Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
ИмеМинистерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер19.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.veliko-tarnovo.mvr.bg/NR/rdonlyres/947A745A-1B7D-4930-A7F8-9F418D552DE0/0/protokol_ok
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Рег. № я..................

Дата: .... 08. 2012 г.
П Р О Т О К О Л

за окончателно класиране


На 29.08.2012 г. на основание заповед рег. № К-8197/23.07. 2012 г. на Министъра на вътрешните работи, за провеждане на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на длъжности с особена отговорност, в Областна дирекция на МВР – Велико Търново, определената комисия проведе заседание за изготвяне на окончателното класиране.

Заседанието на комисията е редовно, тъй като присъстват 2/3 от членовете.

Комисията установи, че след публикуването на протокол рег. № 24156/22.08.2012 г., за оценяването и идентифицирането на писмените разработки, и класирането на кандидатите, не са подадени жалби срещу извършеното класиране, прие, че срокът за обжалване е изтекъл и


Р Е Ш И:


І. ОБЯВЯВА окончателното класиране на кандидатите в конкурса, съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба № Iз-1013/04.07.2006 г. за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР, както следва:


За длъжността: началник на група (ЕКД), Група “Химия и биология”, Сектор “Базова научно - техническа лаборатория”, отдел “Криминална полиция” – Йордан Спиров Йорданов;

За длъжността: главен разследващ полицай в отдел в ОДМВР, отдел “Досъдебно производство” Владимир Стефанов Шомов;

За длъжността: началник на група “Криминална полиция” в Районно управление “Полиция” - Свищов – Захари Георгиев Георгиев;

За длъжността: началник на Участък “Полиция” (КП)Ресен, Районно управление “Полиция” - Велико Търново – Марин Йорданов Маринов.

ІІ. ПРЕДЛАГА класираните по т. І кандидатите да бъдат изпратени на курс за повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 32, ал. 2 от Наредба № Із-1013/2006 година.

ІІІ. Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница на САД “ЧР” – МВР, в мрежата за предаване на данни на министерството и “Човешки ресурси” при ОД на МВР – Велико Търново да запознаят кандидатите със съдържанието му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:............../п/...................

/комисар Ж. Коцев/


Ч Л Е Н О В Е:


1. .............../п/...................... 3. ................./п/....................

/гл. инсп. К. Михайлов/ /ст. инсп. К. Палев/


2. ............../п/....................... 4. ................../п/.....................

/гл. инсп. Пл. Христов/ /инсп. Е. Мирчев/

Свързани:

Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconМинистерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
К-10663/25. 09. 2012 г на Министъра на вътрешните работи, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “В” в Областна дирекция...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен с обява рег. № я-4600/14. 02. 2012 г на внд директора на Областна дирекция...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconРег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л
Внд директора на Областна дирекция на мвр – Велико Търново, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “Д” и заемане...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconЗапове д
Обявяване на конкурс за израстване в категория в в Областна дирекция на мвр – Велико Търново
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconПротоко л
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед рег. № К-1451/14. 02. 2012 г на Министъра на вр, за постъпване...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconПротоко л
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед рег. № К-10519/27. 10. 2011 г на Министъра на вр, за постъпване...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconХарта на взаимодействието между държавните институции
Велико Търново, работещи с деца, жертви на насилие: Регионална дирекция «Социално подпомагане», Регионален инспекторат по образование,...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр русе
Мвр, обявен с мз рег. № К- 2119 от 28. 02. 2012 г за длъжността механик по сот от категория е сътрудник, за която не се изисква задължително...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр- видин
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед рег. № К- 12251/07. 11. 2012г на Министъра на вр, за постъпване...
Министерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново iconПротоко л
Министъра на вътрешните работи, за провеждане на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на длъжности с особена отговорност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом