За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление
ИмеЗа конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер43.02 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.unwe.bg/Uploads/Main/de423_09.docx
П р о г р а м а


за конкурсен изпит на кандидат-докторанти

по научна специалност „Социално управление“


Професионално направление 3.7.

„Администрация и управление“

(“Антикризисно управление”)ТЕМА 1
ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА ПО “АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ”

 1. Антикризисно управление – същност, цели и задачи.

 1. Мултидисциплинарен подход към антикризисното управление.

 2. Ефективност на антикризисното управление.

ТЕМА 2
СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ КРИЗИ

 1. Цикли и циклично развитие.

 2. Видове кризи – същност, причини за възникване, характеристики.
ТЕМА 3
ДИАГНОСТИКА НА ПРЕДКРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ

 • Диагностика и антикризисно управление.

 • Кризисна устойчивост на организацията.

 • Антикризисна диагностика на бизнес средата.

 • Антикризисна диагностика на вътрешните променливи на организацията.
ТЕМА 4
ПРОФИЛАКТИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ КРИЗИ

 1. Видове мерки за предотвратяване на кризите.

 2. Оценка на ефективността на предприеманите мерки.
ТЕМА 5
АНТИКРИЗИСНО ПЛАНИРАНЕ

 1. Антикризисно планиране – същност и функции.

 2. Етапи на процеса на антикризисно планиране.
Тема 6
ЕКИП ЗА АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Формиране на екип за антикризисно управление.

 2. Антикризисни тренинги.

ТЕМА 7
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

 1. Комуникации и антикризисно управление.

 2. Видове комуникации по време на криза.
ТЕМА 8

УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ КОНФЛИКТИ

 1. Корпоративни конфликти – същност и видове.

 2. Методи за предотвратяване и разрешаване на корпоративните конфликти.
ТЕМА 9

АНТИКРИЗИСНА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 1. Методологически въпроси, свързани с разработването на антикризисна стратегия на организацията.

 2. Технология на разработването на антикризисната стратегия.
ТЕМА 10

ПРОЦЕДУРИ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 • Същност и особености на несъстоятелността.

 • Основни процедури.
ТЕМА 11

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ В АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Еволюция в развитието на организационните структури. Видове деформации.

 2. Подходи за оздравяване на организацията в рамките на антикризисното управление.
тема 12

АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 • Управление на хората в кризисни ситуации.

 • Управленски стилове и антикризисно управление.
ТЕМА 13

МЕТОДИ ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ

 • Стабилизиране на финансовото положение на организацията.

 • Други методи – етапи, предимства и недостатъци.
ТЕМА 14
КОНКУРЕНТНА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

 • Пътища за запазване на конкурентноспособността на организацията в условията на криза.

 • Организационни изменения и антикризисно управление.
ТЕМА 15
ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ

 • Същност и критерии за оценка на ефективността на антикризисното управление.

 • Средства за повишаване на ефективността на антикризисното управление.


ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА

 1. Котлър, Ф., Дж. Каслионе, Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността. С., И К “Locus”, 2009.

 2. Кузманова, М., Дългите вълни в икономиката (Избрани страници от творчеството на Н. Д. Кондратиев) в превод, съставителство, коментари и библиография на М. Кузманова, С., ИК "Стопанство",УНСС, 1995.

 3. Кузманова, М., М. Александрова, Мениджмънт. Теория и практика. Изд. "Крисан-С". С., 2012.

 4. Кузманова, М., “Устойчиво развитие на организацията: проблеми, решения, перспективи”, сп. “Управление и устойчиво развитие”, С., ЛТУ, 2006.

 5. Люки, Р., Управление на кризи: Прогнози и преодоляване. Harvard Business Essentials, С., Издат. “Класика и стил” ООД, 2007.

 6. Оте, М., Кризата идва. С., Еастра Холдинг Груп АД, 2008.

 7. Пачева, В., Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. София : М-8-М, 2009.

 8. Саймън, Х., Как да надмогнем кризата: 33 бързи решения за успех и печалба. С., И К “Locus”, 2009.

 9. Сигор, Ст., Кризата пак е тук. Какви промени да очакваме, С., Редор, 2009.

 10. Успешно управление в условия на криза, СофтПрес – Вершина, 2007.

 11. Беляев, А. А., Э. М. Коротков, Антикризисное управление. М., Юнити, 2009.

 12. Зуб, А., Е. Панина, Антикризисное управление организацией: Уч. пособие. Москва : Форум ; ИНФРА-М, 2010.

 13. Richard Gowan, The Case for Co-Operation in Crisis Management. London: European Council on Foreign Relations, 2012.


Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

 1. Станулов, Н., Умееш ли да вземаш решения. Магията на избора. С., Акад. Изд. “Марин Дринов”, 2002.

 2. Бирюкова, О. Ю., Л. А. Бочкова, Приемы антикризисного менеджмента. М., ИТК «Дашков и К», 2008.

 3. http://www.bernsteincrisismanagement.com/

 4. http://www.12manage.com/methods_crisis_management_advice.html

 5. http://crisismanagement.com/

 6. http://www.crisisexperts.com/2012 г.

Свързани:

За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление" (Управление на разходите) №
Характеристика на системите за определяне на себестойност на обем работа и на партида
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление" (Бюджетно управление на предприятието) София, 2008 г
Връзки между стратегическо управление, бюджетно управление и оперативно управление
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност „социално управление
Количествен подход в управлението. Развитие и исторически предшественици. Обща теория на системите. Системния подход като обща методология...
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 20 Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)
Количествен подход в управлението. Развитие и исторически предшественици. Обща теория на системите. Системния подход като обща методология...
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие. Пространствени и териториални подходи
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconВъпросник за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08
Система. Структура и функции на системата. Управление и информация. Информационни системи. Компоненти на информационните системи....
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по научна специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по научна специалност
За конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом