Население и демографски процеси през 2003 година
ИмеНаселение и демографски процеси през 2003 година
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер96.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vn.government.bg/stranici/novini/2004/03/danni.rtf


НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

ПРЕЗ 2003 ГОДИНА

/Предварителни данни за 2003 година/
1. Брой на населението


По предварителни данни населението на България към края на 2003 г. е 7 801.3 хиляди души1. За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 44 568 души, или с 0.6%.

Население към 31.12. по години и пол


Години

Общо

Мъже

Жени

1990

8 669 269

4 269 998

4 399 271

1995

8 384 715

4 103 368

4 281 347

2000

8 149 468

3 967 423

4 182 045

2001

7 891 095

3 841 163

4 049 932

2002

7 845 841

3 816 162

4 029 679

2003*

7 801 273

3 790 840

4 010 433


Намалението е по-голямо при мъжете, отколкото сред жените. В сравнение с 2002 г. мъжете са намалели с 25 322 души, или с 0.7%, а жените – с 19 246 или с 0.5%. В общия брой на населението жените продължават да са повече (51.4 %). На 1 000 мъже сега се падат 1 058 жени.

През 2003 г. в градовете живеят 5 441.7 хил. души, или 69.8% от населението на страната, а в селата – 2 359.6 хиляди (30.2%). През тази година четири населени места придобиха статут на градове. В резултат на тази административна промяна градското население се увеличи с 15 617 души.

2. Остаряване на населението


Средната възраст на населението общо за страната през 2003 г. е 40.8 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 39.1 години, а в селата – 44.9 години.

Средната продължителност на живота на населението през последните десет година нараства от 70.91 години за периода 1992 - 1994 г. на 71.70 г. за 1998 – 2000 година. Сега тя е 71.87 години. Продължителността на живота е с близо 7 години по-висока при жените (75.37 г.) от тази при мъжете – (68.54 г.).

3. Население под, във и над трудоспособна възраст


Върху обхвата на населението във трудоспособна възраст влияние оказва както естествения процес на развитие на населението, така и направените законодателни промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране2.

Населението във трудоспособна възраст към края на 2003 г. е близо 4 747 хиляди души или 60.8 % от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с 35 хиляди души.

Населението над трудоспособна възраст през 2003 г. е 1 845 хил. души. За една година то е намаляло с близо 42 хил. души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.

Сред населението под трудоспособна възраст се очертава трайна тенденция на намаление. Спрямо 2002 г. намалението е 37 хиляди и в края на 2003 г. тази категория население наброява близо 1 210 хил. души.

Население под, във и над трудоспособна възраст


Години

Общо

Възрастови групи

Под
трудоспособна
възраст - %


В
трудоспособна
възраст - %


Над
трудоспособна
възраст - %


1990

100.0

21.6

55.5

22.9

1995

100.0

19.1

56.6

24.3

2000

100.0

16.8

58.3

24.9

2001

100.0

16.3

59.2

24.5

2002

100.0

15.9

60.1

24.0

2003*

100.0

15.5

60.8

23.7

4. Раждаемост на населението


През 2003 г. в България са родени 67 908 деца, от които 67 359 или 99.2% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 860 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е - 8.6‰.

От всички живородени през 2003 г. 34 670 са момчета, а 32 689 – момичета, или на 1 000 момчета се падат 943 момичета.

В градовете живородените деца са 48 597, а в селата – 18 762 деца, или на 1 000 души от градското население се падат 8.9 живородени деца, а на 1 000 души от селското население – 7.9 живородени деца.

Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението


Години

Раждаемост -
(на 1000 души)


Естествен прираст -
(на 1000 души)


Тотален коефициент
на плодовитост


1990

12.1

-0.4

1.81

1995

8.6

-5.0

1.23

2000

9.0

-5.1

1.27

2001

8.6

-5.6

1.24

2002

8.5

-5.8

1.21

2003*

8.6

-5.7

1.23


През последните години непрекъснато нараства броят на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 25.8 % през 1995 г. нараства на 38.4 % през 2000 г. и на 42.9 % през 2002 година. През 2003 г. броят на живородените извънбрачни деца е 31 072 или 46.1 %.

Сключените бракове през годината са 30 645, които са с 1 427 повече от предходната година. От тях 80.1% са осъществени от населението в градовете. В селата са сключени 6 102 брака.

Наблюдава се увеличение и при регистрираните бракоразводи. През 2003 техният брой е 12 003, или с 1 800 повече в сравнение с 2002 година. По-голямата част от тях (9 976 бракоразводи) се отнасят за градовете.

5. Смъртност на населението


През 2003 г. в България са умрели 111 927 души, или коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.3‰. В сравнение с 2002 г. броят на умрелите е с 690 души по-малък.

Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.8‰), отколкото сред жените (12.9‰) и в селата (20.0‰), отколкото в градовете (11.8‰).

Коефициенти на обща, детска и преждевременна смъртност


ГодиниОбща смъртностДетска смъртност3 -Преждевременна смъртност4 -
%


1990

12.5

14.8

29.7

1995

13.6

14.8

28.3

2000

14.1

13.3

25.0

2001

14.2

14.4

25.2

2002

14.3

13.3

24.5

2003*

14.3

12.3

24.4


Продължават характерните за стойностите на детската смъртност колебания. Коефициентът на детската смъртност е показател, който се влияе от различни фактори и е чувствителен към промените в динамика и от сравнително малките величини, от които се изчислява. След достигнатото високо равнище от 16.9 умрели деца до едногодишна възраст на 1 000 живородени през 1991 г., коефициентът на детска смъртност спада на 14.8‰ през 1995 г., за да достигне през 1997 г. рекордните за последните 10 -15 години 17.5‰. През следващите години той отново спада и през 2001 г. е 14.4‰, а през 2002 г. – 13.3‰. През изминалата година. в страната са умрели 831 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 12.3‰.

6. Естествен прираст на населението


Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. И тъй като от 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната непрекъснато намалява. През 2003 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 44 568 души. Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и умиранията на 1000 души от средногодишния брой на населението) е минус 5.7‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в селата – 12.1‰, докато в градовете тази стойност е минус 2.9‰.

7. Вътрешна миграция на населението


През 2003 г. са осъществени близо 158 хил. преселвания в страната, като в тях са участвали 152 хил. души.

Най-голямо движение има по направлението „град-град”. Близо 41% от всички мигранти са сменили местоживеенето си от един град в друг. С по-малък относителен дял са миграционните потоци по направленията „град-село” – 31%, и „село-град” – 18%. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички мигранти през 2003 г. 10% са по направлението „село-село”.

В заключение може да се направи констатацията, че тенденцията на влошаване на демографската ситуация през последните години е спряна, но достигнатото равнище на естественото възпроизводство на населението е силно ограничено. Това равнище ще влияе върху бъдещото развитие на броя и структурите на населението. Към това влияние следва да се добави и въздействието на външната миграция, която пряко и косвено, също ще променя демографската ситуация у нас.
* Данните са предварителни и подлежат на уточняване.

1 Върху броя на населението влияние оказва и външната миграция, която тук не е отчетена.

2 При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2003 г. са включени мъжете на възраст 16 - 61 години (до навършване на 62 години) и жените на възраст 16 - 56 години (до навършване на 57 години).

3 Брой умрели деца на възраст под една година на 1 000 живородени деца.

4 Относителен дял на умиранията на лица под 65-годишна възраст към общия брой на умрелите.

Свързани:

Население и демографски процеси през 2003 година iconСоциална структура и демографски процеси на българското население
Статията има за цел да разгледа социалната структура на българското население през периода на Възраждането. За целта ще се опитам...
Население и демографски процеси през 2003 година iconНаселение и демографски процеси през 2007 година
Независимо от това, може да се обобщи, че страната излиза от тежката демографска криза, в която се оказа през последното десетилетие...
Население и демографски процеси през 2003 година iconЕтнодемографска характеристика на павликени
Местното българско население е било подложено на сериозни етнически и религиозни изпитания, особено в годините на османското владичество....
Население и демографски процеси през 2003 година iconОсновно училище „васил априлов - варна
В оу”В. Априлов” могат да подават документи за І клас родителите на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2010/2011...
Население и демографски процеси през 2003 година iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите...
Население и демографски процеси през 2003 година iconОтчет за дейностите, извършени през 2006 година, в рамките на проекти по Програма фар
...
Население и демографски процеси през 2003 година iconФилософски факултет специалност политология курсова работа на тема
Европейския съюз. Миграцията, наред с останалите демографски процеси, е един от основните фактори, обуславящи размера и структурите...
Население и демографски процеси през 2003 година iconОбект: дом за възрастни с физически увреждания с сливек, община ловеч
Домът е разкрит през 1991 година. Капацитетът му е 40 места и е напълно недостатъчен да отговори на броя на нуждаещите се. През 2003...
Население и демографски процеси през 2003 година iconДобре дошли в 1989?
Окончателните данни за 2003 г тепърва ще се уточняват. Бвп за 2002 е на равнището на 83% от 1989 или на глава от населението – равно...
Население и демографски процеси през 2003 година iconДемографски събития по общини в област велико търново през 2005 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом