Примерно годишно разпределение
ИмеПримерно годишно разпределение
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер66.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prosveta.bg/actualno/3razpr/Izobrazitelno_izk_Angelova3.doc
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Тематична област

Ядра

на учебното съдържание

Методични единици

Ключови понятия

Между-

предметни

връзки

Препоръ­чителен брой часове

1

2

3

4

5

6

7

1

Спомен за лятото

Обект и среда Обект и образ

Входяща диагностика Проверка на изобрази­телните способности

композиция, цвят

човекът и природа­та, домашен бит и техника

2

2

В ателието

Зрител и творба Материали и техники

Входяща диагностика Усвояване на нови знания

художник, видове изобра­зителни изкуства, жанрове, модел

човекът и общест­вото

2

3

Цветовете на България

Зрител и творба Материали и техники

Обект и образ

Усвояване на нови

знания

Упражнение

основни, допълнителни, топли, студени цветове, знаме, герб, хералдика

човекът и общест­вото, бълг. език, ма­тематика

4

4

В света на формите

Обект и среда Материали и техники

Усвояване на нови

знания

Упражнение

функция, форма, скици от натура, хиперболизация, типизация, асоциация

домашен бит и тех­ника, човекът и при­родата, човекът и обществото, бълг. език и литература

4

5

По следите

на съкровището

Обект и образ Материали и техники

Усвояване на нови знания

музей,експонати, съкрови­ща, декоративни елементи, релеф от фолио

човекът и общест­вото, музика, дома­шен бит и техника

4

6

Рилски чудеса и тайни

Обект и среда Обект и образ Материали и техники

Усвояване на нови знания

Междинна диагностика

дърворезба, фантазен об­раз, релеф, кръгла пласти­ка, щампа, отпечатък от ап­ликация, манастир, печатане

човекът и общест­вото, музика, чужди езици, математика

4
1

2

3

4

5

6

7

7

При народните майстори

Обект и образ Материали и техники

Обект и среда

Усвояване на нови знания

занаят, тъкани, везба, ше­вица, керамика, дърворез­ба, медникарство, прилож­но изкуство – ритъм, конт­раст, албум

бълг. език и литера­тура, човекът и при­родата, човекът и обществото, дома­шен бит и техника

4

8

Архитектурата на старите българи

Обект и среда Визуална комуникация Зрител и творба

Усвояване на нови знания

архитектурна среда, пейзаж, декоративен еле­мент, каменна пластика, моделиране, конструиране

бълг. език и литера­тура, човекът и при­родата, човекът и обществото, дома­шен бит и техника

6

9

Орнаментите около нас

Зрител и творба Материали и техники

Обект и образ

Усвояване на нови знания

орнамент, народно при­ложно изкуство – стилиза­ция, контраст, ритъм

човекът и природата, човекът и общест­вото, домашен бит и техника, музика

4

10

Красотата на улицата

Зрител и творба Обект и среда Визуална комуникация

Усвояване на нови

знания

Упражнение

архитектурни паметници, технологична и културна среда, витрини, пиктогра-ма, апликиране, пано, знаци

бълг. език и литера­тура, човекът и об­ществото, чужди езици, математика

6

11

Народни тържества

Обект и образ Материали и техники

Обект и среда

Усвояване на нови знания

Междинна диагностика

народни тържества, праз­ник, обичай, носия, обреден хляб, кукерско облекло и маски, конструиране, апли­киране

домашен бит и тех­ника, човекът и об­ществото, бълг. език и литература, човек и общество, матема­тика

4

12

Художникът в театъра

Обект и среда Визуална комуникация Зрител и творба

Усвояване на нови

знания

Упражнение

театър, куклен театър, цирк, декори, кукли, колаж, реклама, плакат, екология, графични структури, маски

чужди езици, бълг. език и литература, музика, домашен бит и техника

6
1

2

3

4

5

6

7

13

Между образа и знака

Визуална комуникация Материали и техники

Обект и образ

Усвояване на нови

знания

Упражнение

картинна азбука, думи-ри-сунки, емблема, пиктогра­ма, запазен знак, компю­тър, компютърни знаци, компютърна грамотност

домашен бит и тех­ника, чужди езици, човекът и общест­вото, математика, бълг. език и лите­ратура

2

14

В музея

на изкуството

Зрител и творба Обект и образ Материали и техники

Усвояване на нови

знания

Упражнение

видове и жанрове изобр. изкуства, техники и мате­риали, знаци, худ. галерия, майчинство, мъдрост, кра­сота, етноси, художници и илюстратори

човекът и общест­вото, бълг. език и литература, музика

4

15

Работилницата на Арт

Материали и техники Визуална комуникация

Усвояване на нови

знания

Упражнение

Коледа, Нова година, Ве­ликден, 24 май, фигури и играчки за украса, худо­жествено конструиране

човекът и общест­вото, бълг. език и литература, дома­шен бит и техника

4

16

На изложба

Зрител и творба Обект и образ Визуална комуникация Материали и техники

Усвояване на нови

знания

Упражнение

Изходяща

диагностика

професия художник, видо­ве изобр. изкуства – изящ­ни и приложни, жанрове, техники и материали, зна­ци, худ. галерия, изложба, реклама

бълг. език и лите­ратура, човекът и обществото, музи­ка, математика

4


● Задачите в тематичната област „Работилницата на Арт" се реализират в съответното календарно време и по преценка на учителя.

● Входящата диагностика се реализира в началото на учебната година – на 2. и 4. час.

● Изходящата диагностика се реализира в края на учебната година – на 60. и 64. час.

● Междинната диагностика се реализира два пъти през учебната година –- на 20. и 44. час.

Свързани:

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconИзобразително изкуство, Димитър Димитров примерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение iconUnit 1
Примерно годишно разпределение 8 клас задължителна подготовка, success pre-intermediate
Примерно годишно разпределение iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение на темите от учебното
Разпознаване, назоваване на компютърните устройства и затвърдяване на знанията за предназначението им
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Теоретични въпроси на географската наука. Съвременни научни направления в географията
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Интерпретира информация от различни източници; прогнозира последиците от глобалното затопляне
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Актуализира и интерпретира информация от различни източници – таблици, схеми, карти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом