Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.)
ИмеПрограма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.)
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер117.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://mpes.government.bg/Documents/Programs/PROGRAMA ZA RAZVITIE NA SPORTA ZA UCHASTI 2011-12.d

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на физическото възпитание и спорта

Дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите”

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СПОРТА НА УЧАЩИТЕ”


(утвърдена със заповед № РД-09-395/30.09.2011 г.)


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата програма „Развитие на спорта на учащите” (Програмата) е насочена към създаване на предпоставки за насърчаване на учащите към физическа активност и системно практикуване на занимания със спорт, както и на организационни, материално технически и кадрови условия за развитие на спорта за учащите като средство, чрез което се подготвят за здравословен начин на живот и е насочена към тяхното физическо и духовно развитие, възпитание на важни социални ценности като честност, самодисциплина, солидарност, дух на екипност, толерантност и честна игра.

Настоящата Програма е съобразена с насоките и мерките по Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013г., изпълнението на един от основните приоритети на Министерството на физическото възпитание и спорта - спорта за учащи, с действащата нормативна уредба в областта на спорта, както и със спортните традиции, социално-икономическите условия и предизвикателствата пред българския спорт с присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Програмата реализира политиката на МФВС за проектно финансиране на лицензирани спортни организации. С изпълнението й се предприемат действия, насочени към определяне на ясни параметри на дейностите, ефективност и целесъобразност при разходване на средствата, както и създаване на условия за осведоменост на бенефициентите към които е насочена.


ІІ. НОРМАТИВНА ОСНОВА


Закон за физическото възпитание и спорта - чл.4, т.4, чл.8, ал.3, т.7 и чл.59б, ал.2, т.1, т.2, и ал.3;

Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта - чл. 38, ал.1.

Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности - чл. 4, т.3;

Устройствен правилник на МФВС - чл.4, ал.1, т.7 и т.19.


ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ


Основна цел на настоящата Програма е съчетание на спорта с образователните и социални ценности и постигане на равновесие между физическите и интелектуалните дейности и достъп до спортните съоръжения на всички учащи включително и тези с увреждания и в риск, чрез финансиране на проектен принцип, на дейностите на лицензирани спортни организации администриращи спорта за учащи.


ІV. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ


 1. Увеличаване броя на училищните и студентски спортни клубове на регистрационен режим към лицензираните многоспортови федерации и асоциации с оглед подобряване на спортната дейност във всички степени и видове училища както и във висшите учебни заведения и увеличаване броя на активно спортуващите ученици и студенти;

 2. Създаване на условия и възможности за насърчаване на учащите към организирано практикуване на спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

 3. Създаване на предпоставки за спортна изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

 4. Създаване на условия с помощта на държавата, общините и образователните институции за пълноценно и ефективно използване от учащите на спортните обекти и съоръжения.

 5. Утвърждаване на програмно и проектно финансиране на дейностите на лицензирани спортни организации, свързани развитието на спорта за учащи.

 6. Подпомагане на дейностите на лицензирани спортни организации за подобряване на административния им капацитет и ефективността от разходване на предоставените им средства.

 7. Интеграция чрез спорт на учениците с различен социален статус, вероизповедание и етнос, възпитаване в дух на спортментство и превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотици.

 8. Създаване на механизми за мониторинг и надзор върху изпълнение на дейностите по програмата и осъществяване на активна медийна политика за популяризиране развитието на спорта за учащи.V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 1. Успешно реализирани годишни проекти на лицензирани спортни организации, администриращи спорта за учащи;

 2. Променена визия на обществото за физическото възпитание и спорта за учащи;

 3. Подобрена физическата дееспособност, здравният статус, физическото и психическо развитие на учащите;

 4. Разширен обхват и създадени условия за мотивация на учащите в т.ч. и на тези с увреждания за участие в системна тренировъчна и състезателна дейност, за изява и постигане на лични спортни резултати.

 5. Реализирани системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати на регионално, национално и международно ниво.

 6. Разширяване и разнообразяване на спортните услуги и практикуване на спорт от учащите чрез организиране и провеждане на различни форми, съобразени с техните интереси и потребности.

 7. Мотивиране на спортни специалисти за пълноценното им включване за реализиране на Програмата;

 8. Превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за усъвършенстване на ценностната система на учащите с формиране на социални качества - воля за победа, дисциплина, самоконтрол, чувство за отговорност, толерантност и умение за работа в екип;

 9. Утвърдено програмно финансиране на дейностите за развитие на физическото възпитание и спорта за учащи ;

 10. Създадена система за анализ, оценка и контрол за развитие на спорта за учащи;

 11. Осъществяване на медийна политика за популяризиране на ползата от спорта и здравословната физическа активност.VI. ПРИНЦИПИ


 1. Законосъобразност – управление и действия на основание действащата нормативна база;

 2. Прозрачност на действията - управление и администриране на дейността, достъпни за наблюдение и контрол;

 3. Ефективност – системност, диференциран подход при организацията на заниманията с физически упражнение и спорт, като основа за физическо усъвършенстване и изява;

 4. Ресурсна осигуреност;

 5. Отчетност и контрол – създаване на възможност за системна отчетност и публичност на действията;

 6. Партньорство - взаимоотношения с други институции и организации, допринасящи за изпълнение на целите.VІI. ПАРТНЬОРИ


 1. Лицензирани спортни организации;

 2. Държавни институции, имащи отношение към развитие на спорта за учащи;

 3. Средства за масова информация.VІІI. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТ И БЕНЕФИЦИЕНТИ


 1. Програмата е валидна за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.;

 2. Дейностите по програмата обхващат общообразователните, професионалните и висши училища на територията на страната;

 3. Преки бенефициенти са лицензирани многоспортови асоциации, федерации, администриращи спорта за учащи.

 4. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и резултати са учащи от трите степени на образование.ІX. ДЕЙНОСТИ


 1. Публикуване на Програмата в интернет страницата на МФВС;

 2. Изготвяне и внасяне в деловодството на МФВС от лицензирани спортни организации с предмет на дейност спорт за учащи, годишни проекти за изпълнение на Програмата;

 3. Разглеждане на проектите от експертна комисия и даване на становища за отхвърлянето или одобряването им и за размера на средствата за всеки проект поотделно;

 4. Издаване на заповед от министъра на ФВС, с която:

 • одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;

 • одобрява и частично финансира предложения проект;

 • не одобрява и не финансира предложения проект.

 1. Сключване на договори с изпълнителите на одобрените проекти за регламентиране на условията за финансово подпомагане от МФВС, размера на утвърдените средства, тяхното целесъобразно разходване и отчитане, както и на взаимните задължения и отговорности;

 2. Изпълнение на дейностите по реализиране на одобрените проекти;

 3. Периодично предоставяне на информация в дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите” (ФВСУ) на МФВС за времето и мястото на спортните дейности от изпълнителите на проектите;

 4. Извършване на мониторинг и контрол от представители на МФВС за изпълнение на дейностите на одобрените проекти;

 5. Изготвяне и предоставяне от изпълнителите на съдържателни и финансови отчети в съответствие с изискванията, определени в договора за финансово подпомагане и счетоводното законодателство.Х. ФИНАНСИРАНЕ


 1. Средствата, необходими за изпълнение на Програмата, се осигуряват от консолидирания бюджет на МФВС за 2012г. и от изпълнителя на проекта.

 2. Размерът на средствата за финансиране на одобрените проекти се определя със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта.

 3. Финансирането на одобрените проекти на спортни организации се извършва чрез Договор за финансово подпомагане на спортните организации и се сключва в срок, посочен в заповедта на министъра на ФВС за тяхното одобряване.

 4. Финансовият план за разходване на средствата изготвен от изпълнителите, представлява Приложение №1 и е неразделна част от договора.

 5. Предоставените финансови средства могат да бъдат разходвани от изпълнителя за:

  • организиране и провеждане на състезанията и проявите, включени в държавния спортен календар (ДСК), наеми и консумативи за ползване на спортни обекти по време на тяхното провеждане;

  • участие на представителни отбори в състезания и прояви от международния спортен календар (МСК) и такси за членство и участие във форуми (конгрес, симпозиум, конференция) на съответната международна спортна организация;

  • материално - техническо осигуряване (МТО), което включва, закупуване на спортни уреди и пособия, спортна екипировка, консумативи и медикаменти, свързани със спецификата на съответните прояви, видове спорт и възрастови групи.

 6. При необходимост, с решение на управителния съвет до 10 процента от средствата на одобрения проект, могат да се предоставят за организационни разходи на лицата, осъществяващи организационна и административна дейност по изпълнение на Програмата;

 7. Изпълнителят може да предоставя част от получените средства на спортни клубове свои членове за изпълнение на дейностите по проекта;

 8. Предоставените финансови средства не могат да бъдат разходвани за дейности, извършени извън периода на действие на проекта по Програмата и извън посочените дейности в Приложение №1 към годишния договор;

 9. В случай на необходимост и при мотивирано искане от спортната организация може да се направи корекция на размера на средствата по посочените дейности в Приложение №1 към годишния договор, без това да води до промяна на общия размер на средствата по договора;ХІ. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


 1. Лицензирани национални спортни организации, многоспортови федерации (асоциации и съюзи), администриращи спорта за учащи, спазвайки условията по програмата имат право да кандидатстват с проекти.

 2. Проектите се представят на формуляр по образец, представляващ Приложение №1 към Програмата.

 3. Проектите по Програмата и документите към тях (в два еднообразни екземпляра) се внасят в деловодството на МФВС до 10 декември 2011г.ХIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


 1. Да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, т.1 на Наредба Н-1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности.

 2. Да не е кандидатствал с проект за съответната календарна година по програмите на МФВС за олимпийска подготовка, за развитие на спорта за високи постижения и за развитие на спорта за всички, посочени в чл.4 т.1,т.2 и т.4 на Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности;

 3. Да има изградена структура от спортни клубове, която да осигури изпълнението на дейностите и устойчивост на резултатите от проекта;

 4. Да провежда организационно-административна и спортна дейност в съответствие с нормативните изисквания;

 5. Да няма финансови задължения към държавата и общините;

 6. Да няма задължения към МФВС по предходни договори;

 7. Да води счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

 8. Да осъществява мерки срещу употребата на допинг и насилието в спорта.ХІIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ


Проектът се изготвя на формуляр по образец представляващ Приложение №1 към Програмата и съдържа:

 1. персонификация на кандидатстващата спортна организация;

 2. основна и конкретни цели;

 3. обхват и целева група;

 4. подробно описание на състезанията и проявите, включени в държавния и международния спортен календар (ДСК и МСК), за които се кандидатства за финансиране, срокове, време и място;

 5. подробно описание на материално техническото обезпечаване на дейностите за реализиране на проекта;

 6. очаквани резултати, ефект от изпълнението на проекта, показатели;

 7. финансов план и финансова обосновка за необходимите средства -планирани собствени средства, чиито размер е не по-малко от 10% спрямо общия размер на исканите средства;

 8. информация за партниращи организации;

 9. информация за реализирани проекти в сферата на предмета на дейност, извън програмите на МФВС.ХІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТА


 1. решение на Управителния съвет за утвърждаване на проекта, кандидатстване по програмата и за размера на планираните собствени средства;

 2. копие на удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Министерство на правосъдието;

 3. валидно удостоверение за актуално състояние;

 4. държавен и международен спортен календар за съответната година;

 5. документи по образец (от №1 до №3), посочени във формуляра за кандидатстване;ХV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА


 1. Кандидатстващата Национална спортна организация (федерация, асоциация) да е регистрирана като юридическо лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на спорта за учащи и валидна спортна лицензия;

 2. Има изградена структура от регистрирани спортни клубове с основен предмет на дейност спорт за учащи;

 3. Да са посочени и конкретно изразени съответстващи на Програмата цели, дейности и резултати от тях;

 4. Конкретни, количествено измерими показатели за оценка и контрол на очакваните резултати по проекта на спортната организация;

 5. Осигурен административен, кадрови и материален ресурс за обезпечаване на дейностите по проекта;

 6. Обосновка на планираните искани от МФВС и собствени финансови средства необходими за изпълнение на дейностите по проекта;

 7. Отчетени в срок, реализирани дейности, законосъобразно и целесъобразно разходване на предоставените през предходни години с договор средства от МФВС, ако има такива;

 8. Реализирани проекти в сферата на предмета на дейност, извън програмите на МФВС.XVІ. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА


 1. Планиран брой обхванати участници в дейностите по Проекта;

 2. Планиран брой системно практикуващи спорт учащи;

 3. Планиран ръст на участие в дейностите по проекта в сравнение различните възрастови групи учащи с предходната година – (брой)

 4. Планирани спортни състезания от ДСК, брой участници, по вид спорт, възрастови групи, пол;

 5. Планирани участия в прояви от МСК, участници по вид спорт, възрастови групи, прогнозни класирания и постижения;

 6. Видове квалификационни курсове, семинари и др.;

 7. Съотношение на планираните собствени и искани финансови средства за изпълнение на дейностите по проекта ;

 8. Обосновано разпределение на средствата по дейности;

9. Предвидени дейности в проекта за популяризиране на спорта за учащи;


ХVIІ. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА


Координацията, мониторингът, контролът и оценката на изпълнение на Програмата се осъществяват от МФВС.Свързани:

Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) iconПрограма за развитие на спорта за всички (утвърдена със заповед № рд-09-381/25. 10. 2010 г., изм и доп със заповед №рд-09-348/09. 08. 2011 г.)
Програма за развитие на спорта за всички” (Програмата) е разработена за изпълнение на един от основните приоритети на Министерството...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) iconПрограм а
Утвърдена със Заповед № рд-09-477/25. 11. 2011г на Министъра на физическото възпитание и спорта
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) iconПриложение II план-програма
Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) iconРешение №883/29. 07. 2010г
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора (2011-2016), приета на заседание на Областния съвет за...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) iconНационална програма „активиране на неактивни лица
Утвърдена със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01/396 от 25. 04. 2008 г., изменена със Заповеди на министъра...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) iconНа утвърдените от зам председателя на кфн, ръководещ управление „Застрахователен надзор, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните
Заповед №103 от 30. 06. 2011 г., Заповед №113 от 12. 07. 2011 г., Заповед №116 от 15. 07. 2011 г., Заповед №126 от 25. 07. 2011 г.,...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) icon16. 11. 2011 содержание главные новости спорта 5
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», заключенного 15 июня...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) icon11. 10. 2011 содержание главные новости спорта 4
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», заключенного 15 июня...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) icon27. 09. 2011 содержание главные новости спорта 5
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», заключенного 15 июня...
Програма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.) icon12. 10. 2011 содержание главные новости спорта 5
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», заключенного 15 июня...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом