оценки, основни грешки и промени в счетоводната политика. МСС 8 не съдържа количествено изразена инструкция относно съществеността.

25. Доколкото винаги се изисква справедлива преценка при оценяването на съществеността за целите на финансовото отчитане, то този стандарт основава решенията за признаване и оповестяване върху данни за отчетния период сам по себе си поради разбираемостта на числата в междинния счетоводен отчет. Следователно, например необичайни или извънредни операции, промени в счетоводната политика или приблизителните оценки и фундаментални грешки се признават и оповестяват, основавайки се на съществеността във връзка с данните за конкретния отчетен период с цел да се избегнат подвеждащи заключения, които могат да произтичат от неоповестяване. Приоритетната цел е да се осигури междинният счетоводен отчет да включва цялата информация, която се отнася до разбирането на финансовото състояние и резултатите на предприятието през отчетния период.

Оповестяване в годишните финансови отчети

26. Ако приблизителна оценка на отчетена сума в даден отчетен период се промени значително през окончателния отчетен период на финансовата година, но отделен финансов отчет не бъде публикуван за този последен междинен отчетен период, видът и сумата на тази промяна в приблизителната оценка трябва да бъдат оповестени в бележка към годишния финансов отчет за тази финансова година.

27. МСС 8 изисква оповестяване на характера и (ако е необходимо) на сумата на промяната в приблизителната оценка, която или има съществено отражение в текущия период, или се очаква да има съществено отражение в следващи периоди. Параграф 16, г) от този стандарт изисква подобно оповестяване в междинния финансов отчет. Примерите включват промени в приблизителната оценка в крайния отчетен период, отнасящи се до преоценки на материални запаси, реструктуриране или загуби от вреди, които са били отчетени в по-ранен отчетен период на финансовата година. Оповестяването, изисквано от предходния параграф, е в съответствие с изискването на МСС 8 и е предвидено да бъде тясно по обхват—отнасящо се единствено до промяна в приблизителната оценка. От предприятието не се изисква да включва допълнителна финансова информация от даден отчетен период в своите годишни финансови отчети.

Признаване и оценка

Същата счетоводна политика,

както при годишните финансови отчети

28. Дадено предприятие трябва да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага в своите годишни финансови отчети, с изключение на промени в счетоводната политика, извършени след датата на последните годишни финансови отчети, които трябва да бъдат отразени в следващите годишни финансови отчети. Все пак честотата на отчитането на дадено предприятие (годишно, шестмесечно, тримесечно) не трябва да засяга оценяването на неговите годишни резултати. За постигане на тази цел оценките за целите на междинното отчитане трябва да бъдат извършвани на основата на една година назад до настоящия момент.

29. Да се изисква от едно предприятие да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага и в своите годишни отчети, може да изглежда, че оценките за отчетния период са извършвани, сякаш всеки отчетен период е взет сам за себе си като независим отчетен период. Все пак постановявайки, че честотата на отчитане на дадено предприятие не трябва да засяга оценяването на неговите годишни резултати, параграф 28 признава, че даден отчетен период е част от по-голяма финансова година. Оценяванията за година назад до днешна дата могат да включват промени в приблизителните оценки на отчетените суми за предходни отчетни междинни периоди на текущата финансова година. Но принципите за признаване на активи, пасиви, доходи и разходи за отчетни периоди са същите, както при годишните финансови отчети.

30. Например:

а) принципите за признаване и оценка на загубите от преоценка на материални запаси, преструктурирания или повреди през даден отчетен период са същите, както тези, които едно предприятие би следвало, ако изготвяше единствено годишни финансови отчети; все пак, ако такива операции се признават и оценяват през един отчетен период и приблизителната оценка се промени в следващ отчетен период на тази финансова година, първоначалната приблизителната оценка се променя през следващия отчетен период или чрез натрупване на допълнителна сума на загуба, или чрез възстановяване на предишно призната сума;

б) разход, който не отговаря на дефиницията за актив в края на даден отчетен период, не се разсрочва в баланса—или за да се изчака по-нататъшна информация за това дали ще отговори на дефиницията за актив, или да се изравнят доходите за последващи междинни отчетни периоди в рамките на финансовата година; и

в) разходът за данък върху дохода се признава за всеки отчетен период, основавайки се на най-добрата приблизителна оценка на претеглената средна годишна ставка за данък върху дохода, очакван за цялата финансова година; натрупаните суми за разходи по данък върху дохода през един отчетен период може да се наложи да бъдат коригирани през последващ отчетен период на същата финансова година, ако приблизителната оценка на годишната ставка за данък върху дохода се промени.

31. Съгласно общите положения за изготвяне и представяне на финансови отчети (общите положения) признаването е: “Акт на включване в баланса или отчета за доходите на статия, която отговаря на определението за елемент и задоволява критериите за признаване.” Дефинициите на активи, пасиви, доходи и разходи са фундаментални за признаването както към датата на годишното, така и към датата на междинното финансово отчитане.

32. За активи се прилагат същите тестове за бъдещи икономически доходи към датите на междинно отчитане, както и в края на финансовата година на предприятието. Разходите, които по своя характер не биха се класифицирали като активи в края на финансовата година, няма да се класифицират и към датата на междинното отчитане. По същия начин даден пасив към датата на междинно отчитане трябва да представлява съществуващо задължение към тази дата така, както и трябва да представлява такова задължение към датата на годишно отчитане.

33. Основна характеристика на приходите и разходите е, че свързаните с тях положителни и отрицателни потоци на активи и пасиви вече са се състояли. Ако тези потоци са се състояли, свързаните с тях приходи и разходи се признават; в противен случай те не се признават. В общите положения се посочва, че: “Разходите се признават в отчета за доходите, когато възникне достоверно и изчислимо намаляване на бъдеща икономическа полза, свързано с намаляване на даден актив или нарастване на пасив, когато може да бъде надеждно оценено.” Общите положения не позволяват признаване на елементи в баланса, които не отговарят на дефинициите за активи или пасиви.

34. При оценяване на активите, пасивите, доходите, разходите и паричните потоци, отчетени във финансовите отчети, едно предприятие, което се отчита единствено годишно, може да вземе предвид информация, която му се предоставя през финансовата година. Неговите оценки са в действителност на основа една година назад до настоящата дата.

35. Едно предприятие, което се отчита на половин година, използва информация, която му се предоставя по средата на годината или скоро след това при извършване на оценките в своите финансови отчети за първия шестмесечен период, и информация, предоставена в края на годината или скоро след това за 12-месечния период. 12-месечните оценки ще отразят възможни промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени за първия финансов отчет за първия 6-месечен период. Сумите, отчетени в междинния финансов отчет за първия 6-месечен период, не се коригират със задна дата. Параграфи 16, г) и 26 изискват все пак да бъдат оповестявани характерът и размерът на значимите промени в приблизителните оценки.

36. Едно предприятие, което се отчита по-често, отколкото на половин година, оценява своите доходи и разходи на база с натрупване от началото на годината за всеки междинен период, използвайки налична информация, когато се изготвя всеки комплект от финансови отчети. Размерите на отчетените доходи и разходи за текущия отчетен период ще отразяват всякакви промени в приблизителните оценки за сумите, отчетени за предходни междинни периоди на финансовата година. Сумите, отчетени в предходни междинни периоди, не се коригират със задна дата. Параграфи 16, г) и 24 изискват все пак да се оповестява характерът и размерът на всякакви значими промени в приблизителните оценки.

Приходи, получавани сезонно, циклично

или случайно

37. Приходи, които се получават сезонно, циклично или случайно в рамките на финансовата година, не трябва да се отчитат предварително, нито да се разсрочват към датата на междинно отчитане, ако предсрочното отчитане или разсроченото отчитане няма да бъдат уместни към края на финансовата година на предприятието.

38. Примерите включват приходи от дивиденти, възнаграждения и правителствени дарения. Освен това някои предприятия редовно получават повече приходи в определени отчетни периоди на финансовата година, отколкото в други отчетни периоди, например сезонни приходи от продажба на дребно. Такива приходи се признават в момента на възникването им.

Разходи, понесени неравномерно

през финансовата година

39. Разходите, които се понасят неравномерно през финансовата година на предприятието, трябва да бъдат предварително отчетени или разсрочено отчетени за целите на междинното отчитане, ако е също така уместно да се отчете предварително или разсрочено този вид разход в края на финансовата година.

Прилагане на принципите за признаване и оценка

40. Приложение Б представя примери за прилагане на общите принципи за признаване и оценка, изложени в параграфи 28—39.

Използване на приблизителни оценки

41. Процедурите за оценка, които трябва да се следват при междинния финансов отчет, трябва да бъдат установени така, че да осигуряват надеждността на произтичащата информация и подходящото оповестяване на цялата съществена финансова информация, която се отнася до разбирането на финансовото състояние или резултатите на предприятието. Докато оценките както в годишния, така и в междинния финансов отчет често се основават на разумни приблизителни оценки, изготвянето на междинни финансови отчети най-общо ще изисква по-голямо използване на методи за приблизителна оценка, отколкото биха изисквали годишните финансови отчети.

42. Приложение В представя примери за използване на приблизителни оценки през отчетни периоди.

Повторно издаване на отчети за вече отчетени междинни периоди

43. Промяна в счетоводната политика, различна от тази, за която преходът е посочен от новия МСС, трябва да се отразява чрез:

а) повторно издаване на отчети за вече отчетни междинни периоди на текущата финансова година и сравними отчетни периоди на предишни финансови години (виж параграф 20), ако предприятието следва основните принципи съгласно МСС 8; или

б) повторно издаване на отчети за вече отчетни междинни периоди на текущата финансова година, ако предприятието следва позволените алтернативни подходи съгласно МСС 8; в този случай сравнимите отчетни периоди на предходни финансови години не се издават повторно.

44. Една цел на предходния принцип е да се осигури отделната счетоводна политика да е приложима към отделен клас операции през една цяла финансова година. Съгласно МСС 8 промяна в счетоводната политика се отразява чрез прилагане със задна дата, с повторно обявяване на финансови данни от предходните периоди, ако е уместно. Все пак, ако сумата на корекцията, отнасяща се до предходни финансови години, не може да се определи разумно, то тогава според МСС 8 новата политика се прилага с бъдеща дата. Една позволена алтернатива е да се включи цялата комулативна ретроспективна корекция в определянето на нетната печалба или загуба за периода, през който се променя счетоводната политика. Ефектът на принципа в параграф 43 е да изиска, в рамките на текущата финансова година, всяка промяна в счетоводната политика да бъде прилагана със задна дата към началото на финансовата година.

45. Да се позволи на счетоводните промени да бъдат отразени към дадена дата на междинно отчитане в рамките на финансовата година би позволило две различни счетоводни политики да се прилагат към даден клас операции в рамките на една-единствена финансова година. Резултатът би бил проблеми в разпределението за отчетния период, замъглени резултати от дейността и усложнен анализ и разбираемост на информацията за междинния отчетен период.

Дата на влизане в сила

46. Този стандарт влиза в сила за финансови (счетоводни) отчети, обхващащи периоди, започващи на или след 1 януари 1999. По-ранното му прилагане се насърчава.

 

Bottom of Form

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №31 счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия (преработен 2000)
През ноември 1994 текстът на мсс 31 беше преформатиран, за да бъде представен в преработен формат, възприет за мсс през 1991. В първоначално...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества мсс 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт 17
Целта на настоящия стандарт е да се определи подходяща политика за счетоводно отчитане и оповестяване за лизингополучателите и лизингодателите,...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане iconЛизинг Международен Счетоводен Стандарт 17 Лизинг Цел
Целта на настоящия Стандарт е да се определи подходяща политика за счетоводно отчитане и оповестяване
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом