Приложение II план-програма
ИмеПриложение II план-програма
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер48.52 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.momchilgrad.bg/Docs/plan_programa_2012_sport.doc
приложение II


План-програма


за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности в община Момчилград през 2012 г.


Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена със създадените традиции в областта на спорта в община Момчилград.

Чрез активно взаимодействие и сътрудничество с МФВС и МОМН да се засили работата по възстановяване на масовия спорт и туризъм, да се визират дейностите в областта на физическото възпитание и спорта.


  1. цели


Стратегическа цел на системата за физическо възпитание и спорт е подобряване на здравето и физическата подготовка на младите хора, както и издигане на спортния престиж, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт на всички членове на обществото.


  1. Основни задачи
 1. Да задоволява потребностите на младите хора от системни занимания с физически упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот.

 2. Създаване на организационни, финансови и кадрови предпоставки за нормално функциониране на спортните клубове в общината, за осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационна дейност с цел развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта.

 3. Да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм, с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността.

 4. Да създава необходимите предпоставки и условия за системна, научно-обоснована тренировъчна дейност на всеки, който притежава необходимите способности и проявява желание за постигане на високи спортни резултати и изяви на състезания на всички равнища.

 5. Изготвяне на общински план за възстановяване и поддръжка на спортните площадки, планиране на нови зони за спорт и възстановяване.

 6. Проектиране и изграждане на база за младежки дейности, превенции и спорт, отговаряща на европейските стандарти.

 7. Да разработва концепции и програми за развитие на спортна инфраструктура на основа на обективни критерии.
  1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ


Това е приоритетно направление от общинската политика за укрепване на здравето и повишаване на физическата подготовка на младите хора.

То включва всички видове занимания с физически упражнение, спорт и туризъм и представлява основата на демократичното спортно движение, като свободна и спонтанна дейност за удоволствие и отдих, подобряване на физическата кондиция снемане на психическото напрежение и утвърждаване на здравословен начин на живот. Необходимо е кампанийните и епизодични спортни изяви да прерастват в традиционни и добре организирани дейности.

Това извежда на преден план координацията на дейностите с дьржавните власти, спортните клубове и други сдружения на територията на общината и областта.

Спортните клубове, училищата, които управляват и ползват държавни или общински спортни обекти да създават съответната организация и оказват методическа помощ за тяхното пълноценно използване от гражданите.

За реализирането на тези задачи е необходимо:

  1. Функционална материална база за практикуване на физически упражнения и спорт.

  2. Активна пропаганда дейност, чрез средствата за масова информация, провеждана от спортните секции, клубове и местни власти.

  3. Добра координация и взаимодействие при планирането и провеждането на различните спортни прояви.

  4. Наличието на широк актив от доброволни сътрудници, инструктори и други технически лица.
  1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА


Тази система заема централно място в системата за физическо възпитание и спорт. Нейната водеща роля се определя от широкия обхват на занимаващите се, най-благоприятната възраст за формиращото се въздействие на физическите упражнения и спорт и комплексине условия за провеждането на ефективен учебно-преподавателен и тренировъчен процес. Това извежда на преден план следните приоритетни задачи:


 1. Оптимизиране на двигателния режим в предучилищните детски заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционалното развитие и възпитание на децата, със средствата и формите на богата и емоционално наситен програма от физически упражнения и игри.

 2. Осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения за учениците през свободното им от учебни занимания време.

 3. Актуализиране на учебните програми, като се отчита спецификата на биосоциалния статус на учениците – здраве, физическа годност, интереси и предпочитания към даден спорт или дисциплина.

 4. Подобряване на организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност, като изключително важен фактор за пълноценно използване на свободното време, борбата с тютюнопушенето, използването на упойващи вещества и детската престъпност.

 5. Спортните състезания, организирани и провеждани от училищата са основа на начална подготовка в детско-юношеския спорт. Тази дейност има приоритетно място в общинската програма за спортно развитие и се допълва с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците, организирана от спортните клубове на територията на общината.

 6. Осигуряване на всеки ученик и дете възможност да се занимава със спорт по негово желание.

 7. Формиране на мотивация и потребност от системни спортни занимания у младите хора.
  1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИТЕ


Конкретни цели:

  1. Разширяване на обхвата и създаване мотивация на децата за участие в спортни занимания, с оглед подобряване на физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време.

  2. Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт.

  3. Увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца, предлагани от спортните клубове в общината.

  4. Популяризиране сред децата на спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт.

  5. Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.

  6. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей”.Изготвил:

Динчер Хюсеин, мл. спец. Спорт и младежки дейности


Съгласувал:

Инж. Джейлан Сюлейман

Началник отдел, община/Хуманитарни дейности

Свързани:

Приложение II план-програма iconОбщинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2011г. 2014г
Приложение II- план за действие
Приложение II план-програма iconПриложение 9 план за действие на дирекция „иа програма фар при мррб
В сфери, които са ключови за доброто финансово управление, персоналът трябва да се увеличи в съответствие с анализа на работното...
Приложение II план-програма iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Приложение II план-програма iconГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
Списък ­ Образец №1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец №1 в ио на мон на основание...
Приложение II план-програма iconПлан за управление на органични разтворители на ателие за химическо чистене на ХХХ ет за 2004г., съгласно Наредба №7/2003 г
В приложение №1 е дадено кратко описание на основните технологични процеси и дейности с употреба на ор, а в Приложение №2 обобщена...
Приложение II план-програма iconГодишният план е приет на заседание на педагогическия съвет при
План за осъществяване на Програма за оптимизиране на езиковите и комуникативните способности на учениците
Приложение II план-програма iconПриложение 8 план за действие на цзфд
Ръководителите програма съвместно със Старши програмните ръководители да анализират обема и обхвата на проектите, които управляват,...
Приложение II план-програма iconЕвропейски парламент 2004 2009
Делегация от четирима членове на еп (вж приложения списък с участници – Приложение 1) посети на 11 октомври 2007 г центрове за търсещи...
Приложение II план-програма iconПротоко л
Общински съвет гр. Летница на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие /зрр/ и чл....
Приложение II план-програма iconУчебна програма по дисциплината: Ядрена електроника (избираема) включена в учебния план на специалност: Физика, Инж. Физика, ятяе
Разглеждат се някои програмируеми логически схеми имащи широко приложение. В практическите упражнения студентите сглобяват върху...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом