Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда
ИмеПрограма за провеждане на студентска практика в реална работна среда
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер20.27 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.maksoft.net/web/pub/prostart/Program_common.doc
Примерна работна програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда


Студенти специалност „Строителство на сгради и съоръжения” и


А. Обща подготовка – 3 дни


 1. Фирмата като участник в инвестиционния процес – портфолио, референтна листа.

 2. Запознаване със структурата и организацията на работа във фирмата.

 3. В случай, че фирмата е сертифицирана по ISO – запознаване със система за управление на качеството – наръчници за управление и процедури.

 4. Запознаване с основните нормативни документи, касаещи инвестиционния процес, които се изисква да бъдат спазвани при изпълнение дейностите във фирмата. Запознаване с нормативната база за проектиране по съответното направление (включително еврокодовете).

 5. Дискусия върху намеренията на стажанта относно вида на бъдещата дипломна работа.

 6. Определяне на конкретна спомагателна задача към текущ инвестиционен проект на фирмата, свързана с избраната тема за дипломна работа. При възможност изготвяне на дипломно задание с всички необходими дани за него и разработка на дипломната работа в рамките на етап Б. на студентската практика.

 7. Конкретно работно място в организацията-приемник, работно време, инструктаж по техника на безопасност.


Б. Практически умения – проектиране на реален обект (или част от него) – 27 дни.

 1. Проучване на документацията по даден обект в съответното направление.

 2. Запознаване с наличните програмни продукти в приемната организация и усвояването на част от тях с оглед използването им в изпълнение на конкретната задача.

 3. Инженерно-геоложки доклад – изготвяне и анализ

 4. Избор на програмен продукт за изпълнение на задачата – критерии, оценка

 5. Моделиране на конструкцията за статико-динамически изчисления

 6. Преглед и определяне на входни дани. Оценка за достатъчност на входни дани

 7. Статико-динамически изчисления на конструкцията. Анализ на резултатите от компютърното изчисление . Приблизителни проверки.

 8. Оразмеряване.

 9. Конструиране – колони, греди, шайби, плочи (за ССС).

 10. Изчисляване фундаментна плоча (за ССС).

 11. Изготвяне спесификации и количествени сметки

 12. Съвместно посещение с консултант от приемната организация на реализиран инвестиционен проект (конкретен обект) и на такива в процес на изпълнение (за упражняване на текущ контрол по време на изпълнение) - по съответното направление.

Свързани:

Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconI. общо представяне на учебната програма и цели на производствената практика
По време на производствената практика ученикът води дневник, в който отразява дейността си по дни; дневникът се заверява от отговорното...
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconСписък на студентите от ввму "Н. Й. Вапцаров", участници по студентска мобилност-практика по програма еразъм към stargate maritime ltd

Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconПрограма за провеждане на студентска научна сесия 2011
Александър Валентинов Табошев – „Центробежно сферично леене“ – ту-варна, медиапроектор
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconДоговор за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Наречена за кратко от тук нататък „институцията” представлявана от (име, фамилия, длъжност) от една страна и
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconПриложение 5 Строителна програма за 2012 година програма за изграждане, рехабилитация и поддръжка на уличното осветление през 2012г
...
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconПрограма за провеждане на студентска научна сесия
...
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconБраншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда
Относно: Наше предложение от 17. 02. 2005 за организация и провеждане на национална
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconБраншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда
Относно: Наше предложение от 17. 02. 2005 за организация и провеждане на национална
Програма за провеждане на студентска практика в реална работна среда iconИзпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по тория и практика на професията и специалността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом