Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на
ИмеДисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер4.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Moskova/syob.doc
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” на

гл. ас Цвета Момчилова Москова, докторант на свободна подготовка към катедра Земеделие и Хербология с научен ръководител доц. д-р Мая Димитрова на тема „Биологични особености и разпространение на видове от род Amaranthus”


Рецензии:

проф. д-р Величко Спасов

доц. д-р Иван Жалнов


Становища:

доц. д-р Дина Атанасова

доц. д-р Заря Ранкова

доц. д-р Мая Димитрова


Автореферат:

Свързани:

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconНа дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (по отрасли)
Рецензент: доц д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност”, унсс, научна специалност 05. 02. 18
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconНа дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Индустрия)
Рецензент: доц д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност”, унсс, научна специалност 05. 02. 18
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconСписък нанаучнитетрудов е
Райнов, Ю. Възможности на антиеметичната терапия и подобряване качеството на живот на болни със злокачествени заболявания – дисертационен...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconМаргарита Любенова Генова Дисертация
Генова, М., Флоуцитометрично проучване на имунофенотипни и молекулярни маркери при болни с левкемии. Автореферат на дисертационен...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconМаргарита Любенова Генова Дисертация
Генова, М., Флоуцитометрично проучване на имунофенотипни и молекулярни маркери при болни с левкемии. Автореферат на дисертационен...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconСелскостопанска академия ипазр „никола пушкаров
Защита на растенията Костинброд на ипазр „Н. Пушкаров”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на icon05. 11. 2012 Публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучвания на бактерийния рак по лозата в България и причинител
Фитопатология” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по област на висше образование: Аграрни науки и ветеринарна...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconАвтореферат за придобита образователна и научна степен "Доктор"
В списъка са приложени и 32 резюмета на доклади на международни и национални научни форуми и автореферати на дисертации за придобиване...
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на iconІ. Дисертационен труд за образователна и научна степен "доктор"
Клиника по инфекциозни болести – Медицински университет – гр. Плевен (1985 – 2010 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом