Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент
ИмеПроект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер50.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vn.government.bg/stranici/project/resume.doc


ПРОЕКТ „За прозрачни и открити областни и общински администрации”


БЕНЕФИЦИЕНТ – Областна администрация Варна

ПАРТНЬОРИ: Областни администрации Добрич, Шумен, Търговище

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Областна администрация Варна и общински администрации Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово; Областна администрация Добрич и общински администрации Балчик, Генерал Тошево, Добрич град, Добрич селска, Крушари, Тервел, Шабла; Областна администрация Търговище и общински администрации Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище; Областна администрация Шумен и общински администрации Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.

  • Гражданите и бизнеса в области Варна, Добрич, Търговище, Шумен.


ОБЩА ЦЕЛ: Повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.


СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Оптимизиране на съществуващата практика за отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации;

  • Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса за административната дейност на областните и общински администрации чрез постигане на по-пълна отчетност и предоставяне на по-широк достъп до обществената информация;

  • Проучване и адаптиране на добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността и отчетността на администрациите;

  • Идентифициране мащабите и тенденциите за разпространение на корупцията в областните и общински администрации и свързаните с нея нагласи, действия, оценка и очаквания на обществеността за противодействието й;

Разработване и използване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията в областните и общински администрации.


ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 12 месеца


ДЕЙНОСТИ:

1. Проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането й.

2. Проучване на съществуващи добри практики в държави-членки на ЕС в областта на отчетността, прозрачността и превенция на корупцията и адаптирането им за прилагане в дейността на областните и общински администрации.

2.1 Проучване опита на осем държави-членки на ЕС в областта на отчетността, прозрачността и превенция на корупцията.

2.2 Провеждане на работно посещение в две държави-членки на ЕС.

2.3 Анализ на получените резултати и разработка на Наръчник „Добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията”.

2.4 Издаване на Наръчник „Добри практики от държави-членки на ЕС в областта на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията”.


3. Разработване на единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации.


4. Провеждане на семинар на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите от областните и общински администрации”.


5. Разработване и реализация на концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общинските администрации:

5.1 Разработване на концепция за организиране на специални места за достъп до информация за областните и общинските администрации.

5.2 Монтиране на интерактивни автоматизирани точки за достъп до информация и обратна връзка (touch screens) в: Областни администрации Варна, Шумен и Търговище, общински администрации: Аксаково, Белослав, Девня, Провадия, Суворово, Балчик, Генерал Тошево, Добрич селска, Тервел, Търговище, Шумен

    1. Изработване на брошури с информация за реда за предоставяне на всички административни услуги, срокове и такси; подаване на жалби и сигнали - по 250 броя за всички 32 общини и по 150 броя за четирите областни администрации

5.4 Изработка и монтаж на:

- информационни табла с попълнени примерни бланки за предоставяните административни услуги в общински администрации: Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Балчик, Генерал Тошево, Крушари, Тервел, Шабла, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, В.Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Нови пазар, Хитрино, Шумен и в Областни администрации Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

- указателни табели на входа на областни администрации Варна, Добрич, Шумен и Търговище

5.5 Разработка и въвеждане на „гласов портал” в областни администрации Добрич, Шумен и Търговище

6. Обновяване на интернет страниците на областните и общинските администрации:

А. Обновяване на интернет страниците на общински администрации: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Балчик, Г. Тошево, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, В. Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Н. Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.

6.1 поддържане на английска версия;

6.2 адаптирането им за хора с увредено зрение – звукова информация;

6.3 създаване на секции с информация за сигнали, препоръки и мнения на граждани и бизнеса;

6.4 публикуване на пълна информация за предоставяните услуги от общините, всички формуляри и бланки за административни услуги във формат подходящ за попълване;

6.5 разработване и обновяване на секции за общински съвети

6.6 контакти – координати на отдели и служители и форма за онлайн запитване;

6.7 създаване на публични регистри на регулаторните режими;

6.8 документация за провежданите обществени поръчки /документация за участие в процедурата, резултати от класирането/;

6.9 публикуване на специфична информация за съответната общинска администрация.

6.10 въвеждането на онлайн излъчване на заседанията на общинските съвети в 16 общински администрации – Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Балчик, Крушари, Шабла, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, Шумен

Б. Въвеждане на електронно подаване на заявления, жалби, молби и запитвания от гражданите в сайтовете на четирите Областни администрации.


7. Провеждане на кръгла маса на тема: „Ефективност и прозрачност на административната дейност ”.

8. Провеждане на представително социологическо изследване и анализ за оценка нивото на корупцията при административното обслужване в областните и общински администрации.

9. Изготвяне на действащ „Модел за противодействие и борба с корупцията в областните и общински администрации”.

10. Разработване на Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията в областните и общински администрации.

11. Провеждане на дискусионен форум „Антикорупционна политика на администрацията”.

12. Дейности за информация и публичност.

13. Одит.


Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Свързани:

Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconКонцепци я
Проект а 08-12-21-C/02. 02. 2009 „за прозрачни и открити областни и общински администрации”
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconКонцепци я
Проект а 08-12-21-C/02. 02. 2009 „за прозрачни и открити областни и общински администрации”
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconКонцепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общински администрации и предложения за конкретната й реализация във всяка една администрация изпълнител: сдружение "наш свят", гр. Варна
Проект а 08-12-21-C/02. 02. 2009 „за прозрачни и открити областни и общински администрации”
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconРепублика българия
РБългария няма стратегия или план за действие, както и компетентен орган за прилагане на иукз, бе разработен въпросник, който беше...
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconОтчет на прогреса по проект FutMon Life 07 enn/de 00218
За периода от началото на м ноември до края на м декември по отделните дейности на проект FutMon – life 07 env/DE/000218, по които...
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconОбщ спортен календар за учебната 2011/2012г
Областни състезания Участват училищните отбори, общински първенци по отделните видове спорт
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconСпортни дейности – образователни институции 2011/2012г
Областни състезания Участват училищните отбори, общински първенци по отделните видове спорт
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconДоклад за прогреса
За периода от началото на м септември до края на м октомври 2010 г. Иаос, асоцииран бенефициент по проект FutMon life 07 env/DE/000218...
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconДоклад за прогреса
За периода от началото на м януари до края на м февруари по отделните дейности на проект FutMon – life 07 env/DE/000218, по които...
Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации бенефициент iconДоклад за прогреса
За периода от началото на м ноември до края на м декември по отделните дейности на проект FutMon – life 07 env/DE/000218, по които...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом