Общински съвет челопеч
ИмеОбщински съвет челопеч
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер54.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://chelopech.org/uploaded/12347745532753.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

бул. „ Трети март" № 1; тел: 07185/2045, факс: 07185/2360: e_mail:obs_chelopech@chelopech.org; obs_chelopech@abv.bg


Изх.№113/13.02.2009г.

с.Челопеч

На основание чл. 23, ал. 4 , т. 1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на ОбС Челопеч на 20.02.2009 г. /петък / от 16.30ч. в клуба на читалище „Труд и постоянство” със следния дневен ред:


1.Разглеждане на постъпила молба от Пенка Василева Кунчева – управител на ЕТ “Кунчева – 72” с. Челопеч с Вх.№ 387/16.01.2009г.

Докл.: г-жа Елена Илиева

Гл. спец. “ОбС и КР”


2.Разглеждане на Писмо с Вх.№ 93/11.02.2009г. от Клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва при с.Челопеч.

Докл.: г-н Филип Вътев

Председател на Клуба


3. Разглеждане на Предложение с Вх.№ 101/12.02.2009г.от г-н Ненко Ненчев.


Докл.: г-н Ненко Ненчев

Общински съветник


4. Разглеждане на Проект на Наредба за подпомагане с еднократни безвъзмездни или материални помощи нуждаещи се граждани, жители на ОбА Челопеч, както и на юредически лица с нестопанска цел от бюджета на Общината.


Докл.: г-н Пламен Вътев

Общински съветник от БСП


5. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от партерен етаж в бл. 3 нв. 38А – обект “Пенсионерски клуб” община Челопеч.

Докл.: г-жа Елена Илиева

Гл. спец. “ОбС и КР”


6. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Продължаване срока за ползване под наем на част от общински тротоар от “Дигокорп” ЕООД.


Докл.: г-жа Елена Илиева

Гл. спец. “ОбС и КР”


7. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно:Осигуряване на средства за завършване на технически процедури за СОЗ,ПУП х.”Мургана” и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.


Докл.: г-жа Елена Илиева

Гл. спец. “ОбС и КР”


8. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Кандидатстване на община Челопеч с Проектно предложение Подобряване на екологичната инженерна инфраструктура чрез интегриран воден проект с.Челопеч, община Челопеч.Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Челопеч.


Докл.: г-жа Галина Иванова

Гл. спец. “Общински проекти и програми”


9. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Годишен план за специализирано обучение на служители от общинската администрация за 2009г.


Докл.: г-жа Ани Велкова

Мл.експерт “ЧР” – ОбА


10. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходимостта от сключване на договор с регистрирана служба по трудова медицина.


Докл.: г-жа Ани Велкова

Мл.експерт “ЧР” – ОбА


11.Разглеждане на Предложение с Вх.№ 98/12.02.2009г. за промяна на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги от г-ца Дочка Питекова.


Докл.: г.ца Дочка Питекова

Мл.инсп. МДТ


12. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за Кукерски карнавал “Сирница 2009”

Докл.: г-жа Нина Калоянова

Секретар на ОбА Челопеч


13. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за провеждане на “Тодоровден 2009”.


Докл.: г-жа Сашка Вътева

Директор Дирекция “Специалиризирана”


14. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за провеждане на Национален празник “ 3 – ти март”.


Докл.: г-жа Сашка Вътева

Директор Дирекция “Специалиризирана”


15. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за провеждане на Национален турнир по карате.


Докл.: г-жа Сашка Вътева

Директор Дирекция “Специалиризирана”


16. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Весислава Панджерова – Директор на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с.Челопеч, относно: Обезпечаване с охрана входа на училищната сграда, както и физкултурния салон и спортната площатка.


Докл.: г-н Наско Фотев

Председател на ПК ”РСБДБА” при ОбС Челопеч


17. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно:Ремонтни дейности в обект ОДЗ “Ханс Кр. Андерсен” с.Челопеч.


Докл.: г-жа Лушка Бързакова

Директор на ОДЗ с.Челопеч


18. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно: Реализиране на регионален проект “Екология и здраве за най – малките”.


Докл.: г-жа Сашка Вътева

Директор Дирекция “Специалиризирана”


19. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно: Закупуване на инструменти за обект ОДЗ “Ханс Кр. Андерсен” с.Челопеч.


Докл.: г-жа Лушка Бързакова

Директор на ОДЗ с.Челопеч


20. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно: Участието на децата в телевизионно състезание.


Докл.: г-жа Лушка Бързакова

Директор на ОДЗ с.Челопеч


21.Разглеждане на Молба с Вх.№ 90/11.02.2009г. от Сдружение – “Кукерски клуб” – ЗЛАТНОТО РУНО с.Челопеч.


Докл.: г-жа Людмила Караджова

Председател на ПК” ЗОКДЦСД” при ОбС Челопеч


22. Разглеждане на Молба с Вх.№91/11.02.2009г. от Детски кукерски клуб “ЗЛАТНИТЕ МЕЧКИ” – Челопеч.


Докл.: г-жа Людмила Караджова

Председател на ПК” ЗОКДЦСД” при ОбС Челопеч


23.Разглеждане на Писмо с Вх.№ 92/11.02.2009г. от г-н Съби Събев – Председател на Детски кукерски клуб “ЗЛАТНИТЕ МЕЧКИ” – Челопеч.


Докл.: г-жа Людмила Караджова

Председател на ПК” ЗОКДЦСД” при ОбС Челопеч


24.Отчет за дейността на ОбС Челопеч.


Докл.: г-н Николай Николов

Председател на ОбС Челопеч


25.Други.


Съгласно чл.34 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 157 ал.1 т.5 от Кодекса на труда, Вие имате право на неплатен отпуск за деня на заседанието и следва да приложите настоящата покана.


Г-н Николай Николов ( п )

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л ОбС Челопеч

Софийска област


Изготвил: ( п )

И.Иванова

Технически сътрудник на ОбС

Свързани:

Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Общински съвет Челопеч на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 14 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 61 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 61 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 21 ал. 2 от змсма, и в изпълнение на чл. 18, ал. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата, след проведено гласуване...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с подобряване здравето на жителите в общината, след проведено...
Общински съвет челопеч iconЗавършване на проект: залесяване на ерозирани и пустеещи общински земи в землището на село челопеч в местността "карталкая" и "мургана" с обща площ от 505 дка. Финансиран по програма сапард
Шване на проект: “подобряване уличната мрежа на село челопеч, община челопеч” финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна...
Общински съвет челопеч iconОбразец Оферта оферта по публична покана на Община Челопеч за изработване на подробен устройствен план на имот №000588 в землището на с. Челопеч с екатте
Община Челопеч за изработване на подробен устройствен план на имот №000588 в землището на с. Челопеч с екатте 80323 община Челопеч...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Трети март №1; тел: 07185/2045, факс: 07185/2360: e mail: obs; obs
Общински съвет челопеч iconДо кмета на община челопеч
Комисия за разглеждане на заявки за отпускане на финансови средства за културни, спортни, социални и образователни дейности от община...
Общински съвет челопеч icon2087 с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска, бул. "Съединение" №11
На редовно заседание на игк проведено на 09. 05. 2011 г бе взето решение за внасяне на следните искания за проверка на достоверността,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом