Община любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
ИмеОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер20.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lyubimets.org/pics/ani/OBQVLENIE.doc
О
БЩИНА ЛЮБИМЕЦ


О

БЛАСТ ХАСКОВО

Ул.”Републиканска” 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78


На основание чл.66, ал.5 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец във връзка със Заповед № РД-09-254/16.05.2012г., на Кмета на Община Любимец

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ОБЯВЯВАПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земи от общински поземлен фонд, подробно описани в Приложение 1, неразделна част от Заповед № РД-09-254/16.05.2012г., на Кмета на Община Любимец, както следва:

  1. Землище гр. Любимец - брой имоти 305 – площ 406.623 дка;

  2. Землище с. Лозен - брой имоти 89 – площ 254.892 дка;

  3. Землище с. Белица – брой имоти 191 – площ 586.079 дка;

  4. Землище с. Георги Добрево – брой имоти 78 – площ 178.255 дка;

  5. Землище с. Йерусалимово – брой имоти 277 – площ 1454.459 дка;

  6. Землище с. Малко градище – брой имоти 393 – площ 633.235 дка;

  7. Землище с. Оряхово – брой имоти 210 – площ 928.913 дка;

  8. Землище с. Васково – брой имоти 33 – площ 150.919 дка.

II. Търгът ще се проведе на 30.05.2012г., от 10.00 часа в зала "Любимец", сграда бивше АПК;

III. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

ІV. Начална цена - определена за всеки имот в Приложение 1.

V. Размер на депозита – 10% от началната наемна цена определена за имот, изчислен за целия период на договора, внесен в касата на Общинска администрация - Любимец или по банков път до 12.00 часа на 29.05.2012 год.

VI. Начин на плащане – за първата година при подписване на договора и за следващата на датата, на която е сключен договора.

VІI. Срок за отдаване под наем – 2 години.

VІІI. Необходими документи за участие в търга:

В запечатан , непрозрачен плик участниците представят на комисията следните документи:

- молба за участие в търга /по образец/;

- документ за внесен депозит в посочения срок;

- копие на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник;

- удостоверение за актуално състояние за юридическите лица;

- декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила /по образец/.

Утвърдените от Кмета на Община Любимец Правила за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи земи от общински поземлен фонд и Приложение 1, съдържащо подробно описание на имотите предмет на търга, са на разположение в стая №1 в сградата на Общинска администрация - Любимец и стая №22 /сграда бивше АПК/.


Свързани:

Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Регламент (БО) №1535/2007 на земеделски производители на плодове, зеленчуци и гъби през 2012 г
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист по оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Оба любимец отдава под наем имоти общинска собственост, представляващи земи от общински поземлен фонд. За стопанисване на нивите,...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково утвърдил: кмет на община любимец
Реда за разглеждане на предложения и сигнали, сигнали за корупция и лошо администриране подадени до община любимец
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково
Чл (1) с тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /здои/ от служителите...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково
Община Любимец натуралните и стойностни показатели, за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2012год...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредба...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconХарта на клиента на Община любимец
Стандарти за обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Любимец
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconРепублика българия
Един шахтов кладенец, разположен на територията на пи №000129, в землището на с. Белица, община Любимец, област Хасково
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом