Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
ИмеГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
страница3/3
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер390.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.botev-kardzhali.com/docs/new/GODISHEN PLAN-GPCHE.doc
1   2   3
8. Вътрешноучилищен контролАдминистративен контрол:ЙОРДАНКА ЧАВДАРОВА – директор

1. По прилагане и изпълнение на държавните образователни изисквания:

1.1. Посещение на уроци съвместно с експерти на РИО

1.2. Проверка на входното ниво

1.3. Проверка на изходното ниво

1.4. Проверка на качеството на провеждане на училищния кръг на олимпиадите

1.5. Проверка и анализ на обучението по трети профил и подготовката за ДЗИ

1.6. Ритмичност на изпитванията

1.7. Обезпеченост с учебници

1.8. Училищната и учителската документация

1.9. Проверка на режима на натовареност на извънкласната и извънучилищната дейност

1.10. Работата на класните ръководители и училищните съвети

1.11. Проверка на здравното обслужване и здравословното състояние на учениците

1.11.1. Ученици, освободени от занятия по физическа култура и спорт

1.12. Работата на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни бедствия

1.13. Работата на училищната библиотека и състоянието на библиотечния фонд

2. Спазване на правилника за дейността на училището

2.1. Целесъобразност на изразходваните средства

2.2. Качество на подготовката на трите приоритетни спорта

2.3. Нивото на квалификационната дейност

2.4. Извинените и неизвинените отсъствия

2.5. Вътрешно дежурство на учителите

3. Проверки по спазване на трудовата дисциплина

4. Проверки по изпълнението на препоръките, дадени от експерти на РИО

5. Проверки по дейността на помощник директорите


РАДКА ПОПГЕОРГИЕВА,

МАРИЯ МИТРЕВА - помощник – директори по учебната дейност

1. Посещение на уроци самостоятелно или по график съвместно с експерти от РИО

2. Съобразеност на седмичното разписание на часовете с изискванията

3. Организация и качество на провежданите изпити /зрелостни, поправителни, приравнителни/, както и на документацията по тях

4. Работата на предметните комисии

5. Допълнителна работа на учителите с учениците

6. Дежурство на учителите

7. Спазването на Правилника за дейността на училището

8. Спазване на Етичния кодекс за работа с деца

9. Документация : дневници, материална книга, главна книга, лични делаИВАН ДИМОВ - помощник - директор по административната дейност

1. Дейността на обслужващия персонал

1.1. Трудова дисциплина

1.2. Качество на текущите ремонти

1.3. Обезпеченост с материали и препарати

1.4. Спазване на правилата за безопасност

1.5. Обезопасеност на машините и съоръженията

1.6. Спазване на изискванията на РИОКОЗ от чистачките при ползване на препаратите

2. Снабденост на класните стаи и кабинети с мебели

3. Документацията на трудовоправните отношения с персонала

4. Състоянието на учебно-техническите средства

5. Дейността на домакина, учителите и персонала по опазване и обогатяване на материално-техническата база

6. Дежурство на учителите


Тематични проверки:

м. октомври

- Състояние на училищната документация

- Анализ на входното ниво и началото на учебната година

м. ноември – декември

- Организация на учебно-възпитателната работа в училище

- Проверка на документацията за отсъствията

- Дейността на ученическите съвети за подобряване на учебно-възпитателната работа

- Проверка на документите за извиняване на отсъствията

- Контрол върху работата на учителите за спазване на Етичния кодекс за работа с деца

м. януари – февруари

- Качеството на провеждане на часа на класа

- Периодични проверки на 12 клас за качеството на подготовката за полагане на държавни зрелостни изпити

м. март – април

- Проверка на работата в групите по СИП

- Проверка на документите за извиняване на отсъствията

- Контрол върху работата на учителите за спазване на Етичния кодекс за работа с деца

9. Основни приоритети във взаимодействията с фактори от социалната среда

9.1. Училищно настоятелство

9.1.1. Актуализиране състава на училищното настоятелство

9.1.2. Засилване на социалните функции на настоятелството, на контактите с бизнес средите и културните институти

9.2. Работа с родители

9.2.1. Изготвяне на график за срещи на родители с учители

9.2.2. Ангажиране на родители - лектори

9.2.3. Участие на родителите в класни инициативи

9.2.4. Писмено уведомяване на родителите за състоянието на учениците

9.2.5. Провеждане на родителски срещи

9.2.6. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия

9.2.7. Съдействие на УКБППМН

9.3. Взаимодействие с обществеността

9.3.1. Извънкласните форми на работа да се обвържат с културните институти в града

9.3.2. Проучване на възможностите за по-тясно сътрудничество с фондации, посолства и чуждестранни културни институти

10. Работа на УКБППМН

Състав на комисията:

председател: Мария Митрева

членове: Димитрина Колева

Галина Запартова

Елена Константинова

Здравка Дунгова

Светлана Карамфилова

Комисията работи по собствен план.

11. Комитет по условия на труд в Гимназията

Състав на комисията:

председател: Йорданка Чавдарова

членове: Атанаска Димитрова

Снежана Христова

Светлана Карамфилова

Ганка Андонова

Иван Димов

Комитетът работи по собствен план в съответствие с нормативните документи.

12. Задачи и форми на работа на Комисията по безопасност на движението

Състав на комисията:

председател: Иван Димов

членове: кл.ръководители 8 клас

12.1. Да се разгледат указанията на МОМН и се изготви план за дейността на комисията

12.2. Разпространение на нагледни материали по безопасност на движението

12.3. Включване в общински мероприятия по безопасност на движениетоТеми и график на заседанията на Педагогическия съвет:


м. Септември


Заседание №1.


 • Отчет на взети решения на ПС

 • Съгласуване на списъка на класните ръководители за 2010/2011 учебна година, групи СИП и ЗИП, нормативи на преподавателите

 • Приемане Правилника за дейността на училището

 • Приемане актуализираната стратегия на гимназията

 • Съгласуване и приемане годишния план на гимназията

 • Приемане на правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

 • План за квалификационната дейност

 • Избор на модули по физическа култура и спорт


м. Октомври


Заседание №2.


 • Съгласуване списъка на учениците, които ще получават стипендия

 • Обсъждане на списъка и присъствието на учениците, освободени от часовете по физическа култура и спорт


м. Ноември


Заседание №3. /по тема /

 • Запознаване с  метода" Аз печеля- Ти печелиш" или как  да се откажем от негативното етикиране  в училищна средам. Декември


Заседание №4.


 • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученицим. Февруари


Заседание №5.


 • Обсъждане на предложения за държавния план-прием за 2011/2012 учебна година

 • Отчет на учебно-възпитателната дейност за първия учебен срокЗаседание №6./по тема/


 • Създаване на мултимедийни уроци-предпоставка за работа в екип.


м. Март


Заседание №7.


 • Актуализиране списъка на учениците, които ще получават стипендия за II срок


Заседание №8. / по тема /

 • Отново за агресията или какво се случва в киберпространствотом. Май


Заседание №9.


 • Приемане на план за приключване на учебната година

 • Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и избор на нов знаменосец и асистенти


м. Юли


Заседание №10.


 • Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през 2010/2011 година

 • Утвърждаване на свободните места и условия за заемането им


1   2   3

Свързани:

Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година
Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГимназия "христо ботев" гр. Дупница
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 137 а от ппзнп, чл. 29а ал.(1) т. 1 чл. 29г от Наредба №3/15. 04. 2003 г за системата на оценяване...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconХристо Ботев", ул."
През учебната 2010/2011 година щатния педагогически персонал, лекторите и всички ученици и родители да спазват
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
Списък ­ Образец №1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец №1 в ио на мон на основание...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconРезултати от националния кръг на състезанието по английски език за ниво А1, проведено на 13. 03. 2010 г в Пгиче „Св. Методий, гр. София Излъчени победители
Гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Дидем Серкан, гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Елена Тупарова, пмг акад. С. П. Корольов, Благоевград...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом