Целодневна детска градина
ИмеЦелодневна детска градина
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер204.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://orion.superhosting.bg/~kardjali/docs/detski_gradini_pravilnici/Pravilnik_za_deinostta_na_


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

Здравец”- КЪРДЖАЛИ, кв. “Гледка”,

ул. “Вела Пеева” №1 тел: 6-56-16
ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦДГ “Здравец”- Кърджали


За учебната 2012 – 2013 година


В този правилник се уреждат :

условията за приемане на децата, правата и задълженията на родителите, организацията на възпитателната работа, медицинското обслужване в детското заведение.


Утвърдил:

/Д Стефанова/


ГЛАВА І


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на ЦДГ “Здравец”.

2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на детската градина, организацията на образователния процес, правата и задълженията на учителите, помощния персонал и родителите на децата.

3. С настоящия Правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на образователния процес в детската градина, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, ДОИ за ПУВ.

ГЛАВА ІІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1. ЦДГ „Здравец” изпълнява социална, организационна, педагогическа и координационна функция за непосредствено обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години.

2. Детската градина работи на 5 дневна работна седмица по 12 часа през цялата година

3. Детската градина работи в съответствие с :

 • Конвенцията на ООН за защита правата на детето;

 • ЗНП;ППЗНП;ДОИ на МОМН;

 • Кодекса на труда и други нормативни документи издадени от община Кърджали в следните направления:

* Педагогическа дейност – изградена с основните изисквания на педагогиката, съобразена с изискванията на:

- Програма за възпитателна работа за деца от 2 до 7 годишна възраст на Русинова и колектив;

- Програмата на МОМН за подготвителна за училище група;

- Програмата на МОМН за развитие на средното образование

2007-2011г.

Детската градина създава условие на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

* Стопанска дейност – осигуряване на материално-техническа база и необходимите битови условия; контрол на храненето на децата и разхода на средства и материали.

* Административна дейност - назначаване и освобождаване на кадри (детски учители, музикален ръководител, пом. възпитател, касиер-домакин, работник по ремонт и поддръжка, огняр, охрана);

Изготвяне на справки за всички институции, свързани с движението на кадрите (НОИ, Агенция по заетостта, Община, РИО и др.) водене на задължителната и необходимата документация.

ГЛАВА ІІІ
ОРГНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Директор
1. Основен ръководител на цялостната дейност на детското заведение.

1.1 Директорът организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

1.2 Представлява детската градина пред институции, органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия;

1.3 Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

1.4 Сключва и прекратява трудови договори с учители, служители и работници в детска градина;

1.5 Организира приема на деца в детската градина;

1.6 Отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията;

1.7 Изготвя длъжностното разписание на персонала, утвърждава и контролира поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати;

1.8 Председател е на педагогическия съвет и обезпечава изпълнението на решенията му;

1.9 Обявява свободни места в Агенцията по заетостта и РИО в тридневен срок от овакантяването й;

1.10 Награждава и наказва учители в съответствие с КТ, ЗНП, ППЗНП и този Правилник;

1.11 Подписва и подпечатва документите и съхранява печата

1.12 Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушени по чл. 47 и чл. 48 от ЗНП, както и на всички други органи.

2. При отсъствие на директора за период по- малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал.

3. При отсъствие на директора за период по- голям от 30 календарни дни, кметът на Община Кърджали назначава негов заместник.


РАЗДЕЛ ВТОРИ: Педагогически съвет

1. Педагогическият съвет е специализиран орган за управление на ЦДГ, който включва в състава си всички учители.

2. Председател на Педагогическия съвет е директорът на детското заведение.

3. Функции на педагогическия съвет

3.1 Приема правилника за дейността на детската градина

3.2 Приема правилника за вътрешния трудов ред

3.3 Приема правилника за безопасни условия за възпитание, обучение и труд

3.4 Избира образователни програми за обучение на децата в групите

3.5 Избира дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването им.

3.6 Определя начина за планиране на педагогическата дейност и оценяване постиженията на децата

3.7 Обсъжда и взема решение по резултатите от обучението и възпитанието

3.8 Педагогическия съвет се свиква веднъж на три месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора от минимум 1/3 от състава му.

3.9 Решенията на педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на повече от половината от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите или от Началника на РИО на МОМН.

3.10 За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол от избран от съвета протоколист. Протоколите се вписват в книга за протоколи от заседания на педагогическия съвет.

3.11 Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителна причина.

3.12 Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, противоречащи на ЗНП И ППЗНП.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ: Настоятелство на детската градина

1. Настоятелството е обществен орган за подпомагане дейността на ДЗ и работи като помощник и партньор на ръководството на ДЗ.

2. В ЦДГ”Здравец” настоятелството е регистрирано като юридическо лице и взема самостоятелни решения, в съответствие със своите правила и устав.

- Устройството и дейността на Настоятелството се урежда съобразно съдебната му регистрация, в зависимост от съответните законови разпоредби.

- Настоятелството е изборен консултативен орган, в състава на който влизат учители, родители и представители на общността.

- Свиква се най-малко 2 пъти в година и при възникнали проблеми за решаване, съгласно своите правила и план.

- Настоятелството може да участва в проекти за подобряване на базата, набира средства чрез спонсорства.

- Прави предложения пред компетентните органи за решаване на възникнали проблеми, подпомага по всякакъв начин развитието на детската градина.


ГЛАВА ІV

ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА. ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ. ТАКСИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

1. В ЦДГ „Здравец” децата се приемат целогодишно при желание от родителите и при представяне на следните документи:

Ø Заявление до директора от родител / настойник;

Ø Лична здравно- профилактична карта на детето с попълнени от личния лекар данни за здравния и имунизационния статус;

Ø Ксерокопие от акта за раждане;

Ø Копие от имунизационен паспорт на детето;

Ø Медицинско удостоверение, заверено от личния лекар, или служебна бележка от детска ясла (детска градина), от която се премества детето.

2. Подготовката на децата за училище 1 година преди постъпването им в 1-ви клас е задължително и се извършва в подготвителна група към детската градина (чл. 20 от ЗНП)

3. В подготвителна група се допуска отсъствие само по уважителни причини.

4. Преместването на деца от подготвителна група в детската градина в друга детска градина или подготвителен клас към училище се извършва с издаване на удостоверение за преместване.

5. На деца завършили подготвителна група се издава Удостоверение за училищна готовност.

6. Деца със специални образователни потребности и хронични заболявания се приемат в детската градина по желание на родителите съгласно Наредба 6, чл. 2/19.08.2002г.

7. Деца в ДЗ се приемат по следния ред:

Деца, живеещи в прилежаща на ДЗ територия, както следва:

 • Деца с тежки хронични заболявания;

 • Деца на които поне един от родителите или друг член на семейството е с инвалидност от 70% до 100%;

 • Деца на неизвестни родители;

 • Деца сираци или полусираци;

 • Деца на загинали в производствена авария или природни бедствия, както и на загинали в изпълнение на служебния си дълг;

 • Трето или следващо дете на многодетни родители и деца близнаци;

 • Деца, с родители редовни студенти;

 • Прието дете в същата или в друга детска градина;

 • Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и дете настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

8.Всички останали се приемат както следва:

- Деца, живеещи в прилежаща на детското заведение територия;

- Деца на работещи родители- по реда на вх. номер;

- Деца на неработещи родители по реда на вх. номер;

- Деца на работещи в предприятия, разположени в близост до дет. градина;

9. Заявления за І- ва възр. група се подават от 1-ви март до 30 май на текущата календарна година.

10. Списъците на приетите деца се обявяват до 30 юни на същата година. При подаване на заявленията се издава пореден вх. номер.

11. Записването на новоприетите се извършва в едноседмичен срок. Неспазването на определения срок се счита за отказ от детската градина.

12. Децата се отписват от ДЗ:

- По желание на родителите;

- При постъпване в 1-ви клас към 31 май с удостоверение за завършена подготвителна група, издадено от директора, в което задължително е записано нивото за готовност за 1-ви клас;

- При системно незаплащане на такса до 10 число на следващия месец(3 пъти);

- При продължително отсъствие (повече от 30 дни) без това да е разрешено от директора и без удостоверение за продължително лечение;

- При системни отсъствия (повече от 10 дни за 1 месец, в продължение на 3 месеца) без депозирани документи – Молба или Медицинска бележка;

- При неизпълнение задълженията установени в правилника за дейността на детската градина и допълнителните разпоредби на законовите органи.


РАЗДЕЛ ВТОРИ: Ежедневен прием и предаване на децата

1. Приемането и предаването на децата се извършва в съответните възрастови групи. С оглед спазването на изискванията на ХЕИ и МВР не се допуска влизането на външни лица в помещенията на детската градина. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и други, за които към родителите се отправя нарочна покана от ръководството на детската градина.

2. Децата в градината се приемат от 7.00 до 8.30 и се изпращат от 16.30 до 18.00часа.(пътуващи групи– Гледка–Глухар, Гледка– Островица). По желание на родителите децата могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. В тези случаи да се има предвид, че учителят в уговорения ден или срок след 8.30 часа отбелязва присъствие на детето в дневника и требвателната книга за храна, а родителят ако не доведе детето си, поема своето задължение и отговорност да заплати таксата.

3. Учителите приемат и предават деца единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на деца на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие н а писмена молба от съответния родител, оформена като декларация със всички данни на родителя и на този, който ще вземе детето от детската градина.

4. При прием и предаване на децата не се разрешава въвеждането в двора на детската градина на домашни любимци, както и тяхното връзване на оградата и входовете на детското заведение.

5. Забранено е приемането и предаването през оградата на детската градина .

6. При промяна в семейното положение ( развод, сключване на последващ брак и др. ) родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи (бракоразводи решения, акт за граждански брак и др.), за да се удостовери кой от родителите ма или няма право да взема детето от детската градина. Персонал в детското заведение не е арбитър в семейните спорове, както не допуска да бъде въвлечен в проблеми чиито разрешаване не влизат в длъжностната му характеристика.

7. По необходимост в детската градина се сформират сборни групи. Сборните групи се посещават от деца на работещи родители. След издаване на дете от учителя на родителя, той е длъжен да напусне детската градина и дворното й пространство с оглед безопасността на останалите деца.

8. След приключване на работното време на детската градина, непотърсени и невзети деца се предават от учителите в РУ на МВР.

9. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон и др. родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете.

10. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние.

11. Не се допуска внасянето и ползването на мобилен телефон от децата.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ: Такси

1. За пребиваването на децата в ЦДГ “Здравец” се заплаща такса в размер и условия, определени с решение на Общински съвет - Кърджали.

2. Заплащането на таксите става до 10 число на месеца за предходния месец.

3. С решение на Общински съвет №67, Протокол №7/28.03.12

се отменя абонаментната такса.

4. Средства за посещения на културни мероприятия, екскурзии, застраховки, учебни помагала, допълнителни педагогически услуги, подобряване на материалната база и други се събират по решение на родителските комитети .

5. На децата от ДГ не се събират такси при условие, че родителите предварително са уведомили директора за времето, през което ще отсъства.

6. Извинителни са отсъствията на децата, които са болни или имат предварително подадена молба за отсъствие.

7. Заявка за храна се дава от предния ден от 9.00часа. Незаявилите не се приемат в детската градина.

8. Учителите не допускат деца в групата при неизплатена такса след 10 число на месеца.

9. За участие на децата си в сформираните групи за реализиране на допълнителни педагогически услуги (англ. ез., танци и др.), родителите заплащат индивидуално обявени такси от съответната фирма, която провежда дейността в детската градина.


ГЛАВА V

Медицинско обслужване

1. Медицинското обслужване в детската градина се осигур5ява от медицински специалист.

2. Медицинският специалист осъществява следните дейности:

 • Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата;

 • Контролиране изпълнени9ето на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим;

 • Организиране здравното възпитание на децата и провеждане здравна просвета на персонала и родителите;

 • Организиране правилното и рационално хранене на децата;

3. При отсъствие на децата повече от 10 дни се изисква мед. бележка от личния лекар за контакт със заразно болен.

4. При отсъствие на детето повече от 2 месеца се изисква еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба 5 от 2006г.

ГЛАВА VI

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

1. ЦДГ “Здравец” осигурява: овладяване на знания, умения и отношения, необходими за децата от ПУВ; общо- психологическа и личностна подготовка за училищно обучение; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

2. Детската градина носи отговорност за: изпълнение на ДОИ; осигуряване условия за опазване живота и здравето на децата и предпазване от рискове; опазване на материално- техническата база и сградния фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства.

3. Възпитателно- образователния процес в детската градина се регулира от ДОИ и не се допуска налагането на децата на идеологически и религиозни доктрини.

4. В ЦДГ “Здравец” не се допуска нарушаване и ограничаване правата на децата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

5. По желание от страна на родителите, удостоверено с писмено заявление, в детската градина се организират извънкласни форми на обучение по английски език, спортни и народни танци, футбол, бойни изкуства. Провеждането на педагогическите услуги се извършва от квалифицирани педагози.

6. Броят на децата в групите е съобразен с капацитета на помещенията определен от РИОКОЗ.

7. Детската градина е общинска, финансира се от общинския бюджет и ползва имот, който е публична общинска собственост.

8. Детската градина е юридическо лице и има: наименование- “Здравец”; седалище- гр. Кърджали; официален адрес- кв. “Гледка”; собствен кръгъл печат; шифър по БУЛСТАТ 108504245 и данъчен № 1096900011.

9. ЦДГ “Здравец” има право да: извършва допълнителни педагогически услуги, ако това не вреди на образователния процес и при спазване на санитарно- хигиенните изисквания и норми; определя вътрешната си организация; да избира начин за приемане на деца в съответствие със съществуващите нормативни актове; избира образователна програма за обучение и възпитание от одобрените от МОН; определя организацията, методиката и средствата за обучение и възпитание на децата; издава удостоверения за завършена подготвителна група.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ДЕЦА

1. Децата в детската градина се отглеждат, обучават и възпитават при условия, които гарантират:

 • равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

 • техните права свободи и сигурност;

 • зачитане на достойнството им, уважение и любов към тях;

 • възпитаване в дух на разбирателство, мир и толерантност;

 • приобщаване към националните традиции и културни ценности.


РАЗДЕЛ ВТОРИ: Учители.
1. Във връзка с Модул „Кариерно развитие на учителите”
са утвърдени длъжностите

- „Младши” учител

- Учител

- „Старши” учител

- „Главен” учител

2. Изискванията към съответната степен са фиксирани в Длъжностната характеристика.

3. Допълнителното възнаграждение на учителите се определя съобразно карта за оценка на педагогическия труд. За целта е необходимо учителите да имат отработени 149 дни считано от 15.09 до 14.09 на следващата календарна година. В тези дни не влизат отпуски, болнични, майчинство.

(Приложение No 1)

4. Учителят организира своята работа, съобразно длъжностната характеристика и носи отговорност за живота, здравето, възпитанието и обучението на децата, съобразно ДОИ.

5. За заемане длъжността “детски учител” се изисква диплома за завършена образователна степен “магистър”, “бакалавър” или “професионален бакалавър”, специалност Предучилищна педагогика.

6. Длъжността “детски учител” не може да се заема от лица, които:

Ø са осъждани;

Ø са лишени от учителска правоспособност;

Ø страдат от заболявания, които застрашават физическата и психическа безопасност на децата, определени в наредба на министъра на образованието или здравеопазването.

На учителите се дължи почит и уважение от децата, родителите и колегите.

7. Учителят има право да:

Ø членува в професионални организации

Ø дава мнения и предложения по дейността на детската градина

Ø получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация

8. Учителят е длъжен да:

Ø изпълнява задълженията си, определени от КТ, Правилника за вътрешния трудов ред, длъжностната характеристика, нормативните актове в системата на образованието

Ø изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа

Ø изпълнява решенията на педагогическия съвет, препоръките на директора и висшестоящите органи

Ø да информира Директора за предстояща отпуска и предоставя в срок от 24 часа документ за ползван болничен лист

Ø опазва живота и здравето на децата по време на престоя им в детската градина и при всички дейности произтичащи от плана на детската градина

Учителят не може да нарушава правата на детето, да упражнява физическо или психическо насилие върху него, да унижава личното му достойнство.

Учителят редовно попълва документацията- дневник, материална книга и лична работна тетрадка с месечно, седмично и календарно планиране на дейностите.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ : РОДИТЕЛИ

1. Право и задължение на семействата е да подпомагат детската градина при обучението и възпитанието на техните деца.

2. Родителите имат право:

Ø Да изискват условия за пълноценно протичане на образователно – възпитателния процес в детската градина;

Ø Да получават информация за развитието, проявите, обучението и възпитанието на децата им;

Ø На педагогическо съдействие и консултации от учителите;

Ø Да създават и членуват в органи- родителски комитети, настоятелство на детската градина;

Ø Да поставят на разглеждане възникнали проблеми, изказват мнения и правят предложения;

ØДа подпомагат дейността на детската градина по избран от тях начин;

Ø Да определят воля на дарението;

Ø На избор за участие на своите деца в допълнителни форми на обучение.

3. Родителите в ЦДГ “Здравец” са длъжни да:

Ø Изпълняват правилата в детската градина, регламентирани в този правилник и правилника за вътрешния ред;

Ø Възстановяват материални щети по вина на детето в срок от 10 дни;

Ø Участват в родителски срещи;

Ø Съдействат за издигане авторитета на детската градина, нейното финансово и техническо осигуряване;

Ø Четат съобщенията и информацията, поставени на таблата за родители;

Ø Писмено уведомяват ръководството при отсъствие на дете повече от един месец;

Ø Писмено уведомяват ръководството при отсъствие по семейни причини и представят медицинска бележка при отсъствие по болест на децата от подготвителна група;

Ø Отделят достатъчно време за общуване и игри с децата си

Ø Подбират и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им;

Ø Дават добър пример на децата си, възпитават ги в уважение към учителите, персонала, който се грижи за тях и детската градина

Ø Посещават мероприятията, организирани от детската градина, съдействат за тяхното провеждане;

Ø Окуражават и хвалят детето си, а когато е необходимо го критикуват;

Ø Да не носят лекарства за детето в ДГ;

Ø Да предават детето си лично на учителя в ДГ;

Ø Да контролират детето си да не внася в ДГ ненужни и опасни предмети и играчки;

Ø Да подготвят детето си за постъпване в детска градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване (обличане, събличане, хранене, ходене до тоалетната и др.), за да се организира безболезнен преход за детето от семейната среда към детската градина;

Ø Родителите на новоприетите деца да се запознаят с Правилника за дейността на ДГ, в частта за права и задължения на родителите. Горното се удостоверява с подпис;

Ø Лица под 18 год. могат да вземат деца от ДГ само след представяне на декларация от родителя.

Членовете на семействата на децата нямат право да се саморазправят при възникнал инцидент между деца в детската градина, а да отнасят проблема до учителя или Директора.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: Помощник - възпитатели

1. Помощник възпитателя е участник във възпитателния процес в детската градина. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилно развитие и възпитание на децата.

2. Помощник-възпитателят има право:

 • Да изкаже мнение и да направи предложения за подобряване на организацията на труда в ДГ;

 • Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.

3. Помощник – възпитателят е длъжен да:

 • Изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на Народната просвета, Длъжностната си характеристика;

 • Изпълнява препоръките на контролните органи и медицинския специалист;

 • Помага активно на учителите при организация на педагогическия процес.

4. Помощник-възпитателя няма право:

 • Да нарушава правата на децата;

 • Да унижава личното им достойнство;

 • Да налага физическо насилие върху тях;

 • Да дава сведения за състоянието на децата, без да е съгласувано с учителя;

5. Конкретните права и задължения на помощник възпитателя са уредени в длъжностната характеристика и Правилника за вътрешния трудов ред на ЦДГ “Здравец”.


ГЛАВА VII

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1. Касиер – домакинът отговаря за зачисленото му имущество от основни средства, малоценни и малотрайни предмети, като осигурява опазването и поддържането им. Води специална тетрадка за зачисляване и отчитане на имуществото от подчинените лица.

2. Учителите и помощник-възпитателя поемат групова отговорност за използване, съхранение и отчитане на зачисленото им имущество.

3. Огнярят отговаря за опазване на зачисленото им имущество в съответните работни помещения и поддържа в изправност съоръженията и инсталациите, съобразно трудовите му задължения.

4. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съобразно КТ, Длъжностните характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред.

5. За изпълнение на възложената работа обслужващия персонал се отчита на ръководството на детската градина.


ГЛАВА VIII

Хранене

1. Храната в детското заведение се осигурява от фирма, с която общината е сключила договори.

1.1 Продуктите за приготвянето на храната се получават ежедневно в 13.30 от склада в присъствие на комисия – готвач и мед. сестра. Отговорност за количеството, качеството на вложените продукти носи готвача.

1.2 Контролът за качеството на храната се осъществява от директора мед. сестра на ДГ, която ежедневно отбелязва отклоненията.

1.3 От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при 0-4 градуса в продължение на 48 часа.

1.4 Храната се поднася и разпределя от помощник-възпитателя Под контрола на учителя.

1.5 Мед.сестрата и учителите всекидневно контролират консумирането на храната.

1.6 Не се разрешава внасянето на торти в детската градина.

1.7 Внесената в ДГ почерпка от родителите се представя на мед. сестра за проверка на годност и се вписва в журнала.


ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организацията на дейността на ЦДГ „Здравец” е съобразена с нормативната уредба за предучилищно възпитание.

2. За по-добра организация на работата са създадени следните комисии:

 • по професионално-творческите въпроси;

 • по хигиена, здравеопазване и безопасни условия на обучение;

 • за работа с родители;

 • за даренията;

 • консултативен съвет;

 • щаб за координиране на действията при БАК;

 • комисия за превенция и оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на деца жертва на насилие;


ГЛАВА IX

Задължителна документация

1. В ДГ се води задължителна документация съгласно чл. 154 от ППЗНП и сроковете за нейното съхранение за както следва:

- Сведение за организацията на дейността в детската градина за учебната година /Списък – образец №2/ - 5 години.

- Дневник за всяка група – 5 години.

- Материална книга за взети учебни часове – до следваща финансова ревизия.

- Входящ и изходящ дневник – 5 години.

- Книга за регистриране заповедите на директора и приложените заповеди към нея – 5 години.

- Книга за контролната дейност в ДГ – 5 години.

- Книга с протоколите от заседания на педагогически съвет – 5 години.

- Инвентарна книга и отчетни счетоводни форми – срок съгласно със Закона за счетоводството.

- Книга за санитарно състояние – 5 години.

- Книга за регистриране на дарение – постоянен.

- Летописна книга.

2.В детската градина се води и следната документация:

- Книга с протоколите от заседания на педагогическото настоятелство.

- Входящ и изходящ дневник.

- Книга за начален и периодичен инструктаж по безопасност на труда.

- Ревизионни книги.

- Тетрадки за филтър.

- Книга за вписване заявленията на децата – кандидати за приемане в ДГ.

- Лични досиета на децата и др. документи с бележки за отсъствията им.

- Служебни досиета на персонала.


ГЛАВА X

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

1.Всеки работник в ЦДГ „Здравец” има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време.

2. Всеки работник има право на достъп в ЦДГ „Здравец” и извънработно време с разрешение на своя ръководител.

3. С прекратяване на трудовото правоотношение, работникът придобива статут на външно лице и има право на достъп до детското заведение при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

4. Външни лица се допускат до ЦДГ „Здравец” след като бъдат вписани в дневника за посещение трите имена, номер на личната карта, началния и крайния час на посещение, мястото до което отиват.

5. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от Петя Живанова Димова.

6. Работодателят си запазва правото със заповед да утвърди детайлизирани правила за достъп до определени работни помещения.


ГЛАВА XI

ФИНАНСИРАНЕ

1. Финансирането на дейността на ЦДГ “Здравец” се осъществява със средства от общинския бюджет.

2. Чрез държавния и общински бюджет се осигуряват средства за заплати, осигурителни вноски, хранене на децата, учени пособия за подготвителна група, поддържане на материално- техническата база, осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.

3. Средства за подпомагане на детска градина “Здравец” могат да се набират чрез Настоятелството, под формата да дарения, спонсорство и благотворителни дейности, регламентирани в устава на настоятелството.


ПРЕХОДНИ И ЗКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящият правилник е приет на заседание на педагогически съвет- Протокол №1/25.09.2012г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

2.Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал- педагогическия съвет.

3.Правилникът е изготвен в съответствие с ЗНП и ППЗНП.

4.Правилникът е задължителен за спазване от директора, педагогическия и непедагогическия персонал и семействата на децата.

5.Педагогическият съвет взема решения от неговата компетентност по въпроси, неуредени в този правилник.

6.Неизпълнението на правилника е нарушение на трудовата дисциплина, наказуемо съгласно КТ.


Свързани:

Целодневна детска градина iconОбщински съвет на община димитровград
Целодневна детска градина “Звънче”, Целодневна детска градина ”Йорданка Чанкова” и Целодневна детска градина „Роза” чрез сливане...
Целодневна детска градина iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Троян, включващ обектите: соу “Васил Левски”, с. Черни Осъм; оу “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак;...
Целодневна детска градина iconСписък на удостоените със званието
Анелия Ненчева Радкова – детска учителка в Целодневна детска градина „Явор”, гр. Габрово
Целодневна детска градина iconЦелодневна детска градина №30 „изгрев – бургас списък на децата родени 2006г- подали молби и приети в детската градина

Целодневна детска градина iconСписък на учители и директори удостоени със специалната награда на Председателя на сбу в ХІІІ национален конкурс
Груда Желева Грозева детска учителка в Целодневна детска градина „Радост”, гр. Габрово
Целодневна детска градина iconЦелодневна детска градина „перуника
Предпочитано любимо обръщение към Детето?
Целодневна детска градина iconТакси в частна немска детска градина "Германи"
Месечната такса на дете за целодневен престой в детска градина “Германи” (от 00 ч. – до 19. 00 ч.) е 700 лв., а за полудневен престой...
Целодневна детска градина iconЦелодневна детска градина №7 "първиюни "
Егн да бъде прието в повереното Ви детско заведение, считано от
Целодневна детска градина iconЦелодневна детска градина
Чл Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на цдг “Баба Тонка”
Целодневна детска градина iconЦелодневна детска градина "Слънце" Асеновград ул. Хан Аспарух №32 тел: 0331/62742 gsm: 0887450140

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом