Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие
ИмеДокладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер114.67 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.breznik.info/protokoli_ObC/M VIII 2010/IR_03.08.2010_g.doc
П Р О Т О К О Л


Днес 03.08.2010г от 12,30 часа в заседателната зала на общинска администрация се провежда заседание на ПК по ИР към ОбС Брезник.

Присъстват: Ваньо Добринов, Веска Илиева, Емилия Вълова, Валери Величков,Васко Попов и Иван Ставрев – председател на ОбС

Отсъстват: Десислава Стоилова, Валери Стоилов

От общинската администрация присъстват: Георги Лазаров – зам-кмет, Ема Михайлова – зам.кмет, София Първанова – гл.счетоводител, Моника Банкова – бюджет и ТРЗ, Бойко Атанасов – гл.специалист УС, Славчо Михайлов – гл.специалист ПО, кметове на кметства Ноевци, Слаковци, Велковци, Кошарево


Предложен е следния проект за дневен ред


 1. Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие

 2. Докладна записка относно актуализация на бюджета за 2010г

 3. Отчет относно изпълнение на актовете на ОбС Брезник и работата на кмета на Община Брезник, кметските наместници и кметовете на кметства:/ Ноевци, Слаковци, Велковци, за първо полугодие на 2010г

 4. Докладна записка относно молба на Сашо Николов Василев – председател на ръководството /духовен съвет/ на Евангелска петдесятна църква Брезник – 2 към съюза на Евангелистките петдесятни църкви в България

 5. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на УПИ ХІІ кв. 2 по РП на с.Ноевци

 6. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І-414 кв. 35 с.Ноевци

 7. докладна записка относно одобряване на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 06286.501.901 по кадастралната карта представляващ УПИ ІІІ-619 – за ЖСК „Еделвайс” кв. 34 по РП на град Брезник

 8. Докладна записка относно одобряване на оценка на сграда /бивше старо училище/ с.Долна Секирна – ЧОС за демонтиране за материали

 9. Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнени задължения от „Антик „ ЕООД град Перник по договор за продажба на обект общинска собственост по ЗПСК от 27.12.2006г

 10. Докладна записка относно допълнение на решение № 37 от 28.02.2008г

 11. докладна записка относно вземане на решение за дарение на общински имот, участващ в УПИ І – „за черква” кв. 11 по РП на с.Велковци

 12. Докладна записка относно продажбата на отстъпено право на строеж върху имот частна общинска собственост в кв. 67 по РП на град Брезник

 13. Докладна записка относно Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, приета с решене № 179 от 28.05.2009г на ОбС Брезник.

 14. Отчет за работата на ОбС за първо полугодие на 2010г

 15. Писмо на Български пощи Перник за замяна на собственост в с.Кошарево за Пощенска служба

 16. Заявление от Десислава Христова за покупка на наети имоти от Павлин Иванов Иванов в с.Конска

 17. Други


Заседанието открито от Ваньо Добринов – зам.председател на комисията

По дневния ред:


Ваньо Добринов – да отпадне т. 4,9,10, 15, да отпаднат – да се разпределят към други комисии ; да се включи допълнително постъпила докладна за отпускане на временен безлихвен заем

Предлага също като първа точка да премине отчета на кметовете т. 3 да стане т. 1


Гласува се предложението анблок

С 5 гласа “за” направените предложения се приемат


ПЪРВА ТОЧКА: Отчет относно изпълнение на актовете на ОбС Брезник и работата на кмета на Община Брезник, кметските наместници и кметовете на кметства:/ Ноевци, Слаковци, Велковци, за първо полугодие на 2010г


Ваньо Добринов – прави впечатление, че в две от информациите се поставя проблем за водоснабдяването. Вероятно наистина е проблем. Да помогнем ако можем по някакъв начин.


Валери Величков – Искам да споделя някои неща. Вчера бяхме на социална комисия. До скоро имаше коментар, че до скоро се правеше големия град отколкото селата. Сега мога смело да заявя, че дейността е повече в селата отколкото в града. Това не е минус. Чест прави на кметовете, че по време на кризата се преборват и успяват да овладеят.

По отношение отчета на кмета – имахме едно решение за пазарен ден. Не се коментира никъде. Само го споменавам.

Видно е стремежа на администрацията към съвместна работа и с нас. Друго нямам.


Емилия Вълова – Съвсем на кратко. Отправих една молба да бъдем информирани кога се провеждат отчетно изборни събрания на читалищата по места. Има ли вече такива проведени.


Снежана Славова – Имаше задължителна пререгистрация на читалищата и са проведени събранията.


Марияна Савова – секретарите бяха предупредени


Иван Ставрев - При мен не е постъпвала покана


Ваньо Добринов – към кметовете на Слаковци и Велковци – Необходимо ли е да инициираме среща с ръководството на “ВиК” с цел преодоляване на проблемите, които не са свързани с разходи.


Марияна Савова – Ако продължават да възникват проблеми ще се обърнем към ОбС.


Към заседанието се присъединява Валери Стоилов – стават 6 членовете на комисията.


Гласува се прекратяване на дебатите и допускане на информацията до сесията

С 6 гласа ”за” предложението се приема


Ваньо Добринов – предлагам следващите две точки да се гледат паралелно защото не могат да бъдат разделени.

Предложението се приема


ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие

Докладна записка относно актуализация на бюджета за 2010г


Георги Лазаров – проведохме ползотворна среща. Имахме разговори с МФ. Резултата е позитивен, В две от позициите редукцията е 9%. Нещата са балансирани.

Онова което беше императивно и не търпеше промяна е целевата субсидия за общината с 15% намаление.

Получената редукция е 196.лв. – 39х. в общата изравнителна субсидия., целевата и капиталовата 58х.лв. 95 х. лв. за изравнителна субсидия, зимно поддържане – 2200лв.

Успешно е направена антикризисната програма и мерки. За информация с днешна дата изпълнението на данъци и такси е 82%.

Има две положителни дадености, които няма да случат догодина – едно дело, завършило положително и един превод – около 50.х.лв. Това дава възможност да се направи балансиран и добре структуриран бюджет.

Обобщение – бюджета ще бъде напрегнат, бюджет на възможносто и стабилен;. Нямаме неразпратена сметка и не се очертава. Ще завършим годината коректно. Рестрикцията в Закона за бюджета не се отнася до образованието и социалните дейности.

Няма да има съкращения и редуциране на заплатите. Няма да има затваряне на общината.

Промените са съгласувани с кметовете и кметските наместници.

Предлагаме да отпадне резервоара в Садовик – има режим на търпимост. Няма да повлияне на водоснабдяването.

Второ – В Режанци оградата на гробищния парк.

Да се намали в Г.Романци, Д.Романци , тротоара в кв.Могилица.

Редукцията на обемите в баластрирането – Всички сме наясно, че това не е най-доброто решение. Сумите се намаляват на половина. Намаляват се и броя на селата. Отпадат Сопица, Конска, ИЗвор, Бегуновци.

Много предпазливо трябва да поемем ангажименти. Имаме ангажимент, приоритетно със следващия бюджет да ги включим тези неща.

Възникна и въпроса за сметището. Ресурса е недостатъчно. Ситуацията е такава – става дума за една алея, която трябва да е здрава. Позатикват нещата за регионалното сметище.

Напрегнат, реален бюджет.


Ваньо Добринов – Мисля, че подхода който сега се прави да се разгледа актуализацията заедно с груповите отговорници е правилен. Всички са запознати много преди актуализацията. Коментара сега ще бъде много по-малък. Да се съобразим със ситуацията в която се намираме.


По отношение – утвърждава средства за транспорт на служители, без тези във функция “образование”.


София Първанова – Образованието не се засяга, защото са държавна дейност.


Ваньо Добринов – Кого засяга тази мярка и няма ли да бъдат убидени служителите-


Г.Лазаров – посочва пътуващи служители


Гласува се прекратяване на разискванията

С 6 гласа “за” се приема

Гласува се предложението да се внесат двете точки на заседание в ОбС

С 6 гласа “за” се приема


ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Вземане решение за отпускане на временан безлихвен заем между бюдетна и извънбюджетна сметка на Община брезник за плащане на ДДС по ПРСР – проект “Рехабилитация, реконструкция и ремнот на читалище “Просвещение” град Брезник и читалище “Пробуда” с. Ноевци


Г.Лазаров – разяснява необходимостта от докладната

Гласува се докладната да бъде допусната до сесия на ОбС

С 6 гласа “за” предложението се приема


ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на УПИ ХІІ кв. 2 по РП на с.Ноевци


Ема Михайлова – зам.кмет

По измененията на ЗОС цената се утвърждава от ОбС. В случая става въпрос не дали може да се продаде или не, а каква е цената. Вие можете да я увеличавате, намалявате , но не по-малко от данъчната оценка


Васко Попов – до сега сме продали доста подобни имоти без санкцията на ОбС. На какви цени се продаваха до сега в ЦГЧ и каква е тази, която искаме сега на хора, които живеят повече от 30г

Лично при мен като общински съветник дойдоха хора, които изразиха недоволство, че на някой е продадено по 1 лв. сега на нас се искат съвсем други цени.

Директно е цитиран Мичи – става въпрос за блока


Ема Михайлова – Пазарната цена е 24х.лв. Има методи на оценка. Не случайно работят лицензирани оценители.

Преди няколко години за ЦГЧ сме продали за 28х.лв. Сега в момента са такива цени. Като разделите 21х. на 6 човека


Васко Попов – изключително спаднал пазар


Ваньо Добринов – ние трябва да изхождаме от пазарната оценка. Лицензирания изпълнител е едно. Има ли яснота каква е актуалната търговска цена за Брезник. Има търговски кантори, които веднага могат да кажат.


Ема Михайлова – Това е един от нацините


Ваньо Добринов – Да си направим справка с тези търговски кантори. Според мен цената е висока.


Валери Величков – Какви са възможностите да променяме цените


Ема Михайлова – Не по-ниска от данъчната


Ваньо Добринов – Искате ли да направим една справка във фирмите, които се занимават с недвижими имоти, да дадат справка на пазарната цена в момента


Валери Стоилов – Хората живяли там 30 години и сега такава висока цена.


Ема Михайлова – Хората искат да купуват отстъпено право на собственост.


Васко Попов – На хората навремето им е даден терена с прилежаща зелена площ.


Ема Михайлова – Това е урегулиран позезлен имот за строеж на кооперация с отстъпено право на строеж. Въпроса възникна след желание на собствениците да строят гаражи.


Бойко Атанасов – Това е принципен въпрос. Става въпрос за отстъпено право на строеж върху земя. Хората са построили жилищна сграда. Такива има хиляди. Когато излезе закона за държавна и общинска собственост имаше ПМС 231 което третираше именно тези имоти. То регламентираше, че хората които са изпълнили договора и са построили в законния срок със съответните документи имат право да закупят земята по преференциални цени. Тогава цената се уреждаше с ПРавилкиза за ЗДС, където имаше коефиценти за определяне цената на земята. Тогава се получаваше един вид доплащане до пазарната стойност. Имало е случаи по 1 лв. това ПМС се отмени през 2006г. Първо се премахна Правилника за приложение на закона и се премахна ПМС 235. Тогава ЗОС каза, че тази земя може да се продаде на собственика на сградата по пазарни цени.

Същите тези парцели държавата ги продаваше върху данъчната оценка с 20% завишение.

Пазарната цена в момента не е единна. Тя е пазарна, а за институциите като нашта се определят от оценител, който има издаден лиценз.

Когато се премина по ЗОС се дигна стойността на имотите


Валери Величков – Трябва да уеднаквим критериите за хората в Брезник, Ноевци и др.


Емилия Вълова – Когато коментирахме имата под Бърдото. Тогава коментарите на някои от нас бяха ако им изнася. Тези хора не се обадиха. Въпроса приключи. Не им изнесе цената. Нормално е че за 450кв.м цената е много висока.

Колеги, или правим едно нещо за всички. Какво се случва с тези, които до сега са платили на различна цена.


Ема Михайлова – Сега излиза, че се съобразяваме с хората


Валери Величков – Предлагам да решим нещата, когато излезе съдебния спор по Наредба. Сега хората ще кажат ако намалим цената, че го правим за определени хора. Ще бъдем упреквани.


Ема Михайлова – До сега сме продавали на такива цени, сега изведнаж проблем.


Валери Величков – Проблема е високата цена.


Васко Попов – Да конкретизираме Наредбата, при отделни случаи. Имота под Бърдото е със съвсем друг статут. Тук имота е различен.


Бойко Атанасов – Има критерии при изготвяне на оценката.


Валери Величков – Други купувачи могат да обвинят общината в различен начин на оценка.

Или да ги гласуаме както са предложени сега или чакаме решението на съда за спора по Наредбата.


Емилия Вълова – Ако могат да се решат нещата принципно – да го отложим. Ако отлагането не реши нищо – за какво става дума.


Бойко Атанасов – Има случаи в селата, които купуват имота и ги продават на по-висока цена.


Ваньо Добринов – предлагам настоящето гласуване да бъде анблок за пета, шеста и седма точка да бъдат допуснати до заседание на ОбС


Ема Михайлова - зам.кмет - чете оценката на имота – начина на изготвяне на оценката


Гласува се прекратяване на разискванията

С 6 гласа “за” се прекратяват

Гласува се предложението докладните по т. 5,6 и 7 да се допуснат до ОбС

С 6 гласа “за” се приемат


ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І-414 кв. 35 с.Ноевци


СЕДМА ТОЧКА: докладна записка относно одобряване на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 06286.501.901 по кадастралната карта представляващ УПИ ІІІ-619 – за ЖСК „Еделвайс” кв. 34 по РП на град Брезник


ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на оценка на сграда /бивше старо училище/ с.Долна Секирна – ЧОС за демонтиране за материали


Гласува се докладната да се внесе в ОбС

С 6 гласа “за” се приема


ДЕВЕТА ТОЧКА: докладна записка относно вземане на решение за дарение на общински имот, участващ в УПИ І – „за черква” кв. 11 по РП на с.Велковци


Гласува се предложението да се внесе в ОбС

С 6 гласа “за” се приема


ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно продажбата на отстъпено право на строеж върху имот частна общинска собственост в кв. 67 по РП на град Брезник


Ема Михайлова – Това е урегулиран поземлен имот на ул.”Шипка” – тогава гласувахте разрешение да направим оценка. Сега ви предлагаме оценката

Предлагаме отстъпено право на строеж за да контролираме, че се строи жилищна сграда. Предлагаме първия търг да бъде между нуждаещи се. Ако не се яви след това да се освободи.


Ваньо Добринов – условията за провеждане на търга да се утвърдят от ОбС. Проекто договора също да бъде предоставен от ОбС.


Ема Михайлова – тук са записани условията. Как по друг начин


Ваньо Добринов – проекто договора и условията за провеждане на търга да видим


Гласува се предложението да бъде предоставен на сесията поректо договора

С 6 гласа “за” се приема

Гласува се да се внесе докладната в ОбС

С 6 гласа “за” се приема


ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: . Докладна записка относно Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, приета с решене № 179 от 28.05.2009г на ОбС Брезник.


Ема Михайлова – изменения за публикуване в Държавен вестник. Всеки път плащаме сумата от 40 лв. на обява. Този, който иска да се приема такъв проект да си поеме разходите за обявяване-

Напоследък се увеличиха заявленията за дотсъп до информация Увеличаваме цената за обработка на информация за достъп до информация.


Валери Величков – не може ли да разграничим нещата, когато ползват така информацията и повече да искаме.

Гласува се допускане на докладната до ОбС

С 6 гласа “за “ се приема


ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на ОбС за първо полугодие на 2010г

Гласува се отчета да се разглежда на заседание на ОбС.

С 6 гласа “за” се приема


ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Заявление от Десислава Христова за покупка на наети имоти от Павлин Иванов Иванов в с.Конска


Ема Михайлова – зам.кмет – става дума за земи по чл. 19

Тези земи могат да се ползват за инфраструктурни обекти. С решение на ОбС под наем или аренда. До 2012г не могат да се продават


В.Добринов – предлагам да не се внася в ОбС


Васко Попов – да не ни обвинят,


Емилия Вълова – тази докладна е предоставена на всички съветници. Да кажем каква е позициаята на Икономиеска комисия


Иван Ставрев – тя предоставена на комисията за запознаване. Не е включена в дневния ред на ОбС.


Гласува се предложението да се включи в дневния ред

С 4 гласа “за” 2 въздържали се – молбата се включва в дневния ред на заседанието на ОбС


Поради изчерпване на дневния ред заседанието закрито в 14,00 часа


К О М И С И Я:


1..................................../Ваньо Добринов/


2.................................../Емилия Вълова/


3.................................../Васко Попов/


4................................../Валери Величков/


5................................./Валери Стоилов/


6................................../Веска Илиева/

Свързани:

Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие iconДокладна записка
В изпълнение на чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнението на сборния бюджет...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие iconРешение №369 Относно: Предложение с вх. № Дп
Относно: Предложение с вх. № Дп- 64 / 05. 08. 2010 г от д-р Мл. Пелов -кмет на Община Априлци относно приемане на отчет за касовото...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие icon7. Докладна записка №360/18. 06. 2010г от Стойко Стоянов секретар на община Несебър, относно именуване на цдг с. Оризаре
Докладна записка №358/18. 06. 2010г от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен принос и покриване...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие iconДо общински съвет врац а докладна записка
Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие icon10. Докладна записка №238/19. 04. 2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно промяна на статут на терен собственост на община Несебър от публична в частна общинска собственост
Докладна записка №218/14. 04. 2010г от Красимира Тодорова – зам. Кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие iconЗаседание на 10. 12. 2010г
Относно: Докладна записка от Кмета на общината относно актуализация на общинския бюджет 2010г
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие icon7. Докладна записка №79/01. 02. 2010г от Благой Филипов – Председател на общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общински съвет Несебър и постоянните комисии към него за периода м юли 2009г. –м декември 2009г
Докладна записка №28/15. 01. 2010г от Иван Гургов – зам кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие iconРешение №170
Докладна записка относно изпълнение на разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от Закона за Общинския Бюджет и чл. 35 от Наредбата за съставянето,...
Докладна записка относно изпълнение на бюджет 2010г на Община Брезник за първо полугодие iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом