Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
ИмеДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер64.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bfu.bg/e-services2/common/diplomni/ciun/TEMI_finansi-2012.doc

бургаски свободен университет

Център по икономически и управленски науки
Утвърждавам:

Декан, проф.д-р П.Чобанов

Май,2012 гС п и с ъ к

с примерни теми и научни ръководители


сп. “финанси”

доц. д-р С.Димов


1. Изследване ефектите при банкрута (фалита) на фирми в период на криза. Критичен анализ и приложение в български условия.

2. Основни канали на проявление на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика.

3. Изследване на покупателната способност на парите в условията на излизане от криза.

4. Възможности за кредитиране на бизнеса в период на подем в икономиката.

5. Аспекти на дефицита по текущата сметка на платежния баланс в условията на криза - състояние, тенденции и перспективи.

6. Финансова рецесия и рационализиране на кредита в условията на паричен съвет в България.

7. Теоретико-приложни аспекти на инфлацията и обезценяващите се книжни пари в период на криза. Критичен анализ и приложение в български условия.

8. Изследване на девалвацията на българския лев в условията на криза.

9. България и процеса на европейска парична интеграция.

10. Чувствителност и волатилност на българските борсови котировки към глобалните финансови шокове. Критичен анализ и приложение в България.

11. Кейнсиански и неокейнсиански мерки при приложение на определен тип монетарна политика в условията на криза.

12. Противоречия на прехода към европейския, обменно-валутен механизъм (ERM II). Анализ, прогнози и перспективи в български условия.

13. Теоретико-приложни аспекти на валутните курсове в условията на експортно ориентирана икономика. Критичен анализ, преимущества, недостатъци и адаптация в български условия.

14. Теоретико-приложни аспекти на спекулативните валутни платформи при определяне на крос-курсовите котировки в условия на криза. Критичен анализ и приложение за българския лев.

15. Теоретико-приложни аспекти на валутните сделки и операции. Същност и особености на използването им в нашата банкова практика.

16. Състояние и тенденции на развитие на хедж фондовете в условия на мечи пазари. Критичен анализ и възможност за адаптация в български условия.

17. Монетарни аспекти за излизане на икономиката от глобалната рецесия.

18. Приложение на японските candlestick формации на международните финансови пазари. Коридори на Джон Болинджер. Потенциал на българския финансов пазар.

19. Парично търсене и предлагане на пари в условията на дефицит на ликвидни ресурси. Критичен анализ и адаптация в български условия.

20. Дълговия пазар в България - състояние, сегментация, тенденции и перспективи. Критичен анализ.

21. Приложение на теорията на Чарлз Дау и числата на Леонардо Фибоначи на финансовите пазари. Критичен анализ и потенциал в български условия.

22. Приложение на вълновия принцип на Ралф Нелсън Елиът на международните финансови пазари. Критичен анализ и потенциал в български условия.

23. Международни пазари на злато и благородни метали - състояние, потоци, тенденции и потенциал на българските финансови пазари.

24. Приложение на фундаменталния и техническия анализ при прогнозиране на борсови тенденции на финансови пазари. Потенциал в български условия.

25. Потенциал и приложение на фючърсните инструменти в българската стопанска и банкова практика.

26. Хеджиране и спекулиране чрез определени деривативни - предимство и необходимост в българската банкова практика.

27. Анализ и управление на доходността, печалбата и рентабилността на банките в условията на криза (по примера на определена банка в България).

28. Бюджет на Европейския съюз – формиране, изпълнение и изразходване на средства.

29. Изследване на платежоспособността на фирми и домакинства в период на излизане от криза.

30. Дефицитите по платежния баланс – закономерност или традиция? (по примера на определена страна).


проф.дикн М.Нейков

1. Техники на застраховането при управлението на риска в застрахователно дружество „................................................................”

2. Техники на застраховането при сключване и поддържане на застрахователните договори, уреждане на претенциите и извършване на застрахователни плащания в застрахователно дружество „........................................”

3. Техники на застраховането при застраховане на имущество в застрахователно дружество „...............................................................”

4. Техники на застраховането при застраховане на земеделски култури и трайни насаждения в застрахователно дружество „.............................”

5. Техники на застраховането при застраховане на домашни животни, птици, кошери с пчели, риба и зарибителен материал в застрахователно дружество „……………………..............................”

6. Техники на застраховането при застраховане на електронно оборудване, електронен риск и защита на електронна информация в застрахователно дружество „…………………………….......................”

7. Техники на застраховането при автомобилното застраховане в застрахователно дружество „.............................”

8. Техники на застраховането при застраховане на плавателни съдове в застрахователно дружество „………………......................”

9. Техники на застраховането при застраховане на отговорности в застрахователно дружество “............................................................”

10. Техники на застраховането при застраховане на кредити в застрахователно дружество „……………………..............................”

11. Техники на застраховането при уреждането на претенциите и извършването на застрахователните плащания в застрахователно дружество „.....................................”

Забележка: За всяка тема се избира конкретно застрахователно дружество (между дружествата „Алианц България”, „Булстрад Виена иншурънс груп”, „ДЗИ – Общо застраховане”, „Армеец”, „Евро инс” и „Лев инс)” или конкретен пенсионен фонд, териториално поделение на НОИ или РЗОК

доц.д-р А. Марчев


 1. Борсови симулации и делови игри.

 2. Анализ на финансовите пирамиди в България.

 3. Анализ на ценните книжа, търгувани на българския фондов пазар.

 4. Анализ и прогнозиране на фондовия борсов пазар.

 5. Емитиране и сделки с държавни ценни книжа.

 6. Анализ на инвестициите в държавни ценни книжа.

 7. Инвестиционни фондове.

 8. Управление на инвестиционни портфейли.

 9. Търговия с ценни книжа в ИНТЕРНЕТ.

 10. Електронни финансови пазари и електронни брокери.

 11. Секюритизация на нефинансови активи.

 12. Финансово моделиране.

 13. Пазарни бумове и паники.

 14. Съвършени финансови пазари.

 15. Приложение на количествени методи в инвестиционната дейност.

 16. Управленски игри и симулации.доц.д-р Г. Маринов


 1. Българските проблеми в усвояването на финансови средства от ЕС

 2. Общностни програми и инициативи на ЕС: политически визии И механизми на финансиране

 3. Еврозоната: същност, актуални проблеми и новите алтернативи

 4. План „Европа 2020” и икономическата политика на България.

 5. Политика за икономическо и социално сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г.

 6. Енергийната стратегия на ЕС и позициите на България

 7. Основни параметри и цели на европейската икономика, основана на знанието

 8. Екологичната политика на ЕС и позициите на България

 9. Анализи на Лисабонския договор (2009) и предстоящия нов договор за еврозоната.

доц.д-р М. Балтов


 1. Развитие и изпълнение на големи инвестиционни проекти.

 2. Инвестиционни и консултантски схеми за подпомагане на бизнеса и инфраструктурата.

 3. Търговски форми за трансфер на технологии и ноу-хау.доц. д-р Г. Куртева


1. Създаване на ефективна контролинг система в предприятието

доц.д-р Н. Атанасов


 1. Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи

(по примера на избрана фирма)

 1. Постъпления в държавния бюджет на Република България – тенденции, структурни изменения и последици

 2. Източници, структура и цена на финансирането на инвестициите в реални активи (по примера на избрана фирма)

 3. Държавен дълг на Република България – структура и влияние върху икономическия растежСвързани:

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Приложение на маркетинговите изследвания при разработване на маркетинговата стратегия на фирмата
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г
Проблеми при отчитането на производствените разходи и калкулирането на себестойността на продукцията и услугите …
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроизводството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан
Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан на П. И. Ф. на Ю. У. Н. Р. в Б., адрес Б., площад...
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconБиография Име
Бургаски свободен университет, Бургас, ул: “Сан Стефано” No. 62, ректор проф д-р П. Чобанов
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамов Декан на Строителен факултет разписание

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом