Обяснителназаписк а
ИмеОбяснителназаписк а
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер81.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(OUh6VOZRzQEkAAAANTJmOGE2ZmYtNDc4Ni00NTJjLWI3ZDktMzM3NGEzOTYxMDRhayLS
ОБЕКТ : СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

от км 55+660 до км 58+923

ЧАСТ: Ел. снабдителна мрежа

ФАЗА: Идеен проект


О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. № 70.00.186 от 14.03.2011г. и третира реконструкцията на съществуващи ел. съоръжения при изграждане на СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от км 55+660 до км 58+923.


На приложената ситуация М 1:1000 - Съществуващо положение /черт.1/ са нанесени съществуващите трафопостове, въздушни мрежи НН1кV , въздушни мрежи СрН 20кV и кабели СрН 20кV, както и въздушен ел. провод 110кV, съгласно изходните данни от картотеката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД .

Реконструкцията по част ЕЛЕКТРО изцяло е съобразена с решението на технически съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2011г., Протокол №15 и Указания за изместване на електрически съоръжения с изх. №1200366049 от 26.07.2011г.

За да се изгради Софийски околовръстен път е необходимо преди започване на строителните работи, да се оформят в груб вид новите тротоари и в тях да бъдат изместени всички засягащи се ел. съоръжения.

Засегнатите съоръжения за изместване са както следва, описани по продължение на трасето:

1. Кабели СрН 20кV и ВЛ 20кV, пресичащи СОП в близост до ул. „Николай Хрелков” посока от подстанция „Княжево” / м. „Карпузица”/ към АРЗ „Люлин”, включващи:

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Владая”/ към РОМ 557

- кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Мърчаево”/ към РОМ 556

- Железорешетъчни /ЖР/ стълбове – два броя от двете страни на СОП при РОМ 556 и РОМ 557 /излазни стълбове на ВЛ 20кV „Мърчаево” и „Владая”.

2. Кабели НН 1кV и ВЛ НН 1кV захранващи обекти от южната страна на СОП в близост до ул. „Николай Хрелков”- захранващи се от МТП „ ул. 759 < ул. 755” и ТП „Оранжерии Горна Баня І-ви”, включващи:

- Кабелни линии НН 1 кV – кабелни линии НН 1 кV от РУ НН 1 кV на ТП „Оранжерии Горна Баня І-ви” и ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на МТП „ ул. 759 < ул. 755” в участъка от южната страна на разширението на СОП около кръстовището с ул. „Николай Хрелков”.


- Стълбовна линия изпълнена с ЖБ стълбове част от ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на МТП „ ул. 759 < ул. 755” в участъка от южната страна на разширението на СОП около кръстовището с ул. „Николай Хрелков”.

3. ВЛ 20кV, пресичаща СОП в близост до ул. „Подлозище” посока на м. „Подлозище” към АРЗ „Люлин”, включващи:

- ВЛ СрН 20 кV „Вит” – отнася се за евентуално нарушаване на габаритните отстояния, спрямо новата вертикална планировка в района на пресичането й със СОП.

- ВЛ СрН 20 кV „Велека” – отнася се за евентуално нарушаване на габаритните отстояния, спрямо новата вертикална планировка в района на пресичането й със СОП.

4. ВЛ НН 1кV, захранващи обекти от южната страна на СОП в близост до ул. „Подлозище” / м. Подлозище”/, захранващи се от ТП Оранжерии Горна Баня І-ви” , включващи:

-ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на ТП „Оранжерии Горна Баня І-ви” в участъка от южната страна на разширението на СОП около кръстовището с ул. „Подлозище” /м. „Подлозище”/

- Стълбовна линия изпълнена с ЖБ стълбове част от ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на ТП „Оранжерии Горна Баня І-ви”, попадаща в новото южно платно на СОП в участъка входа за м. „Подлозище” при ул. „Подлозище”.

5. Трансформаторни постове МТП „Околовръстен път, Суходол”, /Д№ 42-207/ и МТП „ул. 3-ти Март № 18 /Д№ 42-516/ включващ:

- Кабелни линии НН 1 кV – кабелни линии НН 1 кV от РУ НН 1 кV на МТП „Околовръстен път, Суходол”, /Д№ 42-207/и МТП „ул. 3-ти Март № 18 /Д№ 42-516/ , включващи кабели НН за захранване на съществуващи кабелни разпределителни шкафове /СКРШ/ в района на южното платно и един от към северното платно в района на МТП-та до бензиностанция „Лукойл”, включително СКРШ, захранващ бензиностанцията.

- ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на МТП „Околовръстен път, Суходол”, /Д№ 42-207/и МТП „ул. 3-ти Март № 18 /Д№ 42-516/ , включващи ВЛ НН както в западна посока до кръстовището с ул. „Суходол”, така и по южното платно на СОП

- Стълбовна линия изпълнена с ЖБ стълбове част от ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на двата мачтови трансформаторни постове, посока към кръстовището с ул. „Суходол”, както и самото кръстовище и захранване на абонати от северната страна на кръстовището на ул. „Суходолска” и СОП.

6. ВЛ 20кV- пресичаща СОП в близост до трансформаторен пост „Помпи Суходол” /Д№ 42-003/ посока от м.”Суходол” северно към ТП, включващи:


- ВЛ СрН 20 кV – оклонение на ВЛ 20кV „Велека” за ТП „Помпи Суходол /Д№ 42-003/ – отнася се за евентуално нарушаване на габаритните отстояния, спрямо новата вертикална планировка в района на пресичането й със СОП.

- ЖР стълб, попадащ в южното платно на СОП при отклонението на ВЛ 20кV „Велека” за ТП „Помпи Суходол /Д№ 42-003/.

7. ВЛ 20кV- пресичаща СОП в близост до трансформаторен пост МТП „Язовир Суходол” /Д№ 42-491/ от южната страна към ТП включващи:

- ВЛ СрН 20 кV – оклонение на ВЛ 20кV „Велека” за МТП „Язовир Суходол” /Д№ 42-491/ - / в участъка между ТП „Помпи Суходол” и МТП „Язовир Суходол”/ – отнася се за евентуално нарушаване на габаритните отстояния, спрямо новата вертикална планировка в района на пресичането й със СОП.

- ЖР стълбове, попадащи в новото платно на СОП при отклонението на ВЛ 20кV „Велека” за МТП „Язовир Суходол” /Д№ 42-491/ - / в участъка между ТП „Помпи Суходол” и МТП „Язовир Суходол”/.

Изместването на засегнатите съоръжения ще се осъществи по следния начин:

1. За кабели СрН 20кV и ВЛ 20кV, пресичащи СОП в близост до ул. „Николай Хрелков” посока от подстанция „Княжево” / м. „Карпузица”/ към АРЗ „Люлин”:

1.1. Кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Владая”/ към РОМ 557

1.2. Кабелна линия СрН 20кV между П/СТ „Княжево” / извод „Мърчаево”/ към РОМ 556

- Описаните по-горе два броя кабели и техния излаз към РОМ 556 и РОМ 557 е необходимо да се разкрият муфират и удължат и пресекат новия СОП към нов ЖР стълб, подходящ тип, монтиран на съответното нормативно разстояние от новия СОП към нов РОМ 556 и нов РОМ 557.

По този начин новият СОП ще се пресече кабелно и ще се избегне въздушното пресичане на ВЛ 20кV „Мърчаево” и „Владая”

2. За кабели НН 1кV и ВЛ НН 1кV, захранващи обекти от южната страна на СОП в близост до ул. „Николай Хрелков”- захранващи се от МТП „ ул. 759 < ул. 755” и ТП „ Оранжерии Горна Баня І-ви”:

2.1. За засегнатите и описаните кабели НН от южната страна на СОП около ул. „Никола Хрелков” и ул. „Подлозище” е необходимо е да се изгради нов трансформаторен пост в близост южното платно на СОП около описаните улици. От новия трансформаторен пост е необходимо да се захрани съществуващата ВЛ НН в района, като по този начин се елиминират всички захранвания на страна НН 1кV от северната страна на СОП. Необходимо е новия трансформаторен пост да бъде тип БКТП 20/0,4кV, 800кVА, проектиран и изпълнен по стандарт на Дружеството.

Новият трасформаторен пост е необходимо да бъде единичен и разположен на границата на собственост от към уличната регулационна линия на имота, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения с кабелно захранване на 20кV.

В трафопоста да се предвидят три броя кабелни килии, една килия „Охрана трафо” и една трафокилия, оразмерена за трансформатор 800кVА, изпълнени чрез комплектно разпределително устройство /КРУ/ 20кV. Ще се монтира подходящ по мощност трансформатор.

Трафопоста да се проектира и обезопаси, съгласно действащите нормативни актове и стандарт на Дружеството, приет с Протокол 15 на технически съвет от 05.08.2008 година.

За новия трансформаторен пост е необходимо да се учреди в полза на Дружеството безвъзмездно право на строеж на името на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, след предварително одобрена по съотнетния ред виза за проектиране на новия трансформаторен пост, издадена по реда на чл.140 от ЗУТ.

2.2. За захранване на страна СрН 20кV на новия трасформаторен пост ще бъдат дадени допълнителни указания от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, след представяне на виза и одобрението й.

2.3. От новия ТП е необходимо да се изтеглят необходимия брой кабели НН 1кV до първи стълбове, част от новата ВЛ НН 1кV в района, като по този начин ще се презахранят всички абонати в района, захранващи се в момента от ТП „ Оранжерии Горна Баня І-ви” и МТП „ ул. 759 < ул. 755”.

3. За ВЛ 20кV, пресичаща СОП в близост до ул. „Подлозище” посока на м. „Подлозище” към АРЗ „Люлин”:

3.1. В случаи, че се засягат габаритните разстояния от уличното платно на новия СОП, спрямо новата вертикална планировка към ВЛ СрН 20кV „Вит” и „Велека”, то е необходимо да се подменят съществуващите ЖР стълбове 20кV с нови подходящи по тип и удължение.

Нивелетата на новия СОП показва,че това не е необходимо, тъй като вертикалното разстояние от проводниците на ВЛ 20кV до новия път е повече от 7метра.

4. За ВЛ НН 1кV, захранващи обекти от южната страна на СОП в близост до ул. „Подлозище” / м. „Подлозище”/, захранващи се от ТП „Оранжерии Горна Баня І-ви” :

4.1. В случай, че описания нов трансформаторен пост в т.2 бъде разположен на подходящо място, позволяващо реализирането на захранване и в района на м. „Подлозище” / в близост до ул. „Подлозище”/, то за описаните в настоящата точка реконструкции може да се осъществят от новия БКТП по т.2.

4.2. За реализиране на горното е необходимо да се изгради нова ВЛ НН 1кV, включваща, както нова стълбовна линия изпълнена с ЖБ стълбове, така и нови кабелни захранвания, където е необходимо.

4.3. Засегнатата стълбовна линия, част от ВЛ НН 1кV, захранваща се от РУ НН 1кV на ТП „ Оранжерии Горна Баня І-ви” е необходимо да се демонтира и ликвидира.


5. За трансформаторни постове МТП „Околовръстен път, Суходол”, /Д№ 42-207/ и МТП „ул. 3-ти Март № 18 /Д№ 42-516/:

5.1. Относно засегнатите два броя броя мачтови трансформаторни постове е необходимо те да бъдат ликвидирани и демонтирани, като на тяхно място се изгради нов трансформаторен пост в близост до западното платно на СОП. Препоръчва се новия трансформаторен пост да бъде ситуиран между двата МТП, спрямо сегашното им разположение, за да може по-лесно да се презахранят всички кабели НН 1кV. Новият ТП е необходимо да бъде от типа описан в т.2.1., като се спазят всички указания, дадени в т.2, които важат и за настоящия нов БКТП.

5.2. За захранване на страна СрН 20 кV на новия трансформаторен пост ще се използва съществуващото захранване от двата МТП, като новия БКТП ще бъде присъединен между РОМ 914 и РОС 174 на ВЛ 20кV „Вит”, като за целта се положи нов кабел СрН до РОМ 914, муфира се към ТП „Детска градина Суходол” и по този начин се ликвидира РОМ-а. За другия захранващ кабел е необходимо на подходящо място да се монтира нов РОМзК 20/400А по посока РОС 174.

5.3. От новия ТП е необходимо да се презахранят всички кабели НН 1кV от двата МТП. Предвидено е да се монтират нови разпределителни шкафове за захранване на съществуващи абонати по западния тротоар на СОП

5.4. Поради отдалечеността и факта, че новият БКТП ще бъде в западния тротоар на СОП, за презахранването на ВЛ НН на източната част на кръстовището на СОП ул. „Суходолска” е необходимо участъка да се презахрани /закабели/ от съществуващ КТП „Трудови казарми, Суходолска” /Д№ 42-826/.

- За реализирането на горното е необходимо да се изтеглят нови два броя кабели НН 1кV със сечение 4х185мм2 до нов кабелен разпределителен шкаф /НКРШ/ в близост до кръстовището. От него е необходимо да се презахранят всички засегнати абонати в района.

- Новите кабели от РУ НН 1кV от КТП „Трудови казарми, Суходолска” е необходимо да бъдат положени в нова тръбна мрежа с минимум 4 бр. РVС тръби Ф 110/3,2мм и минимум 2 бр. РVС тръби Ф 140/4,1мм, по ул. „Суходолска”.

6. За ВЛ 20кV- пресичаща СОП в близост до трансформаторен пост „Помпи Суходол” /Д№ 42-003/ посока от м.”Суходол” северно към ТП:

6.1. В случай, че се засягат габаритните отстояния от уличното платно на новия СОП, спрямо новата вертикална планировка към ВЛ СрН 20 кV „Вит” /отклонение от електропровода към ТП „Помпи Суходол”/, то е необходимо да се подменят съществуващите ЖР стълбове 20 кV с нови подходящи по тип и удължение, за да се спази провеса да е min 7 метра.

7. За ВЛ 20кV- пресичаща СОП в близост до трансформаторен пост МТП „Язовир Суходол” /Д№ 42-491/ от южната страна към ТП:


7.1. В случай, че се засягат габаритните отстояния от уличното платно на новия СОП, спрямо новата вертикална планировка към ВЛ СрН 20 кV „Вит” /в участъка между ТП „Помпи Суходол” и МТП „Язовир Суходол”/, то е необходимо да се подменят съществуващите ЖР стълбове 20 кV с нови подходящи по тип и удължение.

Новите кабели ще се изтеглят в нови тръбни РVС мрежи. Минималното земно покритие върху новата канална кабелна система трябва да бъде 0,6 м по тротоарите . Пресичането на пътните платна се изпълнява най-малко на 1м под повърхността на платната.

Новата тръбна мрежа, която е предвидена да се изгради за засегнатите кабели СрН и НН е от посочена на чертежа брой РVС тръби Ф110/3,2мм (за кабелите НН 1кV) и Ф140/4,1мм (за кабелите СрН), по нова регулация, включително и нови пресичания на СОП .

Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени

в Становището на ЧЕЗ са коректни към момента на неговото издаване.


СЪСТАВИЛ:

/инж. Д. Димитрова/

Свързани:

Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 300400, факс: 300401, e-mail
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Относно: годишен финансов отчет на министерство на физическото възпитание и спорта към 31. 12. 2010 Г
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година
Годишният финансов отчет на прбк министерски съвет е изготвен във формата и съдържанието, определени съгласно т. 15 от Заповед №...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ддс №11/ 29. 12. 2011 г на Дирекция “Държавно съкровище”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом