Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер47.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/004261107.doc
00426-2011-0007

BG-Кюстендил: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Кюстендил
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Инженеринг - Проектиране и Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Кюстендил - обект: “KNL 1117 /I-6, Кюстендил – п.к. Коняво/ - Дворище – Раждавица - Гърбино” от км. 6+580 до км. 8+500 с дължина 1.920 км. и локални ремонти на участъци с обща дължина 1.190 км.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническото задание, неразделна част от документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС

475000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

15.12.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 4750 лева и се представя като парична сума или неотменима и безусловна банкова гаранция. Паричната сума се превежда по банкова сметка на Община Кюстендил - "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Кюстендил - банкова сменка IBAN - BG32 IABG 7490 3300 2725 03, код ABGBGSF със срок на валидност не по - кратък от срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение: 3 % /три процента/ от стойността на договора, представена в една от двете форми.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

1. Финансиране - целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища. 2. Начин на плащане - по банков път, с платежно нареждане, в български левове. 3. Условия на плащане, съгласно проекта на договор.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Съгласно изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, а когато участникът е юридическо лице се прилагат и изискванията по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 2. Съгласно изискванията по чл. 13, ал. 1 от НВМОП, включително Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 3. Други документи, посочени в документацията за участие в процедурата; Отстранява се участник в процедурата при наличие на условията на чл. 21, ал. 1 от НВМОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Всеки участник следва да представи документите по чл. 50, ал. 1 от ЗОП.
Минимални изисквания: За лицата, подлежащи на задължително застраховане, следва да бъдат представени застраховки - съответно в проектирането и в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - валидни най-малко до 31.12.2011 година.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни възможности; 2. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство; 4. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 5. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството; 6. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години; 7. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството.
Минимални изисквания: І. Заверени копия от удостоверения за пълна проектантска правоспособност на следните специалисти: 1. Инженер - пътно строителство; 2. Проектант - геодезия; 3. Инженер - геолог. ІІ. Заверено копие от документи за собственост и/или договори за наем със срок най-малко до 31.12.2011 г. на следните машини: 1. Валяк 3-5 тона; 2. Камион; 3. Самосвал; 4. Фадрома; 5. Челен товарач; 6. Фугорез; 7. Пътна фреза.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 65
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 35

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 21.07.2011 г.  Час: 10:00

Платими документи

ДА

Цена

36 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава в Административната сграда на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1, ет. 1, стая 22 след заплащане в брой, в касата на община Кюстендил или по банкова сметка IBAN BG45 IABG 7490 8400 2726 00, BIC IABGBGSF, код за вид плащане 447000, при "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Кюстендил.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

28.07.2011 г.  10:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 29.07.2011 г.  Час: 12:00

Място

Административна сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1, ет. 2, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2011 г. 

Свързани:

Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Академика спорт еад, кв. Гео Милев, Студентско общежитие бл. 3, вх. А, За: Лилия Михайлова, България 1111, София, Тел.: 02 4894473,...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: инж. Кръстю Рангелов, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656438, Факс: 032 656432
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-брезово: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община брезово, ул."Г. Димитров" 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р. България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, e-mail: oba, Факс:...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, ул. 8-ми декември, За: Самуил Авдала гл експерт, обществени поръчки,...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация Русе" еад, ул. "Тец изток", За: инж. Методи Неделчев, Р. България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, e-mail: tecrus@toplo-ruse...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: 20 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: Отдел "Обществени поръчки", България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Район "Източен" Община Пловдив, ул. "Лев Толстой" №2, За: арх. Васил Кантарджиев, Милка Тодорова- добрикова, България 4000, Пловдив,...
Bg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом