За възлагане извършване на услуги
ИмеЗа възлагане извършване на услуги
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер139.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asarel.com/Libraries/PDF_Files/TZ_rekultivacia_ON.doc


“АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

  Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Вътр.№


УТВЪРДИЛ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

/ инж.Д. Николов /


Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги


ОТНОСНО: Изработване на работен проект за „Техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на Окисно насипище”


І. Съществуващо положение

Окисното насипище е изградено до кота 906, включвайки берми на условни коти 850, 875 и 892. В момента се насипва допълнителни количества окисна руда до кота 912, които в последствие ще бъдат прелопатени

Насипището е рекултивирано в източната си част, като под берма 850 е извършена техническа и биологична рекултивация. Между берми 850 и 875 е извършена техническа рекултивация, а под берма 892 е преоткосирано. Предстои цялостна рекултивация на насипището обхващаща западната, южната и нерекултивираните площи в източната част.

За интензифициране и оптимизиране процеса на излужване на рудите под берма 875 е реализиран проект включващ водовземна шахта за 10000м3/24часа, магистрални и разпределителни тръбопроводи захранващи берми 850 и 875, 147 сондажа разпределени по двете берми и 19 хоризонтални оросители положени по откоса между тях. Предстои изготвяне на работен проект за интезификациране и оптимизиране процеса на излужване на рудите по цялото окисно насипище и работен проект за отводняването му.


II. Цел на задачата

Целта на задачата е изготвяне на работен проект за техническа и биологична рекултивация на цялото окисно насипище включително кота 906, съобразено с работните проекти цитирани по-горе.


III. Обхват на задачата

Да се изготви проектно решение за изпълнение на цялостна рекултивация на окисно насипище.

Техническото решение трябва да обхваща западната, южната и нерекултивираните участъци в източната част на насипището.

Разработката трябва да включва:

 1. Част „Геодезия”:

-изработка на трасировъчни планове на новото местоположение на берми и откоси по новото техническо решение ,включително пътища по база данни от Възложителя за съществуващото положение;

 1. Част „Техническа и биологична рекултивация”:

- преоткосирането на наклоните, да се съобрази с отработените стъпала на Окисния отвал- 875, 850 и 825, като се намалява ъгъла на откосите: под условна кота 875 – средно 20º; под условна кота 850 – от 23 до 25º; под условна кота 825 – около 29-32º- определени от Нипроруда, като се определят местата за изземване, съответно насипване за постигане на изискването и определяне на обемите;

- разработка на идеен проект в два варианта за защита на биологичната рекултивация от кисели води дрениращи по насипището със синтетични материали и със земно насипни, включително проучване на налични находища в района, технико-икономическа оценка;

- насипване на основа от подложка под хумуса, не окислен почвено-геоложки материал – дебелини, обеми;

-насипване на хумусни почви, начин на укрепване, дебелини, обеми от наши депа;

- геотехнологично третиране с варно мляко на насипището;

-дендрология – определяне на тревни видове за затревяване и залесяване, торене и други мероприятия за прихващаемост;

- да се отчете влиянието на техническата и биологична рекултивация върху преоткосирането, габаритите и елементите на насипа, ширини на берми и се съобрази с изградените:

 • Интензифициране

 • ХТС

 • КИС

 • Канавки

- по бермите да се предвиди единствено оформяне с технически скални почви за подготовка бермите за пътни легла и никакъв хумус;

 1. Част „Инженерна геология и хидрогеология”:

определяне и изследване характеристиките на не окислен почвено-геоложки материал за техническа рекултивация, скален материал за бермите и пригодността им за влагане в обекта;

 1. Част „Почвен проект”:

определяне местоположения на кариери, обеми, транспортни разстояния в района и около рудник „Асарел” и хвостохранилище „Люляковица”

 1. Част „Технология на строителното производство” – подробно описание на технологията за изпълнение на:

- защита на биологична рекултивация;

- технически земни почви, дебелина на пластове, уплътняване, разстилане;

- последователност на изпълнение обвързани с интензифициране, ХТС и КИС;

- хумусни почви, укрепване, затревяване, мероприятия за прихващаемост;

- технология за проверка качеството на извършваните дейности;

 1. Част „Пътни връзки и подходи”:

- осигуряване на пътни връзки и подходи на всички берми от двата края изток и запад;

- всички берми да се оформят като пътища с трошенокаменна настилка с налични скални материали;

- ширините на пътища за обслужване да се съобразят с КИС, интензифициране ХТС;

- предпазни ръбове съгласно разработки на „Нипроруда”;

- наклони напречни, надлъжни за отводняването им;

 1. Част „ПБЗ” – в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.

  • организационен план;

  • строителен ситуационен план;

  • комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

  • планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

  • мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

  • схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

  • схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

  • схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;

  • схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

  • схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

  • схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

  • схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.

  • схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

 2. Част „КИС” - геодезична и пиезометрична с подробни чертежи и детайли;

 3. Част „Пожарна безопасност” – разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове.

 4. Други в зависимост от техническото решение.


Проектните части да са с подробно разработени количествено-стойностни сметки, обяснителни записки, необходимите чертежи, детайли и спецификации.

Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При компановката на обекта проектанта да се съобрази с действащият ПУП.

Проектът да бъде изготвен в седем хартиени екземпляра на български език и един на електронен носител CD.

Проекта трябва да бъде съобразен с проектите за: Интензифициране и оптимизиране процеса на излужване на рудите в окисно насипище за увеличаване добива на мед” – „Геотехкопер” 2009; проект за Техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на Окисен отвал, „Нипроруда” АД 2008 г.; „Работен проект за отводняванеотводняване на окисно насипище и предотвартяване на замърсяването на речните водни системи в района на насипището” – „БТ-Инженеринг” ЕООД 2011 г.; Изградените съоръжения по окисно насипище.


IV. Други мероприятия за проектиране:

1. Мероприятия за опазване на околната среда и водите.

2. Подробна количествена ведомост за влаганите материали, подробни количествени сметки и спесификации интегрирано като цена в цената на работното проектиране и съставена въз основа на нея ориентировъчна стойностна сметка за обемите работа при строителството, монтажа и демонтажа на съществуващите съоръжения. В количествените сметки да се разделят СМР и доставката на специфични материали (оборудване).

3. Техническо задание за доставка на специфични материали (оборудване).

4. Инструкция за експлоатация.

5. Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България.


V. Общи изисквания към офериращите организации

- Състезателна част


1.Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /лв., без ДДС/.

2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни цени.

Цената на работния проект да бъде оферирана в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.


3. Общо цената на проекта да бъде представен по задачи съгласно Техническото задание в следния формат:

по ред

Задача

Хонорарна стой-ност по методики Наредба №1 на

КИИП./лв.без ДДС/

1

Част „Геодезия”
2

Част „Техническа и биологична рекултивация”
3

Част „Инженерна геология и хидрогеология”
4

Част „Почвен проект”
5

Част „Технология на строителното производство”
6

Част „Пътни връзки и подходи”
7

Част „ПБЗ”
8

Част „КИС”
9

Част „Пожарна безопасност”
10

Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/

Интегрирани в цените по-горе.

11Авторски надзор ч.ч. (брой ч.ч. по преценка на проектанта) и часова ставка с включени всички присъщи разходи (транспорт, командировъчни и др.)
12

Подробни количествени ведомости + количествено-стойностни сметки; подробни чертежи и детайли

Интегрирани в цената за работен проект.

13

Инструкции за експлоатация.

Интегрирани в цената за работен проект.

14

Подготовка на ТЗ за доставка на специфични материали (оборудване).

Интегрирани в цената за работен проект.

15

Размножаване проектите в общо 7 оргинални хартиени екз. и 1 магнитен (CD)

Интегрирани в цената за работен проект.

16

Мероприятия за опазване на околната среда и водите

Интегрирани в цената за работен проект.
Обща стойност:

17

Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта
18

Начин на плащане:- аванс % от общата стойност на проекта- схема за разплащане
4 Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

5. Офериращите организации да предложат СРОК в календарни дни за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график.

6. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

7. Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата, както и банкови гаранции в случай, че във финансовата схема е предвидено авансово плащане. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.

8. Неустойки при неизпълнение на задачата.

9. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.

10. Офериращите организации да парафират приложения проекто-договор като свидетелство, че оферента е запознат с условията по него.

11. Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.

12. Готовност за отпочване на работа

13. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителните работи;

14. Извършване оглед на обекта и декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата)


- Несъстезателна (техническа) част

1. Регистрация по ЕИК

2. Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон

3 Съдебна регистрация на изпълнителя

4 Удостоверение за актуално състояние на фирмата

5 Изисквания за съдействие от страна на Възложителя

6. Екип за изпълнението на проект. (Оферента да представи поименно екипът за изпълнението на проекта с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип. Индивидуални удостоверения от КИИП за 2011г., на специалистите отговорни за изпълнение на задачата.)

7. Автореференция (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)


VІ. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя;

- Утвърден ОППП за обекта;

VІІ. Други условия

1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най-късия срок за изпълнение на услугата.

2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението.

Офертите да се представят до 16.00 часа на 21.07.2011г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за “ Изработване на работен проект за „Техническа и биологична рекултивация на отработените стъпала на Окисен отвал”.

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.


Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

- Класирането ще се извърши само на І-ви кръг, като на ІІ-ри кръг ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.

- Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.


Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.


VІІІ. За контакти

За контакти: „Асарел – Медет” АД; инж. Ат. Тасмов - тел: (0357) 60 210/ вътр: 491;

инж. Здр. Кърпаров - тел: (0357) 60 210/ вътр: 630.
инж. Цветана Калпакова – тел: (0357) 60 210/вътр:654


-ПРИЛОЖЕНИЕ №1- ПРОЕКТО-ДОГОВОР

Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора.


ИЗГОТВИЛИ, СЪГЛАСУВАЛИ,


ИНВ. КОНТРОЛ: ДИРЕКТОР „РАЗВИТИЕ”:

/инж.Здр.Кърпаров/ /инж.Ек Станчева/

ТЕХ.ВОДНО С-ВО: ДИРЕКТОР „ПТД”:

/инж.Цв.Калпакова/ /инж.Ив. Чолаков/

ТЕХ.ИНВ.КОНТРОЛ: Н-К ЦЕХ „ВОС, МБИ и ПС”:

/инж.Ат.Костов/ /инж.икн.М Поибренски/

Н-К РУДНИК:

/инж.Б. Гиздов/

Р-Л ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ”:

/инж.М.Джиджинкова/


Р-Л ОТДЕЛ «МИ»:

/инж. Ив. Белишки/


Р-Л ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО”:

/ инж. Ат. Тасмов/


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

За възлагане извършване на услуги iconЗа възлагане извършване на услуги
Избор на консултант за следгаранционна поддръжка на sap системата в „Асарел-Медет“ ад

За възлагане извършване на услуги iconЗа възлагане извършване на услуги
Относно: Изработване на проект за обект „Ремонт и възстановяване на рудничен канал”

За възлагане извършване на услуги iconЗа възлагане извършване на услуги
Относно: Изработване на проект за: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система от Жеков вир”

За възлагане извършване на услуги iconЗа възлагане извършване на услуги
...

За възлагане извършване на услуги iconТехническо задание за възлагане извършване на услуги
Относно: Разширение на „Система за мониторинг състоянието на лагерите на основно оборудване (spm) в оф „Асарел” – ІІ – ри етап

За възлагане извършване на услуги iconТехническо задание за възлагане извършване на услуги относно
Настоящето състояние на горепосоченото помещение намиращо се в халето на „Централна ремонтна база” е следното

За възлагане извършване на услуги iconЗа възлагане извършване на услуги
Относно: Изработване на работен проект за обект: ”Каптиране на сондаж №3, водопровод и изграждане на обществена чешма в центъра на...

За възлагане извършване на услуги iconТехническо задание за възлагане извършване на услуги относно
Относно: „Ремонт и антикорозионна защита с паста „Изомакс Еласта” на лт ламарина по покриви на Междинни бункери”

За възлагане извършване на услуги iconТехническо задание за възлагане извършване на услуги относно
...

За възлагане извършване на услуги iconЗа възлагане извършване на услуги
Относно: смр на обект: „Система за измиване на гумите с вода и транспортиране с помпа на увлечения с водата меден концентрат в зоните...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом