Техническо задание
ИмеТехническо задание
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер36.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.elinpelin.org/zadan/2007/tek zadanie el pelin.doc
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


За обществена поръчка за строителна услуга:Направа на на детски спортен комплекс УПИ III – за ОЖС, клуб и озеленяване ,в квартал 161 по регулационния план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област

Необходими за извършване следните СМР и СРР:
Наименование

Мярка

Количество

1

Направа на изкоп с дълб.20см и извозване на земните маси до 50 м. с рьчна количка

м3

93.00

2

Доставка на земни маси за вертикална планировка

м3

120.00

3

Разриване земни маси за направа на верт. Планировка

м3

120.00

4

Полагане градински бетонови бордюри

м3

200.00

5

Доставка, полагане,подравняване и валиране на трошенокаменна настилка с дебелина на пласта 15см

м2

380.00

6

Полагане плътен асфалтобетон -горен пласт средно 6см

м2

90.00

7

Изработване и монатаж беседка - метална конструкция с дьсчен покрив и битумни керемиди

бр.

1.00

8

Изработване пейка от метал и дьрво

бр.

6.00

9

Изработване и монтаж пьрзалка от метал с вис.1,5 м,площадка 1 м./1 м. и порив

бр.

1

10

Изработване и монтаж двойна люлка от метал

бр.

2.00

11

Изработване и монтаж катерушка

бр.

1.00

12

Изработване и монтаж шведска стена

бр.

1.00

13

Изработване и монтаж лост с две височини

бр.

1.00

14

Направа пясьчник с размери 3 м./3 м.

бр.

1.00

15

Изработване и монтаж метална предпазна ограда с вис.1.10 м.

м

40.00

Оферти се подават в запечатан плик в ЦУИГ до 16:30ч. на 11.10.2007г.

Копие от ТЗ може да получите от стая 1а отдел „УТ”, етаж 1


Всички описани в таблицата СМР и СРР да се изпълнят при спазване на действащите технически, нормативни изисквания за съответния вид работа.

При изпълнението на СМР и СРР да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труд, за противопожарна безопасност/.

Изпълнителят своевременно да уведомява инвеститорския контрол за изпълнението на СМР и СРР подлежащи на приемане - предаване и да му представя при огледа необходимите документи за количествата и качествата на изпълнение за заверка /подпис/.

Минималният гаранционен срок на изпълнените СРР на обекта е 5 /пет/ години.

Изготвил ст. спец. техник

в отдел "УТ"

/В. Велинов/


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Техническо задание iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...

Техническо задание iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...

Техническо задание iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в

Техническо задание iconТехническо задание

Техническо задание iconТехническо задание
Долуподписаният/ата

Техническо задание iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост

Техническо задание iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...

Техническо задание iconТехническо задание
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01. 02. 2014 г от датата на подписване на договора

Техническо задание iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом