Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
ИмеГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
страница2/3
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер390.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.botev-kardzhali.com/docs/new/GODISHEN PLAN-GPCHE.doc
1   2   3
РАЗДЕЛ ІІ


Мисия на училището


През 2010/2011 учебна година ГПЧЕ „Христо Ботев” ще продължи да обучава и възпитава своите ученици според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание, поведение и достойно представяне на ДЗИ. Работата на ръководството и колектива на училището се базира на следните принципи:

 • Създаване на възможности за въвеждане на нови иновационни методи в обучението и възпитанието;

 • Нивото на образование в училището, както и цялостния учебно-възпитателен процес да бъдат съобразени със стандартите на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение;

 • Разработване на успешни проекти и работата по тях за обновяване на материалната база, за създаване на европейски облик на гимназията и за обогатяване на училищния живот.


Визия на училището


Съчетанието на качествено чуждоезиково обучение със съвременни информационни технологии и възможност за избор на трети и четвърти профилиращ предмет според интересите и потребностите на ученика да формират трайна мотивация в научната и професионална подготовка както на преподавателите, така и на учениците. Изграждането на конкурентна образователна среда, близка до европейските стандарти в образованието, да бъде стимул за насърчаване и подкрепа на всеки отделен ученик към стремеж за творческо и професионално развитие


Цели и приоритети


  1. 1. Издигане и утвърждаване престижа на Гимназията чрез сериозна и задълбочена подготовка на учениците за отлично представяне на дванадесетокластниците на държавните зрелостни изпити и активно участие на учители и ученици в обявените конкурси от областен и национален характер.

  2. 2. Участие и реализация на проекти.

  3. 3. Разширяване на контактите и договорните отношения с обществени организации и фондации, посолства и културни центрове с цел обогатяване творческата дейност на учители и ученици.

  4. 4. Прилагане на новите информационни технологии и разработване на елекронни учебни материали.

   1. 5. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие за решаване на училищните проблеми.

  5. 6. Създаване на стабилен баланс между обучението по чужд език и основните общообразователни учебни дисциплини като широка основа за реализация на завършващите.

  6. 7. Категоричен стремеж да се преподават специализираните предмети на чужд език като за целта Гимназията се стреми да привлича учители, преподаващи на чужд език, в съотствие с последните изисквания на новия проекто-закон за Народната просвета.ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.. Гражданско образование

 

 

1.1. Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез:

 

 

1.1.1. Спазване на правилника за дейността на училището

постоянен 

всички преподаватели и ученици

1.1.2. Дежурство на ученици и учители

постоянен 

пед.съветник и пом.- директори

1.1.3. Усвояване на социални знания за правата, задълженията и отговорностите в училищната среда и извън нея.

постоянен 

пед. съветник и психолог 

1.1.3.1. Ден на ученическото самоуправление

09. 05. 2011

пед. съветник,психолог

кл. ръководители,

Ученически съвет

1.1.4. Избор на Ученически съвет

до 30.10.2010

Психолог,пед. съветник

1.1.5. Търсене на нови партньори за участие в проекти по програма „Учене през целия живот” на Европейския парламент и подпрограма “Коменски – училищни партньорства”

Февруари 2011

Р. Попгеоргиева, Айлин Али, учители по чужди езици

1.2. Възпитаване национално самочувствие и общочовешки ценности и добродетели и продължаване на националните традиции

постоянен

кл. ръководители

1.2.1. Да се честват всички национални и училищни празници

постоянен

директор,

пом.директори,

кл. ръководители

1.2.1.1. Гвардейският отряд да представя гимназията на училищни, общоградски и национални тържества

постоянен 

Д. Кондиков 

1.2.2. Да се създаде система на сътрудничество с основните институции, имащи отношение към възпитанието на младите хора.

постоянен 

ръководството

1.2.3. Да се стимулира творческата активност на учениците и развитие на техните интереси и възможности

постоянен 

всички преподаватели


1.2.3.1. Учениците да участват с произведения в конкурси и състезания, включени в Националния календар за извънкласни дейности на МОМН

постоянен

всички преподаватели, М.Димова,

педаг. съветник

1.2.3.2. Редколегията да продължи издаването на вестник „Ботевски искри”

3 издания 

М. Маринова,

М. Димова

1.2.3.3. Да продължи работата на театралното студио

постоянен 

К.Ирикева 

1.2.3.4. Работа на театралното студио на френски език за участие в ежегодния фестивал на Франкфонските театри

постоянен

Ц.Пашалиева,

Ел.Терзиева

2. Честване на празници и провеждане на училищни тържества

 

 

2.1. Тържествено откриване на новата учебна година

15.09.2010г 

комисия и ръководство 

2.2. Ден на независимостта на България – национален празник

22.09.2010г 

пед.съветник, катедра история

2.3. 26.09. – Европейски ден на езиците

26.09.2010г 

предметните комисии по чужди езици

2.4. Отбелязване на Националния празник на Германия

03.10.2010г.

Катедра немски език

2.5. Участие в тържествата за деня на Кърджали

21.10.2010г 

Д.Кондиков,

кл. ръководители

2.6. Есенен спортен празник

30.09.2010

учители по физическо възпитание

2.7. Участие в Дните на детското изкуство - Кърджали

22-23.10.2010

М.Димова,

педагог. съветник, Г.Запартова,

Здр. Кандов, Ил.Ташев,

2.8. Хелоуинпарти

31.10.2010г.

Катедра английски език

2.9. Ден на народните будители

01.11.2010 г.

Катедра история

2.10. Демонстрация на тема „Умения за решаване на конфликти и водене на спорове”

05.11.2010

Г. Запартова

2.10. 164 години от рождението на Ботев

06.01.2011г 

П.Запрянов,М.Минчев

2.11. Благотворителен коледен базар

20.12. 2010г.– 22.12.2010г.

кл. ръководители

2.12. 14.02. Ден на влюбените

14.02.2011г.


Пед. съветник, Психолог,

Ученически съвет

2.13. Годишнина от обесването на Васил Левски

19.02.2011г 

Катедра история

2.14. Карнавал - Фашинг

Февруари 2011г.

Катедра немски език

2.15. Участие в тържествата за 3 март – Ден на Освобождението на България

03.03.2011г.

Д. Кондиков, кл.ръководители

2.16. Франкофония 2011

март 2011г.

Катедра френски език

2.17. Отбелязване на 22.април – Ден на Земята – организиране на екопоход

22.04.2011г.

кл.ръководители, педагог. съветник

2.18. Участие в национален театрален фестивал под егидата на френския културен център

април2011г 

Ц.Пашалиева, Ел.Терзиева

2.19. 24 май – Ден на славянската писменост и култура

Май 2011г. 

Комисия, кл.ръководители

2.20. Патронен празник

02.06.2011г. 

комисия , директори, кл.ръководители

3. Провеждане на училищни състезания и конкурси3.1. Областен математически турнир с международно участие

ноември 2010г

Директори и учители по математика 

3.2. Участие в Зимни математически състезания град Варна

януари 2011г.  

Учители по математика 

3.3. Национална олимпиада по немски език организирана от Посолството на Република Германия

по график 

Р.Попгеоргиева и учители по немски език

3.4. Участие в Национално есенно състезание по физика

по график от МОМН

Учители по физика

3.5. Провеждане на пробни ДЗИ по БЕЛ и предмет по избор

март 2011

Главни учители,

комисия и ръководство

3.6. Участие в националното математическо състезание между езиковите гимназии град Ловеч

април 2011г 

учители по математика

3.7. Участие в национален конкурс „Училището- желана територия”

по график от МОМН

учители в екипи по катедри

3.8. Участие в национално състезания „Защита от бедствия, аварии и катастрофи”

Май 2011г.

Йовка Тананова,

Иван Димов

3.9. Участие в Национално пролетно състезание по физика

по график от МОМН

Учители по физика

3.10. Участие в европейското математическо състезание „Кенгуру"

по график  от МОМН

Главен учител и учители по математика  

3.11. Участие в могоезично състезание

по график от МОМН

учители по чужди езици

3.12. Участие в Лингвистично „Кенгуру” 2010

по график от МОМН

учители по чужди езици

3.13. Връчване на DSD-дипломите

май 2011г. 

DSD - преподаватели 

4. Здравно образование и екологично възпитание

 

 

4.1. Лекции в ЧК за разясняване на мерките за предпазване от ГМО

септември 2010г.

Св.Карамфилова, пед. съветник,

кл. ръководители

4.2. На заседание на ПС да се отчете здравословното състояние на учениците от медицинското лице

декември 2010г.

Св. Карамфилова 

4.3. Два пъти годишно да се анализира здравното състояние на учениците и се уведомяват родителите

Февруари2010г., май 2011г.

 Св. Карамфилова

кл. ръководители

4.4. Периодичен контрол в стола за предлагане на здравословна храна /плодове и млечни продукти/

постоянен 

Св.Карамфилова пом.-директори 

4.5. Да се акцентува върху спортно-туристическата дейност в рамките на класа, випуска, училището, общински, регионални и национални изяви

постоянен

учители по физ.възпитание 

4.6. Да се ангажират лекари за изнасяне на лекции за здравословен начин на живот

постоянен  

 Св. Карамфилова

кл. ръководители 

4.7. Кампания за здравословно хранене

постоянен

Св. Карамфилова

кл. ръководители 

4.8. Участие в националната анти-СПИН кампания

декември 2010г.- май 2011г.

кл. ръководители, педаг. съветник,

психолог,

Ученически съвет 

4.9. Превенции на зависимостите /наркомания, алкохол, тютюнопушене/

постоянен 

психолог,

педаг, съветник 


4.9.1. Международен ден за борба с наркоманията

26.06.2011г.

педаг. съветник,

психолог,

Ученически съвет

4.9.2. Да се отбележи Световния ден без тютюнопушене

31.05.2011г.

психолог, пед.съветник, Ученически съвет

4.9.3. Превенция на агресивното поведение в училище

постоянен

психолог,

педаг. съветник

Д. Георгиева

4.9.4. Международен ден за защита на децата – жертви на агресия

04.06.2011г.

пед.съветник

психолог

4.9.5 Лекции за превенция на зависимостите

постоянен

кл. ръководители

пед.съветник, психолог 

4.10. Единодействие на УКБППМН с Детска педагогическа стая и Областния съвет по наркотични вещества

  постоянен 

председател на  УКБППМН

4.11.Противодействие на деструктивното въздействие на извънучилищната среда чрез ангажиране на активисти, родители и ученици

  постоянен 

пед.съветник,

психолог

 

4.12. Възпитанието в екологична култура да намери място в реализацията на учебното съдържание

постоянен  

всички учители 

4.13. Да се проведат есенни и пролетни мероприятия за почистване на училищния двор

октомври март 

И. Димов

кл.ръководители 

4.14. Отбелязване на световния ден на околната среда – 5.06.2011г.

05.06.2011

Комисия,

учители по биология,

кл. ръководители

5. Предпазване и борба срещу религиозните секти

 

 

5.1. Да се планират философски теми в часа на класа

октомври  2010

кл.ръководители,

пед. съветник, психолог 

5.2. Активно да се взаимодейства с родителската общественост за пресичане влиянието на сектите

постоянен 

кл.ръководители

  пед.съветник , психолог

6. Други мероприятия6.1.Мероприятия за обогатяване на материалната база и нейното поддържане

постоянен  

И. Димов,

всички учители

  ученически съвети 

6.1.1. Награда за най-добре поддържан кабинет

май 

И. Димов

пом.-директори 

6.2. Провеждане на екскурзии по випуски с образователна цел

постоянен  

всички учители  

6.3. Екскурзия до град Калофер за полагане на Ботева клетва от осмокласници

октомври 2010

кл.ръководители

на 8.клас 

6.4. Участие в национален поход „По стъпките на Ботевата чета”

Юни 2011

учители по физ.възпитание 

6.5. Участие в национален поход-викторина „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Юни 2011

Д.Кондиков,

Учители по история

7.1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и плановете на класния ръководител

септември 2010г.

всички учители   

7.2. Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година

  септември 2010г.

ръководството

7.3. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година

октомври 2010г. 

ръководството 

7.4. Изготвяне на график за провеждане на писмени контролни и класни работи

септември 2010г.,

февруари 2011г.

пом.-директори 

7.5. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците

  септември 2010г.,

февруари 2011г.

пом.-директори

всички учители     

7.6. График за провеждане на модулите по физическа култура и спорт

  септември 

  пом.-директори

учители по физ.възпитание и модули

7.7. График за втори час на класа

септември  

пом.-директори

  кл.ръководители

7.8. График за провеждане на СИП

септември  

пом.-директори

всички учители      

8. Социално-битова и стопанска дейност

  

 

8.1. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година

септември    

пом. Директор АСД 

8.2. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене на имуществото

постоянен  

пом.-директори

  кл.ръководители 

8.3. Планиране на строително-ремонтни работи и обогатяване на материалната база

  постоянен  

Ив. Димов 

8.4. Създаване на електронни трудови досиета на колектива

м.септември 

ЗАТС 

8.5. Поддръжка и обновяване сайта на гимназията

постоянен  

Б. Садула,

Антония Димитрова,

Н. Карагьозова

9. Квалификационна дейност

 

 

9.1. Да продължи работата на Методическия съвет с председател помощник директора по учебната дейност и членове председателите на ПК

постоянен 

пом.директор и председатели на ПК 

9.2. Да продължи дейността на следните предметни комисии:

постоянен  

 

9.2.1. Български език и литература

 

Гергана Пърличева

9.2.2. Английски език

 

Динко Георгиев

9.2.3. Немски език

 

Радка Шопова

9.2.4. Френски език

 

Цонка Пашалиева

9.2.5. Физика, информатика и математика

 

Стоян Стоянов

9.2.6. География, философия и история

 

Атанаска Димитрова

9.2.7. Химия и биология

 

Елена Константинова

9.2.8. Физическа култура, изобразително изкуство и музика

 

Петя Христова


9.2.9. Класни ръководители

 

Миглена Николова

9.3. Теми за вътрешноучилищна квалификационна дейност:

 

 

9.3.1. Планиране на дейността на ПК. Участие на учители в програми на МОМН за кариерно развитие

постоянен

председатели на ПК и главни учители

9.3.2. Методически сбирки на ПК след посещаване на курсове по квалификация

постоянен 

председатели на ПК и главни учители  

9.3.3. Анализ на информацията за входното и изходното ниво по предмети

ноември

юни

Главни учители

 

9.3.4. Семинари на ПК по чужди езици и учители, преподаващи предмети на чужд език.

  постоянен

  председатели на ПК и главни учители


9.3.5. Резултати от участието на ученици в олимпиади и конкурси

 Периодичен

пом.-директори и главни учители
1   2   3

Свързани:

Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година
Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГимназия "христо ботев" гр. Дупница
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 137 а от ппзнп, чл. 29а ал.(1) т. 1 чл. 29г от Наредба №3/15. 04. 2003 г за системата на оценяване...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconХристо Ботев", ул."
През учебната 2010/2011 година щатния педагогически персонал, лекторите и всички ученици и родители да спазват
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
Списък ­ Образец №1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец №1 в ио на мон на основание...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconРезултати от националния кръг на състезанието по английски език за ниво А1, проведено на 13. 03. 2010 г в Пгиче „Св. Методий, гр. София Излъчени победители
Гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Дидем Серкан, гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Елена Тупарова, пмг акад. С. П. Корольов, Благоевград...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом