Катедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
ИмеКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер25.22 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92570/709842/version/1/file/istoria_chesh
Катедра “Славянски литератури”


ПРОГРАМА

за кандидатдокторантски изпит

по История на чешката литература


1. Специфики на чешката средновековна литература. Жанрова система; развитие на: агиографския жанр; духовната и светска лирика; хрониката. Поетика. Билингвизмът като специфика и фактор в развитието на старата чешка литература. Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция в развоя на средновековната литература. Теоретични постановки и подходи за изучаването и интерпретирането на чешката средновековна литература.

2. Чешката литература от периода на Реформацията. Трансформации в жанровата система. Специфики на поетиката. Функции на литературата в културния контекст на Реформацията.

3. Чешки хуманизъм. Характеристики на жанровата система. Поетика. Взаимодействие на идеите на Хуманизма с наследството на традицията на Реформацията.

4. Чешки литературен барок. Жанрова система. Характеристики на бароковата поетика. Тематични доминанти.

5. Чешко литературно възраждане. Възрожденският културен проект. Специфики на възрожденския литературен контекст. Принципите на лингвоцентризма, историзма, славизма, фолклоризма и влиянието им върху литературата. Литературни дебати.

6. Чешки романтизъм. Специфики на направлението в чешка среда. Романтическата парадигма и възрожденската норма. Наличие на разнородни тенденции в контекста на Чешкия романтизъм. Жанрова йерархия. Поетика.

7. Чешкият литературен контекст от втората половина на XIX век. Литература на поколението на литературния алманах “Май”. Промени в схващането за литературата. Жанрова система. Доминантни теми и мотиви. Литературните кръгове около алманасите “Рух” и “Лумир”. Полемики за “национална” и “космополитна” литература. Неоромантизъм - промени в концепциите за литературата, жанрова система, поетика, доминантни теми и мотиви. Историческа белетристика – представи за историята и образи на националното минало.

8. Чешки модернизъм. Теоретичен проект, манифестна платформа, полемики. Направления в контекста на чешкия модернизъм. Жанрова йерархия. Поетика. Литературна критика.

9. Чешката поезия в периода между двете световни войни. Междувоенен авангард – основни направления; теоретични и манифестни проекти; характеристики на поетиката; тематични доминанти. Литературният кръг “Деветсил”. Пролетарска поезия – манифестен проект, дискусии; художествен език. Основни тенденции в поезията от 30-те години. Основни тенденции в поезията от 40-те години.

10. Чешката проза в периода между двете световни войни. Жанрови трансформации; доминантни теми и мотиви.

11. Специфика на чешкия литературен контекст от втората половина на XX век. Функции на литературата в социокултурния контекст. Литературният догматизъм и опитите за преодоляването му. Отношението официална – самиздатска – емигрантска литература. Характеристики на литературната среда от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години.

12. Чешката поезия от втората половина на XX век. Основни тенденции в поезията на 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Художествен език; тематични доминанти.

13. Чешката проза от втората половина на XX век. Основни тенденции в прозата на 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Жанрова динамика; тематични доминанти.

14. Чешката драматургия от втората половина на XX век. Особености на художествения език. Тематични доминанти.

15. Чешката литература след 1989 г. Промени в литературната среда. Посттоталитарният литературен контекст. Представи за статута на литературата. Многообразие на художествените езици. Постмодернизъм.

Свързани:

Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература) Катедрата по славянски литератури
Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полскатa средновековна литература
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconПрограма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
Обща характеристика на мястото и ролята на Света гора за развоя на българската култура и език. Зографският манастир като български...
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconСофийски университет "Св. Климент Охридски" Факултет по славянски филологии Катедра по руска литература Програма
Руската култура и общество през ХХ век. Литература и държава, творец и власт в историята на три периода (90-те години на ХІХ век...
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconСофийски университет „СВ. Кл. Охридски катедра класическа филология учебна програма по римска литература
Латински език и автори. Същевременно курсът представя късноантичната римска литература в нейния по-голям рецепционен контекст – цялостната...
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по история на рецепцията на римската литература
По този начин допълва курсовете, посветени на историята на западноевропейската литература в специалностите Романистика, Германистика,...
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconКатедра англицистика и американистика фкнф п роф д-р Евгения Панчева
Проф д-р Евгения Панчева Литература: От Средновековие към Ренесанс, Литература: От Ренесанс към Барок, Маг курс – Съвременни литературни...
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconКандидатдокторантски изпит по литургика
Въведение. Методология на науката “Литургика”; История на науката Литургика и научната и разработка; Български автори и научните...
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconПравила за провеждане на държавен изпит
Държавният изпит се провежда по програма, утвърдена от съвета на катедра “Икономика на търговията”
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconПрограма за докторантски изпит по българска възрожденска литература
Преход от стара към нова литература; контексти и специфика на Българското възраждане
Катедра \"Славянски литератури\" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература iconКонспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом