Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
ИмеРепублика българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
страница1/20
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер1.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://iara.government.bg/wp-content/uploads/2012/03/документация-ЗОП.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ


УТВЪРЖДАВАМ:

Изпълнителен директор:

/Д-р Драгомир Господинов /


ДОКУМЕНТАЦИЯ


за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й СТРУКТУРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ


Цена 10 лева


СОФИЯ

2012 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси”

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Възложител на обществената поръчка

  2. Обект на обществената поръчка – описание, количество, код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

  3. Вид на процедурата
 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 1. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 1. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
 1. ГАРАНЦИИ

  1. Основни положения, свързани с гаранциите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и за изпълнение на договора за обществена поръчка

  2. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка

  3. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка
 1. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ.

  1. Обстоятелства, които се явяват пречка за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Документи, с които се доказва отсъствието им.

  2. Изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците. Документи, с които се доказват.

  3. Изисквания, свързани с техническите възможности и квалификацията на участниците. Документи, с които се доказват.
 1. ОФЕРТА. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

  1. Срок на валидност на офертата

  2. Място и срок за получаване на офертите

  3. Указания за подготовка и оформяне на офертата

  4. Критерии за оценка на офертите

  5. Начин на образуване на предлаганата цена

  6. Съдържание на офертата
 1. ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
 1. ДРУГИ

13.1. Разяснения по документацията

13.2. Обмен на информация


14. ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение № 1 – Решение ………………. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Приложение № 2 – Обявление за обществената поръчка

Приложение № 3 – Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение № 4 – Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение № 5 – Образец на Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на обществена поръчка

Приложение № 6 – Образец на Декларация за съгласие за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка като подизпълнители

Приложение № 7 – Образец на Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години 2008 – 2010 г.

Приложение № 8 – Образец на оферта предложение за изпълнение за всяка от обособените позиции

Приложение № 9 – Образец на ценова оферта за всяка от обособените позиции

Приложение № 10 – Проект на договор за всяка от обособените позиции

Приложение № 11 Образец на банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 12 – Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Настоящата документация e съобразена с изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28 от 2004 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 2011 г.). 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Възложител на обществената поръчка


По смисъла на тази документация, възложител на обществената поръчка е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 4.


  1. Обект на обществената поръчка – описание, количество, код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Обект на обществената поръчка е доставката на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси, обособени в 6 /шест/ позиции.

Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката, условията и изискванията към изпълнението на поръчката, включително обособените позиции в обекта на поръчката.


А. Описание на предмета на поръчката.


Предметът на обществената поръчка е „Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси”.


Обществената поръчка е за поетапното изработване и доставка на не по-малко от 165 броя от арттикулите по всяка от обособените позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчкта е 250 000 /двеста и петдесет/ хиляди лева без ДДС.


Б. Обособени позиции в обекта на поръчката.


Обособена позиция I: Изработване и доставка на летeн комплект униформено облекло - максималната стойност по обособена позиция І е в размер до 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС.


Обособена позиция ІI: Изработване и доставка на зимен комплект униформено облекло - максималната стойност по обособена позиция ІI е в размер до 58 000 /петдесет и осем хиляди/ лева без включен ДДС.


Обособена позиция ІІI: Изработване и доставка на летен комплект теренно облекло -максималната стойност по обособена позиция ІII е в размер до 30 000 /тридесет хиляди/ лева без включен ДДС.


Обособена позиция ІV: Изработване и доставка на зимен комплект теренно облекло -максималната стойност по обособена позиция ІV е в размер до 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС.


Обособена позиция V: Изработване и доставка на униформени обувки - максималната стойност по обособена позиция V е в размер до 13 000 /тринадесет хиляди/ лева без включен ДДС.


Обособена позиция VІ: Изработване и доставка на теренни обувки - максималната стойност по обособена позиция VІ е в размер до 49 000 /четиридесет и девет хиляди/ лева без включен ДДС.


Всеки участник има право да участва за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) – 18000000


  1. Вид на процедурата


Обществената поръчка се възлага чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП.


1.4. Условия за изпълнение на поръчката.


Доставките са периодични и се извършват след получаване на заявка за потребностите на възложителя или от упълномощено от него лице.

Униформеното облекло се заявява с писмена заявка по факс или по електронен път от Възложителя.

Участникът трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва в работно време, като максималния срок за изпълнение на поръчката е до ....... календарни дни от получаване на заявката. (съгласно офертата на участника, но не повече от 150 календарни дни).

Облеклата ще се изработват по предоставени от възложителя ръсторазмери.

Доставката на готовите облекла се извършва на място в Централното управление на ИАРА - гр. София, бул. „Христо Ботев: № 17, ет. 4..

Срокът за изпълнение на поръчката е до 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.

Плащането се извършва след всяка доставка, с платежно нареждане в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от изпълнителя на приемателно-предавателен протокол и сметка-фактура за плащане, издадена по надлежния ред.


2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


I. Условия за изпълнение на поръчката:


ПОЗИЦИЯ I: ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛЕТEН КОМПЛЕКТ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО


ТЕХНОЛОГИЧНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЛЯТНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО


1. Лятно яке – яке - куртка с с навиващи се ръкави, цвят тъмно син.


1.1 Предназначение – за ежедневно носене на открито и в закрити помещения, да осигурява свобода на движенията и комфорт при носене през лятото.


1.2. Техническо описание:


1.2.1 Предни части – хоризонтално конструктивно срязани с платки, декорирани със светло син пастел. Два горни хоризонтално рязани джоба с цип, покрити с капаци, закопчаващи се с велкро – в левия е пришита лента с възможност за прикачване на карта за легитимация. Левия капак е със затяжка за носене на радиостанция. Два долни вертикални рязани джоба с цип, покрити с една филетка /капак/. Предните части са обработени с мостри и закопчани с тик-так копчета. Има два вътрешни джоба.

1.2.2 Гръб – конструктивно срязан с платка, декорирана със светло син пастел

1.2.3 Ръкави – двушевни, подгъва се регулира с маншет по форма тик – так копчета. Щрифелка за навиване на ръкавите.

1.2.4 Яка – прикачена, със столче и остра форма.

1.2.5 Отличителен знак – съгласно приложение 1 от Наредба 14 от 25.04.2002 г. за униформеното облекло и служебната карта на инспекторите по риболовен надзорв Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Поставя се на левия ръкав на якето.

1.2.6 Цвят - тъмно син № 19-4019ТР.


1.3 Спецификация на материалите за лятно яке:


Показатели


Мярка

Методи на изпитване


Изисквания на възложителя

2

3

4

5

Количествен състав


%

НЕНТП

Д.в.бр.44/2006 г.

60/40 +/-3

П/ПА

Сплитка
БДС 12674

кепър 2/1

Площна маса

g/m2

БДС EN

12127

155+/-5%

Сила на опън
БДС EN ISO

13934-1
по основа

daN

мин. 90

по вътък

daN

мин. 40

Изменение на размерите след пране при 600С и сушене


по основа

%

БДС EN ISO

6330

макс. 2


по вътък


%

БДС EN ISO 5077

макс. 2

Устойчивост на обагрянията /цвета/ на


- пране при 600С

бал

БДС EN ISO 105 C 06

мин. 4-5

- триене сухо

бал

БДС EN ISO 105 Х 12

мин. 4

- триене мокро

бал

БДС EN ISO 105 Х 12

мин. 3

- пот алкална

бал

БДС EN ISO 105 E 04

мин. 4

- пот кисела

бал

БДС EN ISO 105 E 04

мин. 4

- гладене

бал

БДС EN ISO 105 Х 11

мин. 4-5


- светлинабал

БДС EN ISO 105 B 02мин. 4-5

Устойчивост на повърхностно омокряне


степен

БДС EN ISO

24920

4

Сила до скъсване на шева


daN

БДС EN ISO

13935-1

мин. 25

Съдържание на формалдехид


mg/kg

БДС EN ISO

14184-1

макс. 75

рН на воден екстракт
4,8 - 7,5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Свързани:

Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconИзпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Документ за определяне на премиите по oперативна програма за развитие нa сектор „рибарство” /2007 – 2013/ на република българия
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Чл. (1) Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на служителите по служебно и трудово правоотношение в Изпълнителна...
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconРепублика България Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Утвърждавам: Изпълнителен Директор
Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Ръководство за стартиране на дейността на местните инциативни рибарски групи в българия, финансирани от оперативна програма за развитие...
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconОперативна програма за развитие на сектор „Рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз
Европейски фонд за рибарство“ към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconИзпълнителна агенция по рибарство и аквакултури протокол
Втора среща на комитета за наблюдение на оперативната програма за развитие на сектор „рибарство”
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconОперативна програма за развитие на сектор „Рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз
Закупуване на работно оборудване за отдел „Технически инспекторат” към Дирекция „Европейски фонд за рибарство” (дефр) на Изпълнителна...
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Третото заседание на комитета за наблюдение изпълнението на оперативна програма развитие на сектор рибарство /2007-2013
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconЯвор Недев Изпълнителен директор Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
...
Република българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури iconУстройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Чл. С правилника се уреждат функциите, дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Изпълнителната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом