Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
ИмеРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер89.1 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Re_MON_2Dec2008nova_ramkova___obrazovanie.doc
РАЗДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”


ОТ ПРОЕКТ НА

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА РАВНОПРАВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО


Въведение:

Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Тя е неделима част и необходим елемент от процеса на модернизация на българското образование: без образователна интеграция на ромската общност българската образователна система би останала чужда на един голям процент български граждани и не би могла да отговори както на европейските изисквания за включващо образование, така и на изискванията на пазара на труда за добре квалифицирана работна сила. Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя интеграцията на пазара на труда, повишаването на здравния статус и подобряването на жилищните условия на ромите.


Предизвикателства и проблеми:

Образователната интеграция на ромите е изправена пред множество предизвикателства и проблеми като:

 • висок процент на отпадналите от училище ромски деца;

 • сегрегация на ромски деца от големите градски ромски квартали във фактически сегрегирани “ромски” училища;

 • ниско качество на образование в селски училища, в които се обучават ромски деца;

 • недостатъчно застъпване в образователната система на механизмите на интеркултурното образование и възпитание;

 • нисък процент на ромски младежи и възрастни роми, имащи професионално, средно и висше образование;

 • висок и увеличаващ се процент на неграмотни роми и др.

Причините за тези проблеми са комплексни: част от тях са свързани със затруднения достъп до качествено образование на ромските деца, друга част – с особености на образователната система в България, които възпрепятстват интегрирането на “различни” деца, а трета част са свързани и с етнокултурните особености на някои по-консервативни ромски общности.

Тези причини предопределят спешното инвестиране на човешки и финансов ресурс в усилията за образователна интеграция като се следват изложените по-долу приоритетни направления и приоритетни мерки.


Приоритетни направления:

1. Осигуряване на качествено образование на ромските деца, съизмеримо с образованието на децата от мнозинството.

2. Застъпване на механизми на интеркултурното образование и възпитание, формиращи толерантност и запазващи културната идентичност на децата от различните етноси във всички сфери на учебно-възпитателната работа.

3. Създаване на механизми за- и подсигуряване на професионално образование и професионална квалификация, гарантиращи реализация на пазара на труда както на младежи от ромски произход, така и на ромите, които не са в задължителна училищна възраст.

4. Повишаване дела на ромите със средно и висше образование;

5. Подпомагане процеса на възпитание на ромските деца чрез усвояване на механизми за успешна социализация в мултикултурна училищна среда.

Приоритетни мерки


ПО ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ


  1. Десегрегация на съществуващите сегрегирани “ромски” училища в градовете и недопускане на вторична сегрегация на етнически смесените училища чрез :

- подпомагане на общините със сегрегационен проблем за създаване на цялостен план за трайното решение на проблема до пълното закриване на сегрегираното училище и създаване на подходящи механизми за изпълнение;

- ежегодно обновяване на базата от данни за сегрегирани и приемни училища из цялата страна;

- пълно премахване на обособените класове с ромски деца в смесените училища;

- създаване на стимулиращи механизми за закриване на сегрегираните училища;

- създаване на благоприятна приемна среда в приемните училища;

- работа с ромските родители за подкрепа и активно участие в процеса на десегрегация;

- създаване на механизми за допълнителна работа с интегрираните ученици с цел наваксване на дефицита от знания и успешна адаптация в мултикултурната среда:

- премахване на социалните пречки (там, където съществуват) пред интеграцията в смесени училища;

- въвеждане на интеркултурно образование, формиращо толерантност и запазващо културната идентичност на ромските деца.


1.2. Пълно обхващане на всички ромски деца в задължителна училищна възраст в системата на народната просвета. Работа с отпадналите деца за връщането им в училище

Индикативни дейности в тази насока са:

- идентифициране на причините за отпадане, включително и етнокултурните такива, и разработване на мерки за тяхното предоляване;

- апробиране и въвеждане на система от механизми за работа с тези ромски родители, коитоне подкрепят образованието на децата си;

- създаване и поддържане на информационна система, отчитаща семейната среда и факторите, свързани с риск от отпадане от училище сред учениците, застрашени от ранно напускане на училище:

- апробиране и въвеждане на система от механизми за педагогическа работа с учениците, застрашени от отпадане с цел повишаване на тяхната мотивация и преодоляване на пропуските в знанията;

- въвеждане на гъвкави механизми за педагогическа работа с отпаднали от училище ученици с цел тяхното реинтегриране в училищната система и завършване на образователна степен, както за децата в българските училища, така и за тези, които са били в чужбина;

- въвеждане на целодневна организация на учебния процес при възможност.


1.3. Повишаване качеството на образование в училища по селските региони, в които се обучават ромски деца:

Индикативни дейности в тази насока са:

- завършване на процеса на оптимизация на училищната мрежа в селските райони и предприемане на мерки за повишаване на качеството на образование на ромските деца в нея;

- създаване на механизми за работа с ромските родители в тези населени места, в които не съществуват училища или предстои тяхното закриване с цел ангажирането им в подкрепа на образованието на техните деца в средищни училища;

- осигуряване на съвместно обучение на ромски и неромски деца и недопускане на сегрегация по етнически признак в средищното образование;

- осигуряване при възможност на целодневно обучение в средищните училища;

- предприемане на мерки за увеличаване на процента ромски деца от селските райони, които се обучават в гимназиален етап чрез: подсигуряване на безплатен транспорт за всички деца до 16 годишна възраст, в чието населено място не съществува гимназия; изграждане на мрежа от общежития за средношколци; кампании за мотивиране и ориентация на завършващите основно образование; мотивационни кампании сред ромските родители за подкрепа на образованието на техните деца в гимназиален етап и др.


1.4. Увеличаване на процента ромски деца, привлечени във формите на предучилищно възпитание и подготовка чрез:

- осигуряване на възможност за всички ромски деца да посещават детска градина;

- въвеждане на подходящи форми за работа с родителите на деца в предучилищна възраст;

- недопускане на прием на шестгодишни деца в първи клас, невладеещи добре български език и със сериозни дефицити в социализацията си;

- недопускане на прием на шестгодишни деца в първи клас, ако не са преминали подготвителен клас/група;

- организиране за ромските деца с най-сериозни дефицити в процеса на тяхната социализация на подготвителни групи в детските градини, а след това да се насочват към подготвителните класове в училище с цел осигуряване на двугодишното им присъствие в българоезична социализираща среда.


1.5. Прекратяване на практиката нормалноразвити ромски деца да бъдат записвани в помощни училища и интегриране на децата от помощните училища в масови училища чрез:

- спиране притока на нормално развити деца в помощните училища;

- организиране на подходящи форми за външна оценка на децата, записани в помощни училища;

- извеждане и интегриране на нормално развитите деца от помощните в масови училища;

- въвеждане на механизми за допълнителна социална работа с деца, изведени от помощните училища с цел по-успешната им социализация;

- въвеждане на механизми за допълнителна социална работа с родители на деца, които са изведени от помощно в масово училище.


ПО ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2:

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ


2.1. Въвеждане и развиване на интеркултурната перспектива в българското образование

- включване на знания за различните култури и за техните носители в предметите от Задължителната подготовка;

- въвеждане на университетски магистърски програми за интеркултурно образование;

- включване в педагогическите факултети на университетите на дисциплини, касаещи подготовката на бъдещи преподаватели насочени към спецификата на етносите.


2.2. Осигуряване на институционална подкрепа за въвеждане на интеркултурното образование в системата на народната просвета и изучаване на фолклора и културата на ромите и ромски език в часовете по СИП и ЗИП


2.3. Създаване на система от извънкласни и извънучилищни дейности, свързани с интеркултурното образование


Дейности:

 • В бакалавърската степен на педагогическите факултети на университетите да се включат подходящи дисциплини, касаещи подготовката на бъдещи учители, насочени към спецификата на етносите. Учителите трябва да получат знания за особеностите на етническите малцинства – история, култура, бит и т.н.. Обогатяване и разширяване на педагогическия опит и подпомагане за преодоляване на културните различия в класа, училището и обществото като цяло.

 • В магистърската степен на педагогическите факултети на университетите да се включи подходяща дисциплина за интеркултурно образование. Учителите, работещи с деца от ромски произход, се нуждаят от мотивация, подкрепа и помощ. Такава магистърска програма може да помогне за решаване на често срещани проблеми като ограмотяване, възпитание, социализация и приобщаване към образователната система.ПО ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3:

ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3.1. Увеличаване на процента ромски младежи, придобили Степен на професионална квалификация чрез:

- създаване на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно развитие;

- включване на ромски младежи в Професионални гимназии във втори гимназиален етап – 11-12 клас по новата образователна структура.


3.2. Ограмотяване и професионална квалификация на възрастни роми чрез:

- ограмотяване на неграмотните възрастни роми и обвързване на процеса на ограмотяване с придобиването на първа СПК;

- създаване на механизми за легитимиране/приравняване на професионални умения, придобити извън системата на народната просвета;

- създаване на механизми, улесняващи придобиването на Степен на професионална квалификация чрез институции/организации извън системата на училищното образование;

- улесняване на достъпа на роми до форми на продължаващо образование.


ПО ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4:

ПОВИШАВАНЕ ДЕЛА НА РОМИТЕ СЪС СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.


4.1.Повишаване процента на българските граждани от ромски произход със средно образование чрез:

- подпомагане съставянето на адекватна и апробирана програма за мотивиране на завършващите основно образование роми да продължат образованието си в средни учебни заведения;

- ограничаване на социалните пречки, възпрепятстващи повишаването на процента на роми със средно образование;

- подпомагане създаването на подходящи условия за кандидатстване на ромски деца с приемни изпити в училища след завършен седми и осми клас;

- стимулиране на млади роми за продължаване на образованието си и след завършване на средно образование.


4.2. Повишаване процента на българските граждани от ромски произход с висше

образование чрез:

- подпомагане създаването на подходящи механизми за мотивиране на завършващите средно образование роми да продължат образованието си във висши учебни заведения;

- ограничаване на социалните пречки, възпрепятстващи повишаването на процента на роми с висше образование;

- стимулиране на млади роми за продължаване на образованието си и след бакалавърска и магистърска степен.


ПО ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5:

ВЪЗПИТАНИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ УСВОЯВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА УСПЕШНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА УЧИЛИЩНА СРЕДА.

5.1.Разработване на стратегия за включване на учениците (12-16г.) в интегрирана превантивна програма за развитие на социални умения


Дейности:

 • Мотивация на ученици за активно участие в обществения живот.

 • Обучение в гражданско образование - това ще даде възможност още в училище да се запознаят с различните институции и проблемите и решенията, които зависят от тях. От друга страна да знаят своите права и задължения, както и да изразяват своята позиция по определени въпроси. По този начин учениците няма да бъдат безучастни към заобикалящата ги и постоянно променяща се среда.

 • Сформиране на нормативно регламентирани ученически съвети и форуми във всички училища.

 • Образование ориентирано към кариера (early career education). Кариерното развитие може да даде възможности и да осигури условия на ромските деца да добият знания и умения, които да помогнат за тяхната реализация в различни сфери на обществения живот. Програмата ще помогне за по-ранното ориентиране и вземане на решения, какво точно искат да правят в бъдеще и как да го постигнат.Свързани:

Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconСтановищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси
Това се отнася както до мащаба на програмата, така и до дейностите на ведомствата и местното самоуправление
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconПроект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от
Относно проект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход...
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconПрограма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и...
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интегриране на ромите в българското общество....
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconОтчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
С решение №767 от заседание на общински съвет – Пещера, проведено на 19. 09. 2011 г е приета Общинската програма за интегриране на...
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconОтчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
Анализ на документи на национално и местно ниво в България, отразяващи политики на интеграция на ромите в българското общество в...
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconСоциалната интеграция на ромите и бъдещето на българското общество
Сащ. Безпокойство по повод на интеграцията на групата изразяват нато и Европейската общност и свързват проблема с интегрирането на...
Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом