раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Име  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер136.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/06081210.doc

Услуги
 Номер 6 от 08.12.2010

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието

 Пощенски код: 1309

 За контакти: Главна дирекция "Охрана"

 Електронна поща: monova_gdo@abv.bg

 Факс: 02 9263947

 Адрес: ул. "М-р Г. Векилски" № 2

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Жасмина Монова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 02 9263957

 Адрес на профила на купувача

 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: охрана на съдебната власт

 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Сключване на застраховка „КАСКО“, „Злополука на местата“ в МПС и „Гражданска отговорност” на автомобилите - собственост на Главна дирекция "Охрана", в две обособени позиции - І позиция ”Застраховка „Каско” и Злополука на местата в МПС” и ІІ позиция „Гражданска отговорност”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG

 Място на изпълнение: Република България

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 6

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: „Сключване на застраховка „КАСКО“, „Злополука на местата“ в МПС и „Гражданска отговорност” на автомобилите - собственост на Главна дирекция "Охрана", в две обособени позиции - І позиция ”Застраховка „Каско” и Злополука на местата в МПС” и ІІ позиция „Гражданска отговорност”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 66514110: Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: 158 МПС от автопарка на Главна дирекция "Охрана"

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранция за участие в процедурата, съгласно чл.59, ал.1 и 2 от ЗОП - безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на Главна дирекция "Охрана"" в Уникредит Булбанк, клок Кукуш, гр. София, IBAN BG89UNCR70003319227306; BIC UNCRBGSF в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева. Гаранция за изпълнение на договора, съгласно чл.59, ал.3 - 3% от стойността на поръчката под форма на неотменима безусловна банкова гаранция или парична сума за срок на валидност до приключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Плащането на премиите се извършва на четири равни вноски, в срок от 30/тридесет/ дни след получаване на първичен счетоводен документ от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП , когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, при подаване на офертата същият да представи документ за учредяване, а преди сключване на договора да се регистрира като юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано с офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1.Копие от документ за първоначална съдебна регистрация, или единен идентификационен код, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност ; 2.Валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от датата на представянето. 3.Декларации за отсътствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;4. Административни данни на участника - адрес, телефон, факс, лице за контакти;5. Копие от лиценз или разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издадени от компетентен орган, валидни към момента на провеждане на процедурата; 6. Доказателства за техническите възможности на участника, съгласно т.III.2.3.; 7.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно т. III.2.2; 8.Документ за гаранция за участие;9. Ценова оферта в отделен запечатан плик; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава ва български език, документът по т.1 от горепосочения списък се представя в легализиран превод, а документи по т.3,6 и 7 от същия, които са на чужд език, се представят и в превод.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: ? Копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година – подписан и подпечатан на всяка страница, с изключение на новорегистрираните фирми и кандидатите, упражняващи свободна професия; ? Информация за общия премиен приход на участника за последните три години и за оборота на услугите, които са обект на подобни поръчки. ? Банкова референция от обслужващата банка, че кандидатът е коректен клиент, валидна към момента на откриване на процедурата;

 Минимални изисквания: ? Копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година – подписан и подпечатан на всяка страница, с изключение на новорегистрираните фирми и кандидатите, упражняващи свободна професия; ? Информация за общия премиен приход на участника за последните три години и за оборота на услугите, които са обект на подобни поръчки. ? Банкова референция от обслужващата банка, че кандидатът е коректен клиент, валидна към момента на откриване на процедурата;

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: • Кратка анотация за досегашната дейност на кандидата или участника, по предмета на поръчката, изясняваща неговите технически възможности и доказателства за търговската му репутация. • Списък на основните договори за застраховки / сходни на предмета на настоящата обществена поръчка/, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. • Лиценз за извършване на застрахователна дейност и за право за сключване на застраховки, предмет на настоящата обществена поръчка. • Списък на представителствата /клонове, агенции, офиси/ на участника, покриващ територията на страната; • Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на кандидата, отговорни за изпълнение на договора.

 Минимални изисквания: Участникът да притежава надлежно издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност по видовете застраховки, обект на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 18 от 15/02/2010

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 10.00

 Условия: Документацията се продава всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч. в сградата на Главна дирекция "Охрана", ул. "М-р Г. Векилски" № 2 срещу представен документ за заплатена цена на документация, или по банков път по следната банкова сметка:Уникредит Булбанк, клон Кукуш- гр. София, IBAN BG09UNCR70003116830680, BIC- UNCRBGSF

 Дата: 30/12/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 10/01/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: гр. София, ул. "М-р Г. Векилски" № 2 - Главна дирекция "Охрана"

 Час: 10:00

 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел

 Дата: 12/01/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 02/12/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: „ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ И ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: „ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ И ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 66510000: Застрахователни услуги

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност

 Описание: 158 МПС

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 12

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 66516000: Застраховка ?Гражданска отговорност? на превозни средства

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност

 Описание: 158 МПС

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 12

5) Допълнителна информация


 Информация

Свързани:

  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране за възстановяване на четири пешеходни моста на р. Чернелка и подпорна стена в с. Ласкар
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: “Ремонт в заводски условия на сферичен шибър ф 1800 от хг-2 във вец „Сестримо”
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом