Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер15.74 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2010/101_29.10.2010_p17.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


101 / 29.10.2010 г.


ПРОТОКОЛ № 17 / 29.10.2010 г.


ОТНОСНО: Освобождаване на досегашния управител на МБАЛ ”Д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД гр.Елена


Постъпило е заявление вх.№ АО.02.06-434/20.09.2010г. до кмета на община Елена от д-р Йордан Василев Жезанов – управител на ”МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена за освобождаване от заеманата длъжност от 01.10.2010 г. и предложение от кмета на общината г-н Сашо Топалов за уважаване на молбата, и избор на нов управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена д-р Йорданка Иванова Садинова.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА , чл.147, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.7, ал.1, т.6 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД) и Договор №РД.02.11-129/30.09.2009 г. за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие и на основание § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

РЕШИ:


1. Освобождава от длъжност управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена д-р Йордан Василев Жезанов с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Елена, ул. „Острец” № 6, считано от 01.11.2010г.

2. Не освобождава управителя на дружеството д-р Йордан Василев Жезанов от отговорност за действията му като управител на дружеството.

3. Избира за управител на „МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД град Елена д-р Йорданка Иванова Садинова с ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Елена, ул.”Килъжевци” № 35, който ще управлява и представлява дружеството за срок до провеждане на конкурс, считано от 01.11.2010г.

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление.

5. Възлага на новоизбрания управител да подаде заявление за вписване на промените в Търговския регистър.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом