Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
ИмеРешение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер72.55 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourt-pz.bg/aktove-2007/521-2007.doc
РЕШЕНИЕ № 124

гр. Пазарджик, 26.03.2008 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пазарджик. I състав, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Георгиева

при секретар А. М. изслуша докладваното от съдия Г. АД.Д. № 521 по описа на съда за 2007 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба на З.А.З. ЕГН и Л. Г. З., ЕГН и двамата от гр. Велинград, срещу Заповед № 1311 от 29.08.2007 г. на кмета на община Велинград, с която е направен отказ за попълване на кадастрален план на гр. Велинград с верните имотни граници на имот 2180 в квартал 207 по плана на гр. Велинград и срещу Заповед № 1343 от 04.09.2007 г., с която е допуснато поправяне на допусната "явна техническа грешка в Заповед № 1311/29.08.2007". Наведените доводи за незаконосъобразност са по отношение твърдения за нарушаване на материалния закон, неизяснени факти и обстоятелства от значение за случая при постановяване на оспорения акт. В съдебно заседание се явяват лично и чрез пълномощника си поддържат предявената жалба. Представят доказателства.

Ответната страна - кметът на община Велинград, който представлява и заинтересованата страна - Общината в съдебно заседание чрез пълномощника си оспорва жалбата. Сочи доказателства. Изразява становище, че същата е неоснователна и недоказана, а заповедта на кмета на общината е законосъобразна, издадена от компетентен орган при спазване на правните и фактически основания на ЗКИР.

По делото като заинтересована страна е конституиран и Н.Б. П., ЕГН от гр. Велинград, който не се явява в съдебно заседание, представлява се от пълномощник, който от името на доверителя си поддържа становище за законосъобразност на административния акт, като иска съдът да го потвърди и отхвърли оспорването на Златанови като неоснователно.

Административен съд - Пазарджик, намира жалбата за допустима като подадена в преклузивния срок и от надлежна страна.

От фактическа страна по делото се установи:

С молба вх. № 032-09-445 от 19.06.2007 г. З.А.З. е поискал от кмета на община Велинград да допълни одобрения кадастрален план с верните имотни граници на собствения му поземлен имот УПИ 1-2180 в квартал 207 по плана на гр. Велинград. Имотът е собственост на молителя и неговата съпруга оспорващата Л.Г.З., видно от нотариален акт № 270 от 28.08.1967 г., като бракът е сключен през 1962 г. - Удостоверение за сключен граждански брак от 15.09.2007 г. Иска се попълване на верните имотни граници на имот № 2180, което ще засегне съседния УПИ II 6270. Този поземлен имот е собственост на Община Велинград, видно от Договор за замяна на недвижим имот № 50-00-382 от 29.04.1993 г.. В този имот има учредено право на строеж и частично реализиран строеж с удължен срок за реализация в полза на Н. Б. П. - по Заповед № 237 от 19.05.1995 г. и Анекс към договор от 16.06.1995 г. за удължаване срока на отстъпеното право на строеж върху общинска земя № 364 от 15.08.2007 г. Предвид на тези обстоятелства Н.П е бил уведомен за започналото административно производство със съобщение № 032-09-445 от 06.08.2007 г., получено с известие за доставяне № 1356 от 07.08.2007 г. Другата заинтересована страна - община Велинград като собственик на съседен поземлен имот, който би бил засегнат от промените се счита за уведомен с постъпване на искането. Съобразно изискването на чл. 53. ал. 3 от ЗКИР и бил съставен Акт за непълноти/грешки в одобрен кадастрален план. Този акт е подписан от заявителя – З. З. и от съставителя. Няма подписи на заинтересованите лица, както и номер и дата на съставяне на акта. От написаното в него, обаче е очевидно, че е съставен по молба вх. № 032-09-445 от 19.06.2007 г.. което е входящия номер на молбата на оспорващия З.

В резултат на тези обстоятелства административният орган кмета на община Велинград е постановил отказ да попълни кадастралния план на гр. Велинград с верните имотни граници на имот с № 2180 в кв. 207 по плана на гр. Велинград и е постановил оспорената Заповед № 1311 от 29.08.2007 г. В мотивите на оспорения акт са посочени обстоятелствата, при които е постановен актът, а именно липсата на подпис от собственика на УПИ П-6270 в кв. 207, който е Община Велинград. Посочено е и правното основание, което изисква постановяването на такъв отказ при липса на подпис на заинтересована страна в Акта за непълноти - чл. 62. ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. Последващата издадена и оспорена заповед № 1343 от 04.09.2007 г. е с цел поправка на допусната очевидна фактическа грешка в основния акт и то в неговата обстоятелствена част като са посочени погрешно други два акта за собственост, които не са част от административното производство по издаване на оспорения акт.

От представената по делото административна преписка по издаването на Заповед № 624 от 25.05.2006 г. е видно, че кадастралния

план за процесния имот е одобрен от кмета на Общината, следователно той е и компетентния орган по изменението, съгласно § 4, т. от ЗКИР.

По делото е поискана, допусната и приета съдебно-техническа експертиза по въпроси, поставени от пълномощника на кмета на Общината, от пълномощника на заинтересования П. и от пълномощника на оспорващите. Заключението на вещото лице е изготвено и прието от съда. неоспорено е от страните. От това заключение са видни установените с писмените доказателства по делото обстоятелства, както и следното: строителното петно, върху което е започнало строителството от заинтересования П. е на отстоянията. установени с нормативите и строителните книжа, не се засяга от границите на поземления имот. чието нанасяне се иска. За представената по делото заповед № 183 от 19.03.1992 г. за попълване на кадастъра с нов имот - № 6270 и верните имотни граници на имоти № 2180 и 6071 вещото лице в своето заключение е посочило, че в съобщението за нея има подпис на оспорващия Златанов и отказ от лицето А. М. за имот № 6071. Според заключението на вещото лице не е приложена регулацията съгласно тази заповед и регулационните граници минават по имотните граници.

В съдебно заседание е направено оспорване от пълномощника на заинтересования Пашов по чл. 154 от ГПК /отм./ във връзка с чл. 144 от АПК на истинността на комбинирана скица, представена от оспорващите. На това основание и в същото заседание от пълномощника на оспорващите е направено оспорване истинността на констативен акт от 19.06.2006 г. Съдът е открил производство по оспорване истинността на тези документи. Оспорилите ги не са ангажирали доказателства в тази посока. Следвало е да се реализира доказване с обратна посока относно обстоятелствата, които отразяват оспорените документи. Съдът счита, че такова обратно доказване и оборване доказателствената сила на приетите като писмени доказателства по делото документи не е сторено от оспорилите ги. Независимо от това, съдът счита, че оспорената комбинирана скица е неотносима към спора, тъй като тя е представена като предложение за нанасяне на верните, според молителя имотни граници с искането за началото на административното производство. Съдът счита, че тя няма отношение към постановените и оспорени административни актове. Относно другото писмено доказателство, чиято доказателствена сила не е оборена - то представлява констативен акт, подписан от длъжностни лица - служители в общинската администрация във Велинград, с който се констатира, че няма постъпили оспорвания в срока срещу заповед № 624 от 25.05.2006 г. относно изменения за посочени поземлени имоти, сред които и процесния и заповедта е влязла в законна сила. За това оспорване също не бяха ангажирани съответните доказателства и то остана недоказано, поради което тази заповед не се изключва от доказателствата по делото.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и становището на страните при проверка законосъобразността на оспорения акт намира жалбата за неоснователна при следните правни изводи:

Компетентен орган за издаване на заповеди по изменение на одобрен кадастрален план на основание § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР е кмета на общината. Оспореният акт е издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия.

Разпоредбите на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР и чл. 62. ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., императивно изискват след установяване на място на непълнотите и грешките при съставянето на акта за установяване на непълноти и грешки, той да се подпише от заявителя и пряко заинтересованите лица. Нещо повече, в чл. 62. ал. 3 на Наредба № 3 е предвидена хипотезата при неподписване на акта от заинтересувано лице. това обстоятелство да се отбелязва от съставителя и следва да бъде постановен отказ, като за това бъде уведомен заявителя. Видно от представения Акт - без номер, но с отбелязване, че е по искане с входящ номер, съвпадащ с номера на искането на оспорващия Златанов е. че този акт не е подписан от нито една от заинтересованите страни.

Вярно е, че собственикът на ограничено вещно право върху съседния имот УПИ II № 6270 е заинтересована страна на основание § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР, вярно е, обаче и че реално неговите права пряко не са застрашени от евентуалното нанасяне на границите между имоти № 6270 и 2180. тъй като се установи, че строежът се реализира на законовите отстояния и неговите граници не са по имотните граници на поземлените имоти. Съдът счита, че дори да се приеме, че този собственик не е пряко заинтересовано лице по смисъла на закона и да не е необходим подписа му срещу Акта за непълноти и грешки, то процедурата не може да бъде довършена с уважаване на искането за попълване. Следвало е Акта за непълноти да бъде задължително подписан от Община Велинград, представлявана от Кмета на Общината, тъй като е собственик на имот № 6270. съседен на този, за когото се иска попълване с верни граници - № 2180 и пряко се засяга от това искане.

Задължително условие, предпоставка за изменение на влезлия в сила кадастрален план е съгласието на заинтересованите собственици. Такова съгласие е налице, когато те са положили подписите си срещу Акта за непълноти и грешки. От приложения по делото такъв, както вече беше установено има подпис само на заявителя и на съставителя. Липсва съгласие на Община Велинград и на Пашов като съответно собственик на поземлен имот и собственик на ограничено вещно право върху този имот, който се засяга пряко от исканото попълване. Само на това основание отказът за допълване на кадастъра е законосъобразен.

Предвид на тези съображения съдът намира заповед № 1311 от 29.08.2007 г. на кмета на община Велинград и заповед № 1343 от 04.09.2007 г., с която се допуска поправка на очевидна фактическа грешка на заповед № 1311 за законосъобразни, поради което оспорването следва да бъде отхвърлено по изложените съображения.

На основание чл. 143, ал. 1 от АПК и с оглед изхода от спора оспорващите Златанови следва да заплатят съдебните разноски, направени от страните за които акта е благоприятен и на административния орган, издал законосъобразния акт.

Водим от горното и на основание чл. 172. ал. 2 от АПК. Административен съд - Пазарджик. I състав

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО З.А. З. ЕГН и Л.Г. З. ЕГН и двамата от гр. Велинград, ул. "Вела Пеева" № 43 срещу Заповед № 1311 от 29.08.2007 г. и срещу Заповед № 1343 от 04.09.2007 г. на кмета на община Велинград.

ОСЪЖДА З. А.З., ЕГН и Л. Г. З., ЕГН и двамата от гр. Велинград, ул. "Вела Пеева" № 43 да заплатят солидарно на Н. Б. П., ЕГН от гр. Велинград, ул. Поп Топорчо № 17 направени съдебни разноски в размер на 500 /петстотин/ лева и на Община Велинград направени от нея съдебни разноски в размер на 100 /сто/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението

Резултат - индекс: 1

АДМИНИСТАРТИВЕН СЪДИЛ:/п/

Свързани:

Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение№87 Пазарджик, 05. 03. 2008 г. В името на народа административен съд гр. Пазарджик
...
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconОбщински съвет пазарджик наредб а
Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик,приета с Решение№211/12. 11. 2009г.,взето с Протокол №18 на Общински съвет-Пазарджик,...
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №251 Пазарджик, 14. 07. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на четвърти юли две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осми септември две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 12 касационен състав в публично заседание на осми май две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №341 гр. Пазарджик, 25. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №241 гр. Пазарджик, 08. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на седми юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №140 Пазарджик, 08. 04. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на двадесети март през две хиляди и осма година в състав
Решение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г iconРешение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, X състав, в открито заседание на петнадесети юли през две хиляди и осма година в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом