Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер11.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ptg-gabrovo.com/files/obrazec4_deklaraciq.rtf
Образец № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният ……………………………................................………….........................

/ име, презиме, фамилия /

Адрес: гр...............................................................................................................................................

............................................... л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., на ............................., ЕГН …………………………......, в качеството на .................................. ............................................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

на................................................................................................................................................

(наименование на участника)


Д Е К Л А Р И Р А М:


  1. Посетих строителната площадка и се запознах с условията, които влияят върху изпълнението на възлаганите СМР за обекта и за подготовка на внесено от нас ценово предложение.

2.Запознах се с изготвената количествена сметка за : ОБЕКТ ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на ПТГ „Д-р Н.Василиади”, Корпус 1 – град Габрово ” и нямам претенции за пропуски в нейното съдържание, които могат да се отразят на оферираната стойност на изпълняваното строителство.

3.Задължавам се всички посещаващи и работещи на обекта срещу подпис да бъдат инструктирани за спазване на специфичните, здравословни и безопасни условия на труд.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаване на офертата.


Дата, ................................. г. ПОДПИС И ПЕЧАТ :............................

....................................................

/длъжност и име/

Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Деклараци я iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом