Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер73.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/00073014.doc
00073-2010-0014

BG-Велико Търново: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Община Велико Търново, пл.Майка България № 2, За: Теодора Минкова -Началник отдел Методология и обществени поръчки, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на:

“Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново, пл.Майка България №2, За: Анелия Димитрова Атанасова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 109

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР по подмяна на дограма на СОУ "Вела Благоева", гр.Велико Търново.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: град В. Търново
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

СМР по подмяна на дограма на СОУ "Вела Благоева", гр.Велико Търново, включващо: демонтаж стара дограма, ПВЦ дограма, външни АЛ поли, вътрешни ПВЦ плотове, обръщане страници около дограма вътре.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45420000

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видове и количества работи, съгласно документация за участие.

ІІ.2.2) Опции

Съгласно чл. 53, ал.1, т. 10, т. 11 при условията на НВМОП.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие е както следва: 3500/ три хиляди и петстотин / лева внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% от стойността на поръчката, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение, а разликата се доплаща. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция при съобразяване с образците от документацията за участие. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Разходите по изпълнението на строителството се заплащат от Община Велико Търново, при условия предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор. За обекта не е осигурено цялостното финансиране и работите ще се възлагат според наличните към момента финансови средства.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение се представя - нотариално заверен договор за създаването на обединението за изпълнение на настоящата обществената поръчка, със срок на действие най- малко до приключване на проекта. Ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица е длъжен да престави документи за създаване на юридическо лице преди подписване на договора. Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Копие от документ за актуално съдебно състояние, издаден от компетентния орган не по-рано от два месеца преди датата на разглеждане на офертите или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; При участие на чуждестранно лице- копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението. В процедурата могат да участват като участници български или чуждестранни юридически лица и техни обединения. Участниците представят декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, ал. 5 от ЗОП, декларация по чл. 13, ал.1, т.8 от НВМОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда и други документи съгласно документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при обстоятелствата, визирани в чл. 47, ал.1, ал.2, ал.5 от ЗОП, както и при условията на чл. 21, ал.1 от НВМОП и в други предвидени в НВМОП или в документацията за участие случаи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП – Заверено копие от Годишен баланс за предходната година - 2009г.;Заверено копие от Отчет за приходите и разходите за предходната година - 2009г;/заверява се, подписва се и се подпечатва на всяка страница/
Минимални изисквания: Минимално изискване: Участниците трябва да имат положителен финансов резултат към 31.12.2009г. Същият се доказва със заверено копие на отчет за приходи и разходи или със счетоводна справка, подписана от управителя и главния счетоводител на фирмата.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Участниците представят доказателства по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП: Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка. Участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с окончателни договори за наем или с други подходящи документи./фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/ 2. Съгласно чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП – Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на строително – монтажните работи, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството- ръководни служители. Списъкът трябва да съдържа трите имена на всички лица, заеманата длъжност при участника, образователно – квалификационна степен, трудов стаж. Същият се изготвя, съгласно образец от документацията за участие 3. Участниците представят доказателства по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП - копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на участника, отговорни за извършване на строително монтажните работи. 4. Участниците представят референции за изпълнение на строително – монтажни работи, с обект сходен с обекта на поръчката ( строително-ремонтни работи по изпълнение на подмяна на дограма на учебни заведения). 5. Кратка анотация за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката, изясняваща неговите технически възможности и опит в реализиране на СМР, обект на поръчката. 6. Участниците представят копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория по Закона за камарата на строителите, заедно с талона към него. 7. Участниците доказват опит в изпълнението на вида строителни дейности в обхвата на поръчката (строително-ремонтни работи по изпълнение на подмяна на дограма на учебни заведения): доказва се с договори; акт образец 19 и фактури към тях. 8.Участниците следва да представят заверени копия на сертификати по следните стандарти: управление на качеството и управление на здравословните и безопасни условия на труд. 9. Участникът следва да представи заверено копие на удостоверение за липса на данни за извършени нарушения на ЗУТ, издадено от ДНСК.
Минимални изисквания: Минимално изискване: Участникът към датата на подаване на офертата, трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката- минимум 20/ двадесет/ човека на трудов договор. Минимално изискване за технически възможности: Изискване по чл. 51, ал.2 от ЗОП - изискване, удостоверяващо умения, ефективност, опит и надеждност да извършват строителните работи. Минимално изискване: вписване в Централния професионален регистър на строителя трябва да бъде за изпълнение на строежи с обхват отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ./ Минимално изискване: Участникът към датата на подаване на офертата, трябва да е сертифициран по следните стандарти: за управление на качеството и за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Ц – Ценови критерий ; тежест: 30 %
Показател: Т – Техническа оценка на участника ; тежест: 50 %
Показател: С - Срок за окончателно плащане на поръчката. ; тежест: 20%

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 11/05/2010 00:00 Час: 17:30

Платими документи

ДА

Цена

12 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава в стая 205 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на конкурсната документация от 12 /дванадесет/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 18.05.2010 г.  Час: 17:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в месеци

6

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 19/05/2010 00:00 Час: 15:00

Място

В Административната сграда на Община Велико Търново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лица, които могат да присъстват при отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и проверката на съответствието на офертите със списъка по чл.13, ал.1, т.12 от НВМОП и при действията на Комисията по чл. 38, ал.3 от НВМОП и чл. 38, ал.4 от НВМОП са: посочените в чл. 38, ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки: лицето, което представлява фирмата по актуално състояние или лице, изрично упълномощено за участие в процедурата с нотариално заверено пълномощно от участника.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2010 г. 

Свързани:

Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, рбългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229;...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кричим: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община кричим, площад "Обединение" №3, За: Антоанета Кръстева, рбългария 4220, Кричим, Тел.: 03145 2047, e-mail: kmet
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом