Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер119.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Proekti-na-DOI/DOI Kilimar.docНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Проект


Държавно образователно изискване

за придобиване на квалификация

по професията “Kилимар”Професионално направление:
542

Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
Наименование на професията:
542130

Килимар

Специалности:

Степен на професионална квалификация
5421301

Ръчно изработване на килими

Първа

5421302

Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

ПърваСофия, 2009 г.


1. Входни характеристики

1.1. Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение

За обучение по професията „Килимар” с придобиване на първа степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици е завършен VI клас, а за лица, навършили 16 г. – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.


1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Килимар” с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията „Килимар” с придобиване на първа степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, описани в т.4, които лицето не притежава.


2. Описание на професията

2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Килимарят (тъкачът) сглобява, обнитва, насновава вертикален стан, изтъкава килими и гоблени по традиционни мотиви или художествени проекти

Килимарят (тъкачът) сглобява, обнитва, насновава хоризонтален стан, изтъкава килимена черга, козяк и губер по традиционни мотиви или художествени модели.

Килимарят познава текстилните материали, използвани в килимарството, свойствата им, разпознава цветови тонове, нюанси, оттенъци и ги съчетава при изпълнение на изделието.

Килимарят трябва да познава и да се старае да запазва традиционните орнаментика и цветови съчетания, характерни за българските килими и тъкани.

Лицата, практикуващи професията, трябва да притежават издръжливост при еднообразна рутинна дейност (еднотипна работа), концентрация на вниманието и наблюдателност (за запомняне на фигурите), пространствена представа и въображение, усет за форма и пространство. Често килимарят работи заедно със свои колеги над по-големи изделия, за което се изисква умение за работа в екип. Желателно е килимарят да не е далтонист, защото би се затруднил при съчетаването на разноцветни прежди.

Работното време на килимаря е с нормална продължителност, възможна е сезонност в работата, понякога се налага да се работи и в почивните дни.

Килимарят работи със стан (вертикален или хоризонтален) и приспособления към него, въртележка, ножица, прежди (за вътък и за основа) и др.

Килимарят е отговорен за спазване на изискванията на клиента.

2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Килимар” може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в текстилното производство”, специалност „Тъкачно производство” или на трета степен на професионална квалификация по професията „Художник – приложни изкуства” специалност „Художествена тъкан”, ако отговаря на изискванията за входящо образователно равнище, определено в Закона за професионалното образование и обучение.


2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД, утвърдена от министъра на труда и социалната политика със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., № 416 от 08.06.2006 г., № 884 от 07.11.2006 г., № 969 от 28.12.2007 г., изм. бр. 26 от 2008 г.).

Килимарят може да работи самостоятелно, вкъщи – надомно, или в ателие, както и в предприятия, произвеждащи тъкани изделия с ръчно изработени елементи, или в дизайнерски фирми под ръководството на квалифицирани кадри.

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Kилимар” може да заема следните длъжности от НКПД: 7332-1001 Работник, производство на пана и текстилна декорация, 7332-1002 Работник, ръчна изработка на гоблени, 7332-1003 Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия, 7332-1004 Работник, ръчна изработка на килими, 7332-1007 Работник, ръчна изработка на текстилни изделия, 7436-1005 Производител, килими и др.


3. Цели на обучението

3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • Познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

 • Участва активно в производствената дейност, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

 • Осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител;

 • Разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

  1. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава специфичната терминология в производството на килими и традиционни тъкани;

 • Познава видовете и свойствата на преждите в килимарството и традиционното тъкачество;

 • Познава и спазва технологичната последователност при производството на килими и на традиционен тъкан текстил;

 • Познава правилата за съхранение на стана и приспособленията към него, материалите и готовата продукция;

 • Притежава знания и умения за оценка на качеството на произведеното изделие;

 • Познава видовете дефекти и ги отстранява.


3.3. Цели на обучението по специфичната за професията „Килимар” задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • Познава традициите и спецификата при изпълнение на изделия от българската национална тъкан (чипровски и котленски килими, черги и др. Интериорни тъкани);

 • Познава и съчетава прежди по вид, състав, цвят;

 • Познава и прилага основните сплитки и възли, технологиите и методите, използвани в тъкачеството;

 • Познава устройството и принципа на работа на хоризонтален и вертикален стан, съхранява и борави с приспособленията и материалите, използвани при изработката на изделията;

 • Познава основните символи и умее да разчита скици на модели, прави работен картон за изпълнение на килим или гоблен.
 1. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Килимар”

1. Познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ)1.1. Описва и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания;

1.2. Открива и сигнализира за източници на риск;

1.3. Използва лични и колективни предпазни средства;

1.4. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие с правилата за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания;

1.5. Описва и спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите;

1.6. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);

1.7. Оказва долекарска помощ при необходимост;

1.8. Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсявания.

2. Подготвя вертикален стан за работа

2.1. Познава частите на стана и начина за тяхното съединяване, сглобяване и обнитване;

2.2. Нагласява кросната;

2.3. Насновава основата;

2.4. Поставя цяповете;

2.5. Поставя нищелка (при необходимост);

2.6. Намотава вътъка на канурка;

2.7. Монтира работния картон.

3. Подготвя хоризонтален стан за работа

3.1. Познава частите на стана и начина за тяхното монтиране;

3.2. Сглобява стана като спазва инструкциите или работи по схема;

3.3. Подготвя основата с необходимия метраж (в зависимост от поръчката);

3.4. Въвежда основата в бърдото и в нищелките (с помощник) и опъва основата;

3.5. Намотава вътъка на шпула и зарежда совалката.

4. Извършва заключителни операции

4.1. Отрязва основата, връзва нишките при завършване на изделието и прави подгъв;

4.2. Извършва други видове довършителни операции за различните видове изделия – гладене, пране на ресните.

5. Изработва мостри от основни видове тъкачни традиционни техники


5.1. Познава традициите на килимарството (Чипровски, Котленски и други) в България;

5.2. Разпознава чипровски, котленски и други килими и килимени черги;

5.3. Познава основните видове прежда (вълна, лен, памук, коприна и др.), използвани в килимарството, както и свойствата и предназначението им;

5.4. Разчита схеми (проекти, тъкачни рисунки);

5.5. Познава начините на затъкаване и видовете възли, използвани в традиционното ни тъкачество;

5.6. Изтъкава мостри по основни видове сплитки, възли, съгласно инструкция или по схема.

Специфични за специалност 5421301 „Ръчно изработване на килими”

6. Изработва килим на вертикален стан

6.1. Познава и спазва технологичната последователност на операциите при изработване на килим по схема (проект);

6.2. Познава видовете основи и вътък;

6.3. Подбира основата по дебелина в зависимост от изделието, което ще изработи, и дебелината на вътъка;

6.4. Подбира цветовете за вътък съобразно схемата (проекта);

6.5. Изтъкава подгъв в началото и края на тъканта;

6.6. Разпределя нишките при изработване на орнаменти според големината на килима и вида и броя на орнаментите;

6.7. Отбелязва местата на орнаментите върху основата;

6.8. Изпуска нишки и запълва при изпълнение на орнамент;

6.9. Равномерно затъкава вътъка;

6.10. Периодично проверява широчината на килима и се придържа към предварително определените размери.

7. Изработва килим (черга, пътека) на хоризонтален стан

7.1. Познава и спазва технологичната последователност на изработване на килим (черга, пътека) по схема (проект);

7.2. Познава видовете основи и вътък;

7.3. Подбира основата по дебелина в зависимост от изделието, което ще изработи, и дебелината на вътъка;

7.4. Подбира цветовете за вътък съобразно схемата (проекта);

7.5. Изтъкава подгъв в началото и в края на тъканта;

7.6. Затъкава вътъка при последователно повдигане на двете нищелки като набива всеки ред с бърдото при спазване на постоянна плътност на тъканта;

7.7. Оформя орнаменти или ивици с различна по цвят прежда по схема (проект);

7.8. Периодично проверява и коригира широчината на килима (чергата).

Специфични за специалност 5421302 „Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”

8. Изработва гоблен на вертикален стан

8.1. Познава и спазва технологичната последователност на операциите при изработване на гоблен по схема (проект);

8.2. Познава видовете основи и вътък;

8.3. Подбира основата по дебелина в зависимост от изделието, което ще изработи, и дебелината на вътъка, цветовете и видовете сплитки (според проекта);

8.4. Подбира цветовете за вътък съобразно схемата (проекта);

8.5. Подбира подходящи сплитки и цветове съобразно проекта;

8.6. Изтъкава подгъв в началото и в края на тъканта;

8.7. Разпределя нишките при изработване на орнаменти според големината на гоблена и вида и броя на орнаментите;

8.8. Отбелязва местата на орнаментите върху основата;

8.9. Изпуска нишки и запълва при изпълнение на орнамент;

8.10. Равномерно затъкава вътъка;

8.11. Периодично проверява широчината на гоблена и се придържа към предварително определените размери.

9. Изработва губер като използва вързана техника

9.1. Познава и спазва технологичната последователност на операциите при изработване на губер по схема (проект);

9.2. Познава видовете основи и вътъци (за навръзване и затъкаване);

9.3. Подбира основата по дебелина в зависимост от изделието, което ще изработи, и дебелината на вътъка, цветовете и видовете сплитки (според проекта);

9.4. Подбира цветовете за вътък съобразно схемата (проекта);

9.5. Подбира подходящи сплитки и цветове съобразно проекта

9.6. Изработва плочка в основата (в началото и в края) на губера;

9.7. Нарязва преждата на снопчета с еднаква дължина;

9.8. Навръзва преждата върху основата като се стреми да спазва еднаква дължина;

9.10. Затъкава реда с навързаната прежда като се стреми да запази ширината на изделието;

9.11. Съобразява броя на затъканите вътъци с дебелината и дължината на навързаните вътъци.

10. Изработва козяк на хоризонтален или вертикален стан

10.1. Познава и спазва технологичната последователност на операциите при изработване на козяк по схема (проект);

10.2. Познава материалите за изработване на козяк и техните свойства;

10.3. Подбира основата и вътъци за затъкаване и снопчета от жива вълна или козина в съответния цвят;

10.4. Изработва плочка в основата (в началото и в края) на губера;

10.5. Промушва снопчетата вълна или козина около основните нишки;

10.6. Затъкава реда със снопчетата като се стреми да запази широчината на изделието;

10.7. Съобразява броя на затъканите вътъци с дебелината и дължината на навързаните снопчета.


5. Изисквания към материалната база

5.1. Учебен кабинет

Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, които разполагат със следните учебни помагала:

 • Цветови картели на основните цветови гами;

 • Каталози от различни видове текстилни суровини и прежди, с описание на състава и свойствата им;

 • Проекти и схеми на различни видове сплитки, килими, черги, гоблени, козяци, губери.


5.2. Учебна работилница / лаборатория / ателие по килимарство

Обучението по практика на професията се осъществява в учебни работилници, оборудвани с хоризонтален стан; вертикални станове (при работна ширина на стана 2 метра могат да работят двустранно едновременно 6 човека), въртележка; приспособления за стана, игли, ножица и др., прежда за основа и прежда за вътък, голяма маса (за проектиране, обучение и работа).


6. Изисквания към обучаващите

Обучаващите по теория трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър” по специалности „Художествен текстил”, „Текстил и мода”, „Тъкачество”, „Текстилна техника”.

Обучаващите по практика трябва да притежават образователно-квалификационна степен „специалист”, „бакалавър” или „магистър” по специалности „Художествен текстил”, „Текстил и мода”, „Тъкачество”, „Текстилна техника”, с квалификация за изработване на килими или с майсторско свидетелство за „Изработване на художествени тъкани” или „Тъкачество”, получени по Закона за занаятите.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом