План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
ИмеПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер96.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.byala.org/scripts/files/dokumenti_files/plan_11ac32e13a312562cd75bdc320d.doc


П Л А Н


ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ В ОБЩИНА БЯЛА, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

2012г.


Основни задачи:

Планът за действие на ОССЕИВ има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване на проблемите на малцинствата на територията на Община Бяла.


Обхват:

Планът за действие обхваща следните области:

I. Повишаване нивото и качеството на образование сред децата и младите хора от малцинствата.

II. Здравеопазване

III. Социално подпомагане и закрила на детето

IV. Подобряване на условията за живот и жилищна политика


V. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности


VI. Икономическо развитие и повишаване на доходите


VII. Обществен ред и сигурностЦЕЛ


ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

I.Повишаване нивото и качеството на образование сред децата и младите хора от малцинствата.Обхващане в подготвителен клас на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност

постоянен

Община Бяла

ОУ Детски градини

Повишено качество на образование в населените места със смесено етническо население. Намален брой отпаднали от училище ученици.


Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците

Намаляване неграмотността сред тази рискова група.

Повишаване ефективността на училищната мрежа.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на програми за децата, застрашени от отпадане

постоянен

Община Бяла

ОУ , ПГСС

Привличане на родителите в училищния живот чрез създаването на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – екскурзии, концерти, спортни срещи

постоянен

ОУ, ПГСС

Читалища

Проучване на интересите, проблемите на децата и вижданията относно бъдещето им

постоянен

Община Бяла

ОУ , ПГСС

Включване на деца в извънучилищни дейности – курсове, СИП, спортни занимания

постоянен

Община Бяла

ОУ „Отец Паисий”

Реализиране на проекти за преодоляване неграмотността сред младите хора

постоянен

Община Бяла

ДБТ, ОУ

Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост

постоянен

Община Бяла

Бюро по труда

Създаване на спортни отбори към училищата и организиране на междуучилищни първенства

постоянен

Община Бяла

ОУ „Отец Паисий”

Осигуряване на безплатен транспорт и безплатна закуска на деца и ученици от социално-слаби ромски семейства.


постоянен

Община Бяла

ОУ „Отец Паисий”

II.Здравеопазване
Повишаване на здравната и екологична култура чрез  лекции, беседи, листовки и брошури в часа на класния ръководителпостоянен


Община Бяла

Мед. лица в училищата


Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в населените места


Повишаване равнището на знания и умения относно опазването на собственото здраве.


Намаляване на заболеваемостта и смъртността сред малцинствата.
Включване на медиатори между общността и здравните работници


постоянен


Община Бяла

Разширяване обхвата на изследванията за рак на гърдата и др. онкологични заболявания на жени от малцинствените общности

постоянен

Общо практикуващи лекари

Осигуряване на качествени социални услуги за хората с увреждания

постоянен

Община Бяла, АСП

Провеждане на беседи за семейно планиране и здравно образование за вредите от най- разпространените рискови фактори тютюнопушене, употреба на наркотици и заразяване и предпазване от от инфекциозни болести на юноши и младежи

постоянен

Община Бяла, Общо практикуващи лекари

МКБППМН

Училища

Запознаване на лицата от етнически произход с правата и задълженията на пациента

постоянен

Община Бяла, Общо практикуващи лекари

Информиране по въпросите за здравното осигуряванепостоянен

Община Бяла, Общо практикуващи лекариЗадължително посещение на профилактични прегледи

постоянен

Община Бяла, Общо практикуващи лекари

Провеждане на имунизации срещу често срещани болестипостоянен

Община Бяла, Общо практикуващи лекари

III. Социално подпомагане и закрила на детето

Насърчаване на хората от рисковите групи – безработни, социално слаби да се регистрират в Бюрото по труда с цел намиране на работа и създаване на постоянни трудови навици

постоянен

Дирекция „Социално подпомагане” Община Бяла


Намалена безработица, повишаване на доходите на малцинствените групи.

Добиване на трудови навици


Намаляване разпространението на наркотични вещества сред подрастващите. Насърчаване на отговорностите на тези деца.


Намаляване на детската престъпност и противообществените прояви

Организирано безплатно хранене в училище на деца от семейства с нисък материален статус

постоянен

Община Бяла

Обхващане и контрол на деца с отклоняващо се поведение

Осигуряване на психологична помощ на деца и възрастни

постоянен

Община Бяла

ОУ, ДСП

Училищни комисии

Разширяване на здравното образование в училищата с цел предпазване от ХИВ/СПИН, полово преносими болести и употребата на наркотици

постоянен

Община Бяла

МКБППМН

Мед. лица в училищата

Консултации за предпазване от нежелана бременностпостоянен

Община Бяла

Общо практикуващи лекари

ПГСС

IV. Подобряване на условията за живот и жилищна политикаПодобряване на жизнената среда, чрез отдаване на общински терени с отстъпено право на строеж и строителство на нови еднофамилни жилища по проекти


постоянен

Община БялаИзградени нови жилища и зелени площи

Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в населените места

Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки

постоянен

Община Бяла

Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на Ви К мрежи

постоянен

Община Бяла

V. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности

Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите

постоянен

Община Бяла

Читалища

Съхранена идентичност на малцинствените общности

Организиране и провеждане на празници /Байрам, Василица, / Работа с танцови състави от деца от с. Попович

постоянен

Община Бяла

Читалища

Развитие на специфична етно култура на малцинствата.VI.Икономическо развитие и повишаване на доходитеРазработване на програми за квалификация и трудова заетост “Красива България”, “ОСПОЗ”, “Старт на кариерата”, ОПРЧР, сезонна заетост и др.

постоянен

Община Бяла

ДБТ, АСП

Намалена безработица сред малцинствата

Повишаване квалификацията на ромите

Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване и чиракуване

постоянен

Община Бяла

АЗ, ДБТ

Сътрудничеството между Дирекции Бюро по труда и общината за взаимно осигуряване на информация за действащи субсидирани програми


постоянен

Община Бяла

АЗ, ДБТ

VII. Обществен ред и сигурност

Провеждане на срещи за борба с проституцията и трафика на жени и деца

постоянен

Община Бяла

МКБППМН

Намаляване на детската престъпност и противообществените прояви

Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца

постоянен

Община Бяла

МКБППМНПриет с решение на ОбС –Бяла № 12- 64 , по протокол № 12 , от заседание проведено на 11 .04. 2012 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС –БЯЛА :

( Д-р СОФИЯ КИРОВА )


Свързани:

План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2012 г
Община Девня е създаден Общински експертен съвет по етническите и интеграционни въпроси, за чиято дейност е приет правилник за устройството,...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconЗа дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево, наричан за краткост “съвета” е...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет гр. Бяла, варненска област
Общинска администрация гр. Бяла, Варненска област на основание чл. 23, ал. 1 от змсма и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Структура на оссеив /съгласно прието решение №105 от заседание №8, проведено на 27. 04. 2012 год на Общински съвет – Аврен
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 05. 04. 2007 година в залата на ОбА от 16. 30 часа се проведе заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието присъстваха...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 22. 12. 2011 година в залата на ОбА от 16. 00 часа се проведе заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието присъстваха...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 04. 02. 2010 година в залата на ОбА от 16. 00 часа се проведе заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието присъстваха...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 04. 06. 2009 година в залата на ОбА от 15. 00 часа се проведе извънредно заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 14. 03. 2011 година в залата на ОбА от 15. 00 часа се проведе извънредно заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието...
План за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г iconПлан за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Община град Добрич 2012 година
Повишаване конкурентноспособността на представителите на ромската общност на пазара на труда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом