Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година
ИмеОбяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер135 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.government.bg/fce/001/0211/files/Obiasnitelna_zapiska.doc
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т


О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А


към годишния финансов отчет на ПРБК Министерски съвет


към 31.12.2010 година


Годишният финансов отчет на ПРБК Министерски съвет е изготвен във формата и съдържанието, определени съгласно т.15 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите и при спазване указанията на ДДС № 12 от 29.12.2010 г. Отчетът е сборен и съдържа отчетите на:
 1. Администрация на Министерския съвет

в т.ч. дворец „Бистрица”

 1. Почивна дейност

 2. Дворци, резиденции и стопанства

 3. Областни администрации

 4. Болница „Лозенец”

 5. Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни

и непълнолетни

 1. Национален компенсационен жилищен фонд

 2. Национална комисия за борба с трафика на хора

 3. Държавна агенция „Архиви”

 4. Държавна агенция за българите в чужбина


В съответствие с изискванията на т. 24.2 на ДДС 20/2004 год. оповестяваме, че Министерския съвет пряко контролира следните лица:


 1. ДЛС „Воден-Ири Хисар”, с. Острово, обл. Разград, процент на участие 100%.

 2. ДЛС „Искър”, гр. Самоков, процент на участие 100%.ПО АКТИВА НА БАЛАНСА


Раздел А - Нефинансови активи:


Група I Дълготрайни материални активи:


 • Салдото по ш. 0010 „Дълготрайни материални активи” към 31.12.2010 г. възлиза на 506 953 хил. лв., като изменението спрямо салдото към 31.12.2009 г. се дължи основно на извършен преглед за обезценка съгласно ДДС 20/2004 т.16.24 и преоценка отразена съгласно ДДС 20/2004 т. 16.2, получени/предадени ДМА от/на бюджетни организации и придобити ДМА чрез извършени капиталови разходи, подробно описани в капиталовите списъци към годишният касов отчет. Салдото от 506 953 хил. лв. в аналитичност е по следните позиции:
 1. АМС в размер на 41 465 хил. лв., както следва:
 • Сгради в размер на 32 184 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

8 236 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 1 045 хил. лв.
 1. Дворци, резиденции и стопанства в размер на 11 538 хил. лв., както следва:
 • Сгради в размер на 4 637 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

5 340 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 1 561 хил. лв.
 1. Почивна дейност в размер на 32 941 хил. лв., както следва:
 • Сгради в размер на 31 385 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

1 120 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 436 хил. лв.
 1. Областни администрации в размер на 266 659 хил. лв., както следва:
 • Сгради в размер на 251 965 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

12 887 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 1 778 хил. лв.

 • ДМА в процес на придобиване в размер на 29 хил. лв.
 1. Болница „Лозенец” в размер на 123 197 хил. лв. както следва:
 • Сгради в размер на 37 782 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

72 356 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 3 306 хил. лв.

 • ДМА в процес на придобиване в размер на 9 753 хил. лв.
 1. Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в размер на 366 хил. лв., както следва:
 • Сгради в размер на 299 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

62 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 5 хил. лв.
 1. Държавна агенция „Архиви” в размер на 30 388 хил. лв., както следва:
 • Сгради в размер на 22 970 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

3 964 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 455 хил. лв.

 • ДМА в процес на придобиване в размер на 2 999 хил. лв.
 1. Национална комисия за борба с трафика на хора в размер на

148 хил. лв., както следва:


 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

135 хил. лв.

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 13 хил. лв.
 1. Национален компенсационен жилищен фонд в размер на 51 хил. лв., както следва:
 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на 51 хил. лв
 1. Държавна агенция за българите в чужбина в размер на 200 хил. лв, както следва:
 • Сгради в размер на 23 хил. лв.

 • Компютри, транспортни средства, оборудване в размер на

123 хил. лв

 • Стопански инвентар и други ДМА в размер на 54 хил. лв.


Група II Нематериални дълготрайни активи:


 • Салдото по ш. 0020 „Нематериални дълготрайни активи” към 31.12.2010 г. е в размер на 102 512 хил. лв., като изменението в увеличение спрямо 31.12.2009 г. се дължи основно на заприходени лицензии в АМС в размер на 72 400 хил. лв. Салдото от 102 512 хил. лв. в аналитичност е по следните позиции:
 1. АМС в размер на 100 789 хил. лв., както следва:
 • Програмни продукти в размер на 4 202 хил. лв.

 • Лицензии в размер на 96 221 хил. лв.

 • Други НДА в размер на 366 хил. лв.
 1. Дворци, резиденции и стопанства в размер на 20 хил. лв.

 2. Почивна дейност в размер на 5 хил. лв.

 3. Областни администрации в размер на 1 281 хил. лв.

 4. Болница „Лозенец” в размер на 301 хил. лв.

 5. Държавна агенция „Архиви” в размер на 105 хил. лв.

 6. Национална комисия за борба с трафика на хора в размер на 3 хил. лв.

 7. Национален компенсационен жилищен фонд в размер на 1 хил. лв.

 8. Държавна агенция за българите в чужбина в размер на 7 хил. лв.


Група III Краткотрайни материални активи:


 • Салдото по ш. 0031 „Материали, продукция, стоки, производство” към 31.12.2010 г. възлиза на 7 383 хил. лв. в аналитичност по следните позиции:
 1. АМС в размер на 231 хил. лв., складова наличност на материали свързани с текущата дейност.

 2. Дворци, резиденции и стопанства в размер на 1 502 хил. лв., в т.ч. 295 хил. лв. складова наличност на материали свързани с текущата дейност и 1 207 хил. лв. складова наличност на готова продукция във винарската изба към стопанство „Евксиноград”.

 3. Почивна дейност в размер на 158 хил. лв., складова наличност на материали свързани с текущата дейност.

 4. Областни администрации в размер на 426 хил. лв., складова наличност на материали свързани с текущата дейност.

 5. Болница „Лозенец” в размер на 4 767 хил. лв., основно складова наличност на медицински консумативи, включително реимбурсирани от НЗОК.

 6. Държавна агенция „Архиви” в размер на 77 хил. лв., складова наличност на материали свързани с текущата дейност.

 7. Национална комисия за борба с трафика на хора в размер на 58 хил. лв., складова наличност на материали свързани с текущата дейност.

 8. Държавна агенция за българите в чужбина в размер на 164 хил. лв.,

складова наличност на материали свързани с текущата дейност.


По раздел Б - Финансови активи:


Група I. Дялове, акции и други ценни книжа


 • Салдото по ш.0051 „Дялове и акции” е в размер на 24 090 хил. лв. в аналитичност по следните позиции:
 1. АМС в размер на 24 090 хил. лв., представляващи участия както следва:
 • ДЛС „Воден-Ири Хисар” в размер на 8 502 хил. лв.

 • ДЛС „Искър” в размер на 15 588 хил. лв.


Група III Други вземания:


 • Салдото по ш.0072 „Вземания от клиенти” в размер на 1 050 хил. лв е в аналитичност по следните позиции:
 1. Дворци, резиденции и стопанства в размер на 68 хил. лв., вземания от предоставени услуги, свързани с дейността.

 2. Почивна дейност в размер на 44 хил. лв., вземания от предоставени услуги, свързани с дейността.

 3. Областни администрации в размер на 616 хил. лв., главно вземания по сключени договори за наем.

 4. Болница ”Лозенец” в размер на 315 хил. лв., главно вземания от клиенти от страната и чужбина, свързани с медицинско обслужване.

 5. Държавна агенция “Архиви” в размер на 7 хил. лв. за услуги.

 • Салдото по ш. 0073 „Предоставени аванси” в размер на 10 654 хил. лв. е в аналитичност по следните позиции:
 1. АМС в размер на 1 629 хил. лв., както следва:
 • 1 057 хил. лв. за изграждане на кабелно трасе НМДА, външни услуги, комуникационно оборудване, разработване на програмен продукт и др.

 • 572 хил. лв. прехвърлени салда от Министерство на финансите по договори във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Техническа помощ“.
 1. Дворци, резиденции и стопанства в размер на 75 хил. лв. за доставка на горива, ел.енергия и др.

 2. Областни администрации в размер на 391 хил. лв. основно за СМР, дълготрайни активи и изготвяне на планове за земеразделяне съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 3. Болница ”Лозенец” в размер на 8 354 хил. лв. основно за СМР и доставка на дълготрайни активи (медицинско и друго оборудване).

 4. Държавна агенция “Архиви” в размер на 205 хил. лв. за изграждане на информационна система.
 • Салдото по ш. 0074 „Подотчетни лица” е в размер на 16 хил. лв. и показва предоставени аванси в оперативен порядък на подотчетни лица в аналитичност по следните позиции:
 1. АМС в размер на 6 хил. лв.

 2. Болница „Лозенец” в размер на 9 хил. лв.

 3. Областни администрации в размер на 1 хил. лв.
 • По ш. 0076 „Други вземания” салдото е в размер на 7 090 хил. лв. в т.ч.:
 1. АМС в размер на 3 221 хил. лв., както следва:
 • 80 хил. лв. невъзстановени бюджетни средства по проекти по ОП „Административен капацитет“.

 • 1 443 хил. лв. невъзстановени бюджетни средства по проекти по ОП „Техническа помощ“.

 • 1 206 хил. лв. неизразходвани получени аванси по проекти по ОП „Техническа помощ” отразени съгласно ДДС 6/2008 г.

 • 197 хил. лв. вземания от контрагенти по прехвърлени разчети от МДААР (закрито).

 • Вземания от наеми, ДДС разчет, вземания от персонал и др. вземания в размер на 295 хил. лв.
 1. Областни администрации 2 796 хил. лв., както следва:
 • 638 хил. лв. за ползвани консумативи от контрагенти, вземания за лихви, коректив по начислени вземания за наеми, вземания от персонал и др. вземания.

 • 2 079 хил. лв. невъзстановени бюджетни средства по проекти по ОП „Административен капацитет“.

 • 79 хил. лв. неизразходван получен аванс по проект по ОП „Административен капацитет” отразен съгласно ДДС 6/2008 г.
 1. Болница „Лозенец” в размер на 1 067 хил. лв., както следва:
 • 450 хил. лв. вземания от НЗОК.

 • 553 хил. лв. начислен коректив по вземания за предоставени медицински услуги.

 • 27 хил. лв. надвнесен данък по ЗКПО.

 • 24 хил. лв. други дебиторски вземания.

 • 13 хил. лв. вземания от персонал.Група IV Парични средства:


 • Салдото по ш. 0081 „Парични средства в брой” в размер на 19 хил. лв. се дължи на обективната невъзможност за внасянето на паричните средства по банкова сметка.
 • Салдото по ш. 0082 „Парични средства в банкови сметки” в размер на 23 145 хил. лв. включва остатък по банкови сметки в аналитичност по следните позиции:
 1. АМС в размер на 861 хил. лв., както следва:
 • 62 хил. лв. депозитна сметка в лева на АМС учредена във връзка с предоставянето на обезпечение съгласно чл.80 от ЗАДС.

 • 799 хил. лв. набирателна сметка за събрани гаранции за участие в процедури по реда на ЗОП и НВМОП и гаранции за добро изпълнение на договори, съгласно ЗОП и НВМОП.
 1. Областни администрации 22 263 хил. лв., както следва:
 • 110 хил. лв. по бюджетни валутни сметки.

 • 1 263 хил. лв. по набирателни сметки за средствата от депозити за участие в търгове, гаранции за участие в процедури по реда на ЗОП и НВМОП, гаранции за добро изпълнение на договори, съгласно ЗОП и НВМОП, получени суми от граждани за възнаграждения на вещи лица за оценки по ЗОСОИ.

 • 20 890 хил. лв. по набирателни сметки за обезщетения за отчуждени земи съгласно ЗДС и ЗУТ.
 1. Държавна агенция „Архиви” в размер на 21 хил. лв. по набирателна сметка за събрани гаранции за участие в процедури по реда на ЗОП и НВМОП и гаранции за добро изпълнение на договори, съгласно ЗОП и НВМОП.


По раздел В Задбалансови активи:


 • Задбалансовите активи в размер на 342 015 хил. лв. са в аналитичност по следните позиции:
 1. „Чужди дълготрайни активи“ в размер на 1 637 хил. лв.

 2. „Чужди материални запаси“ в размер на 30 хил. лв.

 3. „Получени гаранции и поръчителства“ в размер на 6 497 хил. лв. представляват получени банкови гаранции и поръчителства за участие в процедури по реда на ЗОП и НВМОП, банкови гаранции за добро изпълнение на договори, съгласно ЗОП и НВМОП и обезпечения по авансови плащания по сключени договори.

 4. „Други дебитори по условни вземания“ в размер на 971 хил. лв. в т.ч. в АМС в размер на 837 хил. лв. представляващи заявления за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК.

 5. „Земи, гори и трайни насъждения“ в размер на 239 854 хил. лв.

 6. „Инфраструктурни обекти“ в размер на 73 057 хил. лв.

 7. „Активи с историческа и художествена стойност“ в размер на 6 799 хил. лв.

 8. „Книги в библиотеките“ в размер на 316 хил. лв.

 9. „Други активи в употреба, изписани на разход“ в размер на 12 169 хил.лв.

 10. „Други задбалансови активи“ в размер на 685 хил. лв.ПО ПАСИВА НА БАЛАНСА


По раздел АКапитал в бюджетните предприятия:


 • Салдото по ш. 0401 „Разполагаем капитал” в размер на 16 497 хил. лв. е намалено с 5 361 хил. лв. спрямо 31.12.2009 г. и се дължи на излезли/закрити от/в системата на първостепеннен разпоредител Министерски съвет второстепенни разпоредители през 2009 г.: „Център за преводи и редакции“, редакция „Нормативни актове“, ДЛС „Воден-Ири Хисар” и ДЛС „Искър”, отразено съгласно ДДС 20/2004 т. 59.7По раздел Б - Пасиви и приходи за бъдещи периоди:

Група I Дългосрочни задължения:
 • Салдото по ш. 0513 „Други дългосрочни задължения” в размер на 2 988 хил. лв. е дългосрочно задължение на болница „Лозенец“ свързано с прилагането на механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет, приет с Решение № 197 от 08.04.2010 г. на Министерски съвет, параграф 22 а от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 122 б от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г. и отразено съгласно писмо ДДС 10 от 29.12.2010 г. т.47 на Министерство на финансите.
Група II Краткосрочни задължения:

 • Салдото по ш. 0521 „Краткосрочни задължения по заеми и емисии на ценни книжа” в размер на 110 хил. лв. е задължение за 2011 г. на АМС по лизингови договори за доставка на 25 бр. транспортни средства.
 • Салдото по ш. 0522 „Задължения към доставчици” в размер на 13 983 хил. лв. е в аналитичност по следните позиции: 1. АМС в размер на 5 133 хил.лв, както следва:
 • 4 970 хил.лв. за задължения за лицензии за софтуерни продукти.

 • 163 хил. лв. за ел.енергия, топлоенергия, гориво, външни услуги и др.


С цел еднозначна разбираемост на икономическата информация оповестяваме, че в АМС сметка 4010 в аналитичен аспект се води текущо по контрагенти и сключени договори с юридически лица, с цел: яснота, пълна проследимост и контрол по финансовото изпълнение на съответните договори. В края на съответния отчетен период наличните аналитични дебитни салда се прехвърлят по сметка 4020 в общ размер с цел вярно и честно представяне на информацията, в периодичните и годишният финансови отчети, на потребителите на информация за наличното салдо по авансови плащания. 1. Дворци, резиденции и стопанства в размер на 19 хил. лв., за доставка на стоки и други текущи задължения.

 2. Почивна дейност в размер на 21 хил. лв., за доставка на стоки и други текущи задължения.

 3. Областни администрации в размер на 437 хил. лв., задължения за СМР (111 хил. лв. в ОА Враца), ел. енергия, топлоенергия, външни услуги, изготвени планове за земеразделяне съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и др.

 4. Болница „Лозенец” в размер на 8 372 хил. лв., главно свързани с доставки на медицински консумативи и лекарствени средства.

 5. Национална комисия за борба с трафика на хора в размер на 1 хил. лв. за гориво и външни услуги.
 • Салдото по ш. 0523 „Получени аванси” в размер на 1 хил. лв. е получен аванс в болница „Лозенец”.
 • Салдото по ш. 0524 „Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии” в размер на 55 693 хил.лв. представлява начислени задължения от НКЖФ за неизплатени компенсации на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ). Задълженията са отразени в корегираният ГФО на НКЖФ за 2010 г., предоставен на ПРБК Министерски съвет по време на одита на Сметна палата, и са отразени съгласно т.28 от ДДС 12/29.12.2010 г. в ГФО за 2010 г. на ПРБК Министерски съвет. • Салдото по ш. 0525 „Задължения за мита данъци и такси” в размер на 381 хил. лв. е в аналитичност по следните позиции:


1. Начислени задължения по ЗКПО в размер на 40 хил.лв.

2. Задължение по ЗДДС в размер на 341 хил. лв.


 • Салдото по ш. 0527 „Задължения към персонала” в размер на 34 хил. лв. е в аналитичност по следните позиции:
 1. АМС в размер на 31 хил. лв., както следва:
 • 24 хил. лв. начислени възнаграждения за м. 12.2010 г. по ОП „Техническа помощ“.

 • Депоненти в размер на 7 хил. лв.
 1. Областни администрации в размер на 3 хил. лв.
 • Салдото по ш. 0529 „Други краткосрочни задължения” в размер на 25 971 хил. лв. е в аналитичност по следните позиции:


1. Прилагайки принципа на текущо начисляване на разходите са

осчетоводени задължения, съгласно ДДС 20/2004 т.49, към местни лица

за разходи отнасящи се за 2010 г. в размер на 436 хил. лв.

 1. Задължения към други кредитори в размер на 21 897 хил. лв. е в аналитичност по следните позиции:
 • 20 889 хил. лв. за обезщетения съгласно ЗДС и ЗУТ.

 • 1 008 хил. лв. обезщетения по Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и др.
 1. 2 316 хил. лв. чужди средства от депозити за участие в търгове, гаранции за участие в процедури по реда на ЗОП и НВМОП, гаранции за добро изпълнение на договори, съгласно ЗОП и НВМОП, получени суми от граждани за възнаграждения на вещи лица за оценки по ЗОСОИ.
 2. 1 206 хил. лв. неизразходвани получени аванси по проекти по ОП „Техническа помощ“, отразени съгласно ДДС 6/2008 г.


 3. 79 хил. лв. неизразходван получен аванс по проект по ОП „Административен капацитет” отразен съгласно ДДС 6/2008 г.

 4. 37 хил. лв. задължения по лихви към местни лица.Група III Провизии и приходи за бъдещи периоди:

 • Салдото по ш. 0531 „Провизии за задължения” в размер на 1 865 хил. лв. са начислени провизии за бъдещи плащания към персонала за 2011 г. съгласно изискванията на НСС 19.
 • Салдото по ш. 0532 „Приходи за бъдещи периоди” е в размер на 14 хил. лв.По раздел В Задбалансови пасиви:


 • Задбалансовите пасиви в размер на 57 687 хил. лв. в аналитичност са по следните позиции:
 1. „Поети задължения по договори“ в размер на 57 607 хил. лв., представляващи начислени неусвоени ангажименти съгласно ДДС 10/2010 г. т. 42, остойностени съгласно ДДС 4/2010 г.

 2. „Неусвоени суми от получени дарения от страната“ в размер на 60 хил. лв.

 3. „Неусвоени суми от получени дарения от чужбина“ в размер на 20 хил. лв.Годишният финансов отчет представя вярно и точно имущественото и финансово състояние на системата на ПРБК Министерски съвет, отчетения финансов резултат, паричните потоци и промените в собствения капитал.


Главен счетоводител :( Я.Стефанов )
Свързани:

Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconПриложения към годишния финансов отчет за 2009 година приложения към годишния финансов отчет за
Дупница – Табак ад е дружество, създадено през м ноември 1993 г., съгласно Разпореждане №115 на Министерски съвет за преобразуване...
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconГодишен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ на 31 декември 2010 година Приложения към Годишния финансов отчет

Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconПриложения към годишния финансов отчет за 2008 година
Дупница – Табак ад е дружество, създадено през м ноември 1993 г., съгласно Разпореждане №115 на Министерски съвет за преобразуване...
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconОбяснителназаписк а
Относно: годишен финансов отчет на министерство на физическото възпитание и спорта към 31. 12. 2010 Г
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconГодишен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ на 31 декември 2011 година Приложения към Годишния финансов отчет

Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconГодишен финансов отчет за периода, приключващ на 31 декември 2009 година приложения към годишния финансов отчет
Декотекс” ад е акционерно дружество, регистрирано в Сливенския окръжен съд по фирмено дело №2205/1991 г
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconЗа извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2011 г. София, 2012 г
Съответствие на формата, съдържанието и представянето на Годишния финансов отчет с нормативните изисквания
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconПриложения към годишния консолидиран финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2011 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго пояснителни бележки към годишен консолидиран финансов отчет към 31.
Пояснителни бележки към годишен консолидиран финансов отчет към 31. 12. 2011 Г. На билборд ад
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconМеждинен финансов отчет 30 септември 2011 г. Приложения към годишния финансов отчет за към 30. 09. 2011 година информация за дружеството
Астера I еад е регистрирано в Република България през 2004 година по ф д. №1458/2004 г на Варненски Окръжен съд, вписано в Търговския...
Обяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година iconГодишен финансов отчет за 2006 година
Бт ад е търговско дружество, създадено с разпореждане №115 от 10. 11. 1993 г на Министерски съвет, с което Стопанско обединение Булгартабак...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом