В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите
ИмеВ изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите
страница1/7
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер0.81 Mb.
ТипИзложение
източникhttp://www.naval-acad.bg/MNikolova/EXCEL-temi.DOC
  1   2   3   4   5   6   7


ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”


Петър Живков Мария Николова


КРАТКО ОПИСАНИЕ

на

EXCEL 97


Варна  2004

Живков, П., М. Николова. Кратко описание на Excel 97. Варна, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2004.


Настоящото ръководство е предназначено за курсантите и студентите ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и осигурява провеждането на занятията по дисциплината “Информатика”.

То е разработено на базата на учебната програма за изучаване на системата за създаване на електронни таблици Excel за Windows. Изданието съдържа основните команди на продукта и начина на използването им.

Авторите ще приемат с благодарност всички забележки и препоръки по изданието, свързани с усъвършенстването на съдържанието и оформлението му.

В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите:

Microsoft Corporation

- Windows,

Microsoft Corporation

- Word,

Microsoft Corporation

- Excel.Петър Живков Петров, Мария Паскова Николова, автори, 2004

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2004

c/o Jusator

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 3

ТЕМА 1 4

Създаване и обработка на електронни таблици със средствата на MS Excel. Въвеждане, редактиране и форматиране на данни 4

ТЕМА 2 25

Въвеждане на формули. Отпечатване на документи 25

ТЕМА 3 38

Графични възможности на Excel. Създаване на диаграми 38

ТЕМА 4 44

Създаване и поддържане на база данни със средствата на EXCEL. Сортиране и филтриране на данните 44

СЪДЪРЖАНИЕ 3

ТЕМА 1 4

Създаване и обработка на електронни таблици със средствата на MS Excel. Въвеждане, редактиране и форматиране на данни 4

ТЕМА 2 25

Въвеждане на формули. Отпечатване на документи 25

Формулите се копират най-лесно като се маркира клетката с формулата, която ще се копира и се влачи квадратчето в долния десен ъгъл на клетката по редове или колони, т.е. там, където трябва тя да се разпространи. Преместването и копирането на формули може да се извърши и по познатия начин през Clipboard – чрез използване на командите Edit/Copy, Edit/ Cut, Edit/Paste и Edit/Paste Special. При копиране или преместване на формули, Excel автоматично променя адреса на клетките, участващи във формулата, ако той е относителен. 27

2.2. Задаване на имена на клетки или области 27

ТЕМА 3 38

Графични възможности на Excel. Създаване на диаграми 38

ТЕМА 4 44

Създаване и поддържане на база данни със средствата на EXCEL. Сортиране и филтриране на данните 44ТЕМА 1

Създаване и обработка на електронни таблици със средствата на MS Excel. Въвеждане, редактиране и форматиране на данни1.Предназначение

  1. Начало на системите за управление на таблици

От съвместната дейност двама американски програмисти - Даниел Бриклин и Роберт Франкстон, през есента на 1979 год. се ражда първата система за управление на таблици. Наричат я VisiCalc-съкращение на Visible Calculator. Системата е разработена за микрокомпютрите Apple II и предназначена за обработка на счетоводна информация. С това се поставя началото на системите за управление на таблици, които са известни като електронни таблици. Английският термин, с който тези системи са популярни е Spreadsheet- разгънат лист.

Три години по-късно се, но вече за друг клас микрокомпютри (16-разрядните) се появява електронна таблица, наречена Lotus 1-2-3. През 1985 год. фирмата Microsoft създава първата версия Excel за Windows, която е една от най-използваните и до сега.


1.2. Общи сведения за Excel 97

С Excel се извършват изчисления с числа и формули, които се нанасят в таблици. Документът на Excel се нарича работна книга (workbook) и може да съдържа един или няколко работни листа (таблици, sheet), листове с диаграми и листове с макроси. Най-разпространен тип са таблиците, които от своя страна се състоят от редове и колони.Всеки лист с.таблица съдържа 256 колони и 65536 реда. Редовете са номерирани с арабските цифри от 1 до 65536, a колоните – с латинските букви – от A до IV.

Пресечните точки между редовете и колоните образуват клетки, където се съхраняват данните. Данните могат да бъдат текст, числа или формули. Всяка клетка има уникален адрес, съставен от надписа на колоната и реда, както и от името на таблицата. Например Sheet1!A3 е адресът на клетката от първата колона "А" и третия ред "3" в първата таблица Sheet1.Освен тази форма Excel поддържа и формата R1C1 (R1: R-ред, 1-номер на реда; С1: C-колона, 1-номер на колоната), която се активира от настройката R1C1 reference style в Tools/Options/General. На клетките могат да се задават и имена.

Въвеждането на данните става винаги в клетки. Клетката се активира с щракане с мишката върху нея. Активната клетка е обградена с малко по-дебела рамка – показалец. Съдържанието на клетката се съхранява в паметта на компютъра с цялата си дължина, независимо какво се вижда на екрана.

На реда над таблицата се намират полета - Name Box и Formula Bar. Ако бъде въведен адрес в полето Name Box и се натисне Enter, показалецът на клетката ще бъде поставен на посочения адрес. Съдържанието на клетката се въвежда в полето Formula Bar. Ако има въведени имена на клетки, при маркиране на тези клетки в полето Name Box се показват имената им.

В Excel има два изгледа (режими на показване) - нормален (View/Normal) и по страници (View/Page Break Preview). От изгледа Page Break Preview таблицата се намалява и се определя къде свършват страниците. След това в нормалния изглед (Normal) прекъсванията на страниците се виждат като пунктирани линии, ако е активирана опцията Tools/Options/View/Page breaks.


1.2. Стартиране на Excel, описание на работния прозорец.

Стартирането на Microsoft Excel може да бъде извършено:

 • от лентата с бутони на Office 97;

 • от меню Start;

 • от Windows Explorer;

 • от икона-препратка;

 • автоматично - след включване на компютъра, ако иконата на Excel е преместена в папка Start Up.

След стартиране на Excel се отваря работен прозорец на Excel със следните елементи:

 • заглавен ред;

 • главно меню - за избор на съответните команди;

 • ленти с бутони (инструментални ленти) на команди;

 • лента с формулите, разделена на три части:

- адресно поле - съдържа адресът на текущата клетка;;

- бутон за редактиране на формулата (със знак за равенство, когато текущата клетка е празна). Ако текущата клетка има съдържание, в тази част се показват:

- бутон за отказ;

- бутон за потвърждаване;

- бутон за редактиране на формулата.

- поле за въвеждане на съдържание на текущата клетка

 • прозорец на работната книга – съдържа листове на работната книга – отделни таблици (Sheet). Листовете могат да бъдат:

- листове с таблици – работни листове, по подразбиране с имe Sheetx. където х е поредния номер на листа;

- листове с диаграми – представят графично стойностите на табличните данни и имат име по подразбиране Chartx;

- листове с макроси;

Лист от работната книга се избира от списъка на работните листове;

Придвижване в работния лист се извършва:

- чрез вертикалната и хоризонталната линии за позициониране (Scroll Bars);

- чрез командата Edit/Go To;

- чрез клавишни комбинации.

 • ред на състоянието (Status Bar)– състои се от информационна и индикаторна част:

- информационна част- в лявата част на Status Bar се появяват следните съобщения за текущите действия на потребителя:

Ready – очаква се въвеждането на данни или команди;

Enter – установен е режим на въвеждане на данни;

Edit - установен е режим на редактиране;

Recording – осъществява се запис на нов макрос;

Calculate – необходимо е ръчно (с натискане на F9) преизчисляване на таблицата;

Point – по време на маркиране на данни (напр. при създаване на диаграма), се активират графични методи.

- индикаторна част – намира се в дясната част на Status Bar и включва:

- индикатор за автоматично изчисление (AutoCalculate) – когато има маркирани клетки с въведени в тях числови данни, индикаторът показва по подразбиране тяхната сума, а друга формула се избира от контекстно меню, което се показва при натиснат десен бутон върху индикатора;

- Num Lock – натиснат е клавиш Num Lock за работа с цифровата клавиатура;

- Fix – активирано е Tools/ Options/Edit/Fixed decimal, при което въведено в клетка цяло число се превръща автоматично в дробно в зависимост от стойността в полето Place на Tools/ Options/Edit/Fixed decimal;

- ADD – натиснат е SHIFT+F8 за добавяне на маркиране. Отменя се с клавиш ESC;

- EXT – натиснат е F8 за продължаване на маркиране. Отменя се с клавиш ESC.


1.4. Средства за управление на файлове и прозорци

Командите за създаване, отваряне, затваряни и съхранение на работните книги в Excel са подобни на съответните команди в Word. Това са: File/New, File/Open, File/Close, и File/Save As. В Excel обаче, автоматичното съхранение на файла, не е активирано по подразбиране. За да се включи запис на отворената работна книга през определен интервал (обикновено 10 минути) се извършва следното:

 1. Избира се Tools/Add-Ins.

 2. Активира се AutoSave и се натиска ОК. Командата Autosave се включва в меню Tools.

 3. Избира се Tools/Autosave и се проверява дали отметката пред Automatic Save Every 10 Minutes е активирана и ако не е, трябва да се включи. Потребителят може да промени и броя на минутите, през които да се записва файла.

Отмяната на автоматичното съхранение на работната книга се извършва като се махне отметката пред командата Autosave в меню Tools. За целта трябва да се отмени опцията Automatic Save Every 10 Minutes от Tools/AutoSave.

1.4.1. Записване на данни – File/Save As

Извежда диалогов прозорец Save As. С негова помощ може да се замени временното име на работната книга (Boo1, Book2 и т.н. ) и да се избере устройство и папка, където да се запише файлът с работната книга.

1.4.2. Отваряне на книги File/Open

Извежда диалогов прозорец Open. В полето Look in се показва отворената папка, а под това поле –прозорец със списък на работните книги в папката. Избраната от списъка книга се отваря с натискане на бутон Open, или чрез двойно щракане с мишката върху името на файла.

Отваряне на няколко книги едновременно се извършва чрез избиране на група от съседни файлове при натиснат Shift, или чрез избор на несъседни файлове при натиснат клавиш Ctrl.

Контекстни команди над файлове:

Print – разпечатване;

Add to Zip – архивиране;

Send To – прехвърляне върху дискета, изпращане по електронен път;

Cut, Copy – преместване, копиране;

Create Shortcut – създаване на Shortcut икона;

Delete – изтриване;

Rename – преименуване;

Properties – свойства.

1.4.3. Допълнителни опции на диалоговия прозорец Open – бутон Commands and Settings

Бутонът Commands and Settings e последният от бутоните в горната част на диалоговия прозорец Open. Натискането му отваря меню със следните команди:

Open Read Only – отваря избраните файлове само за четене;

Open As Copy – отварят се копия на избраните файлове;

Print – изпраща избраните файлове към инсталирания в момента принтер за разпечатване;

Properties – отваря диалогов прозорец със свойствата за първия от избраните файлове;

Sorting – за преподреждане на файловете от списъка по определен критерий;

Search Subfolders –за задаване на допълнителни критерии при търсене на файлове;

Group Files by folder –за групиране по папки на всички отговарящи на критерия за търсене на файлове от списъка в диалоговия прозорец Open.


1.4.4. Създаване, отваряне и съхранение на работна област

Общи понятия

Работната област е група от книги от една обща работна сфера. За нейното създаване е необходимо да се извърши следното:

 • отварят се работните книги, предвидени за обединение в работна област;

 • избира се File/Save Workspace. Excel задава автоматично име на файла Resume. Името може да се промени;

 • ако е необходимо може да бъде избрано за записване друго устройство или папка;

 • натиска се ОК.

Отваряне на работна област

Отварянето на работна област се извършва както при обикновен файл с командата File/Open/Име на файла.

Файлът на работната област не съдържа самите работни книги, а само насочва към тях. По тази причина работни книги, включени в работна област не трябва да се преименуват или преместват.

1.4.5. Фиксиране на редове и колони на екрана - Window/Freeze Panes

Възможността на екрана да се показва непрекъснато заглавна колона или заглавен ред се нарича фиксиране (“замразяване”) на редове или колони. Например при преглед на данните от една дълга таблица, заглавният ред винаги може да стои на мястото си, а останалите редове да се превъртат от плъзгача на Scroll Bar-a. Фиксирането на редове и колони се извършва така:

1. Поставя се показалецът в първата клетка, която не трябва да бъде фиксирана

2. Избира се Window/Freeze Panes. Границата между фиксираните и нефиксирани елементи се показва с черта. Фиксират се колоните вляво и редовете над избраната клетка.

Повторното избиране на Freeze Panes отменя фиксирането

Командата Window/Hide скрива работната книга и тя може да се покаже отново с Window/Unhide

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconCme matrix X ръководство за употреба
Търговски марки: cme и Matrix X са регистрирани търговски марки на Central Music Co. Други търговски марки, използвани в настоящото...
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconТърговски марки и реклама въведение

В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconБалан с
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др подобни права и активи
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconСчетоводен баланс
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconОтчетна стойност на нетекущите
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconИзложението. Заявление за участие
Всяко физическо или юридическо лице с дейност, свързана с темата на изложението
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconКомпютърни системи и мрежи
Цитираните в текста фирмени и търговски названия и марки са собственост на съответните фирми и в книгата са включени само като учебни...
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconПрограма на Международно финансово изложението "бип"
Официално откриване на Изложението от г-н Милен Велчев, министър на финансите на р българия
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconИнформационен лист за безопасност на материали
Системата за идентификация на опасни вещества и hmis са регистрирани търговски марки на Националната асоциация на боите и покритията...
В изложението са цитирани търговски марки, принадлежащи на фирмите iconСветовно Стопанство Общоикономически факултет Катедра Интелектуална собственост Магистърска теза на тема
Предпоставки за използването на имената на знаменитости като търговски марки или в тяхна подкрепа. 15
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом